Wot wčerawšeho je kniha wo 2. europeadźe – koparskich mišterstwach europskich narodnych mjeńšin –, kotraž wotmě so lěta 2012 we Łužicy, na předań. Referent Domowiny Clemens Škoda (nalěwo) je nowostku do předawanišćow, kaž tule Chróšćanskemu časnikarjej Jürgenej Njekej, rozwozył. Knihu dóstanjeće tež pola Wałdźic we Worklecach, pola Marje Hrjehorjoweje w Róžeńće, w Škodźic frizerskim salonje we Wotrowje, w Budyskej SKI kaž tež w onlineshopje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Kupcy publikacije podpěruja zdobom dźěło serbskeju koparskeju wubrankow žonow a muži. Foto: Katharina Jurkowa

Kniharnja wočinjena

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:
Budyšin. Štóž chce w Budyskej Smolerjec knihami hišće za darom pytać, změje za to přichodne dny přidatne składnosće. Kniharnja budźe jutře, sobotu, wot 10 do 17 hodź. wotewrjena, patoržicu wot 10 do 13 hodź. a silwester wot 10 do 12 hodź. Wot 4. do 6. januara změje inwenturu, wot 7. januara tam kupcow w zwučenym času zaso posłužuja.

Protyka (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Pjatk 18.12. 19:00  Adwentny koncert SLA na Worcynskim hrodźe

  19:00 Přednošk we Wojerowskej hwězdarni „Hwězda    z Betlehema“ z wědomostneho wida

Sobotu 19. a 20.12.  Adwentne jězby z wuskokolijatej Žitawskej žele­znicu 

  16:00 Zakónčenje adwentnych wikow na Wojerowskim Łužiskim naměsće z hodownym ekspresom

  16:00 Budyski Kamjentny dom prezentuje ameriske hodowne spěwy na Hłownym torhošću

  17:00 Hodowny koncert SLA z chórom a solistami w awli Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu

  17:00 Tradicionalny hodowny koncert Budyskeje wo­krjesneje hudźbneje šule w radnicy

  18:00 Přednošk za swójby w Budyskej hwězdarni

  18:00 Hodowny koncert na Hušćanskim hrodźe

  19:00 Zetkanje „Znamjo za měr“ při Budyskej Michałskej cyrkwi 

Njedźelu 20.12. 11:00 Małe hodowne wiki na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje   

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z čitanjom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  14:00 Drastowa měnjenska bursa w Budyskim Kamjentnym domje

  16:00 Hodowna rewija „Póšta lutkow město rumpodicha“ w Choćebuskej měšćanskej hali (tohorunja 21. a 22. decembra w 9.30 a 9 hodź.)

  16:00 Hodowny koncert z Lubijskimi hórskimi muzikantami w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

Rozhłós (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Direktor Załožby za serbski lud Marko Suchy poda so kónc lěta na wuměnk

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Michał Anders)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbske

12:30 Aktualny magacin z adwentnym kalendrom a wo wukrajnikach we Wětošowje

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB ( 3. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

 po tym gratulacije

Do kina (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

17.12.–23.12.2015: Star Wars – Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14:30 hodź. (nimo srj), 16:15, 17:30 hodź. (nimo srj), 19:30 20:30 hodź. (nimo srj) | srj 14 a 21 hodź. | pj, so a srj 22:30 hodź. Die Peanuts: srj 14 hodź. Die Peanuts w 3 D: srj 16:45 a 19 hodź. Heidi: wšědnje 14:30 a 17 hodź. (nimo nj) hodź. nj 12:15 a 16:45 hodź. Ich bin dann mal weg: srj 20 hodź. Der kleine Prinz: nj 12:30 hodź. Bruder von Luder: nj 17:30 hodź. Er ist wieder da: nj 12 hodź. | srj 22:30 hodź. Arlo & Spot: wšědnje 14:45 hodź. | nj 16:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: nj 12 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: wšědnje 14 hodź. (nimo srj) Im Herzen der See: pj a so 22:30 hodź. Bridge of Spies: pj, so a srj 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | štw, pj, wu a srj 16:45 hodź. Spectre: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó)

Kino-ekstra: Königin der Wüste: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Breakdance-festiwal

Budyšin. Wot dźensnišeho do njedźele wotměwa so w Budyskim Kamjentnym domje breakdance-festiwal. Pod hesłom „breakdance pod jědlinu“ so tak mjenowany Senftown-festival dźensa w 20.30 hodź. z koncertom skupiny Lemur zahaji. Jutře, 12. decembra, wot 17 hodź. budu wubědźowanja rejwanskich akrobatow. Njedźelu přewjedu rejwanske dźěłarnički w „zetkanišću w pincy“ TiK.

Wiki na dworje klóštra

Wostrowc. Jutře a njedźelu přeproša klóšter Marijiny doł we Wostrowcu wot 11 do 19 hodź. na nětko hižo 14. adwentne wiki. Tež lětsa su so klóšterske sotry a dalši zaso wo to starali, zo maja tam wopytowarjo bohaty poskitk domjacych wudźěłkow. Nimo toho so wudani, do loni noworestawrowaneje klóšterskeje cyrkwje załožić a sej tam tróšku dušineho měra popřeć.

Adwentny koncert brigady

Budyšin. Na swój tradicionalny adwen­tny koncert přeproša 1. serbska kulturna brigada jutře, 12. decembra, w 17 hodź. do Budyskeje Michałskeje cyrkwje. Nimo znatych serbskich spěwow zaklinča pólske a ruske pěsnje kaž tež instrumentalne twórby. Wuměłski nawod změje Friedemann Böhme.

Štóž tele dny do Budyskeje Serbskeje kulturneje informacije dźe, toho witaja hnydom imponowace drjewjane twórby pólskeho rězbarja, basnika a hudźbnika Ryszarda Zająca. Hač do januara móžeš sej tam 20 rězbarskich kaž tež marmorowych dźěłow Jelenjogórčana hišće wobhladać, potom dyrbiš so do jeho ateljeja w Baršću podać. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Sobotu 12. / 13.12.  

   Kamjenski adwentny spectaculum

   Teschnerowe hodowne wiki we Wojerowskim starym měsće

  15:00 „Bajki w zymje“ – serbski pěsnjer Bernd Pittkungs w Choćebuskej Sprjewinej galeriji

  16:00 Dźiwadło „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Drježdźanach na Prießnitzskej 18 

  17:00 Adwentny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi 

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju – Hodowne spěwy ze wšeho swěta

  19:45 Předstajenje knihi Bena Knebla „Hdźe statok mój“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 13.12.  15:00  Hodowny koncert Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra w hali na Budyskim Třělnišću

  16:00 Hodowny koncert w Kamjenskej Marinej cyrkwi

  16:30 Adwentny koncert w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje

  19:30 Klawěrny wječork z twórbami Mozarta (hraje kantor Martin Baldenius) w Klětnjanskej cyrkwi

Póndźelu 14.12  17:00 Hodownička z chórom Łužyca w Choćebuskim    Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk wo wolijowych brukach a jich biologiji w Njeswačanskim hrodźe

Srjedu 16.12. 14:00 Předstajenje kurječkow a (do)hodownych postawow w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Baje Měrćina Nowaka Njechorńskeho – start do akcije

11:45 Adwentne woknješko:

„Hody bjez sněha“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo CDji z delnjoserbskimi hodownymi spěwami

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym  Zbožopřeća

Čitaja na finisaži

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:
Drježdźany. „Overshadowed – Überschattet“ rěka wustajeńca našočasnych pozicijow ze Syriskeje w Drježdźanskej galeriji Holgera Johna (Rähnitzgasse 17), kotruž sobotu, 12. decembra, zakónča. Wot 19 hodź. wotměja tam finisažu z čitanjom wjacorych awtorow. Nimo syriskich spisowaćelow a basnikow budźe to tohorunja Benedikt Dyrlich. Zwjazk serbskich wuměłcow nimo dalšich wuhotowarjow na tele zarjadowanje sobu přeproša.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND