Policija (15.06.15)

póndźela, 15. junija 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Policiju a wuchowanske mocy wołachu wčera popołdnju na Wysočiny (Hochstein) zapadnje Zhorjelca. Tam běchu pasanća pytnyli, zo je blisko hórskeho hosćenca krosnowar znjezbožił. 28lětny muž bě so po krosnowanju z powjazom z hory dele pušćił, z wysokosće ně­hdźe třoch metrow na zemju padnył a so ćežko zranił. Z wuchowanskim awtom jeho­ do chorownje dowjezechu. Po wuprajenju swědkow powjaz cyle hač na zemju njedosahaše. Po wšěm zdaću bě krosnowar dołhosć powjaza wopak wobličił, tak zo dóńdźe k njezbožu.

Swjedźeń wjesela a sebjewědomja

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Šěrachow-Korzym (CRM/SN). W lěće 1635 spožči so hornjołužiskemu městačku Šěrachow kejžorske prawo wikow. Wčera wječor zahaji so w tamnišej katolskej cyrkwi ze swjatočnym koncertom wjacednjowske swjedźenjowanje. Nimo měšćanosty Svena Gabriela (FDP) a fararja Martina Krausy je tež krajny rada Michael Harig (CDU) přitomnych w połnje wobsadźenym Božim domje postrowił.

Z koncertom pod nawodom kantorki Bernadett Schmidt skedźbni so zdobom na dołhu a wuspěšnu tradiciju hajenja cyrkwinskeje hudźby we wosadźe. Spěwarki a spěwarjo z cyłeje wokoliny wosadny chór zesylnichu. Z profesionalnymi spěw­nymi solistami a instrumentalistami předewšěm z Budyšina poskići so kedźbyhódna hodźina hudźby, kiž smě so z prawom swjedźenska mjenować.

Stara technika fascinuje

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Wětrowski oldtimerowy klub swjeći za tydźeń 30lětne wobstaće

Bóšicy (SN/MWj). Historiske jězdźidła su na kóždym wjesnym a dalšim swjedźenju jedyn z wjerškow. Často so ludźo dźiwaja, kak stara technika funguje a kak derje hladana je. Runje tomule hobbyjej wěnuje so Oldtimerowy klub wohnjokrute maćizny Wětrow. Mjeztym hižo 30 lět jeho čłonojo swoje dwu- a štyrikolesate lubuški hladaja, na nich šrubuja a je tež zjawnosći prezentuja.

Krótkopowěsće (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Kontaktny forum za mjeńšiny

Strasbourg. Federalistiska unija eu­ropskich narodnych mjeńšin FUEN žada sej wot europskich statow připóznaće a škit rěčneje a kulturneje mnohotnosće. Tole potwjerdźi prezident Hans Heinrich Hansen wčera w Europskim parlamenće w Strasbourgu. Mjez druhim wón na­mjetowaše, zarjadować kontaktny forum za narodne mjeńšiny w parlamenće EU.

Žadaja sej runostajenje

Berlin. Zwjazkowa rada namołwja zwjazkowe knježerstwo, jenakosplažne part­ner­stwa na samsnu runinu z mandźelstwom stajić. To by rěkało, zo smědźa tež homo­seksualne partnerstwa dźě­ći­ při­wzać. Zastupnistwo zwjazkowych krajow je dźensa w Berlinje z wjetšinu SPD, Lě­wicy a Zelenych wotpowědnu rezoluciju knježerstwu schwaliło.

Poskića bórze wosebite baterije

Policija (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Wulka Dubrawa. W nocy na štwórtk běchu paduši traktorow w Budyskim wo­krjesu po puću. W Porchowje, Łužnicy a we Wulkej Dubrawje měrjachu so woni na dohromady sydom traktorow. Dwě pokradnjenej mašinje je policija bórze po njeskutku zaso namakała. W třoch padach njebě so skućićelam poradźiło, motor­ zapinyć. Dwě pokradnjenej jězdźidle typa Fendt nětko pytaja. Dohromady nasta něhdźe 70 000 eurow škody.

Koncertuja při cyrkwičce

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Radwor. Swój tradicionalny koncert při Radworskej starej cyrkwičce wotměje chór Meja njedźelu, 14. junija, w 16 hodź. Přeprosyli su sej Mejenjo Ralbičanskich młodostnych, a woni zahraja bajku wo wjerje, kotraž je kanibal. Hižo wot 15.30 hodź. poskića hosćom kofej a tykanc. Na lubowar­jow spěwa a zabawy čaka rjan­e serbske popołdnjo.

W fabrice wjele dožiwić

Hórnikecy. Mjeztym hižo 12. swjedźenske hry wotměja so zajutřišim, njedźelu, wot 10 do 18 hodź. w Hórnikečanskej energijowe fabrice. Tam změja wiki z mnohimi rjemjeslnikami z regiona a dalšimi wikowarjemi. Jewišćowy program wuhotuja Hórnikečanski dujerski orchester, Kulowska rejwanska skupina, tamniši kolpingowy chór, kapała Franka Profta kaž tež hudźbna skupina Swing­time. Předewšěm za swójby budźe wjele pos­kitkow k hladanju a sobuči­njenju.

Předawaja lisćiki za Mortkow

Płody a přirodne wudźěłki ze Sicilskeje móžeš nětko tež w Budyšinje kupować. Na Pawoła Njekowej je njedawno Antonino Milazzo­ swój wobchod wotewrěł, hdźež poskića oliwowy wolij a wino runje tak kaž twarožk a pikantnu kołbasu. Płody, kotrež njepředawa, da Italčan na marmeladu předźěłać, a to pola Bizoldec w Haslowje, dokalž ma swójbny poćah. Foto: SN/Maćij Bulank

Přiroda so krok po kroku nawróća

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Bywši municiski zawod Muna pola Slepoho su spočatk tydźenja torhać započeli. Póndźelu stajichu tam twarski płót, wčera započachu třěchu wotkryć. Pozdźišo twarjenja kompletnje spotorhaja a wšón material zrumuja. Na bywšim wojerskim arealu so na te wašnje přiroda krok po kroku zaso nawróća. Wotpowědny nadawk bě Slepjanska gmejna w aprylu specialnej firmje z Zwönitza pola Kamjenicy dała.

Naprawa płaći dohromady 119 000 eurow. Dźesać procentow z toho přewozmje Slepjanska gmejna, štož ma w lětušim hospodarskim planje zapisane. Wulki zbytk financuje sakska krajna direkcija. „Zwönitzska firma bě hižo bywši dom wusy­dlencow w Dźěwinje wotstroniła a je tuž w našim regionje znata“, rjekny Steffen Seidlich z twarskeho wotrjada Slepjan­ske­ho zarjadniskeho zjednoćenstwa na po­sedźenju gmejnskeje rady. Po jeho słowach je naprawa nuznje trěbna, dokelž maja na wonym terenje stare wobćežma kaž woclowy beton, asbest a wolij.

Předsydu dźensa njewuzwola

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:
Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hinak hač planowane na posedźenju zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe drje njebudźe dźensa wječor w Pančicach-Kukowje nowy předsyda zarjadniskeho zwjazka wuzwoleny. Kaž hišće amtěrowacy předsyda Alfons Ryćer na naprašowanje SN wobkrući, stanje so to hakle­ póndźelu, 29. junija. Přičina je skóržba, kotruž bě priwatna wosoba zapodała. Wona porokuje, zo běchu takrjec z předwólbami wjacorych kandidatow wuzamknyli, tak zo zwostaštaj jenož hišće dwaj. „Skóržba je woprawnjena“, rjekny­ Alfons Ryćer. Tuž so dźensa dalšej kandidataj zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka předstajitaj.

W měsće 20 000 kwětkow sadźeli

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:
Krótko do započatka lěća su minjene dny w Budyšinje dotalne nalětnje wosadźenje rabatow z lětnim narunali. Anja Thamm a Andrea Kellermann (wotlěwa), tule w Schillerowych zelenišćach, stej ze swojimi kolegami z komunalneho zawoda BBB dohromady 20 000 kwětkow sadźeli. Foto: BBB

nawěšk

nowostki LND