Komory signal zhromadnosće wupósłali

wutora, 28. nowembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Rjemjesło ma tež w přichodźe rjap srjedźostawskeho hospodarstwa być. Tohodla žadaja sej jeho zastupjerjo wotpowědne rozsudy, wosebje nastupajo financowansku strukturu Europskeje unije. Wšako přicpěwaja spěchowanju ze strukturneho fondsa EU wosebity wuznam.

To pak njeje jenož naležnosć Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Hromadźe ze swojimi pjeć partnerkami – regionalnej rjemjeslniskej komoru I’ll-de France, rjemjeslniskej komoru Val de Marne (wobě Francoska), Wrócławskej rjemjeslnikej komoru, rjemjeslnistwom Gostyń (wobě Pólska) a Děčínskej rjemjeslniskej komoru (Čěska) je wona minjeny pjatk rezoluciju „Rjemjesło skrućić – Regiony spěchować – Europu wožiwić“ podpisała. Politiske, hospodarske a towaršnostne wužadanja, kaž na přikład wobzamknjeny wustup Wulkeje Britaniskeje z EU, zastupjerjow rjemjeslnikow hnuja z poziciskej papjeru signal zhromadnosće wupósłać. Zdobom wusměrjeja swoje žadanja ze sylnym hłosom na politiskich rozsudźerjow w Brüsselu.

Kitesurfing klětu móžny

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). Zwjeselaca powěsć to lubowarjam kitesurfinga. Tule woblubowanu sportowu družinu móža po wšěm zdaću na Bjerwałdskim jězoru klětu zaso legalnje pěstować. To wuchadźa z dojednanja, kotrež su gmejna Hamor, Sakska krajna direkcija a hórnistwowe saněrowanske předewzaće LMBV minjeny pjatk na Drježdźanskim zarjadniskim sudni­stwje wotzamknyli, kaž rěkaše.

Na sudnistwje chcyše gmejna Hamor docpěć, zo smě so dźěl jězora časowje njewobmjezowanje za kitesurfing wužiwać, štož by turistiskej atraktiwiće Bjerwałdskeho jězora tyło. Krajna direkcija žada sej wo­znamjenjenje wotpowědneho surfowanskeho wobłuka, štož je z wysokimi wudawkami za gmejnu zwjazane. Inwesticije so jenož wudanja, hdyž je dlěšodobne kitesurfowanje móžne. To pak krajna direkcija přizwolić njemóže, dokelž je jězor hišće w zamołwitosći LMBV.

Ze sudnistwom docpěte dojednanje předwidźi, zo ma podata dowolnosć za kitesurfing nětko tak dołho płaćić, doniž njeje wodowy zarjad rozsudźił, zo je jězor za wužiwanje dotwarjeny. Wobłuk pak dyrbi markěrowany być.

Dobre wobchodniske połoženje

štwórtk, 23. nowembera 2017 spisane wot:

Nalada w hornjołužiskich rjemjeslniskich předewzaćach je so polěpšiła. W Budyskim wokrjesu rozprawjeja tři ze štyrjoch rjemjeslniskich zawodow wo dobrym wobchodniskim połoženju. W Zhorjelskim wokrjesu maja derje pjelnjene knihi z nadawkami.

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Nazymske woprašowanje Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory je přez lěta wupruwowany grat, zwěsćić aktualne wobchodniske połoženje w sobustawskich předewzaćach. Nětko je komora w Drježdźanach lětuše wuslědki předstajiła.

Nowe wudźěłki z chrěnom

štwórtk, 23. nowembera 2017 spisane wot:

Lubnjow (dpa). Žně chrěna w Błótach su zahajene. Dokelž tule zeleninu priwatnym domjacnosćam w regionje lědma předawaja, rozmysluja předźěłanske zawody wo nowych produktach, zo bychu hinaše cilowe skupiny docpěli. Woni trochuja, zo je hišće dosć móžnosćow za nišowy wudźěłk.

Přez lěta hižo maja chrěnowe žně w Błótach stabilny niwow, a wuhlady za lětušu­ sezonu su tež zaso dobre. Tole rozprawjeja­ plahowarjo a jedyn pře­dźěłanski zawod składnostnje oficial­neho zahajenja žnjow. Plahowanska přestrjeń chrěna je so wo něšto hektarow na nětko 16 hektarow w Błótach pomjeń­šiła. Nimale kóžde lěto so wona měnja, přeco zaso su chabłanja, zasadnje pak plahowanje stabilne wostawa. W Błótach z toho wu­chadźeja, zo w tejle sezonje 240 tonow korjenjoweje zeleniny dom­chowaja.

Nježněja wšitko naraz, ale w dwěmaj wotrězkomaj – nětko a hišće raz nalěto. Přez zymu wužiwaja pódu takrjec jako chłódźak, zo móhli chrěn dlěje čerstwy předźěłać. Tak sej předawanske zawody kóšty składowanja lutuja. Nimo toho je składowanska kwalita w pódźe po informacijach předźěłarjow najlěpša.

Tworni zdźeržeć

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Zhorjelc (dpa/SN). Připowědźenje koncerna Siemens, swojej stejnišći w Zhorjelcu ze 720 a w Lipsku z 200 dźěłowymi městnami zawrěć, je tam hnydomne protesty sobudźěłaćerjow wuwabiło. Dźensa protestuja w Berlinje. Po cyłej Němskej ma so wjace hač 3 000 dźěłowych městnow wotstronić, po cyłym swěće 6 900. Siemens reaguje ze swojimi planami na słabe naprašowanje za płunowymi turbinami za milinarnje a wulkimi elektromotorami za industriju.

Solidarni być

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:
Najhórše tukanja su so wčera nawječor jako prosta woprawdźitosć kapitalizma wobkrućili. Ze swojimi lutowanskimi planami hoberski a tuchwilu přewšo wuspěšny koncern Siemens socialny měr w Hornjej Łužicy njesměrnje wohroža, dokelž wotpohladuje turbinowu twornju w Zhorjelcu zawrěć. Hdy konkretnje ma so tónle zarězk do tak a tak nic runje sylneho hospodarstwa našeje domizny stać, njejsu zamołwići w dalokim Mnichowje dotal prajili. Ale snadź tči runje w tym šansa, so wuspěšnje spjećować. Wot dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje přez Zhorjelskeho wyšeho měšćanostu, tamnišeho krajneho radu a zapósłancow zwjazkoweho sejma hač k hospodarskemu ministrej kaž tež ministerskemu prezidentej Sakskeje běchu hnydom jasne słowa protesta a solidarity słyšeć: Turbinowa twornja dyrbi wostać! Njedamy Hornju Łužicu wot Siemensa nabok storčić! Axel Arlt

Maja hwězdu

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Podstupim/Bórkowy (SN/MiR). Po cyłej Braniborskej běštej dotal jenož dwaj restawrantaj, kotrymajž spožčichu Michelinowu hwězdu. Wotnětka pyši so zwjazkowy kraj z dalšej tajkej, a to w Błótach. Hosćenc „17fuffzig“ z Bórkowskeho hotela Blejcha Resort & Spa wuznamjenichu tele dny w Podstupimje z Michelinowej hwězdu. Šef kuchnje 29lětny René Klages a jeho team staj tónle wuspěch w krótkim času zhromadneho dźěła docpěłoj. Wšako René Klages hakle wot januara tamnišu kuchnju ze swojim teamom nawjeduje­. Mějićelej hotela Christine a Heinrich Michael Clausing zwurazništaj, zo su wšitcy jara hordźi. „Michelinowa hwězda nam pokazuje, zo mnohe změny w našim domje płody njesu a zo so na wědomje bjeru. Atmosfera wobstajneho wuwića stej zakład za přichod, w kotrymž chcemy so na nowosće zmužić“, Heinrich Michael Clausing podšmórny.

Dźe wo wjele wjace hač wo Čertowy kamjeń

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Njeměr knježi mjez Budyšinkom a Plusnikecami. Nimale 700 wobydlerjow wokolnych wsow je peticiju Sakskemu krajnemu sejmej podpisało, wobydlersku iniciatiwu běchu hakle nalěto załožili. Wina na tym, tak praja, je zornowcowe předewzaće ProStein, kotrež tamnišu skału wobhospodarja. Plusnikečanska skała bě hač do 1990tych lět jedna z mnohich mjeńšich we Łužicy, doniž ju w lětomaj 2004 a 2005 njerozšěrichu, a wona přeńdźe na produkciju drobnje mlěteho zornowca.

Protest pak njezběha so jenož w Malešanskej gmejnje. Wšako dźe wo wjele wjace, dźe wo wohroženje strowoty přez drobny proch mlěteho granita, wo wobškodźenje domskich blisko skały, wo mócne rozbuchnjenja, wo transportne problemy přez wulkonakładne awta runje tak kaž wo ničenje krajiny. A wosrjedź njeje knježi strach wo tak mjenowany Čertowy kamjen, přirodny a stawizniski pomnik.

Běrokratija je přewulka

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Na lětušej dźesatej regionalnej konferency Łužiska jězorina w Hórnikecach pokazachu wšelacy inwestorojo na aktualne problemy w praksy. A žadachu sej wolóženje, předewšěm nastupajo wulku běrokratiju.

Wot apryla wobhospodarja Armin Hoffmann, jednaćel towaršnosće Hotelowy a dožiwjenski park Hornja Łužica zwr, na sewjernym přibrjohu Bjerwałdskeho jězora gastronomiju „Kombüse Strandkost“. K dalšim inwesticijam słuša 43 metrow dołha a wosom metrow šěroka hóstna łódź, kotraž ma 330 městnow pod hołym njebjom a 320 salonowych městnow. Tuchwilu leži wona hišće na kótwicy w Sauerlandźe. Klětu pak ma prěni raz po Bjerwałdskim jězoru jěć. Planowany je połdrahodźinski linijowy wobchad jako 14kilometrowska kołojězba z přistawjenjom w Hamorje, Klětnom a Delnim Wujězdźe. Předwidźane su dale dožiwjenske jězby za kwasy, swjedźenje předewzaćow, silwester abo jubileje. Łódź ma so tak wuhotować, zo je tež ludźom z handicapom přistupna. Zastarać chcedźa hosći na njej a na přibrjohu ze swójskeje gastronomije.

Žadaja sej wjace podpěry

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Mužakow/Choćebuz (SN). Hospodarski region Łužica trjeba wosebitu podpěru. Za kónc wudobywanja brunicy žadaja sej krajni radźa a wyši měšćanosća zarunanje. Pozicisku papjeru su woni wčera w Mužakowje na přichodne zwjazkowe knježerstwo nastajili. W njej žadaja sej zwjazkowy program nastupajo wutwar regionalneje wobchadneje infrastruktury a digitalizacije, zasydlenje zwjazkowych zarjadow kaž tež rozsudy wo stej­nišćach w zajimje slědźenskich a wysokošulskich zarjadnišćow we Łužicy, kaž powěsćernja dpa zdźěla.

Komunalni politikarjo měnja, zo měł so region lěpje na kopjenišća Berlin, Drježdźany a Lipsk kaž tež Wrócław a Praha přiwjazać. Puć k tomu móhł runać wurjadny zwjazkowy program wo wutwarje regionalneje wobchadneje infrastruktury. Nimo toho je iniciatiwa Zwjazka wo wutwarje škleńčnonićoweje syće a mobilneho telefonowanja po cyłym regionje trěbna, podšmórny zastupjerka Zhorjelskeho wokrjesa Heike Zettwitz. Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zwěsći we Łužicy permamentnu strukturnu změnu wot 1990.

nawěšk

nowostki LND