Policija (27.06.16)

póndźela, 27. junija 2016 spisane wot:

Puć lěpjaty był

Bórk. Njebě to wobchadne njezbožo, ale lěpk, kotryž postara so minjeny pjatk wječor wo poćeženje wobchada mjez Budyšinom a Bórkom. Tam bě něchtó bow z uniwersalnym lěpkom zhubił. Wěko bowa so wočini a lěpk wuběža na dróhu. Naslědne awta jón na to po něhdźe 50 metrach rozjězdźachu. Policija a wohnjowa wobora stej wotrězk zaraćiłoj, dokelž dyrbješe specialna firma rjedźić přijěć. Wěstoty dla bě puć hač do dźensnišeho ranja zawrjeny.

Policija (24.06.16)

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:

Podhlad morjenja

Radeberg. W Ullersdorfje pola Radeberga přepytujetej Zhorjelske statne rěčnistwo a tamniša policajska direkcija podhlada morjenja dla. Kaž policija zdźěli, je swědk wčera popołdnju w jednym bydlenju ćěšenka našoł, kiž hižo njedychaše. Sobudźěłaćerjo alarmowaneje wuchowanskeje słužba spytachu něhdźe dwaj měsacaj stareho hólčka do žiwjenja wróćo zwołać, bohužel bjez wuspěcha. Prěnje wuslědki hnydom zahajeneho přepytowanja kriminalneje policije wobkrućichu podhlad, zo jedna so wo morjenje. W tym zwisku 33lětnu mać dźěsća jako podhladnu nachwilnje zajachu. Statne rěčnistwo a policija pad dale přepytujetej. Dalše nadrobnosće, što je so w Ullersdorfje stało, pak njemóžetej přepytowansko-taktiskich přičin dla zdźělić. Hakle dźensa w běhu dnja chcychu zjawnosć wobšěrnišo wo tym informować.

Policija (23.06.16)

štwórtk, 23. junija 2016 spisane wot:

Pěška ćežko zranjena

Běła Woda. Dwě rentnarce běštej zawčerawšim na wobchadnym njezbožu w Běłej Wodźe wobdźělenej. 80lětna wodźerka Toyoty chcyše na křižowanišću nalěwo wotbočić, njewobkedźbowaše pak, zo tam runje 76lětna žona při ampli za pěškow puć přeprěči, a zrazy do njeje. Pěška­ so při tym ćežko zrani. Ju dyr­bjachu runje tak do chorownje dowjezć kaž 80lětnu, kotraž poćerpje šok. Škoda na awće wučinja tysac eurow.

Policija (22.06.16)

srjeda, 22. junija 2016 spisane wot:

Z kolesom do awta zrazył

Wjazońca. Ćežko zranił je so zawčera­wšim dwanaćelětny kolesowar we Wjazońcy. Wón wujědźe z pódlanskeho puća na hłownu dróhu. Njewobkedźbowaše pak předjězbu 20lětneje wodźerki Peugeota, do kotrehož na to zrazy.

Policija (21.06.16)

wutora, 21. junija 2016 spisane wot:

Awto rubił a znjezbožił

Wjelećin. Na Mnišonskej dróze we Wjelećinje je dźensa we 8.30 hodź. młody muž na jězdnju skočił a awto zadźeržał. Wodźerku Suzukija kaž tež sobujěducu wón z jězdźidła storhny a twochny z nim do směra na Hornju Hórku. Kilometer dale pak wón kontrolu nad wodźidłom zhubi a zwróći. Muž drje hišće pěši ćekny, policija pak jeho pozdźišo dosahny.

Policija (20.06.16)

póndźela, 20. junija 2016 spisane wot:

Do chorobneho awta zajěł

Wojerecy. Dokelž njebě předjězbu wobkedźbował, je minjeny pjatk 59lětny wodźer Renaulta we Wojerecach na křižowanišću Heinowa/Kamjentna do chorobneho awta zrazył. Jeho 52lětny wodźer a 26lětna sobujěduca so při tym snadnje zraništaj. Na zbožo njebě žadyn pacient w awće. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 15 000 eurow. Při wobdźěłanju njezboža napadny policistam „chorhojčka“ 59lětneho, tak zo přewjedźechu pola njeho alkoholowy test. Tón wunjese 2,52 promilow, a to krótko do 14 hodź. Jězbnu dowolnosć muža sej zastojnicy hnydom zdźeržachu.

Policija (17.06.16)

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Spódnja drasta fuk

Budyšin. Na Weigangowej w Budyšinje bě minjene dny po wšěm zdaću lubowar abo lubowarka žonjaceje spódnjeje drasty po puću, a to nic jenož jónu. W nocy na srjedu je něchtó z balkona bydlenja w přizemju dwaj sportowej nadrowcaj (BH) pokradnył. Trěnja a jeansy, kotrež běchu runje tak wupłokane a tam wisachu, pak so paduchej najskerje tak njelubjachu. 34lětna wobsedźerka zawoła policiju a zastojnikam při tej składnosći zdźěli, zo bě na samsne wašnje před ně­hdźe dwěmaj tydźenjomaj hižo raz šěsć ćmowych spódnich cholowčkow zhubiła. Policija chce nětko za skućićelom pytać. Hač pak jeho abo ju z pomocu kontrolow do­sahnu, je skerje dwělomne.

Policija (15.06.16)

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Kopor požadany był

Njeswačidło. Před paduchami kopora su jednoswójbne domy runje tak mało wěste kaž cyrkwje. Mjez skućićelemi wosebje woblubowane su twarnišća, na kotrychž kónc tydźenja nichtó njedźěła, tak zo njejsu dlěši čas wobstražowane. Minjene dny běchu sej paduši wupytali bywše Njeswačanske šulske twarjenje při hrodowym parku. Wulki dom tuchwilu na by­dlenja z wobstajnym hladanjom přetwarjeja. Tam pokradnychu něhdźe 90 metrow koporowych rołow z wotpowědnej izolaciju. Nimo toho so z twarnišća dalše twaršćizny zhubichu, kaž Zhorjelska policajska direkcija w nowinskim wozjewjenju zdźěli. Pjenježna hódnota wučinja něhdźe štyricyfrowu sumu. Kriminalna policija nětko za paduchami kopora­ pyta.

Policija (14.06.16)

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Dowolnosć sfalšował a drogi brał

Porchow. Dobry čuch mějachu policisća dźensa w nocy, jako kontrolowachu na awtodróze A 4 pola Porchowa 34lětneho pólskeho staćana, kiž bě z Audijom A 3 po puću. Zastojnikam napadnychu na nim njeho čerwjenej woči a nerwozne zadźerženje. Z pomocu awtodróhoweho policajskeho rewěra přewjedźechu drogowy test, kiž wunjese, zo bě muž kokain a amfetaminy brał. Jako sej jeho jězbnu dowolnosć wobhladachu, zwěsćichu, zo bě ta sfalšowana. Nětko změje so 34lětny potajkim hnydom štyrjoch deliktow dla zamołwić: jězdźenje pod wliwowom drogow a bjez jězbneje dowolnosće, přeń­dźenje přećiwo drogowemu zakonjej a falšowanje dokumentow.

Policija (13.06.16)

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Z motorskim znjezbožił

Salow. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo sobotu popołdnju mjez Salowom a Koćinu. Napřećo přijěduceho VWja dla dyrbješe 43lětny wodźer motorskeho zaborzdźić. Při tym zhubi kontrolu nad swojim jězdźidłom, padny a bu wot VW přejědźeny. Motorski so tak jara zrani, zo na městnje njezboža wudycha. 42lětny šofer VWja wosta njezranjeny.

nowostki LND