Policija (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Baćoń. Dwě na zbožo jeno snadnje zranjenej wosobje a wěcna škoda 6 000 eurow su wuslědk wobchadneho njezboža sobotu wječor na křižowanišću wokrjesneju dróhow pola Baćonja. Na pódlanskim puću přijěduca 53lětna wodźerka Mercedesa njewobkedźbowa tam předjězbu 25lětneho wodźerja BMWja, kiž ze směra Noweje Jaseńcy přijědźe. Wobě jězdźidle do so prasnyštej, při čimž so šofera­j zraništaj.

Policija (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Njezbožo na „dnju muži

Sernjany. Njerjany wukónc měješe na wčerawšim „dnju muži“ jězba z konjacym zapřahom w Sernjanach. 59lětny wodźer zapřaha chcyše tam krótko do 18 hodź. na hłowny puć wotbočić, hdźež 55lětny pomocnik na wobchad kedźbowaše. Jako pomocnik zaso na pomału jěducu kuču skoči, so wón wobsuny a padny. Při tym so ćežko zrani, tak zo dyrbjachu jeho z helikopterom k lěkarskemu zastaranju do chorownje transportować.

Policija (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

W tunlu dwójce tak spěšnje jěł

Zhorjelc. Njelube sćěhi změje awtowa jězba za šofera Mercedesa, kiž bě w nocy na wčerawšu wutoru na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc po puću. Jeho le­pichu policajscy zastojnicy při kontroli spěšnosće w tunlu pod Limasom. Z cyłkownje 1 136 měrjenych jězdźidłow bě 82 spěšnišo po puću hač dowolene 80 km/h. Rekord docpě w Pólskej přizjewjeny Mercedes, jako ze 157 km/h nimo smaleše, potajkim nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene. Šofer změje nětko znajmjeńša 600 eurow pokuty płaćić. Nimo­ toho čakaja na njeho tři měsacy zakaza jězdźenja po dróhach w Němskej. Z tymle a dalšimi padami zaběra so nětko­ krajna direkcija.

Policija (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Grilowanje ze sćěhami

Malešecy. Njelube sćěhi měješe zawčerawšim popołdnju grilowanje w Malešecach. Tam mjenujcy zawołachu wohnjowych wobornikow k hašenju. Na Dróze Arnošta Sykory paleše so wotpadkowe sudobjo. Płomjenja přeskočichu na dalše wotpadkowe sudobja kaž tež na carport a na sćěnu bydlenskeho domu. Na zbožo wobornicy płomjenja spěšnje podusychu, tak zo so nichtó njezrani. Kaž policija zdźěli, bě 37lětny wobsedźer ležownosće po grilowanju žehliwe wuhlo z grila do wotpadkoweho sudobja ćisnył. Wuskutk tajkeje lochkomyslnosće je 5 000 eurow wěcneje škody.

Policija (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Dźěćo mylnje do awta zamknył

Budyšin. Po nakupowanju ze swojej třilětnej dźowku wróći so sobotu 33lětny muž w Budyšinje k swojemu awtu. Sa­dźiw­ši do toho holcu na jeje městno, połoži wón twory do wačoknika a wostaji tam tež kluč ležo. Začiniwši wačoknik so awto sekund­y pozdźišo same wot so zamk­ny. W swojej nuzy zawoła muž policiju. Zastojnicy dojědźechu sej k jeho man­dźelskej po rezerwowy kluč, tak zo mó­žachu dźěćo njezranjene „wuswobodźić“.

Policija (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Gumijowy čołm pokradnyli

Wulke Ždźary. Na kotrym z łužiskich jězorow drje paduši swoju rubiznu wužiwaja? Z tymle prašenjom zaběra so policija we Wulkich Ždźarach, hdźež běchu sej njeznaći njewšědnu rubiznu wupy­tali. W nocy na minjenu srjedu přewi­nychu woni płót wokoło saněrowanskeje kónčiny Hórnikečanskeho jězora a dóstachu so tak na twarnišćo. Tam po­kradnychu industrijowy gumijowy čołm, štyri padle a wonkowny motor. Škodu na skóncowanym płoće a hódnotu pokradnjeneho dźěłoweho gratu saněrarjow trochuja na dohromady 5 500 eurow­. Kriminalna policija pad přepy­tuje a nětko najskerje při jězorach wo­sebje kedźbuje.

Policija (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kuchinski grat drohi był

Kamjenc. Před móžnymi wobšudnikami warnuje policija w Kamjencu a wokolinje. 89lětneho wobydlerja Lessingoweho města je zawčerawšim njeznaty muž narěčał a wudawał, zo chce jemu antikske meble za njemało pjenjez wotkupić. Popołdnju chcyše pjenjezy přinjesć. W běhu rozmołwy poskići njeznaty kófer z kuchinskim gratom, kotryž bě pječa jara­ drohotny a 700 eurow hódny. Rentnar jemu to wěrješe a nahladnu sumu na městnje zapłaći. Něšto hodźin pozdźišo, jako podarmo na muža čakaše, poča­ starc dwělować, hač bě wšitko prawje­ činił, a informowaše policiju.

Policija (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Jězbny započatkar wopity był

Budyšin. Po wšěm zdaću z wulkej spěšnosću bě dźens w nocy jězbny započatkar w Budyšinje po puću. W dołhej lěwej křiwicy na Zeppelinowej zhubi wón ně­hdźe w 3 hodź. kontrolu nad swojim Opelom a zajědźe na prawy bok dróhi. Tam přełama najprjedy płót a so na to na dworje priwatneje firmy wjacekróć přećisny. Mjez někotrymi štomikami před železniskim mostom wosta dospołnje skóncowane jězdźidło na boku ležo. Ćežko zranjeneho 19lětneho šofera dyrbješe wohnjowa wobora z awta wuća­hnyć. Hladajo na to, kak demolěrowane wone bě, měješe młody muž zbožo, zo bě sam w nim. Dowjezechu jeho k lěkarskemu zastaranju do chorownje. Při kontroli běchu policisća zwěsćili, zo měješe muž 1,4 promile alkohola w kreji.

Policija (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Muža z pokradnjenym awtom lepili

Budyšin. Na awtodróze A 4 njedaloko Budyšina do směra na Zhorjelc je policija wčera dopołdnja muža z pokradnjenym VW Touranom lepiła. Za awtom su hižo mjezynarodnje pytali, dokelž bu wone jenož něšto hodźin do toho w Erfurće pokradnjene. Za wodźidłom sedźeše 53lětny muž, kotrehož zastojnicy nachwilnje zajachu. Nětko pad bliže přepytuja.

Policija (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

nawěšk

nowostki LND