Policija (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Policija warnuje wobydlerjow wuraznje před wosebitym wašnjom paduchow awtow. Na terenje Zhorjelskeje policajskeje direkcije je w zašłymaj měsacomaj k wjacorym padam tak mjenowaneho „homejackinga“ dóšło. Při tym so paduši najprjedy do bydlenja zadobudu, wozmu sej tam namakany awtowy kluč a pokradnu na to wotpowědne awto. Zwjetša zadobychu so njeznaći přez zachodne durje, w někotrych padach wone ani zamknjene njeběchu, štož skućićelam „dźěło“ wolóži. Kluč wisaše často direktnje pódla durjow, druhdy ležeše na kamorčku na chódbje. Pokradnyli su paduši zwjetša awta typa Ford, Audi, VW, Škoda a Mercedes. Policija tuž radźi, chěžne a bydlenske durje stajnje zamknjene měć a awtowy kluč w bydlenju po móžnosći do kamora połožić a nic widźomnje ležo wostajić. Podhladnje zadźeržace so wosoby měli wobydlerjo spěšnje policiji přizjewić.

Policija (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Kamjenc. Z woporom paducha sta so zawčerawšim rentnar w Kamjenskej kupnicy. Tam je njeznaty 83lětnemu ručnu tobołku z nakupowanskeho wozyčka spakosćił. Jako sej starc wšelku zeleninu wobhlada, dosahaše skućićelej krótki wokomik, zo sej tobołku hrabny a so zhubi. W tobołce běchu snadne mnóstwo pjenjez, kluče za awto a bydlenje kaž tež mobilny telefon. Sprawny pasant tobołku pozdźišo na Sydlišćowym puću namaka a w měšćanskim zarjadnistwje woteda­. Hač na pjenjezy móžachu 83lětnemu wšitko zaso wróćić. Kriminalna policija tónle pad dale přepytuje.

Policija (23.06.15)

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

Jědlica. W běhu krótkeho časa stej so wčera popołdnju a nawječor wosobowej awće na statnej dróze S 101 mjez Zejicami a Hornim Wujězdom blisko wotbóčki do Jědlicy z jězdnje sunyłoj. Krótko po 16 hodź. bě to starši muž ze swojim Citroënom, kiž zajědźe do přirowa. Dobrej dwě hodźinje pozdźišo so wodźerka BMWja z awtom hižo na dróze dźeržeć njemóžeše a zajědźe na polo. We woběmaj padomaj­ bě jězdnja mokra. Křiwicy na S 101 su chětro wuske, tak zo tam často k njezbožam dochadźa, tež hdyž šofe­rojo kaž předpisane 70 km/h jědu.

Policija (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Ochranow. K ćežkemu wobchadnemu njezbožu dóńdźe wčera připołdnju na zwjazkowej dróze B 178 mjez Ochranowom a Žitawu. Po zdaću po přesćehnjenju běštej Opel Chorsa a Wartburg 353 na wysokosći wotbóčki Großhennersdorfa do so zrazyłoj. Nimo kameradow wohnjoweje wobory běchu tež policisća a zasadźenske mocy wuchowanskeje słužby na městnje a zranjenych zastarachu. Po prěnich dopóznaćach stej dwě wosobje hišće na městnje njezboža ze­mrěłoj, pjećo so ćežko zranichu.

Policija (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Połčnica. Jako chcyše wodźer transportera wčera připołdnju w Połčnicy z ležownosće na puć wujěć, přewidźa wón bližacy so moped. Mopedist zrazy do transportera a padny. Při tym so tak zrani, zo dyrbjachu jeho w chorowni lěkować.

Biskopicy. Na křižowanišću blisko Schilleroweho naměsta w Biskopicach je wčera ně­hdźe w 19 hodź. 71lětna wodźerka VWja stopowe znamjo pře­widźała a jědźeše prosće dale. Při zražce z napřećo přijě­ducym Peugeotom so w nim sobujěduca 62lětna zrani. Ju dowjezechu do chorownje. Šofer wosta nje­zranjeny.

Policija (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Slepo. Dokelž bě wčera popołdnju w Slepjanskim socialnym centrumje swj. Borbory płun čuć, su dom ewakulowali. 40 kameradow wohnjowych woborow z Mułkec, Ronownoho, Slepoho a Běłeje Wody je z dźewjeć awtami na pomoc přijěło. Tež wobora Vattenfalla a wuchowanska słužba běštej na městnje. Po wuprajenju zasadźenskeho nawody bě wjesna­ firma płun wotpušćiła, kotryž so na to po centrumje rozpřestrěwaše.

Policija (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Budyšin. Tež hdyž je wěcna škoda poměrnje snadna, wostanje rubježnistwo ćežki njeskutk. Tajki sta so zawčerawšim krótko do 15 hodź. we wobchodźe za drastu w Budyskim nakupnišću Husarenhof. Tam napadnychu předawarkam štyrjo mužojo z nachribjetnikom. Po tym zo běchu sej wšelake twory wobhladali, zmi­nychu so woni z cholowami w hódnoće 30 eurow z wobchoda­. Předawarka spěchaše za nimi a móžeše jednoho zadźeržeć. Tón pak jej z tajkim wotmachom na ruku­ dyri, zo wona jeho z bolosćemi pušći. Wšitcy štyrjo móžachu ćeknyć, bjez toho zo by jich něchtó spóznał. Kriminalna­ policija přepytuje nětko rubježneho padustwa dla.

Policija (16.06.15)

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Nosaćicy. Koleso z kólnje pokradnył je paduch njedźelu popołdnju w Nosaćicach (Nostitz) pola Wósporka. Najprjedy hrabny wón jedne bjez powětra. Te pak nabok połoži a wućahny druhe z kólnje. Jako to wobydlerka pytny, wona cuzeho narěča, na čož tón z kolesom ćekny. 56lětny wobsedźer a susodźa zhromadnje za paduchom spěchachu a 26lětneho skónčnje na pólnym pućiku mjez Nosa­ćicami a Žarkami (Särka) dosahnychu. Mjeztym informowana policija jeho nachwilnje zaja. Kriminalisća pad nětko dale přepytuja.

Policija (15.06.15)

póndźela, 15. junija 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Policiju a wuchowanske mocy wołachu wčera popołdnju na Wysočiny (Hochstein) zapadnje Zhorjelca. Tam běchu pasanća pytnyli, zo je blisko hórskeho hosćenca krosnowar znjezbožił. 28lětny muž bě so po krosnowanju z powjazom z hory dele pušćił, z wysokosće ně­hdźe třoch metrow na zemju padnył a so ćežko zranił. Z wuchowanskim awtom jeho­ do chorownje dowjezechu. Po wuprajenju swědkow powjaz cyle hač na zemju njedosahaše. Po wšěm zdaću bě krosnowar dołhosć powjaza wopak wobličił, tak zo dóńdźe k njezbožu.

Policija (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Wulka Dubrawa. W nocy na štwórtk běchu paduši traktorow w Budyskim wo­krjesu po puću. W Porchowje, Łužnicy a we Wulkej Dubrawje měrjachu so woni na dohromady sydom traktorow. Dwě pokradnjenej mašinje je policija bórze po njeskutku zaso namakała. W třoch padach njebě so skućićelam poradźiło, motor­ zapinyć. Dwě pokradnjenej jězdźidle typa Fendt nětko pytaja. Dohromady nasta něhdźe 70 000 eurow škody.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND