W ratarskich zawodach kaž w Zdźěrjanskej Holanskej farmje abo w Delnjokinjanskim zawodźe Budissa poskićeja wobydlerjam wot póndźele do pjatka słódny wobjed. Tak wuhladaš tam wosebje staršich ludźi, wuměnkarjow a přistajenych wšelakich rjemjesl­niskich firmow. W jědźerni Budissy móžeš sej wotnětka tež z mlokoweho awtomata cyle čerstwe mloko točić. Za to dósta­waš tam prózdne bleše wšelakich wulkosćow. Foto: SN/Maćij Bulank

Krajej wabitej zhromadnje za Łužicu

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Sakska a Braniborska prócujetej so zhromadnje wo industrijne zasydlenja we Łužicy. Towaršnosći za hospodarske spěchowanje wobeju krajow stej z wo­krjesami Delnjeje a Hornjeje Łužicy kaž tež z městom Choćebuzom nowu ­brošuru „Łužica – hospodarski region za rozrost a přichod“ wudałoj.

Drježdźany/Podstupim (SN/at). W němskej a jendźelskej rěči zhonja zajimcy najwažniše lěpšiny hospodarskeho stejnišća Łužica. Brošura ma tukrajnych a mjezynarodnych inwestorow přiwabić.

Pomhaja čerwjenemu milanej

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Zo ratarjo Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia při dźěle tež na wobswětoškitne zajimy kedźbuja, maja woni nětko čorne na běłym. Wčera dóstachu ­požadane wopismo, kotrež jim to wobkruća.

Róžant (SN/MWj). Wuznamjenjenje we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj k žiwjenju“ su wčera Róžeńčanskej agrarnej AG přepodali. Požadane wopismo přepoda Stefan Siegel ze spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije jednaćelej Sorabije Matejej Korjeńkej. Runja dalšim ratarskim předewzaćam w Delnjej Sakskej, Schleswigsko-Holsteinskej, Sewjerorynsko-Westfalskej, Durinskej a Sakskej su Róžeńčanske za jeho angažement za rubježneho ptaka počesćili.

Poradźuja firmy wo inkluziji

póndźela, 12. februara 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Temje inkluzije chce Drježdźanska rjemjeslniska komora wjetšu kedźbnosć wěnować. Tohodla z poradźowanjom k inkluziji sobustawskim zawodam nowu posłužbu poskića, kaž z nowinskeje zdźělenki wuchadźa. Zo by nowy serwis zeskutkowniła, bě komora loni w decembrje zhromadne dźěło z Komunalnym socialnym zwjazkom Sakskeje dojednała. Partnerka jako poradźowarka za inkluziju je rjemjeslniskim zawodam połnojuristka Nora Tinter. Wona informuje tež nastupajo dźěłowe prawo. Zaměr je, zawody jako rjemjeslnistwu bliskich partnerow přewodźeć.

Poradźować budźe Nora Tinter nastupajo inkluziju mjez druhim wo móžnosćach spěchowanja a podpěry kaž tež wo zakonskich žadanjach. „Myslu sej, hdyž zawody wšelake móžnosće podpěry a jich lěpšiny lěpje znaja, su wone tež wotewrjeniše ludźi ze zbrašenjemi přistajić“, rjekny Tinter. Wona chce na to pokazać, zo je zbrašenemu dźěło dać jednorišo, hač sej to firmownicy husto předstajeja. Poradźowarka je zdobom partnerka zbrašenych, kotřiž chcedźa w rjemjesle dźěłać.

Woswjeća dźesaćlětny jubilej

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:
Dźesaćlětny jubilej woswjeći Žonopowy wobchod a manufaktura na Mjasowych wikach­ w Budyšinje. Nic jenož domoródnym, ale wosebje tež turistam je to powabna adresa. Jednaćel Falk Lorenz a prokurist Manfred Lüdtke staj dźensa wo tym infor­mowałoj, kak je so jeju projekt přez prěni lětdźesatk zwoprawdźił. Wšako­ poskić­eja wone wudźěłki marki „Bautz’ner“, kotrež na tradiciju bohata Małowjelkowska fabrika pod třěchu firmy Develey z Unterhachinga zhotowja. Wob lěto je to něhdźe 15 000 tonow Budyskeho žonopa, štyri na hodźinu. Foto: SN/Maćij Bulank

Planuja Łužiski forum

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:

Sakski ministerski prezident Kretschmer strukturnu změnu přewodźa

Hamor (AK/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) nima kruty, zawjazowacy termin zakónčenja wudobywanja brunicy tuchwilu za realistiski. „Z mojeho wida je přirodny datum docpěty, hdyž je brunica we wuhlowych jamach přetrjebana“ rjekny wón wčera při swojim wopyće we Wochožanskej brunicowej jamje zastupnikam energijoweho zastaraćela LEAG. „Trjebamy brunicu dale jako zapłaćomneho nošerja energije. Wona­ zaruča nam spušćomne zastaranje z milinu.“ Z tutym wuprajenjom ministerski prezident zdobom rewěrowy koncept LEAG podpěrowaše, kotryž běchu ­loni w měrcu předstajili. Po nim chcedźa Miłoraz wotbagrować a 220 wobydlerjow přesydlić.

Tež w zymje nowe městna

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu we wuchodnej Sakskej 4 088 swobodnych dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom sposrědkować. W januaru drje su zawody mjenje swobodnych městnow přizjewili, to pak je typiske za spočatk lěta, měni šef dźěłoweje agentury Thomas Berndt. Najebać zymu su zawody dale zwólniwe nowych sobudźěłaćerjow přistajić.

Tež slěd hospodarskich branšow, z kotrychž poskitki dochadźeja, lědma zadźiwa. Z 902 městnomaj dźěło na čas statistiku nawjeduje. Na druhim městnje steji předźěłace přemysło z 871 městnami. Jeničce w mašinotwarstwje pytaja 160 nowych sobudźěłaćerjow a 150 w metal předźěłacej industriji. Najwjetše wuža­danje za dźěłowu agenturu wostanje, za wotpowědne­ městno prawu wosobu namakać.

Siemens chcył Hornjołužiski koncept

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Nawoda koncerna Siemens Joe Kaeser móhł sej hladajo na planowane zawrjenje Zhorjelskeje twornje za turbiny a z tym zwjazany masiwny wottwar dźěłowych městnow „Hornjo­łužiski industrijowy koncept“ předstajić. Tole rjekny Kaeser wčera do zahajenja hłowneje zhromadźizny koncerna w Mnichowje. Tak by móžno było, zo Zhorjelska twornja hišće wěsty čas pod třěchu Siemens wostanje. Za něšto lět chcył koncern zawod druhemu industrijnemu zwjazkej přirjadować. W tym zwisku dyrbja tež wo nowych wudźěłkach, na přikład wo technologijach składowanja energije, rozmyslować, šef koncerna doda. Při tym matej zwjazkowe a krajne knježerstwo sobu skutkować.

Najebać to pak Kaeser planowany masiwny­ wottwar dźěłowych městnow w milinarnjowej wotnožce zakitowaše. Hladajo na woteběracy wobrot w tym wobłuku a na cyłkowny wuslědk koncerna su tute kročele njewobeńdźomne a samo „nuznje trěbne“.

Niske płaćizny njetyja fairnej produkciji

srjeda, 31. januara 2018 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Přirunanje fascinuje: 122 sedłowych wlečakow połnych ze šokolodu je trěbnych, zo bychu wobydlerjo Budyskeho wokrjesa swoju žadosć za słódkim wob lěto spokojili. To je statistisce widźane 2 920 tonow šokolody, abo wot tafle přez pralinu hač k ryhelej 9,5 kilogramow na hłowu, kaž dźěłarnistwo Žiwidła, požiwadła a hosćency (NGG) Drježdźany-Kamjenica piše. W Budyskim wokrjesu přetrjebuja na lěto dale 7 500 tonow twarožka – 24,5 kilogramow na wobydlerja – a pija 319 000 hekto­litrow piwa – 104 litry na hłowu. Po informaciji dźěłarnistwa NGG podšmórnu tele tři přikłady wuznam žiwidłoweje industrije a rjemjesła.

Dźělny wuspěch docpěli

srjeda, 31. januara 2018 spisane wot:

Z wida peticiskeho wuběrka nowy dialog Plusnikečanskeje skały dla móžny

Přewjele hary wokoło Plusnikečanskeje skały, praja ći jedni, přemało, rjeknu druzy.­ Wšitko je wěc nahlada, a dokelž so wo hospodarsku naležnosć jedna, tež wěc zajimow.

Wona hara nasta ze spočatneho hněwa a starosćow ludnosće wokolnych wsow na słyšomny, zjawny protest. Protest zwurazni wjace hač 600 wobydlerjow w peticiji Sakskemu krajnemu sejmej. Dzěłowa papjera za peticiski wuběrk ma wob­jim jědnaće stron a kopicu problemow za wobsah.

Wumócuja krajinu

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND