„Njeboju so ideje zwoprawdźeć“

srjeda, 12. septembera 2018 spisane wot:

Diana Karbowa ze Swinjarnje ma wulki organizaciski talent. W jeje móličkim běrowje často telefon klinka a mnozy pola njeje wo radu proša abo jej informacije dawaja. Lědma štó chcył wěrić, zo je wona tu praktikantka. „Njeboju so być iniciator za to, ideje a projekty zwoprawdźeć“, 39lětna Serbowka rozłožuje.

A nastajenje Swinjarčanki wě sej jeje partner za powołansku praksu we wobłuku dualneho studija wažić. We Wojerowskim Dźěłaćerskim dobroćelstwowym skutku (AWO) Łužica wona jako studentka Budyskeje statneje studijneje akademije wuspěšnje dźěła a chce studij w oktobrje zakónčić. Potom budźe zawodna hospodarka we wobłuku financneho managementa. Tež swoje přichodne dźěłowe městno hižo ma – jako při­stajena AWO we Wojerecach.

Fabmobil za myto nominowany

wutora, 11. septembera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Rodźeny Konječan Bosćij Pjaca je ze swojim Fabmobilom ­za sakske myto we wobłuku komunika­ciskeho designa nominowany. Cyłkownje předležeše 213 projektow, wo kotrychž je jury minjeny kónc tydźenja w Drježdźanach-Hellerauwje wuradźowała. K tomu běchu požadarjo wo designowe myto swoje wudźěłki předstajili. Sakski minister za hospodarstwo, dźěło a wobchad Martin Dulig (SPD), kiž myto lětsa 16. raz spožči, bě zjawnu přehladku hižo pjatk wotewrěł.

Fabmobil – busowy labor z modernej techniku 3D-ćišćakow – jězdźi prawi­dłownje po wuchodnej Sakskej. Dźěći, šulerjo a młodostni móža sej w nim modernu techniku spřistupnić. Pjaca je jako inciator ideju w běhu jenož krótkeho časa zwoprawdźił. Při tym njeje labor na štyrjoch kolesach jenož komunikaciski srědk, ale wopřijima dalše wobłuki kaž regionalne wuwiće, socialne dźěło a kulturne kubłanje. Tež zjawnosć móže wo designowym myće wothłosować a samo publikumowe postajić. Dalše informacije su pod www. designpreis.sachsen.de wozjewjene.

Najmodernišo wuhotowane labory přepodate

wutora, 11. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). „Wuspěšne stejnišćo wědomosće je spomóžne za město a wokolinu. Dźakuju so wšitkim, kotřiž su twar zmóžnili, koncipowali a zwoprawdźili“, witaše nawoda Budyskeje wotnožki statneho zawoda za imobilije a twarski management Norbert Seibt přitomnych na wčerawše přepodaće noweho labo­roweho kompleksa statneje studijneje akademije (BA) sprjewineho města.

České Budějovice (jh/SN). 60 ludźi z cy­łeho swěta wobdźěla so tučasnje na tři­tydźenskim rěčnym kursu w juhočěskej metropoli Českich Budějovicach. Na tam­nišej uniwersiće wuknu a polěpšeja woni swoje znajomosće čěšćiny. Nimo Američana, kiž ma w Čěskej přiwuznych, a profesora slawistiki z Japanskeje, su mjez kursistami z Alenu Šołćic z Pančic-Kukowa, Gloriju Žurec a Janom Hrjehorjom z Róžanta zdobom třo Serbja.

Wučerjo njejsu

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Nawoda Budyskeho Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku Uwe Richter chce we wukubłanskim lěće 2019/2020 druhu rjadownju za wukubłanje kubłarjow a kubłarkow wotewrěć. Kaž hižo we wobstejacych rjadownjach chcedźa serbskich zajimcow wosebje spěchować. Byrnjež w šulskim lěće 2016/2017 maćernorěčnych zajimcow za wukubłanje njeměli, rěčeše předsydka sakskeje serbskeje rady Marja Michałkowa lětsa w juliju wo tym, zo „zajim tež dwě rjadowni dowola“. Uwe Richter to wobkrući. Tež lětsa mějachu znowa wjace požadanjow hač městnow. Hižo loni w aprylu bě Richter SN rjekł, zo „změja w šulskim lěće 2017/2018 dwě rjadowni“. Rjadownju zarjadować pak so dotal po­radźiło njeje. „Přičina su pobrachowacy wučerjo“, praji nawodnica Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Elke Jäckel. Jednu nowu wučerku na štyri hodźiny wob tydźeń maja. Wot spočatka šulskeho lěta je to přidatnje k třom tam skutkowacym serbskim pedagogam wučerka Budyskeje SWŠ Kerstin Klingnerowa. Wona podawa serbšćinu na maćernorěčnym niwowje a posrědkuje wědu wo Witaj-kubłanju.

Sakska zaběra poslednje městno

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Gütersloh/Drježdźany (dpa/SN). W Sakskej je po aktualnym přepytowanju přemało kubłarkow a kubłarjow w dźěćacych přebywanišćach. Najebać snadne polěpšenje je personalny kluč we woběmaj starobnymaj skupinomaj hižo lěta špatniši hač we wuchodoněmskim přerězku, rěka we wčera wozjewjenej studiji Bertelsmannoweje załožby. W měrcu 2017 dyrbješe so w žłobikach statistisce kóžda fachowa móc wo 6,4 dźěći starać, w pěstowarnjach wo 13. Wuchodoněm­ski po­měr wobličichu z 1:6 resp. 1:11,9. Bertelsmannowa załožba poruči poměr 1:3 za žłobiki a 1:7,5 za pěstowarnje.

„Kwalita w přebywanišćach je so po wšej Němskej polěpšiła, rozdźěl mjez krajemi pak wosta“, rjekny čłon před­sydstwa Bertelsmannoweje załožby Jörg Dräger. Hižo wot lěta 2014 je Badensko-Württembergska hladajo na personalny kluč w žłobikach (1:3,1) a w pěstowarnjach (1:7,1) w Němskej na wodźacym městnje. Sakska zaběra pola najmłódšich ze 1:6,4 poslednje městno. Přiwšěm su mjez wokrjesami wulke rozdźěle. Załožba trochuje, zo trjeba swobodny stat 17 500 přidatnych kubłarjow.

Zhromadne wuknjenje wažne

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Serbska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor je wotewrjena za wšěch

To prěnje, štož wopytowarjej Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ napadnje, hdyž po nowotwarje domskeho dźe, su durje do rjadowniskich stwow. Wone zmóžnjeja ći dohlad do rumnosćow. Delnja połojca duri ze škleńcy je zamlóčena, horni dźěl je jasny, přewidny. Tak zetkawatej so woči hosća z tymi wučerja a šulerjow. Na prěni pohlad to zamyla. Jako wopytowar so samo trochu stróžiš, hdyž takrjec njejapcy nimale w rjadowni stejiš. Wšako nochce nichtó mylić, hdyž nimo stwow dźe. „Wězo, šulerjo a wučerjo widźa, zo něchtó nimo dźe, ale mylić so njedadźa. Su so spěšnje na nowosć zwučili“, měni šulska nawodnica Hilža Štilerowa.

Tuchwilu dosć wučerjow

Informatiwny poskitk za jubilej

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Aktualne wudaće magacina „Lutki“ steji pod hesłom „20 lět Witaj w praksy“. Jedna tema je přednošk Petry Bačcyneje, nawodnicy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w Pančicach-Kukowje, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy.

Budyšin (SN/MiR). Petra Bačcyna wěnowaše so na dalekubłanskim zarjadowanju RCW w Budyskim Serbskim domje temje „Stopnjowanje rěčnopedagogiskeje kwality nastupajo kubłanje dźěći w serbšćinje“. Na jubilej zawjedźenja koncepta Witaj w praksy dopominaja w najnowšej brošurce tež wjacore fota. Swjedźenske dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje za kubłarki a kubłarjow, skutkowacych pola wšelakich nošerjow, bě mjez druhim witany informatiwny poskitk.

Dalše ćežišćo su online-poskitki za nawuknjenje serbšćiny. Skrótka a jadriwje rozłožuja w zešiwku wuknjenski portal „sorbischlernen.de“ a „Onlineserbscewuknyć“, dale postupowanje při złoženju rěčneho certifikata za hornjo- a delnjoserbšćinu kaž tež wuznam digitalneho słownika Soblex. Za powabliwe maja aplikaciji „Serbsce lochko“ a „Serbsce w sto sekundach“.

Kubłanski srědk

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:
W pěstowarnjach čakaše tele dny překwapjenka na dźěći. W jich faškach abo w skupinskej stwě ležeše za kóžde z nich zešiwk „Lutki“. Sobudźěłaćerka RCW Weronika Butendeichowa bě jón wosobinsce do dźěćacych dnjowych přebywanišćow, kotrež maja Witaj-skupiny, dowjezła. Serbske šulske towarstwo swój Staršiski list na podobne wašnje rozšěrja. Sobudźěłaćerki SŠT Marlis Młynkowa, Monika Süßowa a Marja Jaworkowa jón tohorunja wjackróć wob lěto do kubłanišćow woža. Posoljo njejsu při tym jenož witany listonoš. Jim skići so zdobom składnosć, nowosće zhonić, z kubłarkami/kubłarjemi wo starosćach rěčeć a ideje za dalše wudaća rodźić. Derje, zo stej brošurce serbsce a němsce, staršiski list tež delnjoserbsce, spisanej a zo jej darmotnje rozdawaja. Tak móža wšitcy wšitko čitać a zrozumić, tež starši, kotřiž serbšćinu njewobknježa. Mam wobaj zešiwkaj za aktiwny kubłanski srědk. Milenka Rječcyna

Tójšto změnow na šulach

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Ideje kultusa zwoprawdźeja na wšitkich družinach kubłanišćow

Drježdźany (SN/MiR). Sakske ministerstwo za kultus je w nowym šulskim lěće na zakładnych kubłanišćach nowy šulski porjad zawjedło. Z nim chcedźa indi­widualne spěchowanje šulerjow sylnić a fleksibelnišo wuhotować. Za kóžde dźěćo chcedźa tuž wuwićowy staw zwěsćić a z toho pedagogiske naprawy wotwodźeć. Nowy porjad zmóžnja prewentiwne naprawy kaž tež spěchowanje wosebje nadarjenych šulerjow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND