W zajimje ludźi a hospodarstwa w regionje

štwórtk, 02. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Polěpšenje wobchadneho połoženja na awtodróze A 4 a elektri­fikacija železniskeje čary Drježdźany–pólska hranica matej so runočasnje pohonjeć, w zajimje ludźi a hospodarstwa w regionje. To je skupina hornjołužiskich zapósłancow CDU Sakskeho krajneho sejma – Marko Šiman (Budyšin), Heinz Lehmann (Lubij) a Stephan Meyer (Ži­tawa) – wčera na městnym terminje na kromje­ Budyšina rozłožiła.

Fachowcy wočakuja na wuchodnej A 4 w lěće 2019 dwójce telko ćežkich nakładnych awtow kaž 2013, te­hdy bě jich 2,6 milionow. Za wutwar awtodróhi A 4 wobhladuja­ zapósłancy tohodla wotrězk wot hranicy­ hač k třiróžkej Nossen. Runje tak měł namjetowany transport nakładnych awtow z ćahom z Pólskeje přez Drježdźany hač do Deutschenbora sahać.

Termin přiběrajcy wěrjenjepodobny

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Za pjelnjenje pohór­nistwoweho Wuchodneho jězora pola Choćebuza budźe trjeba, zjawnosć hišće třeći raz do diskusije zapřijeć. Z tym čuje so Zelena liga w swojej lěta dołhej kritice wobkrućena. „Nětko je to zjawne: Dokelž běchu dotalne plany za jamowy jězor njekmane, dyrbjachu je předźěłać. Mjeztym třeću próstwu zjawnje wupołoža. Wotzamknjenje jednanja hač k zapławjenju wot nowembra 2018, kotrež je wobhospodarjer jamy propagował, je tuž přiběrajcy wěrjenjepodobne“, zdźěli Renej Šuster ze Zeleneje ligi.

Prěnja kročel, ale dalše su trěbne

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:

Dowolnosć, wjelka z Róžeńčanskeje črjódy zatřělić, hódnoća mnozy jako wuspěch. Přiwšěm su sej přećiwnicy wjelka wěsći, zo je to jenož prěnja kročel. Scyła ma so, wobstatk tychle rubježnych zwěrjatow wobmjezować.

Budyšin (SN/BŠe). „Skónčnje“, tak rěka reakcija wowčerjow w Róžeńčanskej wokolinje, hdźež tamniša wjelča črjóda prawdźepodobnje zachadźa. Sakske ministerstwo za wobswět a přirodoškit je dowoliło wjelka z črjódy zatřělić. „Jedyn abo wjacore wjelki su po wšěm zdaću nawuknyli, poručene zawěsćenske naprawy za plahowarjow wowcow wobeńć“, wobswětowe ministerstwo zašły pjatk zdźěli. Spjelnjene su tuž wuměnjenja za próstwu Budyskeho krajnoradneho zarjada, kotrež bě wo dowolnosć prosyło wjelka zatřělić. Naprawa pak je hač do kónca nowembra wobmjezowana a płaći jenož, hdyž so wjelk zawěsćenemu wowčemu stadłu bliži. Ministerstwo nadźija so wuknjenskeho efekta za cyłu črjódu, hdyž jedne zwěrjo z njeje zatřěla.

Sakske lěsy chětro potrjechene

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:

Pirna (SN). Nazymski wichor ze sylnosću orkana Herwart je w sakskich lěsach wulke škody zawostajił a mnohe štomy spowalał. Doskónčny rozměr škodow budźe hakle přichodne dny zwěsćomny. Jasne pak je: Herwart je sakske lěsy wjele sylnišo trjechił hač tamne lětuše wichory.

Prěnjorjadnje stara so statne lěsniske předewzaće Sachsenforst nětko wo to, žiwjenje ludźi škitać. „Najwjetšu prioritu ma wěstota lěsnych wopytowarjow, sobudźěłaćerjow a partnerow“, podšmórnje prezident krajneho lěsnistwa prof. Hubert Braun w nowinskej zdźělence. „Wšitke mocy lěsnych wokrjesow Sachsenforst so nětko wo to prócuja škody rumować.“ Priwatni wobsedźerjo lěsow móža so na fachowcow sakskeho lěsnistwa wobroćić, kotřiž jich nastupajo wotstronjenje škodow poradźuja. Statne lěsniske předewzaće skedźbnja na to, sej wot fachowych firmow pomhać dać. Wšako ma so njezbožam zadźěwać. Dokelž njehodźi so tuchwilne žiwjenje wohrožace połoženje w lěsach wuzamknyć, njeměli ludźo do zašlahanych lěsow hić.

Z jednym hłosom za Łužicu rěčeć

pjatk, 27. oktobera 2017 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce so přichodnje aktiwnje na wuradźowanjach Łužiskeho kruha wjesnjanostow a krajnych radow wobdźěleć. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wutoru na posedźenju měšćanskeje rady. Jako wažne ćežišća přichoda města mjenowaše wón wutwar zwjazkoweje dróhi B 97 mjez Sprjewinym Dołom a Wojerecami, wutwar moderneho spěšneho interneta, dalše infrastrukturne naprawy při Šibojskim jězoru, přetworjenje města, infrastrukturne přizamknjenje Wojerowskeho industrijnišća a přesahowace turistiske wuwiće łužiskeje jězoriny.

„Łužiski kruh konstruktiwnje dźěła. Je wažne w Berlinje a Drježdźanach­ z jednym hłosom za Łužicu rěčeć“, Skora rozłoži, „podpěruju žadanje, Łužicu jako­ modelowy region wuwić. Podpěruju tež namjety, strukturny fonds zarjadować.“ Mjeztym załožeja hospodarski region Łužica tzwr. Towaršnosć ma so zaměrnje wo spěchowanske srědki za naprawy w regionje prócować. „Wona měła ko­ordinaciju a zwoprawdźenje naprawow nawjedować.“

Přesydlenje najnuzniši dypk

štwórtk, 26. oktobera 2017 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska brunicowy plan za Wochožansku jamu dale pisa. „Hač do kónca lěta 2019 ma naćisk dalepisanja z wobswětowej rozprawu předležeć“, podšmórny dr. Robert Koch, referent fachoweho wobłuka brunicowe planowanje/wobłukowe planowanje saněrowanja, wčera na zwjazkowej zhromadźiznje w Hamoru. Dalewjedźenje wusměrja so po nowym rewěrowym koncepće, kotryž je LEAG kónc měrca za Łužicu předpołožiła. Wuhlowy koncern wzda so w Slepjanskej wosadźe wotbagrowanja Trjebinka, Slepoho-juh, Rownoho a Mułkec, chce pak wosebitu płoninu Miłoraz wužiwać.

Po wobzamknjenju zwjazkoweje zhromadźizny z 22. junija je so procedura zawěsćenja plana zahajiła. „Stejišća k tomu su wot 75 nošerjow zjawnych zajimow dóšli. Načate temy sahaja wot zniženja stawa dnowneje wody přez naslědnu hórnistwowu krajinu hač k škitej před haru a prochom“, Robert Koch rozłoži, „emisiski škit je centralna naležnosć mjenowaneje procedury.“

Zaměr njewotwisneje produkcije spjelnili

štwórtk, 26. oktobera 2017 spisane wot:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Před dźesać lětami su projekt milinarnje narunanskeho paliwa (EBS) w Čornej Pumpje zjawnosći předstajili. Pozadk toho bě njejasne wuwiće płaćiznow miliny na energijowych wikach. Z EBS-milinarnju so poradźi, recyclingowu mysličku zwoprawdźić a kołoběh předźěłanja wotpadkow zawrěć. Firmowa skupina Prinzhorn jako mě­jićel­ka milinarnje swoje předewzaće zakładnje na třoch stołpach natwarja. Tak zhotowjeja tam hłownje papjeru a žłobikčkaty papjerc. Jako třećemu a poslednjemu stołpej­ wěnuja so we wjac hač 15 europskich krajach recyclingej. Jedne tajke stejnišćo je w Čornej Pumpje, hdźež je na ležownosći bjezposrědnje při papjercowni a předewzaću Dunapack milinarnja.

Optimizm a winowatosć zakładaj dźěła

štwórtk, 26. oktobera 2017 spisane wot:

Na lětušej hłownej zhromadźiznje Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia bilancowaše předsyda předsydstwa Matej Korjeńk dźěławosć lěta 2016. Te steješe kaž hižo předchadźace lěto pod sylnym wliwom powšitkownych ćežow ratarstwa w Němskej.

Nimo hižo dołho trajaceje krizy při produkciji mloka wobćežuje ratarjow dźeń a mjenje dochodow ze zwičnjenja ratarskich wudźěłkow kaž zorna, rěpika a dalšich pólnych płodow. Tež płaćizny za rězny skót su tajke, zo wužaduja burow lutować a efektiwnje produkować.

Z načasnymi problemami nima so jenož Sorabia rozestajeć, ale nimale wšitke ratarske zawody najwšelakorišich swójskich formow w Němskej. Za Sorabiju je přidatne wužadanje a zdobom nadawk, jej dowěrjenu pódu a kapital akcionarow tak zasadźić, zo hódnoty zachowa a po móžnosći rozmnoži.

Akcionarojo měli sćerpni być a njepowalnu dowěru měć

Pruwowanja staj wonaj wuspěšnje wobstałoj a wuswědčenje dóstałoj. Mjeztym dźěłataj w Radworskim agrarnym předewzaću: Ricardo Krische jako hladar skotu a Henry Döcke jako ratar.

„Na pruwowanje běchmoj derje přihotowanaj. A to přez mnohe tydźenje“, rozprawjataj bywšej wučomnikaj Radworskeho agrarneho předewzaća Ricardo Krische z Radworja a Henry Döcke z Chelna. Kónc awgusta staj wonaj swoje wukubłanje oficialnje zakónčiłoj.

Dowolowy domicil wuznamjenjeny

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:
Prózdninski dwór w Němcach z mjenom Dorfstüb’l bu jenož něšto dnjow po wote­wrjenju ze štyrjomi hwězdami Němskeho turistiskeho zwjazka za dowolowe domy, bydlenja a priwatne stwy wuznamjenjeny. Nowy dowolowy domicil wobsteji z dweju domow z cyłkownje třomi rjenje wuhotowanymi bydlenjemi. Wčera staj mějićelej Andreas a Katja Bilik wuznamjenjenje klasifikacije wot zastupjerki Wojerowskeje turistiskeje informacije přijałoj. Foto: Wojerowska turistiska informacija/ Phillip Metzner

nawěšk

nowostki LND