Policija (28.09.16)

srjeda, 28. septembera 2016 spisane wot:

Komunikaciski problem měłoj

Kamjenc. Wšón rozhorjeny přizjewi so wčera rano rentnar na Kamjenskim policajskim rewěrje, dokelž jeho Mercedes hižo tam njesteješe, hdźež bě wón jón póndźelu wječor parkował. Wobsadka policajskeho awta nastaji so tuž na puć k móžnemu městnu njeskutka. Tola krótko po tym so rentnar znowa přizjewi a alarm cofny. Mandźelska bě awto dru­hdźe parkowała a njeje ničo prajiła.

Policija (27.09.16)

wutora, 27. septembera 2016 spisane wot:

Awtomat rozbuchnyć spytali

Wojerecy. Po wjacorych podobnych padach we Wojerecach su tam njeznaći zawčerawšim rano znowa spytali, ciga­retowy awtomat rozbuchnyć. Při młynje bě w 5 hodź. wulki wrjeskot słyšeć. Kaž policija pozdźišo zwěsći, je awtomat detonaciju přetrał, ale bu při tym chětro wobškodźeny. Wěcnu škodu trochuja na ně­hdźe 3 000 eurow.

Policija (26.09.16)

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:

Chłódźak woheń zawinił

Budyšin. K hašenju wołachu sobotu popołdnju wobornikow do wjaceswójbneho domu na Budyskej Weinertowej. Tam bě w kuchni bydlenja woheń wudyrił. Přičina bě po wšěm zdaću skóncowany chłódźak. 31lětna wobydlerka a jeje dwě dźěsći w tym času doma njeběchu. Dóstawši so z woknom do kuchnje móžachu wobornicy a płomjenja skónčnje podusyć. Kaž policija zdźěli, nasta do­hromady něhdźe 10 000 eurow škody.

Policija (23.09.16)

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Pjenježny awtomat rozbuchnyli

Grodk. Z brachialnej namocu su njeznaći dźensa w nocy na Drježdźanskej dróze w Grodku pjenježny awtomat Commerzbanki rozbuchnyli. Krótko do 2.30 hodź. bě tam wulki wrjeskot słyšeć. Na to wuhlada předawarka pjekarnje na tamnym boku puća dwě wosobje ćeknyć. Awtomat je dospołnje skóncowany, hač su so z njeho tež pjenjezy zhubili, njeje znate. Po wšěm zdaću su skućićeljo do toho na pjenježnym­ awtomaće lutowarnje zwrěšćili. Jón běchu tohorunja wo­činić spytali.

Policija (22.09.16)

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Kolesa w hrjebi leželi

Sepicy. Hižo minjenu njedźelu rano je muž w Bólericach pola Sepic w jednej hrjebi tři kolesa wuhladał. Wo tym drje informowaše wón policiju hakle dwaj dnjej pozdźišo, na zbožo pak hišće sčasom. Jako mjenujcy wobsadka policaj­skeho awta k wopisanemu městnu při­jědźe, tři kolesa hišće w chowance ležachu. Při přepruwowanju ramikowych čisłow so wukopa, zo bě znajmjeńša jedne koło pokradnjene. Dźěćace hórske koleso bě so hižo minjeny pjatk w Bambruchu pola Kamjenca zhubiło. Zwotkel tamnej pochadźatej, njeje hišće zwěsćene. Na kóždy pad so policija wuchodźowarjej za informaciju dźakuje, prosy pak, tajke něšto hnydom zdźělić.

Policija (21.09.16)

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Z třěchi sej njezwěrił

Budyšin. Komisar připad je policiji za­wčerawšim popołdnju w Budyšinje na runjewon kuriozne wašnje pomhał dosahnyć skućićela, kiž bě w nocy do toho při zadobywanju do předawanišća zakuskow na Hošic hasy wobdźěleny (SN rozprawjachu). Wobydlerjo mjenujcy ně­hdźe w 14 hodź. na policiju zazwonichu, zo na třěše přitwara na zadnim dworje předawanišća młody muž sedźi. Kaž so pozdźišo wukopa, bě sej wón tam přez schodźišćo domu wućeknył, zo by so před zastojnikami schował, jako woni při zadobywanju zapřimnychu a w předawanišću dweju paduchow lepichu. Jako komplica po tym na třěše sedźeše, so wón najskerje dopomni, zo so wysokosće boji, a njeje sej hižo dele zwěrił. Wobsadka policajskeho awta Budyskeho rewěra tuž rěbl přistaji, 19lětnemu dele kazaše a jeho nachwilnje zaja.

Policija (20.09.16)

wutora, 20. septembera 2016 spisane wot:

Zadobywarjow lepili

Budyšin. Młodostnaj w starobje 17 a 19 lět běštaj so w nocy na póndźelu do hosćenca na Budyskej Hošic hasy zadobyłoj. Po tym zo staj sej žiwidła do nachribjetnikow spakowałoj, chcyštaj tež kasu wočinić. Policija pak bě spěšniša a jeju nachwilnje zaja. Před durjemi čakacaj komplicaj so zminyštaj.

Policija (19.09.16)

póndźela, 19. septembera 2016 spisane wot:

Awtomat a budku rozbuchnyli

Wojerecy. Wobydlerjo Lipjeckeho naměsta buchu wčera rano wot detonacije njejapcy ze spara torhnjeni. Kaž přiwołani policisća zwěsćichu, bě něchtó krótko po 4 hodź. při centeru Treff 8 cigaretowy awtomat rozbuchnył. Při tym skóncowaštej so tohorunja škleńčana třěcha a wokno susodneho frizerskeho salona. Škoda wučinja něhdźe 8 000 eurow. Jenož něšto mjeńšin pozdźišo je na Hufelandowej mócnje prasnyło. Tam bě přičina rozbuchnjena telefonowa budka. Jeje zbytki běchu we wobkruhu hač do 30 metrow rozbrojene. Načinjenu škodu trochuja tule na wjacore tysacy eurow. We woběmaj padomaj kriminalna poli­cija přepytuje. Konkretne pokiwy na skućićelow pak dotal nima.

Policija (16.09.16)

pjatk, 16. septembera 2016 spisane wot:

Rentnarja wobšudźił

Wojerecy. Wopor swojeje dobroćiwosće sta so zawčerawšim 84lětny muž před Wojerowskim nakupowanišćom. Tam bě jeho cuzy narěčał, hač móhł jemu pjenjezy měnjeć. Rentnar wućahny swoju móšeń a da njeznateho do njeje pohladnyć, zo by sej trěbne drobne pjenjezy wzał. To pak cuzy šamale znjewuži a wućahny sej z móšnje něhdźe 50 eurow, štož starc hakle pozdźišo pytny.

Policija (15.09.16)

štwórtk, 15. septembera 2016 spisane wot:

Drasta na zahrodźe fuk

Budyšin. Předewšěm na žonjacu drastu měrješe so njeznaty, kiž bě w nocy na wutoru w Budyšinje po puću. Kaž policija rozprawja, posłužowaše so wón z drastysušaka na zadnim dworje na Weigangowej. Tam zhubichu so hnydom tři na­drowcy a dwaj slipaj. Nimo toho je paduch paket klamorčkow z kwětkacym motiwom kaž tež měšk z dalšimi klamorčkami, kotrež na sušaku wisaše, sobu wzał. A skónčnje lubješe so cuzemu abo cuzej tež hišće šěra žonjaca sportowa jaka znački „Vaude“ z běłym zasmykom. Wobsedźerce nasta dohromady něhdźe 260 eurow škody.

HSSL23

nowostki LND