Tři myta spožčili

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). „Po kreatiwnych pućach – wo rozrost so starać, problemy rozrisać a sobudźěłaćerjow dźeržeć“, bě hesło Hornjołužiskeho hospodarskeho dnja wčera w Lubiju. Něhdźe 170 hosći je so tam z kreatiwnymi hospodarskimi impulsami zaběrało.

Wjeršk zarjadowanja bě spožčenje 21. hornjołužiskeho předewzaćelskeho myta, a to tónkróć pod motom „W swěće hódnoćene – we Łužicy doma“. Po Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu pytachu za předewzaćelemi, kotřiž mjezy přesahujcy agěruja. Při tym njeńdźeše jenož wo eksport wudźěłkow, ale tež wo ko­operacije we wukraju. Cyłkownje 24 pře­de­wzaćow bě lětsa nominowanych. Skónčnje móžachu so zawod August Förster­ z Lubija, twornja C.H. Schäfer ćěri­dła z Ohor­na a firma ATD-modele z Rownoho nad wuznamjenjenjom wjeselić. Předewzaće ze srjedźneje Łužicy wuwiwa modele za crashtest-dummyje. Daty tworja zakład za programowanje a nastawace wobličenske modele. A te předawaja kupcam po cyłym swěće, na přikład w awtomobilnej branši, zo móhli zražki simulować, prjedy hač wopraw­dźite testy přewjedu. Abstraktna ideja je mje­zynarodnje wulce wuspěšna.

Skutkuja nětko w zwjazkarstwje

štwórtk, 07. nowembera 2019 spisane wot:

Pančičanske klóšterske kubło strukturnje změnjene

Pančicy/Worklecy (SN/BŠe). Klóšter Marijina hwězda ma noweho nawodu ra­tarskeho wobłuka. Dr. Hartwig Kübler z Raitzena pola Riesy je ze serbskej kónčinu hižo dlěje zwjazany. Tak skutkowaše jako poradźowar ratarskeho zawoda maltezow we Worklecach a klóšterskeho kubła. Wot kónca lěta 1999 je wobaj zawodaj nawjedował. W lětomaj 2010/2011 so klóšterske kubło dale a bóle zesamostatnješe, lětsa krótko do žnjow pak měješe wulku nuzu. Sobudźěłaćerjej běštaj dlěje choraj, čehoždla pytaše klóšter za rozrisa­njom. Dopomnichu so na dr. Küblera, kiž je jim krótkodobnje pomhał, žně dom­chował a so wo wobhospodarjenje polow starał. Jako pak sej zawod bliže wobhlada, fachowc zwěsći, zo měł klóšter bóle do techniki inwestować. „Po dołhim pruwowanju smy so za to rozsudźili, klóšterske kubło strukturnje změnić“, zdźěla klóšter na swojej internetnej stronje.

Hišće 70 požadarjow bjez městna

srjeda, 06. nowembera 2019 spisane wot:

W Hornjej Łužicy je hišće 371 wukubłanskich městnow njewobsadźenych. To je 120 wjace hač před lětom, kaž ze sta­tistiki Budyskeje agentury za dźěło nastupajo wukubłanske wiki wuchadźa.

Budyšin (CK/SN). Pytajo wukubłanske městno běchu so lětsa 3 304 młodostni registrować dali, 140 mjenje hač loni. To je wuraz demografiskeho wuwića a wotbłyšćuje woteběracu ličbu porodow spočatk 2000tych lět, zwěsći Thomas Berndt, hač do kónca oktobra šef Budyskeje agentury za dźěło. Nimale dźesać procentow požadarjow póńdźe na wyše kubłanišćo abo na studij.

Njezastaranych je hišće 70 młodych ludźi. Dźěłaja „intensiwnje na tym, młodostnym, kotřiž chcedźa so wukubłać dać, zastup do powołanskeho žiwjenja zmóžnić“, rjekny bywši šef dźěłoweje agentury. Wonych 66 požadarjow, kotřiž su jako ćěkancy němski šulski system absolwowali, je so po słowach Berndta „woprawdźe etablěrowało“. Ličba poskićenych wukubłanskich městnow wotpowěduje z 2 893 nimale lońšej.

Wodychnyć njemóža

wutora, 05. nowembera 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Wukubłanje w rjemjesle je atraktiwne, wšako leži ličba nowych wukubłanskich zrěčenjow wo 5,2 procentaj (plus 108) nad niwowom lěta 2018. To rěka, zo 2 176 młodych ludźi swoje „karjeru“ w zawodach Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory zahaji. Kaž wona wčera informowaše, je so lětsa hač do kónca oktobra 493 žonow a 1 683 muži za rjemjeslniske wukubłanje rozsu­dźiło. Komora w tym zwisku rozprawja, zo startuja wone/woni swoje powołanske wuwiće pola „pódlanskeje hospodarskeje mocy“.

Zo je so wjace powołanskich započatkarjow za wukubłanje w rjemjesle roz­su­dźiło, budźi optimizm Andreasa Brzezinskeho, hłowneho jednaćela Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Docpěte „ličby su wuraz atraktiwity rjemjesła. Wodychnyć pak njemóžemy. Wo wjele bóle wužiwamy mjezywuslědk za to, zo bychmy za lěpšiny dualneho wukubłanja w rjemjesle a za wotpowědne wobłukowe wuměnjenja wabili“, Brzezinski wuswětla. Powołanje wozydłoweho mechatronikarja steji na dale čole nowych wukubłanskich zrěčenjow.

Wo powołanjach so wobhonili

wutora, 05. nowembera 2019 spisane wot:
„Wukubłanje k přimnjenju“ – pod tutym hesłom steješe tež lětuša powołanska orientaciska bursa. Wukubłanske wiki pokazachu minjenu sobotu w Choćebuskej měšćanskej hali zaso swoju wjelestronskosć. Něhdźe 90 regionalnych předewzaćow prezentowaše w nimale wšitkich powołanskich wobłukach móžnosće wukubłanja. Při tym mějachu zajimcy składnosć, so hnydom sami wuspytać (hlej wobraz). Powołanska orientaciska bursa měrješe so na šulerki, šulerjow a młodych dorosćenych, kotřiž chcychu so wo móžnosćach wukubłanja, dualneho studija abo wo powołanskim praktikumje informować. Foto: Michael Helbig

Kritizuja wašnje komunikacije

wutora, 05. nowembera 2019 spisane wot:

Chcedźa wo Zhorjelsku a Kamjensku chorownju wojować

Kamjenc/Zhorjelc (SN/BŠe). Wotpohlad, chorowni maltezow swj. Jana w Kamjencu a Carolusowu w Zhorjelcu předać, je zjawne zarjady a sakske socialne ministerstwo chětro překwapiło. Rozsud bu jenož w medijach wozjewjeny, štož je wulku kritiku zbudźiło. „Po wjacorych rozmołwach w minjenych měsacach bě stejnišćo w Zhorjelcu z jasnymi planami do přichoda po dobrym puću“, zdźěli tamniši wyši měšćanosta Octavian Ursu (CDU). To je nawodnistwo maltezow tež wjackróć wobkrućiło. To bě zdobom zakład rozmołwy z jednaćelstwom Carolusoweje chorownje, kotruž měješe wyši měšćanosta hakle spočatk zašłeho tydźenja, hdźež dźěše wo dalše wuwiće a ko­operacije. „Zo su maltezojo nětko najprjedy medije informowali, je wjele dowěry zničiło“, Octavian Ursu wuzběhny. Jasne je, zo stej Carolusowa chorownja a měšćanski klinikum wažnej medicinskej zastaranišći w Zhorjelcu a regionje. „Wojujemy wo dobre rozrisanje a zachowanje dźěłowych městnow.“ Mjeztym je hiž­o namjet, zo měł Zhorjelski klinikum Carolusowu chorownju přewzać.

Chcedźa pomhać

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske knježerstwo chce wobsedźerjow lěsow wulkich škodow wichorow, suchoty a skórnikow dla podpěrać. Druhi raz ministerstwo za ratarstwo, wobswět a geologiju potrjechenych namołwja, próstwu wo spěchowanske srědki stajić. Tónkróć je 1,85 milionow eurow k dispoziciji. „Chcemy wobsedźerjam lěsow hladajo na klimowu změnu pomhać. Na njedawnej 2. lěsnej zhromadźiznje smy tuž z fachowcami wo konkretnych naprawach wuradźowali. Z wobšěrnym katalogom móžemy lěs na přichod přihotować“, potwjerdźi sakski minister za ra­tarstwo, wobswět a geologiju Thomas Schmidt (CDU). Lěs ma so zaměrnje přetworić.

Wjace za potrjechenych činić

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Žadanja nastupajo aktualizaciju brunicoweho plana za jamu Wochozy

Zhorjelc (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska chce brunicowy plan za Wochožansku jamu­ dokładnje předźěłać, aktualizować a dale wjesć. Zaměr je prawnisku wěstosć docpěć, kaž předsyda Bernd Lange (CDU), Zhorjelski krajny rada, minjenu srjedu na zhromadźiznje zwjazka podšmórny. Jednohłósnje su zwjazkowi radźićeljo wobzamknyli, zo budu nastorki a pokiwy wotwažować, zapodate k wobswětowej rozprawje a k strategiskemu wobswětowemu pruwowanju. Na zakładźe wobzamknjenja ma nětko wobswětowa rozprawa nastać.

Pytaja nowych nošerjow

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Kamjenc/Zhorjelc (SN/BŠe). Maltezojo w Němskej swoje poskitki stacionarneho strowotniskeho zastaranja znowa rjaduja. Tak chcedźa so bóle na wobłuk bydlenje a hladanje koncentrować. Tuchwilu wobhospodarjeja po cyłym Zwjazku cyłkownje wosom chorownjow. Šěsć z nich chcedźa tuž wotedać, štož woznamjenja, zo dóstanu chorownje noweho nošerja: štyri na zapadźe Němskeje a dwě na wuchodźe. Potrjechenej stej tež Kamjenska chorownja swj. Jana a Zhorjelska chorownja Carolus. Nawodnistwo maltezow z hłownym sydłom w Kölnje je z hižo z potencielnymi nowymi wobsedźerjemi zwisk nawjazało. Do prašenja přińdu jenož tajcy, kotřiž w Němskej skutkuja a maja nazhonjenja w strowotniskim wobłuku. Zaměr je, rozmołwy hižo klětu w prěnim kwartalu wotzamknyć.

Přičina změny je, zo je za mjeńše chorownje dale a ćešo wšitke wudawki kryć, ale wysoki strowotniski a hladanski standard zaručić. Wšako ma so tež wobstajnje do domow inwestować. Kaž maltezojo zdźěleja, njebě rozsud lochki. Na potrjechenych stejnišćach chcedźa přiwšěm bjezposrědnje dale dźěłać.

Dobrowólnje njewoteńdu

srjeda, 30. oktobera 2019 spisane wot:

Iniciatiwa wojuje wo zachowanje sydlišćow po cyłej Němskej

Prožym (SN/BŠe). Čłonojo cyłoněmskeje iniciatiwy „Wšitke wsy wostanu“ zetkachu so minjeny kónc tydźenja w delnjołužiskim Prožymje. Tale wjes je rozšěrjenja brunicoweje jamy Wjelcej-juh dla tohorunja wohrožena. Wobydlerjo třoch němskich wuhlowych rewěrow – dweju na wuchodźe a jednoho na zapadźe – wuradźowachu dwaj dnjej wo zhromadnych žadanjach a akcijach.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND