Slepjanska młoda wosada pokaza swjatki póndźelu dźiwadło w němskej rěči wo serbskim fararju Bohuměru Rejslerju (1902–1968), kotrehož běchu nacionalsocialisća wuhnali.

Slepo (AK/SN) „Jako čłon wuznawarskeje cyrkwje wosta wón swojim přeswěd­čenjam swěrny. Bohuměr Rejsler, kotrehož su nacionalsocialisća 11. apryla 1938 ze Slepoho wupokazali, běše do 1945 posled­ni serbskorěčny farar Slepjanskeje ewangelskeje wosady“, rozjasnja dźiwa­dłowy pedagoga Matthias Seidel. Wot spočatka januara hižo wuwiwa wón z młodej wosadu dźiwadłowy kruch „To wčerawše je dźensniše jutřišeho“.

Drježdźany (dpa/SN/MiR). Nowy bonus za serbskorěčnych požadarjow wo studij wučerstwa njesu dotal na sakskich uniwersitach nałožowali. Wot lěta 2017 wobkedźbuja po sakskim zakonju wo přizwolenju wysokošulskeho studija (Hochschulzulassungsgesetz) pohłubšene znajomosće serbšćiny za wšitke předmjety, nic jeno za serbšćinu. Dotal wšak su rěčne kmanosće jeničce při požadanju jako wučer serbšćiny wobkedźbowali.

Kaž naprašowanje Němskeje powě­sćoweje agentury wunjese, ma so mje­nowany zakoń na Uniwersiće Lipsk wot zymskeho semestra 2018/2019 přesadźić. Dokładne wuhotowanje tuchwilu z akademiskimi gremijemi wothłosuja. Na Techniskej uniwersiće Drježdźany ma bonus tohorunja wot spočatka přichodneho zymskeho semestra płaćić. Na Kamjeničanskej Techniskej uniwersiće kaž tež na sakskich wysokich šulach za wuměłstwo tajki bonus po informacijach sakskeho wědomostneho ministerstwa dotal njenałožuja.

Rozsud za muzej jej lochki był

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:

W Budyskim Serbskim muzeju pokazuje so tuchwilu husto młode, mnohim nje­znate mjezwočo. Poboku Móniki Ošikoweje, zamołwiteje za zjawnostne a mu­zejopedagogiske dźěło, skutkuje tam šuler­ka Kamjenskeho Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a zarjad­nistwo. Budyšanka Mayleen Dieckmann chodźi tam do šule a chce za dwě lěće fachowu abituru złožić. Do kubłanja w tamnišim 11. lětniku słuša, zo maja šulerjo stajnje dwaj tydźenjej praksy w jednym zawodźe abo jednej instituciji a potom zaso dwě njedźeli wučbu. „Rozsud, do muzeja hić, bě mi lochki. Sym sej hižo jako dźěćo rady wustajeńcy wobhladowała. Wosebje mje zajimowaše, so njeznatych wěcow dótkać a mnoho wuspytać. Tak njebě mi ćežko za Serbski muzej so rozsudźić“, 17lětna młodostna powěda. W muzeju ma wona dosć dźěła. Wšako smě wšudźe pódla być a pomhać. „Sym hižo negatiwowe fota zhotowiła, w aktach archiwa za přichodnu wustajeńcu slědźiła kaž tež paslenje z dźěćimi na zarjadowanjach muzeja přihotowała a přewjedła.“

Kamjenc (SN/BŠe). Na wosebite pućowanje podachu so wčera šulerjo rjadownje 7a Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor. Jakubowy puć, kotryž wjedźe tež po Łužicy, bě a je jim cyle no­we­ wužadanje. Hižo před lětomaj běchu so tři dny zhromadnje z rjadowniskej wučerku Moniku Šołćinej, dalšej pře­wodźacej wučerku a ze staršimaj na puć nastajili a zahajichu jón w Smochćicach. Zakónčili běchu jón w Kamjencu, zwotkelž su nětko wčera dale šli.

Zejmuju swój kłobuk!

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:
Jako teenager maš hdys a hdys za wušomaj. A štož starši abo wučerjo prěduja, dźe do jednoho wucha nutř a po tamnym zaso won. Jako chłostanje zasadźeja dorosćeni dźensa rady zakaz techniki, a internetny zwisk WLAN je w tej abo tamnej domjacnosći spěšnje raz hasnjeny. Přiznawam, zo tež ja naprawu wužiwam. Ćim bóle překwapi mje předewzaće šulerjow 7. lětnika Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“, kotřiž tele dny hižo druhi raz po Jakubowym puću putnikuja. To pak njejsu sej jich starši abo wučerjo wumyslili. Ně, wuknjacy sami sej přejachu swoje pućowanske dny na te wašnje zhromadnje přežiwić. A to najlěpše je, zo wzdadźa so wšeje techniki, kotraž móhła jich wobwliwować. Zejmuju swój kłobuk! Snano měli sej to za přikład brać a runje tak jónu někotre dny bjez handyja, telewizora abo kompjutera přetrać. Bianka Šeferowa

Pěstuja wukrajne kontakty

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:

Swobodna wyša šula Hamor pěstuje intensiwne styki z gymnazijom w pólskich Mysłakowicach we wokrjesu Jelenia Góra. Serbskim poskitkam z wokoliny je kubła­nišćo wotewrjene.

Hamor (AK/SN). Na njedawnym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady je nawoda tamnišeje Swobodneje wyšeje šule Ralph Berthold wo dwulětnym partnerstwje „Mjezy překročaceho kubłanja w zelenej rjadowniskej stwě za lěpši přichod“ rěčał.

W nětčišim 7. a 8. lětniku Hamorskeho kubłanišća wuknu štyrjo šulerjo pólšćinu jako druhu cuzu rěč. „Starši kaž tež šulerjo widźa pak w praksy skerje přemało aktiwneho wužiwanja mozow za wjacerěčnosć. Tak wabimy za pólšćinu stajnje w rozmołwach ze staršimi“, rjekny Ralph Berthold. Wón wobkrući, zo je šula wotewrjena tež za serbske wobsahi. Kónc lěta 2014 nastaty zwisk k towarstwu Šwjelowa bróžeń Wochozy z.t. pak so poradźił njeje. „Nažel njebě wot šulerjow dosć rezonancy na wabjenje towarstwa“, Berthold wobžarowaše. „Někotryžkuli widźi to tež jako logistiske přežadanje šulskich wotběhow.“ Šulski nawoda pak potwjerdźi, zo chce so dale wo kontakt k towarstwu prócować.

Ralbičanka mjez najlěpšimi była

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:
Šulerka 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Davinia Brězanec (naprawo) je sej na lě­tušej 10. sakskej olympiadźe rušćiny w Drježdźanach 2. městno wubědźiła. Na fi­nalnym wurisanju w kultusowym ministerstwje bě so 14 šulerjow 8. lětnika z cyłeje Sakskeje wobdźěliło, mjez nimi tež dalša šulerka z Ralbic Nóra Zahrodnikec. Wona docpě predikat „z dobrym wuspěchom“. Na wubědźowanju měja­chu šulerjo pisomne nadawki spjelnić. Po tym dyrbjachu dialogi zestajeć, mjez druhim wo temach swójba, přećeljo, hobbyje a wotběh dnja, při čimž dźěłachu jako partnerojo. „To bě wosebje napjate, dokelž njeznajachmoj swojeju partnerow“, rjekny Davinia Brězanec. Po wodźenju po kultusu přepoda jim nawoda Drježdźanskeho krajneho zarjada za šule a kubłanje Hagen Kettner wopisma. Foto: Jan Rjeda

Viadrina změje nowu prezidentku

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:

Frankfurt nad Wódru (RD/SN). Senat załožby Europskeje uniwersity Viadrina Frankfurt nad Wódru je jednohłósnje ­politologowku prof. dr. Juliju von Blumenthal za nowu prezidentku Viadriny wuzwolił, a to minjenu srjedu. 47lětna nastupi zastojnstwo spočatk nazym­skeho semestra w oktobrje. Tuchwilu skutkuje wona hišće jako dekanka kulturno-, socialno- a kubłanskowědomostneje fakulty na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće.

„Runje w tych časach, kotrež Europu a němsko-pólske styki tak wužaduja“, chcu Europsku uniwersitu „jako centralne městno zhromadneho wuknjenja a rozmyslowanja skrućeć“, wozjewi Blumenthal dźeń po wuzwolenju. Při tym dźe wo to, „ze sćerpliwosću a zasakłosću“ projekt zhromadneje němsko-pólskeje fakulty pohonjeć. Viadrina a Poznańska Uniwersita Adama Mickiewicza jednatej hižo pjeć lět wo jónkrótnym mjezu překročacym bilateralnym wy­sokošulskim zarjadnišću a wotpohladujetej, je při Collegiumje ­Polonicumje w pólskich Słubicach zasydlić.

Kulow (SN/MiR). „W tymle městačku je začuwać wulki angažement wobydlerjow za domiznu. To pokazuje so w žiwej zhromadnosći w towarstwach kaž tež mjez generacijemi“, rjekny sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) pjatk w Kulowje, „tuž sym bjez wulkeho wotwažowanja rady sem přijěł.“ Kretschmer bě so přizjewił jako roz­mołwny partner šulerjam tamnišeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ na projektny dźeń Europskeje unije „Europa přińdźe do šule“. Młodostni, kotřiž wu­knu w 9. lětniku kubłanišća, běchu sep prašenjow přihotowali.

Klewernje a cool

póndźela, 07. meje 2018 spisane wot:
Europska unija je wulki cyłk, kotryž w zhromadnosći skutkuje. Přiwšěm jewi so dźeń a wjace krajow, kotrež pokazuja na swoje indiwidualne zajimy. Kak tole zwjazać? A kak cyłk wobchować a při tym jednotliwca njewottrašić? To bě jedna tema­ rozmołwy sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) ze šulerjemi Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ Kulow. Ze swojimi pokiwami zdo­by­ sej politikar kedźbnosć a sympatiju młodych ludźi, dokelž je jim z wutroby rěčał­. Wón radźeše přitomnym, sej swět wot­krywać, druhe rěče nawuknyć a so do nje­znatych kulturow zanurić. Při tym pokaza jim puće, kotrež zmóžnjeja sej jězbu won z Łužicy za mjezy Němskeje financielnje zawěsćić. Njezataji pak přeće, zo měli so pućowacy na dobro Sakskeje nawróćić. Starša generacija by rjekła: klewerne to postupowanje. A młodostni přiznachu, zo bě to cool. Milenka Rječcyna

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND