Telewizija (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Wo Jurju Rjenču we Wuhladku

Prócowanja prawiznika Jurja Rjenča po Druhej swětowej wójnje wo samostatny serbski stat budu jedna z temow telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Poćahi­ Rjenča k juhosłowjanskemu prezidentej Jozip-Broz Titej a Rjenčowe aktiwity k załoženju samostatneho serbskeho stata běchu jeho zahuba. Wuhladko poda so na brizantne historiske slědy tragiskeje stawizny, kotraž by wobraz Łužicy­ a srjedźneje Němskeje rozsudnje změniła. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo nowej społnomócnjenej za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Reginje Krawcowej a wo přihotach na pasionsku hru w Chrósćicach.

Pokiwaj (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Druhi raz filmowa nóc

Hórki. Domowinska župa „Michał Hórnik“, Hórčanske wjesne towarstwo Při skale a Rěčny centrum WITAJ přeprošeja jutře, 4. septembra, na 2. filmowu nóc při Hórčanskim sportnišću. We 18 hodź. změje hornjoserbska synchronizacija filma „Šmjatańca w raju bajkow“ ­premjeru na žurli Młynkec hosćenca. W 20.30 hodź. pokazaja pod hołym njebjom film „Wasser für die Elefanten“ (wot dwanaće lět) a w 22.30 hodź. „Black swan“ (wot 16 lět). Wopytowarjo njech sej stólčk, přikryw abo zawk sobu při- njesu. Wo ćělne derjeměće budźe z popcornom, pomfritkami a kołbaskami postarane­.

Madźaršćinu wuknyć

Budyšin. Wot štwórtka, 10. septembra, w 17 hodź. wotměje so w Budyskim žónskim­ centrumje na Karla Marxowej 7 rěčny kurs madźaršćiny. Budźe to mě­šana skupina za započatkarjow a za pokročenych. Wobdźělnicy nawuknu za­kłady rěče, tak zo móža jednore roz­mołwy wjesć. Zajimawostki z madźarskich stawiznow a dźensniše žiwjenske wašnja so tohorunja wobjednawaja. Přizjewjenja­ přijimuja pod telefonowym čisłom 03591/ 42 353.

Do kina (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

3.9.–9.9.2015: The Transporter Refueled: wšědnje 17:15 a 19:15 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Hitman: Agent 47: wšědnje 19:30 hodź. | pj, so a srj 21:45 hodź. Dating Queen: štw a nj 17:15 hodź. | pj, so a srj 21:30 hodź. Fack ju Göhte: filmowa nóc z prěnim dźělom a z předpremjeru druheho dźěla srj 21:15 hodź. Mission: Impossible: wšědnje 19:15 hodź. (nimo srj) Magic Mike XXL: štw a nj 20 hodź. | pj, so a srj 22 hodź. Pixels: pj, so a štw 15 hodź. | nj 13 hodź. Minions: wšědnje 17:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke: wšědnje 17:15 hodź. | pj, so, nj a wu 15:30 hodź. | nj 13:15 hodź. Vacation – Wir sind die Griswolds: pj, so, nj a wu 15:15 hodź. Jurassic World: pj, so, wu a srj 17:15 hodź. | nj 13 hodź.

Kino-ekstra: Victoria: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (02.09.15)

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Twórby Jana Cyža zaklinča

Lichań. We wobłuku koncertneho rjada na Lichańskim hrodźe budźe tam přichodne zarjadowanje sobotu, 5. septembra, we 18 hodź. Pod hesłom „Wot tradicionalneho k modernemu“ zahudźa třo wuměłcy Berlinskeje komiskeje opery­ twórby komponista Jana Cyža składnostnje jeho 60. narodnin. Zastupne lisćiki dóstanu wopytowarjo při wječornej kasy. Dźěći maja darmotny zastup. Do kon­certa a po nim poskića napoje a zakuski. W tym času budźetej hród a park přistupnej. Wšitcy lubowarjo našočasneje serbskeje hudźby su na Lichański hród wutrobnje přeprošeni.

Informuja wo samostatnosći

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Pokiwy (28.08.15)

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Čitanje z hudźbnym přewodom

Budyšin. Zwjazk serbskich wuměłcow wobdźěli so lětsa znowa ze swójskim zarjadowa­njom na Hornjołužiskim dnju. Čitanje z Benom Budarjom budźe njedźelu, 30. awgusta, w 17 hodź. w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“ Při Špitałskich łukach. Jan Cyž zarjad­owanje hudźbnje wobrubi. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni!

Pěstowarnja 60 lět

Radwor. Wot 31. awgusta do 2. septembra swjeći Radworska pěstowarnja „Marja Kubašec“, kotraž je w nošerstwje AWO, 60lětne wobstaće. Dźěći a kubła­­rjo přeprošeja wšitkich cyle wutrobnje na dźeń­ wotewrjenych duri, kotryž bu­dźe­ wutoru, 1. septembra, wot 14.30 hodź. Štóž chcył za kulisy wšědneho pedago­giskeho dnja pohladnyć, je tuž do Ra­­dworja lubje witany. Dźěći a sobudźěłaćerjo so na wopyt wjesela.

Schadźowanka subkultury

Protyka (28.08.15)

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 28.-29.8.  17. nukstock při Nukničanskej skale – festiwal metaloweje hudźby z němskimi a čěskimi kapa­łami

 28.-30.8.  Domizniski swjedźeń w Halštrowje 

  20:00 Swjedźeń swěčkow w Njeswačanskim

   baroknym hrodowym parku

Sobotu 29.8. 15:00 Spěwny swjedźeń w Sowrjecach, mjez druhim    ze Serb­skim muskim chórom Delany

  15:00 Muzejowa rozmołwa w Budyskim muzeju wo wohnj­oškiće a hašenju něhdy

  17:00 Swjedźenske zarjadowanje k 70lětnemu wobstaću Trjebinskeje Domowinskeje skupiny na Šusterec statoku

Njedźelu 30.8. 11:00 Dworowy swjedźeń z kałanjom wěnca pola Krječmarjec w Dubrjenku

  14:00 Wosadny swjedźeń w Chrósćicach z rozžohnowanjom wosadneho fararja Clemensa Hrjehorja

  16:00 Zakónčaca party knižneho lěća 2015 w Kamjenskej słodarni

  17:00 Hudźbno-literarny program Zwjazka serbskich wuměłcow w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“

Wutoru 1.9. 14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Radworskej pěstowarni „Marja Kubašec“ składnostnje 60lětneho wobstaća kubłanišća

  16:00 Posedźenje předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ w Budyskim Serbskim domje

  16:00 Měrowa demonstracija „Za swět bjez wójny“ na torhoš­ću před Kamjenskej radnicu

Rozhłós (28.08.15)

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Rozprawa z Hornjołužiskeho dnja w Praze, mjez druhim što serbska studentka Čecham wuči

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym projekće Serbskeho instituta

13:00 Brunica a wuměłstwo –

Karl Vouk

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (27.08.15)

štwórtk, 27. awgusta 2015 spisane wot:

27.8.–2.9.2015: Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ricki – Wie Familie so ist: za žony srj 19:45 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17 a 19:45 hodź. (nimo srj) | srj 19:30 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 16:15 hodź. | nj 12:45 hodź. Dating Queen: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó a srj) Magic Mike XXL: pj a so 22 hodź. Ostwind 2 – ­Rückkehr nach Kaltenbach: nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj) | nj 12:45 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 19:30 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Gris­wolds: wšědnje 17 hodź. Fantastic Four: pj a so 22:15 hodź. Kartoffelsalat – Nicht fragen!: pj, so a wu 15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: štw 17 hodź. Jurassic World: wšědnje 17 hodź. (nimo štw a pó)

Kino-ekstra: 8 Namen für die Liebe: pó 17:15 a 20:15 hodź. Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: nj 15 hodź. | pó 14:45 hodź.

Pokiwy (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Radźićeljo so zetkaja

Worklecy. Twarske wustawki za nowe ležownosće w Smječkecach budu jedna tema posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w tamnišej šuli „Michał Hórnik“. Mjez druhim změja radźićeljo wotwažować wo zapodatych stejišćach nošerjow zjawnych zajimow. Dalše ćežišćo budźe druha změna wustawkow k přiměrjenju star­šiskich přinoškow za žłobik, pěstowarnju a hort. Na čole dnjoweho porjada steji spřisahanje wjesnjanosty. Posedźene je zjawne.

Porěča wo twarskich planach

Wěteńca. Tohorunja jutře w 19.30 hodź. zetkaja so čłonojo Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, tónraz we Wěteńčanskej Bjedrichec hospodźe. Tam předstaja plany za wutwar puća wot Serbskich Pazlic­ do Miłoćic, při čimž póńdźe pře­dewšěm wo wotbóčku do Wěteńcy. Dale rozprawja Claudia Kilankec wo wuslědkach mjezynarodneje młodźinskeje dźěłarnički. Nimo toho porěča radźićeljo wo nakupje a wo natwarje fotowoltaikoweje připrawy. Tež tele posedźenje je zjawne, wobydlerjo su tuž přeprošeni.

Biblioteka zaso wočini

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND