Dźensa wječor čaka na publikum NSLDź prěnja wulka premjera noweje hrajneje doby, a budźe to zawěsće zabawny kruch. Komedija „Die Nervensäge“ Francisa Vebera z lěta 1970 bě wulki wuspěch, mjez druhim tež jako Hollywoodski film z Jackom Lemmonom a Walterom Matthauwom. W Budyšinje hraja Anthony Mrosek, Karl Karliczek jako hósć (sedźo), Olaf Hais (wotlěwa) a dalši. Foto: Mirosław Nowotny

Pokiwy (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Město swjeći jednotu

Budyšin. Zhromadnje ze swojimi partnerskimi městami swjeći Budyšin jutře, 3. oktobra, 25 lět Němskeje jednoty. Wot 11 do 24 hodź. su wobydlerjo a hosćo přeprošeni na pisany swjedźeń na Hłownym torhošću. Wosebje lubowarjo livehudźby přińdu na swoje kóšty. Mjez druhim hudźi a spěwa skupina Floppy dolls.

Domchowanka w młynje

Čorny Chołmc. Jutře a njedźelu wotměje so w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje domchowanka. Ze spěwami a rejemi Krabatoweho musicala hudźbna šula Bischof swjedźeń w 11 hodź. na dnju jednoty zahaji. W 14 hodź. hraja Chróšćanscy muzikanća, w 16 hodź. předstaji dźěćaca rejwanska skupina ze Židźinoho swój program. Njedźelu, 4. oktobra, chcedźa Rakečanscy dujerjo, pěsnjer Bernd Pittkunings, delnjoserbske drastowe towarstwo Pśěza a dalši wopytowarjow zawjeselić.

Oratorij „Žně“ w cyrkwi

Protyka (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Sobotu 3.10.  Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Rybarski swjedźeń z pokazku hribow pola Funkec we Wukrančicach

  10:00 Rybarski swjedźeń při Němskopazličanskim wulkohaće

  10:00 Wułójenje a předawanje rybow při Radworskim kupowym haće

  10:30 Tradicionalna kermuša ze swinjorězanjom na Ćišćanskim statoku

  11:00 Oktoberski swjedźeń z Horjanami w Hórkach

  11:00 Budyšin swjeći 25. róčnicu zjednoćenja Němskeje

  14:00 Němski dźeń zwěrjenca we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00  Wubědźowanje Powerserb w Pěskecach

  20:00 Serbski spěwny wječork w Pěskecach

Njedźelu 4. 10. 9:30 Serbsko-němske kemše w Bukecach

  15:00 21. literarna kermuša LND w Spalach

  18:00 Oratorij „Žně“ w Budyskej Serbskej cyrkwi

  19:30 Koncert orchestra SLA w Choćebuskim konserwatoriju składnostnje Choćebuskeje nazymy

Wutoru 6.10. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Molerstwo Wylema Šybarja“ w Janšojskim domizniskim muzeju

Srjedu 7.10. 19:00 Marko Grojlich předstaji swoju knihu „Mjez Křičom a Lubatu“ w Stróžanskim Domje tysac hatow Štwórtk 8.10. 16:00 Serbske blido w Berlinje

Pjatk 9.10. 15:00 Dźěćacy swjedźeń w Malešanskej pěstowarni „K wódnemu mužej“

Rozhłós (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:05 Wjedrowanje w oktobru

11:20 Serbja na zapadźe

11:45 Powerserb

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo zetkanju kulturow w Drjenowje

13:00 Z hudźbu w rozmołwje

13:30 Nabožne wusyłanje

(Dieter Schütt)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwy (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Pokazaja nowu wustajeńcu

Budyšin. „Žony ze wšeho swěta“ rěka wustajeńca pólskeje wuměłče Marty Słomianowskeje, kotruž wotewru jutře, pjatk, w 15 hodź. w Budyskim žónskim centrumje na Karla Marxowej 7. Přehladku pokazaja we wobłuku Interkultur­neho tydźenja Budyskeho wokrjesa.

Wułója ryby z hata

Radwor. Na rybarski swjedźeń přeprošeja sobotu, 3. oktobra, k Radworskemu kupowemu hatej. Wot 10 hodź. tam ryby łója, zarězaja, filetěruja a suša. Móžeš sej tuž čerstweho karpa kupić abo sušeneho na městnje słodźeć dać. Hosćo z madźarskeje partnerskeje gmejny warja zaso rybjacu poliwku. Dalše informacije wo swjedźenju a wo hosćićelskim towar­stwje kupoweho hata nadeńdu zajimcy pod www.insel-radibor.de.

Přewjedu spěwny wječor

Do kina (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

1.10.–7.10.2015: Alles steht Kopf: wšě­dnje 17 a 20 hodź. | pj, so, nj a wu 14:45 hodź. nj 12:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Everest: wšědnje 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Man lernt nie aus: štw, pj a wu 17 hodź. | so, nj a srj 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 17:15 a 19:45 hodź. | pj, so, nj a wu 14:30 hodź. | nj 12:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: pj 15 hodź. Maze Runner: so, nj a srj 17 hodź. | štw, pj a wu 19:45 hodź. Pixels: so 14:45 hodź. Minions: nj 12:30 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Slow West: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Chlěb w srjedźišću

Wojerecy. Přichodne zarjadowanje w rjedźe „Zetkanišćo strowe zežiwjenje“ jutře, 30. septembra, w 19 hodź. na Wojeroskej dźěćacej a młodźinskej farmje steji cyle w znamjenju chlěba. Njedźichowski pjekar Tobias Wölkel porěči wo tym, kak w jeho pjekarni chlěb pjeku, a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Sebastian Fischer­ (CDU) předstaji někotre recepty w zwisku chlěbom. Wobdźělenje płaći wosom eurow na wosobu.

Na Serbske blido

Choćebuz. „Hry něhdy a dźensa“ rěka hesło přichodneho Serbskeho blida jutře, srjedu, we 18 hodź. w Choćebuskim Serbskim muzeju. Přeprosyli su sej Ursulu Starikowu z Janšojc, z kotrejž chcedźa so wo hrach za čas jeje dźěćatstwa rozmołwjeć. Nimo toho wěnuja so wopy­towarjo hrě, kotraž je w kooperaciji ABC a Serbskeho muzeja nastała.

Stawizniske popołdnjo

Pokiwy (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Serbsce wo zelach

Wojerecy. Zela, jich serbske pomjenowanja a kak so wone wužiwaja, wšo to steji w srjedźišću sebskorěčneho koła jutře, wutoru, w 17 hodź. we Wojerowskim Domowinskim domje. Renate Scharfowa a Werner Böhme z Towarstwa za serb­sku regionalnu kulturu zela předstajitaj a přeradźitaj recepty. Zajimcy su přeprošeni připosłuchać, ale tež woptać.

Z filmami Maje Nageloweje

Budyšin. Temowy wječor wo filmowym tworjenju Maje Nageloweje wuhotuje Budyski Serbski muzej srjedu, 30. septembra. Wot 19 hodź. pokazaja tam sydom krótkofilmow łužiskeje wuměłče. Zawod do jeje filmoweho dźěła poda kulturno-wědomostna žurnalistka dr. Grit Lemke z Berlina. Wšitke filmy traja dohromady něhdźe hodźinu.

Přednošuje wo chorosći

Kamjenc. Wo raku nadrow, móžnosćach hojenja a dalšim zastaranju paciantow porěči štwórtk, 1. oktobra, šef­lěkar gynekologije Kamjenskeje chorownje dr. Rainer Kluge. Přednošk w foyeru chorownje započnje so we 18 hodź.

To je dobra powěsć lubowarjam klasiskeho ruskeho baleta za adwentny čas. Na zwučenym městnje w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwa­dle wustupja sobotu, 28. nowembra 2015, rejwarjo Běłoruskeho statneho dźiwadła. To je jedne z najznaćišich a najwoblubowanišich dźiwadłow kraja. Dwě předstajeni stej planowanej. W 15 hodź. je to klasikar „Łuskač“ po hudźbje Pjotra Iljiča Čajkowskeho (foto). W 19.30 hodź. zarejuja běłoruscy wuměłcy jedyn z najbóle romantiskich baletow swěta, Adama Adolphowu „Giselle“. Předpředań zastupnych lisćikow w NSLDź je hižo zahajena. Foto: Běłoruske statne dźiwadło

Stawizniske popołdnjo

pjatk, 25. septembera 2015 spisane wot:

Rakecy. Na zjawne stawizniske popoł­dnjo přeprošeja župa „Jan Arnošt Smoler“, Rakečanske stawizniske towarstwo RAK a Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy 1. oktobra do Rakečanskeje Pawołskeje šule. Wot 15 hodź. přednošuja Annemarie Rentsch wo stawiznach němsko-serbskeje gmejny Rakecy, dr. Edmund Pjech wo šulstwje dwurěčneje Hornjeje Łužicy w 20. lětstotku a dr. Susanne Hozyna wo mytosu Krabata. Wšitke přednoški budu němskorěčne.

Hižo wot 14.30 hodź. předawaja šulerjo Pawołskeje šule kofej a tykanc. Smolerjec kniharnja poskići wuběr knihow. Zarjadowanje traje něhdźe dwě hodźinje. Zastup je darmotny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND