Policija (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

Policija (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Přespěšne před gymnazijom

Budyšin. Při kontroli před Serbskim gymnazijom je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Ze 403 měrjenych jězdźidłow bě nimale 20 přespěšne. Při dowolenych 30 km/h bě rekord 61 km/h.

Policija (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenski připowěšak fuk

Budyšin. Najskerje hižo na dowol myslili su njeznaći, kotřiž zadobychu so na teren awtoweho domu na Budyskej Lubijskej. Tam pokradnychu swětły dowolowy bydlenski připowěšak typa Prestige. Nimo toho spakosćichu dwě kolesy wo­soboweho awta Suzuki. Škoda wučinja nimale 4 000 eurow.

Policija (28.04.15)

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Pčolace ludy kradnyli

Hórnikecy. Njewšědnu rubiznu su sej njeznaći w Hórnikecach wupytali. Tam dyrbješe 73lětny pčołar zwěsćić, zo je jemu něchtó dźesać pčolacych ludow pokradnył. Wužitne insekty běchu w 50 króć 50 króć 50 centimetrow wulkich kołćach. Nastatu škodu trochuje rentnar na 2 000 eurow. Dale načinichu paduši­ 120 eurow wěcneje škody.

Policija (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Po dźesatkach hromady zapaleli

Kamjenc. Njeznaći zapalerjo su wohnjowym wobornikam w Hornjej Łužicy kónc tydźenja njetrjebawše zasadźenja a přidatne dźěło nabrěmjenili, jako na mnohich městnach hromady za cho­dojtypalenje dočasnje zapalichu. Tak palachu so w nocy na sobotu hromady w Sernjanach, w Hlinje (Gleina) pola Malešec, w Chrósćicach, we Worklecach a w Sulšecach pola Kulowa. W nocy na njedźelu běchu skućićeljo znowa po puću a zapalichu hromady mjez druhim we Łomsku pola Njeswačidła, w Bukojnje pola Malešec, w Rakecach, Porchowje a Budestecach.

Policija (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Wotpadkowe sudobja so palili

Radwor. Wulke zbožo mějachu wčera wječor wobydlerjo bydlenskeho domu na Radworskej nawsy. Tam bě z dotal njeznateje přičiny woheń we wotpadkowych sudobjach, stejacych bjezposrědnje při domje, wudyrił. Spočatnje to ani nichtó pytnył njeje. Hakle jako běchu wone wjetše, něchtó płomjenja wuhlada a wobornikow alarmowaše. Na to přichwata wjace hač 40 kameradow, dokelž njebě wěste, hač je woheń na dom přeskočił. Na zbožo pak tomu tak njebě, tak zo móžachu jón spěšnje zhašeć.

Policija (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenje wurubili

Wojerecy. Po wšěm zdaću wjele chwile mějachu njeznaći, kotřiž běchu so w běhu minjeneju tydźenjow do bydlenja na Wojerowskej Alberta Schweitzerowej zadobyli. Kaž policija zdźěli, přepytachu tam w času wot 8. do 22. apryla wšitke rumnosće a spakosćichu wjacore twjerde pjenjezy za hromadźenje, telewizor a sterejowu připrawu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na něhdźe tysac eurow. Nimo toho načinichu paduši w bydlenju něhdźe sto eurow wěcneje škody.

Policija (22.04.15)

srjeda, 22. apryla 2015 spisane wot:

Podhlad pospytaneho morjenja

Běła Woda. Na próstwu Zhorjelskeho statneho rěčnistwa je tamniše sudnistwo wčera 47lětnu žonu z Běłeje Wody do psychiatriskeje kliniki zapokazało. Wumjetuja jej, zo je w nocy na minjenu póndźelu, po tym zo bě z 63lětnym mužom mócnje alkoholej přirěčowała, jemu nadobo z nožom wjacekróć do chribjeta a do ruki kłóła. Byrnjež wón wjele kreje zhubił, móžeše žonje nóž wutor­hnyć a wuchowansku słužbu zawołać. Jeno­ z nuzowej operaciju móžachu mužej žiwjenje wuchować. Kriminalna policija je pad přewzała. Mjez druhim dyrbja winykmanosć žony přepytować. Wona bě we wulkej měrje alkoholizowana, na tamnym boku pak bu hižo raz psychiatrisce lěkowana. Na přičinu swojeho njeskutka njemóže so pječa dopominać. Dokelž­ njehodźi so wuzamknyć, zo je 47lětna bjez winy resp. z pomjeńšenej winu jednała, a dokelž móhł z njeje bjez medicinskeho zastaranja strach za zjawnosć wuchadźeć, njetyknychu ju do přepytowanskeje jatby, ale do psychiatri­je. Tuchwilu wuchadźeja z toho, zo jedna so wo pospytane morjenje.

Policija (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

Ničo přinawuknył

Niska. „Jězbneho započatkarja“, kiž njebě cyle strózby, je policija zawčerawšim w Niskej lepiła. Při kontroli zwěsćichu pola 53lětneho wodźerja Škody 0,3 promile alkohola w kreji. Dokelž muž jězbnu dowolnosć hakle něšto měsacow zaso měješe, płaći wón po zakonju jako započatkar z probowym časom. Kohož w tym času z alkoholom w kreji hač do 0,5 promilow­ lepja, tomu hroža pokuta 250 eurow,­ dypk w Flensburgu, po­dlěšenje proboweho časa a winowatosć, so na wosebitym seminarje wobdźělić.

Policija (20.04.15)

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Po njezbožu so zhubiła

Budyšin. Mało sobuzamołwitosće za tamnych wobdźělnikow nadróžneho wobchada měješe sobotu rano wodźerka wosoboweho awta w Budyšinje. Krótko po wosmich chcyše wona blisko agentury za dźěło z pódlanskeje hasy na Wonkownu Lawsku wujěć. Při tym pak njewobkedźbowaše předjězbu kolesowarki. Wona dyrbješe tak jara zaborzdźić, zo z kolesom padny a so zrani. K zražce z módrym Roverom pak njedóńdźe. Město toho zo by so jeho šoferka wo njezboženu 51lětnu kolesowarku starała, wona prosće dale jědźeše a so zhubi. Na zbožo sej swědcy awtowe čisło spomjatkowachu. Wo­dźerka Rovera změje so nětko ćeknjenja z městna njezboža dla zamołwić.

nawěšk