Pokiwy (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Dźensa na Maćičnu akademiju

Budyšin. Dr. Pětš Šurman a dr. Alfred Roggan, wědomostnaj sobudźěłaćerjej Choćebuskeho Serbskeho instituta, přednošujetaj dźensa, štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ na Žitnej 7 na temu „Znankstwa serbskeje žywjeńskeje a twarskeje kultury. Zeugnisse sorbischer/wendischer Lebens- und Baukultur“. Přednošk budźe w delnjoserbskej a w němskej rěči, zastup je darmotny. Zajimcy su wutrobnje witani.

Jurij Koch čita ze swojeje knihi

Hórki. Spisowaćel Jurij Koch přeproša zajimcow jutře, 17. jutrownika, w 19 hodź. na čitanske zarjadowanje na Hórčanskim Smolic statoku. Awtor před­staji tam swoju knihu „Wětrnik na třěše“ a čita z njeje swoje dopomnjenki na młode lěta. Wječor wobrubi­ Tomasz Nawka ze spěwami a na dudach. Zastup je darmotny. Wšitcy su wutrobnje witani.

Trudla Kuringowa přednošuje

Do kina (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

16.4.–22.4.2015: Der Kaufhaus Cop 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 19:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Fast & Furios 7: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:30 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. Halbe Brüder: pj a so 22 hodź. Der Nanny: wšědnje 16:45 a 19:30 hodź. (nimo pó) American Sniper: pj a so 21:45 hodź. Honig im Kopf: wšědnje 16:45 a 19:15 hodź. Shaun das Schaf: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 17:30 hodź. (nimo pó) Gespensterjäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Home – Ein smektakulärer Trip: nj 12:45 hodź. | w 3 D Cinderella: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) Asterix im Land der Götter: nj 12:30 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Selma: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (14.04.15)

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Z piwom warić

Wojerecy. Móžnosće wužiwanja piwa w kuchni steja w srjedźišću zarjadowanja „Kreatiwnje a klewernje warić“ jutře, srjedu, w 19 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Składnostnje dnja němskeho piwa chce zežiwjenska poradźowarka Rafaela Wićazowa recepty z woblubowanej chmjelowej brěčku předstajić. Wobdźělnicy nawarja hribjacu piwowu poliwku, pjeku honačikowe mjaso z jabłučnej piwowej jušku a naměšeja oranžowy piwowy mousse.

Informuja zajimcow pacientow

Biskopicy. Nowy rjad informaciskich popołdnjow zahaja jutře, srjedu, w Biskopičanskej chorowni. Tam informuje wyši lěkar Robert Heilscher wo postajenju pacienta (Patientenverfügung) a wo staraćelskim społnomócnjenju (Vorsorgevollmacht). Započatk budźe w 17 hodź. Zastup je darmotny.

Zarjadowanja za tolerancu

Alpaki do Błótow přećahnyli

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN). Wosom alpakow Wojerowskeho coowa je srjedu na farmu alpakow w błótowskim Wusokim Bukowje (Hohenbucko) přećahnyło. Dokelž trjeba Wojerowski coo městno za swój planowany hospodarski wobłuk, dyrbja tam w kopytačowym rewěrje wósliki, lamy, nanduwy a dromedary krok po kroku překwartěrować.

Alpaki dyrbjachu tohole přestruktu­rowanja dla coologisku zahrodu cyle wopušćić. Hladarjo pak su sej wěsći, zo so jim tež na błótowskej farmje alpakow derje­ póńdźe.

Protyka (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Sobotu 11. a 12. 4.  Wustajeńca orchidejow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Sezonowy start Kulowskich bikerow

  16:00 Koncert w Hórnikečanskim energijowym muzeju ze sakskim krajnym młodźinskim orchestrom

  20:00 Korčmarski festiwal w Zhorjelcu

  21:00 XIV. house brawl w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 12.4. 8:00 Wólby Rakečanskeho wjesnjanosty

  10:00 Archeologiska ekskursija podłu Wotrowskeho hrodźišća

  13:00 Tradicionalne protestne wuchodźowanje ze Slepoho do Row­noho

  16:00 Nalětni koncert młodźinskeje kapały SerBeat na Has­lowskej Bizol­dec žurli

Wutoru 14.4. 16:30 Přesadźowanje namakankow w Budyskej radnicy

  18:00 Zetkanje zwjazkarstwa „Budyšin je pisany“ w Budyskim Kamjentnym domje   

  19:00 Přednošk w Budyskim Kamjentnym domje wo sta­rej Budyskej póstowni

Srjedu 15.4. 19:00 „Wotewrjene wokno“ w Ćišćanskej gratowni

Pokiwy (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Dołha nóc hosćencow

Zhorjelc. Wot jazza přez klasiku hač k rockej móža zajimcy jutře w 20 Zhorjelskich korčmach a restawrantach dołhu nóc hosćencow dožiwić. Minimalneje mzdy dla dyrbjachu organizatorojo płaćiznu za zastupny lisćik na 8,50 eurow w předpředani a na dwanaće eurow při wječo­rnej kasy zwyšić. W minjenych lětach je festiwal tysacy fanow z cyłeje Łužicy zahorił.

Podijowa diskusija w chorowni

Kamjenc. W foyeru Kamjenskeje chorownje maltezow wotměje so póndźelu, 13. apryla, we 18 hodź. podijowa disku­sija wo čłowječej pónoji (Becken) a z njej zwjazanymi chorosćemi a komplikaci­jemi. Na prašenja přitomnych chcetaj dr. Rainer Kluge, šeflěkar gynokologije a porodoweje stacije, kaž tež dr. med. Andreas Lammert, šeflěkar urologije Kamjenskeje chorownje wotmołwjeć.

Dźěłarnička k turizmej

Rozhłós (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim „Vattenfall a předań brunicoweje sparty“

11:15 Spěwy Přezpólnych

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim 200 lět Delnja Łužica w Prusko-Braniborskej

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

Wo rozsudźe biskopa

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Duchowny dorost na­makać je tuchwilu ćežki nadawk za katolsku cyrkej, tež w serbskej Łužicy. Přeco zaso tohodla měšnicy z wukraja, wosebje z Pólskeje, wupomhaja. A njedźelu so často za duchowny dorost modla. Ćim bóle je Chróšćanow znjeměrniło, zo ma jich wosadny farar Clemens Hrjehor Łužicu wopušćić a so z propstom w Ka­mjenicy stać. Rozsud biskopa to, po kotrymž so farar Hrjehor změje. Tole je jedna­ z temow aprylskeho magacina Wuhlad­ko, kotrež telewizija MDR jutře, sobotu, w 11.30 hodź wusyła.

Dalše temy su křižerski nowačk, hłowna zhromadźizna Domowiny w Haslowje a inscenacija NSLDź „Mój wuměrjeny kraj“. Nimo toho dožiwimy, kak Chró­šćan Jürgen Njek časnik na cyrkwinej wěži přestaja.

Pokiwy (09.04.15)

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Chroniku gmejny sej kupić

Chrósćicy. Kóždy, kiž chce sej chroniku Chróšćanskeje gmejny kupić, móže so hač do jutřišeho na gmejnskim zarjedźe abo w farskim běrowje w Chrósćicach do wupołoženeje lisćiny zapisać.

Orchideje sej wobhladać

Slepo. Sobotu a njedźelu su wšitcy lubowarjo eksotiskich rostlin do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma wot 10 do 17 hodź. na přehladku orchidejow přeprošeni. Orchideje budu tež na předań­. Wustajerjo poskića zdobom přiležnosć, zo sobupřinjesene rostliny do druhich hornčkow přesadźa.

Jurij Koch čita ze swojeje knihi

Hórki. Serbski spisowaćel Jurij Koch přeproša zajimcow 17. apryla, w 19 hodź. na čitanske zarjadowanje na Hórčanskim Smolic statoku. Awtor předstaji swoju knihu „Wětrnik na třěše“ a čita z njeje dopomnjenki na młode lěta. Wječor wobrubi­ Tomasz Nawka ze spěwami a na dudach. Zastup je darmotny.

Do kina (09.04.15)

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

9.4.–15.4.2015: Halbe Brüder: wšědnje 17:30 (nimo pó) a 19.45 hodź. | pó 16.45 hodź.| pj a so 22:15 hodź. Der Kaufhaus Cop 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 20:30 hodź. | štw, pó, wu a srj 16:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | Fast & Furious 7 – Zeit für Vergeltung: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 16:30 a 19:30 hodź. (nimo štw) | štw 20:00 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Der Nanny: wšědnje 18:15 hodź. a 20:00 hodź. (nimo štw a pó) American Sniper: pj a so 22:15 hodź. Honig im Kopf: wšědnje 16:45 hodź. (nimo pó) Shaun das Schaf – Der Film: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pó a srj) | pj, so a nje 16:15 hodź. Gespensterjäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Home – Ein smektakulärer Trip: nje 12:30 hodź. Home – Ein smektakulärer Trip: nje 12:15 hodź. | w 3 D Cinderella: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pó a srj) Asterix im Land der Götter: nj 12:15 hodź. | w 3 D Kurt Cobain: Montage Of Heck (OmU): štw 19:45 hodź.

Kino-ekstra: Der große Trip – Wild: pó 17:15 a 20:15 hodź.

nawěšk

nowostki LND