To a tamne (01.07.20)

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Kniha wo prezidenće USA Donaldźe Trumpje njesmě najprjedy raz wuńć, kaž je sudnistwo w New Yorku rozsudźiło. Nowostku „Přewjele a nihdy dosć – kak je moja swójba najstrašnišeho muža swěta stworiła“ spisała je sotrowča prezidenta ­Mary Trump. Tón wšak twjerdźi, zo jewja so w knize informacije, kotrež su w kruhu swójby jako potajnosće zastopnjowane. 240stronska kniha ma 29. julija wuńć.

Porik z kamelom je w předpomorskim Luckowje zasadźenje policije zawinował. Zwěrjo steješe wo połnocy wosrjedź ­města na trawniku. Zastojnikam 21lětna Pólka a jeje francoski přewodnik rozło­žištaj, zo putnikujetaj z pólskeho Szeczina do Parisa. Kamel słuži jimaj jako nošer wačokow. Dokelž njeběchu swój dnjowy cil docpěli, chcychu w Luckowje přenocować. Ze Szczecina do Parisa je 1 200 kilometrow.

Kritizuje nowy chinski zakoń

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Předsydka wuběrka za čłowjeske prawa w zwjazkowym sejmje Gyde Jensen (FDP) je nowy chinski zakoń wo škiće narodneje wěstoty w Hongkongu raznje kritizowała. Tak „dawa zakoń knježerstwu w Pekingu wšitke srědki, kritikarjow w Hongkongu přesćěhować“. Princip „jedyn kraj – dwaj systemaj“, po kotrymž bu bywša krónkolonija po wróćenju Chinje 1997 awtonomnje nawjedowana, je tak „doskónčnje z blida“. Zo njeje Němska přećiwo tomu hišće jasne słowa namakała, je „wohańbjace“.

Chcedźa cofnjenju zadźěwać

Washington (dpa/SN). Wodźacy senatorojo USA wobeju stron chcedźa wot prezidenta USA wukazanemu cofnjenju ameriskich wojakow z Němskeje zakonsce zadźěwać. Skupina senatorow je mjeztym naćisk zakonja zdźěłała, kotryž cofnjenje wojakow „narodneje wěstoty dla“ zakazuje. „Cofnjenje wojakow z Němskeje by dar na dobro Ruskeje był, a to je to poslednje, štož měli činić“, rjekny bywši republikanski prezidentski kandidat Mitt Romney. Trump chce nimale 10 000 wojakow z Němskeje wotćahnyć.

Nowe naprawy wirusa dla

Budyski wokrjesny zwjazk CDU je minjeny kónc tydźenja plakatowu akciju zahajił. Cyłkownje 250 plakatow chcedźa w Budyšinje, Biskopicach, Kulowje a druhdźe wupowěsnyć a ludźi tak pohnuć, zo bychu pola regionalnych wikowarjow nakupowali a hosćencarjow ze swojim wopytom w koronakrizy podpěrali. Zazběh akcije bě we Wojerecach (hlej wobraz). Foto: Martina Arlt

Scholz přilubja pomoc Němskeje

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Krótko do zahajenja němskeho předsydstwa w Radźe EU je zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) zwólniwosć zwjazkoweho knježerstwa potwjerdźił, nowonatwar europskich krajow w krizy z financnymi při­ražkami podpěrać. „Naše derjeměće w Němskej wotwisuje masiwnje wot toho, kak naše předewzaća swoje wudźěłki we wukraju předawaja abo tam wudźěłki kupuja“, rjekny Scholz nowinarjam w Berlinje. Italska, Španiska a dalše europske staty su ekstremnje wažni wikowanscy partnerojo Němskeje. „Je tuž w našim zajimje, hdyž tele kraje, kotrež su koronakrizy dla wosebje ćerpjeli, bórze zaso na nohi přińdu.“ Olaf Scholz ma tajki wuraz solidarity za wjelelětnu tra­diciju. Tak bě hižo zwjazkowy kancler Helmut Schmidt Italsku pjenježnje podpěrał, Scholz rjekny.

Francoski prezident Emmanuel Macron a zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) běštaj w meji pomocny fonds 500 miliardow eurow namjetowałoj. Z nim chce EU potrjechenym krajam pomhać.

Woidke prosy wo zrozumjenje

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Zakaz hospodowanja nětko tež w Braniborskej płaćiwy

Choćebuz (dpa/SN). Po tym zo je po wšej Němskej wukazany zakaz hospodowanja ludźi z centrow koronapandemije tež w Braniborskej płaćiwosće nabył, je krajne knježerstwo hišće raz wo zrozumjenje za naprawu prosyło. Braniborska je dotal poměrnje derje přez koronapandemiju přišła, rjekny ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD). Kak spěšnje pak móže so tole změnić, pokazuje wuwiće w někotrych kónčinach, wón rozłoži. Tajki zakaz hospodowanja je tuž trěbny. „Za to prošu wo zrozumjenje, přetož hosćo su pola nas witani.“

Podobnje zwurazni to ministerka za strowotnistwo Ursula Nonnemacher (Zeleni). „Runje w zahajacym so dowolowym času měli wšitcy na to dźiwać, zo so wirus dale njewupřestrěwa.“ Wróćo zdobyte swobody njeměli na hrački stajeć, zo móhło žiwjenje po prózdninach w šulach a pěstowarnjach zaso normalnje dale hić. Braniborska je so tohodla rozsudźiła, zo njebudźe hosći z centrow koronawirusa hospodować.

To a tamne (30.06.20)

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Kaž nan, tak syn – to drje su sej policisća w Mettmannje pola Düsseldorfa myslili, jako přińdźe 80lětny po sćazane awto swojeho syna. Toho běchu wospjet bjez dowolnosće za wodźidłom lepili a jemu na to jězdźidło wzali. Jako so nětko nana za papjerami prašachu, wućahny tón njepłaćiwu dowolnosć z lěta 1975. Po tym zo bě hejaty starc připowědźił, zo budźe wón z awtom dale jězdźić, su po sudniskim wukazu tež jeho awto sćazali.

Kruwu z płuwanskeho basenka wuchowali su wohnjowi wobornicy w awstriskim Knittelfeldźe. Wona bě z pastwy ćeknyła a do basenka padnyła. Z pomocu krana 600 kilogramow ćežke skoćo skónčnje z wody zběhnychu. Skótny lěkar je wobsedźerjej přepoda. Na to pak dyrbjachu swimmingpool z 65 000 litrami wody najprjedy raz wurjedźić.

Nowa prezidentka synody

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Stawiznarka Bettina Westfeld je nowa prezidentka ewangelskeje krajneje synody Sakskeje. 44lětna Drježdźanjanka je na konstituowacym posedźenju 28. synody sobotu w Drježdźanach w třećim wólbnym kole trěbnu wjetšinu dweju třećinow hłosow dóstała. Jenički napřećiwny kandidat Christoph Apitz z Vogtlanda bě swoju kandidaturu po druhim wólbnym pře­běhu cofnył.

Kriza změni cyrkej

Airbus mjenje produkuje

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Twarc lětadłow Airbus chce jako reakciju na krizu lětarstwa koronapandemije dla přichodnej dwě lěće 40 procentow mjenje mašinow produkować a tysacy dźěłowych městnow šmórnyć. To je šef předewzaća Guillaume Faury připowědźił. Tójšto nowych lětadłow njejsu lětanske předewzaća dotal wote­wzali. Wot tuchwilu 90 000 dźěłowych městnow w ciwilnym wobłuku Airbusa je 15 000 wohroženych. Kriza budźe po słowach Fauryja najzašo kónc lěta 2021 hospodarsce přewinjena.

Zakituje bayersku strategiju

Berlin (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) je strategiju swojeho zwjazkoweho kraja nastupajo testy za kóždeho zakitował, zo móhli koronawirus wotwobarać. Njeje alternatiwy w boju přećiwo wirusej, hač wšitkich testować a wotstawk mjez ludźimi dodźeržeć, rjekny wón dźensa w rańšim magacinje telewizije ZDF. Ludźom, kotřiž maja symptomy, Söder garantuje, zo wuslědk testa w běhu 24 hodźin předleži.

Merkel a Macron wuradźujetaj

Schwala konjunkturny paket

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm a Zwjazkowa rada chcyštej dźensa na wurjadnymaj posedźenjomaj konjunkturny paket zwjazkoweho knježerstwa schwalić, kiž ma konsum a hospodarstwo w koronakrizy zaso wožiwić. Wón wobsahuje hač do kónca lěta wobmjezowane zniženje nadhódnotoweho dawka wot 19 na 16 procentow a jónkrótnu přiražku 300 eurow za kóžde dźěćo, kotrež ma prawo na dźěćacy pjenjez. Zwjazkowy sejm je so dopołdnja z naležnosću zaběrał, Zwjazkowa rada chcyše so popołdnju zeńć.

We wobłuku konjunkturneho paketa chce stat přidatnje 62,5 miliardow eurow nowych kreditow brać a so tak z 218 miliardami eurow zadołžić. Telko noweho dołha njeje sej dotal žane zwjazkowe knježerstwo nabrěmjeniło. Wurjadnej posedźeni stej trěbnej, zo móhli zniženje nadhódnotoweho dawka wot 1. julija zeskutkownić.

Frakcija FDP w zwjazkowym sejmje dwěluje, zo zniženy nadhódnotowy dawk konsum dołhodobnje wožiwi, a mjenuje to „drohi běrokratiski impuls“.

Wulke wjeselo

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:
Wjeseliće so runje tak kaž ja? Wot srjedy póńdźemy z wulkimi tošemi nakupować, wšako budźe wšitko wo tři procenty tuńše. To chcyštej Němski zwjazkowy sejm a Zwjazkowa rada dźensa w běhu dnja doskónčnje schwalić. Dwěluju wšak, zo so wobchody potom zaso z ludźimi pjelnja. Stres maja tele dny předewšěm wobchodnicy. Woni dyrbja wšitke kasy na nowu sadźbu nadhódnotoweho dawka 16 město dotal 19 procentow přestajić a „smědźa so hižo nětko na to wjeselić“, kónc lěta wšitko zaso wróćo stajić směć. Potom budu tež płaćizny tworow zaso zwyšene ... Bych sej ćim bóle přał, zo knježerstwo w koronakrizy naprawy wobzamknje, kotrež so dołhodobnje wuskutkuja. Na přikład móhło solidarny připłatk, pochadźacy ze spočatka 90tych lět, dospołnje wotstronić. To by na dobro wšěch było. Město toho připowědźa nam naprawy, kotrež najprjedy raz derje klinča, kotrež pak budu spěšnje zaso zabyte. Marko Wjeńka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND