Kulturne styki dale rostu

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Drježdźany (HS/SN). Honorarny konsul Chorwatskeje w Sakskej dr. Peter Neumann je minjeny pjatk nimo mnohich wosobinow z politiki a hospodarstwa tež delegaciju Krabatoweho towarstwa z Njebjelčic na přijeću w Drjež­dźanach witał. Přeprosył bě konsul čłonow nadregionalneho towarstwa, mjez nimi předsydu Reinera Deutschmanna, předstajerja Krabata Wolfganga Krausu a Njebjelčanskeho wjesnjanostu Tomaša Čornaka (CDU), składnostnje swjedźenja na česć narodneho swjatka republiki Chorwatskeje, kiž swjeća 5. awgusta.

Krótkopowěsće (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Wudworčenjo na turneji

Cluj. Serbski folklorny ansambl Wu­dwor přebywa wot dźensnišeho na mjezynarodnym folklornym a rejwanskim festiwalu „17. Szent István“ w rumunskim měsće Cluj Napoca. 23 ansamblowcow budźe hač do njedźele serbsku kulturu předstajić. Cyłk pod nawodom Stanija Handrika přebywa tam mjez druhim na přeprošenje towarstwa Szarkaláb.

Wyši dawk za bjezdźěćnych

Praha. Čěske dźěłowe ministerstwo přihotuje zakonski namjet, po kotrymž měła so při wuličenju socialneho zawěsćenja tež ličba dźěći w swójbje wobkedźbować. Starši z jednym dźěsćom bychu zawěsćenje w tučasnej wysokosći płaćili, ći z wjace potomnikami něšto procentow mjenje. Bjezdźěćni měli procent wjace hač dźensa zapłaćić.

Trabi dale prědku

Zhorjelc. Trabant steji přeco hišće na čole lisćiny w Zhorjelskim wokrjesu přizjewjenych NDRskich awtowych weteranow. Nimale 700 Trabijow su tam hišće registrowane. Z widźomnym wotstawkom slěduje Wartburg (137) a na třećim městnje steji Wolga z 60 eksemplarami. Nimo toho su hišće dźesać Moskwičow a šěsć Saporožecow přizjewjene.

Policija (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Ramnow. Mjez Ramnowom a Kadłobjom (Goldbach) je dźensa rano wodźer Škody z dotal njeznateje přičiny do štoma zrazył a so při tym zranił.

Budyšin. Tragisce je so wčera wječor na awtodróze mjez Wósporkom a Budyšinom do směra na Drježdźany wobchadne njezbožo skónčiło. 54lětny wodźer Mazdy zhubi na mokrej dróze kontrolu nad jězdźidłom, započa so suwać a so přećisny. Wón hišće na městnje zemrě.

Wojerecy. We Wojerecach bu wčera na Šepšečanskej dróze muž natřěleny. Kaž policija zdźěli, steješe 51lětny na balkonje, jako jemu něchtó do nohi třěli. Po prěnich dopó­znaćach jedna so wo kulku z powětrowki.

Ponowjeja móst

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Lejno (SN). Wot póndźele, 31. awgusta, hač dosrjedź oktobra w Lejnje móst nad Małowosyčanskej wodu na S 100 ponowja. Tychle dźěłow dla budu połojcu dróhi zawrěć a wobchad z amplu rjadować dyrbjeć. Twarske kóšty něhdźe 100 000 eurow Sakska spěchuje.

Hataj wusušenej byłoj

Kupoj (HN/SN). Tež rybarjo wokoło Rakec, kotřiž tam haty wobhospodarjeja a ryby plahuja, móža wodychnyć. Wšako je dołho wočakowany dešć haty zaso z wodu napjelnił. W Kupjanskim hatnistwje Tila Semmera, kiž z třomi sobudźěłaćerjemi 52 hatow wobhospodarja, běštej Delitschec hataj wusušenej, tak zo dyrbjachu ryby do druheho hata přesadźić. Haty Semmerec hatnistwa so přez mału Sprjewju napjelnjeja. To je za nich zbožo.

Startowa pomoc nowačkam

Wojerecy (SN). Busowe předewzaća hornjołužiskeho regiona poskićeja k spočatkej noweho šulskeho lěta šulskim nowačkam darmotnu busowu jězbu do šule. Wšo, štož holcy a hólcy trjebaja, je dobropis, kotryž w šulach wupołoža. Na tak mjenowanej „staršiskej sobujězbje“ móža tež starši a přiwuzni swojich pjerachow do šule přewodźeć.

Nowa dirt-bikerowa čara

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Minakałsku.

Zapósłancaj z kołom po puću

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Marko Šiman a Alojs Mikławšk wčera předewzaćelow wopytałoj

Miłoćicy/Wudwor (aha/SN). Z lěta 2009 podataj so zapósłancaj sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) z kolesom po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj 52 a 53. Woběmaj dźe wo to, so bliže ze starosćemi a wuwićowymi tendencami rjemjeslniskich zawodow a předewzaćow zeznajomić. Jako nastajištaj so wčera rano z Budyšina do Kubšiskeje gmejny, wopytajo tam někotre předewzaća, pobyštaj tež w tamnišim gmejnskim zarjedźe a w Bošečanskej zakładnej šuli. Mjeztym zo njeměještaj drje dopołdnja problemy z wjedrom, staj popołdnju na cyłkownje nimale 70 kilometrow dołhej čarje chětro zmoknyłoj.

Krótkopowěsće (18.08.15)

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Pad Annelie wujasnjeny?

Drježdźany. Po namakanju žónskeho ćěła njedaloko bydlenja a zajeću dweju podhladneju steji pad 17lětneje Annelie krótko před wujasnjenjom. Wuslědk sudniskomedicinskeho přepytowanja hišće njepředležeše. Po dopóznaćach statneho rěčnistwa a policije pak rěča wobstejnosće za to, zo je so dźowka přede­wzaćela z Mišnja stała z woporom złóstnistwa.

Z młodej mocu dale dźe

Budyšin. Dalši dołholětny sobudźěłaćer je wčera Budysku radnicu na směr wotpočink wopušćił. Michael Böhmer, měšćanosta za hospodarstwo, financy, kubłanje a socialne je po 21 słužbnych lětach swoje zastojnstwo do młódšeju rukow přepodał mjez druhim z poručenjom, tendency rozpušćenja w serbskim sydlenskim rumje zastajić.

Přidatne srědki za ćěkancow

Policija (18.08.15)

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin. W pakćikowym centrumje Budyskeho póstoweho rozdźělenskeho centruma DHL su dźensa chemijowy alarm wuwołali. Něhdźe dwě hodźinje so na Krakečanskej dróze ničo njehibaše. Dźesatki wohnjowych woborow, wuchowanskich a policajskich awtow na dwór přijědźechu. Do toho je přistajeny w jednym pakćiku njeznatu kapalinu nadešoł, kotruž specialisća dokładnje přepytowachu. Wukopa so, zo jednaše so wo nješkódnu grafitijowu rozpušćeninu. Škleńčana bleša je so po puću wot Falkenberga do Wodowych Hendrichec w pakćiku rozbiła.

Steinigtwolmsdorf. Hodźiny bě wčera wječor dróha S 154 mjez Steinigtwolmsdorfom a Neustadtom zawrjena. Njedaloko Hohwaldoweje kliniki je nakładne awto znjezbožiło. W křiwicy zhubi šofer kontrolu nad jězdźidłom a w lěsu w přirowje ležo wosta. Za komplikowane rumowanje twory nakładoweho awta dyrbjachu wulki kran zasadźić. Tole je mjezynarodna słužba přewzała.

Přihoty na nowe šulske lěto

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Po wočerstwjenju we wulkich prózdninach je so wčera za wjetšinu wučerjow sakskich zakładnych a srjedźnych šulow hižo nowe šulske lěto započało. Tak tež na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“. Na prěnim zetkanju po zasłuženym dowolu wěnowachu so Kulowscy kubłarjo w fachowej konferecy tomu, zo bychu wažne nadawki diskutowali a rumnosće wotpowědnje přihotowali.

Dźensa podachu so zhromadnje do města Torgau. Tu wopytachu w běhu dnja prěnju narodnu wustajeńcu „Luther a wjerchojo“. W dwěmaj skupinomaj so z temu „Torgau jako centrum duchowneje a swětneje mocy“ zaběrachu. Dalše wodźenje bě we wopomnišću młodźinskeho dwora „Jugendwerkhof“ planowane. Jutře zaběraja so kubłarjo na cyłowučerskej konferency z prašenjemi awtizma. Zajutřišim maja zhromadnje z wučerjemi z Łaza, Łutow a wyšeju šulow I a II z Wojerec dalekubłanje na temu „Motiwacija“. Zbywacy čas hač do přichodneje póndźele je za wosobinski přihot noweho šulskeho lěta. Tak su wučerjo derje na to přihotowani, zo by so start do šulskeho lěta 2015/2016 poradźił. Achim Nowak

Łaty wotšrubowali

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). W Kamjenskim Knježim dole su měšćanscy dźěłaćerjo w zelenišću a při wopomnišću njedawno nowej ławce nastajili. Rady so tam wuchodźowacy posydnychu, zo bychu tróšku ­wotpočnyć a rozpominać móhli. Kaž pak měšćanske zarjadnišćo zdźěli, je ławce něchtó skóncował a wšitke łaty wotšrubował. Město tajke zadźerženje jara wobžaruje a wězo zasudźuje. Policija ­za tym slědźi, štó je tele worakawstwo skućił.

Kedźbu brigadnicy

Budyšin (SN). Čłonojo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady a wšitcy zajimowani něhdyši spěwarjo brigady njech njeskomdźa prěnje proby za nahrawanje cejdejki „Wětrnik a časy“ štwórtk, 20. a pjatk 21. awgusta wot 9.30 hodź. do 14.30 hodź. w Serbskim gymnaziju. Nahrawanja chóra za zynkonošak budu wot 10. do 12. septembra w Radworskim hosćencu „Meja“. Do to nahrawatej orchester SLA a Rogacki band za planowanu CD.

Biblioteka zawrjena

Kamjenc (SN). Kamjenska Lessingowa biblioteka wostanje wot 7. septembra, twarskich dźěłow dla zawrjena. Wone traja hač do 26. oktobra. W tym času změja prowizorisku knihownju. Zajimcy móža sej dale medije wupožčować.

nawěšk

nowostki LND