Pokiwy (09.08.16)

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Nowačkow přizjewić

Pančicy-Kukow. Přizjewjenje nowačkow za šulske lěto 2017/2018 za Serbsku zakładnu Šulu Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje přewjedu póndźelu, 5. septembra, w času wot 7 do 14 hodź. a wutoru, 6. septembra, wot 7 do 17 hodź. w sekretariaće kubłanišća. Komuž so wobaj dnjej njehodźitej, njech sej móžny termin a čas pod telefonowym čisłom 035796/ 96 241 abo 96 221 dorěči. Přizjewić maja so wšitke dźěći šulskeho wobłuka, kotrež hač do 30. junija 2017 šeste žiwjenske lěto­ dokónča. Dale smědźa so dźěći přizjewić, kotrež hač do 30. septembra 2017 šeste žiwjenske lěto dokónča, jeli sej starši­ hižo klětu zastup do šule přeja. Starši njech njezabudu na wopismo narodźenja.

Wotkryja pomjatnu taflu

Delany. Sobotu, 13. awgusta, w 14.30 hodź. wotkryja w Delanach pod Čornobohom (Döhlen) pomjatnu taflu při ródnym domje Jana Kiliana. Bywši Kilianec statok namakaće pod čisłom 17 na juhu wsy. Bukečanska ewangelska wosada na swjatočnosć, kotruž wobrubja chór Budyšin a Bukečanscy pozawnisća, wutrobnje přeproša.

Kurs serbšćiny za dorosćenych

Protyka (05.08.16)

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 5. – 7.8.  13. wohnjowoborny swjedźeń w Smjerdźacej

 5. – 6.8.   Cherrybeach-festiwal při Bjerwałdskim jězoru

   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

Sobotu 6.8. 9:00 „Hura, sym šulske dźěćo“ – překwapjenki za šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Pućowanje po granitowej wsy Zemicach-Tumicach – zetkanje před šulu

  13:00 Padlowanske wubědźowanje z tradicionalnymi błótowskimi čołmami na Lubinskej Sprjewinej lagunje­

  14:00 Łapanje kokota w Běłej Górje

  15:00 Barokowe prózdninske wjeselo na Ramnowskim hrodźe

  18:00 Dołha nóc na Bórkowskich wuměłskich a rjemjeslniskich statokach

  19:30 Lětni koncert Friedrich & Wiesenhütter na Zło­komorowskim hrodźe

  19:30 Beneficny pišćelowy koncert we Łazowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z jazzowym pozawnistom Tobiasom Wemberom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  22:00 Kulturne čołmikowanje po nócnych Błótach w Bórkowach

Njedźelu  7.8. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Gottfriedźe Unterdörferu w Kulowskim Forellowym centrumje

  14:00 „Rejwanski čaj“ w Małowjelkowskej sotrowni

Pokiwy (05.08.16)

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Přijmu nowačkow internata

Budyšin. Kaž internatne wjednistwo Budyskeho Serbskeho gymnazija na Friedricha Listowej informuje, přijmu nowačkow internata njedźelu, 7. awgusta, w času wot 18 do 21 hodź.

Dopominaja na Unterdörfera

Kulow. Z wustajeńcu pod hesłom „Als die Sümpfe blühten“ wopominaja w Kulowje hajnika a awtora Gottfrieda Unterdörfera (1921–1992). Přehladku wotewru njedźelu w 10 hodź. w Friedricha Forellowym centrumje ewangelskeje wosady. Widźeć budu mjez druhim fota, kotrež je wodźer po přirodźe Herbert Schnabel w přirodoškitnych kónčinach ze swojej kameru zapopadnył.

Za jězbu do Prahi so přizjewić

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přeproša swojich čłonow a dalšich zajimcow na kubłansku jězbu sobotu, 27. awgu­sta, do Prahi. Na programje steji mjez druhim wopyt katedrale swj. Wita, Vyše­hrada, Serbskeho seminara a Narodneho dźiwadła. Přizjewjenja přijimuje hač do 20. awgusta regionalny běrow Domowiny w Chrósćicach. Telefonowe čisło je 035796/96 254, e-mail: .

Wustajeńca wo neofašizmje

Rozhłós (05.08.16)

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Zjimanje seriala „Šulski zastup“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Tomasz Dawidowski) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi, wo prezentaciji Slepjanskeho słownika, a serial „Serbske rěčne wobroty“

13:00 Hudźbne wusyłanje: Bołharske reje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Wo šulskim zběžku

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Rukopisna sada w Budyskej chronice z lěta 1534 je skerje nakromna noticka, ze serbskeho wida pak je wuznamna: Wona móhła najstarši dotal znaty serbski pisomny dokument scyła być. Wědomostnica Madlena Malinkec je ju namakała, slědźo w Budyskim tachantskim archiwje. Wo tym rozprawja telewizijny magacin Wuhladko w swojim awgustowskim wusyłanju, a to jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR.

Dalša tema magacina je „Chróšćan zběžk“. Wón běše najsylniša akcija serbskeho ludu w boju wo zachowanje narodneje identity a zajimow Serbow a bě zdobom najwobšěrniša akcija zwonka parlamenta w nowych zwjazkowych krajach – šulski zběžk w Chrósćicach. Dnja 8. awgusta 2001 docpě wón swój wjeršk z jednej z najwjetšich protestowych demonstracijow we Łužicy. Hižo měsac pozdźišo Chróšćansku srjedźnu šulu doskónčnje zawrěchu.

Do kina (04.08.16)

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:

4.8. – 10.8.2016 Budyski filmowy palast:

Ghostbusters: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) a 15:45 | přidatnje pó a srj 18:15 Ghostbusters w 3D: wšědnje 20:00 | přidatnje pj a so 22:30 Pets: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) | 16:00 (nimo pó) | 20:15 (nimo pó a srj) | pó 20:30 | pj a so 22:45 Pets w 3D: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 16:00 a 18:00 Star Trek Beyond: wšědnje 20:15 (nimo pó) | pj a so 22:15 Ice Age – Kollision voraus: wšědnje 18:15 (nimo pó a srj) | nje 12:00 Ice Age – Kollision voraus w 3D: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 Mullewapp – Eine schöne Schweinerei: nje 12:00 Der Schamane und die Schlange: pó 17:15 a 20:15 Independence Day: Wiederkehr w 3D: wšědnje 19:30 | pj a so 22:00 BFG – Big Friendly Giant: nje 12:15 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 18:00 (nimo pó)

Wojerowski CineMotion:

Pokiw (03.08.16)

srjeda, 03. awgusta 2016 spisane wot:

Kedźbu brigadnicy!

Budyšin (SN). Čłonojo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskomdźa proby štwórtk, 4., a pjatk, 5. awgusta, wot 9.15 hač do 14.50 hodź. w SLA. Zwučowanja su wažne za přihot prěnjeju wustupow w Drježdźanach (zapokazanje noweho biskopa) a w Budyšinje (nazymske chórowe spěwanje) kaž tež za adwentny koncert. Wjednistwo brigady wočakuje wobdźelenje wšitkich čłonow.

Pokiwy (29.07.16)

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:

Jubilejny swjedźeń w Delanach

Sernjany. Wot dźensnišeho do njedźele wotměwaja Sernjančenjo swój 40. wje­sny swjedźeń. Po zwučenym wašnju započinaja jón z wubědźowanjom wohnjowych woborow. Po natočenju piwa su reje z diskoteku High-Life. Jutře je wot 14 hodź. volleyballowy turněr, za kotryž móža so hišće mustwa pola Damarisy Handrikec w Hrańcy přizjewić. Wot 21 hodź. je livehudźba z kapału Express-Partyband. Po tym stara so RDE-Discoteam wo prawu naladu. Njedźelu dopoł­dnja budu w Sernjanach widźeć historiske jězdźidła. Wot 15 hodź. je program z Heikom Harigom, Dr. Tastu a Měrćinom Weclichom, kotryž moderěruje Diana Fryčec-Grimmigowa. Na kóncu swjedźenja wubědźuja so wjesne mustwa w„LPG-marathonje“. Wot 20 hodź. zapiska Dr. Taste hišće raz k rejam.

Hoł a tołk w Koćinje

Dołhi wječor astronomije a hudźby „Pod lětnim třiróžkom“ rěka poskitk Łužiskeho hudźbneho lěća tróšku hinašeho razu jutře, sobotu, wot 19.30 hodź. w Budyskej hwězdarni na Čornobóskej 82. Mjez poskitkami Lipšćanskeho brasoweho kwinteta móžeće w jednotliwych wobłukach hwězdarnje swoju astronomisku wědu rozšěrić. Sobu zarjadowace spěchowanske towarstwo, na foće je čłonka Georgia Brauer, na to skedźbnja, zo njebudźe parkowanišćo hwězdarnje tam natwarjeneho stana dla jutře k dispoziciji. Tohodla wopytowarjow prosy, swoje awta tróšku zdalenišo wotstajić a k zarjadnišću nóžkować. Foto: Carmen Schumann

Protyka (29.07.16)

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 29. – 31.7.  Wjesny swjedźeń w Sernjanach

   10. wulki Budyski jěchanski turněr na sportowym arealu w Bošecach

  20:00 Tango-koncert ze skupinu Las Sombras w Budyskej kolpingowni

  19:30 Chórowy koncert w Šěrachowskej ewangelskej Michałskej cyrkwi

  19:30 Swójbna ekskursija w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:00 Wječorne wuchodźowanje po Mužakowskim parku­

Sobotu 30. – 31.7.  Wjesny swjedźeń w Koćinje

   Wjesny swjedźeń we Wětrowje

   Beachvolleyballowy turněr při Slěbornym jězoru

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnu

  10:00 Zahrodny seminar w Großharthauskim hrodowym parku

  12:00 Festiwal rěčneje krajiny we Wojerowskim Irish pubje „Black Raven“

  13:00 Přednošk we Wulkoždźarowskim Krabatowym wudworu wo insektach

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce

  18:00 Michael Trischan čita moderne židowske žorty w Hamorskim dźiwadle „Wucho“

  19:30 Dołhi wječor astronomije z hudźbu w Budyskej hwězdarni

  21:00 Beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 31.7. 10:00 Čaporowe wiki na Mortkowskej twjerdźiznje

  10:00 Wustajeńca klankow Nicole Peto w Nowym měsće nad Sprjewju

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND