Hódančko (21.04.23)

pjatk, 21. apryla 2023 spisane wot:

Jeli pytane słowo 1–12 prawje zapisaće, wučitaće z wuzběhnjeneju rjadow mjeno zawoda

1 ryba, 2 stolica Azerbajdźana, 3 napis na křižu, 4 město na Ukrainje, 5 počas, 6 grjekski pismik, 7 wětřik, 8 žeńtwa, 9 hudźbne znamjo, 10 stat, 11 bjezwě­domje, 12 znata šwedska spěwna ­skupina

Dobyćerjej jutrowneje křižowki

pjatk, 21. apryla 2023 spisane wot:
Tójšto dopisow z prawym wuhódanjom jutrowneje křižowki je w zašłymaj tydźenjomaj do redakcije Serbskich Nowin dóšło. Wězo pytachmy za wotmołwu „Marijina hwězda“, wša­ko zhladuje klóšter w Pančicach-Kukowje lětsa na 775. róčnicu swojeho załoženja. Wulka ličba dopisow zaležeše zawěsće tež na wosebitymaj mytomaj, kotrejž dobyćerjomaj přewostajimy, mjenujcy dwójce dwaj zastupnej lisćikaj za lětuše Krabatowe swjedźenske hry w Čornym Chołmcu 7. julija. Na nje so dobyćerjej zawěsće ćim bóle wjeselitaj, dokelž su wšitke předstajenja hižo dawno wupředate. Dobyłoj stej po dwěmaj lisćikomaj Marija Pěčcyna z Bronja a swójba Krawcec z Pančic-Kukowa.

Pokiwy (21.04.23)

pjatk, 21. apryla 2023 spisane wot:

Nowa přehladka

Wojerecy. Zakónčaca wustajeńca čłonow wukonoweho kursa za wuměłstwo Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija je wot jutřišeje soboty we Wojerowskim hrodźe widźeć. Młode wuměłče a młodźi wuměłcy pokazuja mólby, grafiki, měšane techniki kaž tež plastiki, plakaty a widejofilmy, kotrež su w minjenymaj lětomaj nastali. Wšitke twórby, kotrež wěnuja so towaršnostnym kaž tež wosobinskim prašenjam, zwjazuje módra barba, čehoždla je hesło přehladki „Seelen.BLAU“. Wernisaža budźe jutře, sobotu, we 18 hodź.

Wo stawiznach rjemjesła

Budyšin. Mnohotnosć rjemjeslniskich powołanjow w Budyšinje a jich stawizny steja w srjedźišću wosebiteho wodźenja po Muzeju Budyšin njedźelu, 23. apryla, w 15 hodź. Muzeologa Hagen Schulz poda wopytowarjam dohlad do najwšelakorišich rjemjeslniskich zwjazkow, kotrež su wot 16. hač do 19. lětstotka w sprjewinym měsće wobstali. Při tym wěnuje so wón sukelnikam, hornčerjam, piwarcam, pjekarjam a mnohim dalšim powołanjam. Wšitke z nich mějachu swójski zwjazk z wosebitym prawom. Zastup do muzeja płaći 3,50 eurow.

Horst Jurtz wustaja

Rozhłós (21.04.23)

pjatk, 21. apryla 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Rozprawa wo hłownej zhromadźiznje Domowiny

11:40 Hudźba Jana Pawoła Nagela

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo hłownej zhromadźiznje Domowiny a wo inscenaciji NSLDź „Piwo“

13:00 Tematiske wusyłanje: Pjeć zmysłow I – Widźeć

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (20.04.23)

štwórtk, 20. apryla 2023 spisane wot:

20.4. – 26.4.2023 Budyski filmowy ­palast:

Das Reinste Vergnügen: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:10 Loriots große Trickfilm­revue: štw 20:00 | nj 17:00 Der Geschmack der kleinen Dinge: pj 17:00 | pó 20:00 | srj 14:30 Suzume: nj 18:00 Princess Principal: Crown Handler: Chapter 1&2: wu 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Die Drei Musketiere – D’Artagnan: wšědnje 19:45 (nimo štw a srj) | štw a srj 17:00 Cocaine Bear: wšědnje 20:00 | so a nj 17:00 | pj a so 22:50 Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó), 16:06 a 18:15 | nj 11:50 Der ­Super Mario Bros. Film w 3 D: wšědnje 15:00, 17:15 a 19:30 (nimo pó) | pj a so 21:45 Beautiful Disaster: wšědnje 18:00 (nimo so) Olaf Jagger: pj, pó a wu 17:00 | pj, so a nj 19:45 The Pope’s Exorcist: štw a srj 19:45 | pj a so 23:00 Manta Manta – Zwoter Teil: wšědnje 16:50 (nimo pj a nj) a 20:20 | pj a so 22:30 Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben: pj a so 22:10 Überflieger: Das Geheimnis des großen Juwels: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó) a 16:00 | nj 12:00 Die Drei ??? – Erbe des Drachen: nj 12:45 | pj a srj 14:45 | pj, so a nj 17:15 Lucy ist jetzt Gangster: nj 12:15 | pj, so, nj a wu 14:30 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: nj 12:15 | pj, so a nj 15:10 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch: nj 12:30 ­Die Schule der magischen Tiere 2: nj 12:30 | so, nj a wu 14:45 John Wick: ­Kapitel 4: pj, so, nj a srj 19:30 | pj a so 22:00 Scream 6: pj a so 22:40

Wojerowski CineMotion:

Płastowka (14.04.23)

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:
1 kćějata rostlina, 2 z njej něhdy ­pisachu, 3 twarjenje, 4 přewšo rjana, 5 bróń, 6 najlěpši wukon, 7 přitok Wolgi, 8 nic chuda, 9 słowo zamołwjenja

Pokiwy (14.04.23)

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

Přijimujetej přizjewjenja

Budyšin/Kamjenc. Fête de la Musique zwjazuje ludźi po cyłym swěće. Na dobytk njewusměrjeny festiwal hudźby na dróze wotměje so kóždolětnje 21. junija a njeje nastupajo stile a žanry wobmjezowany. W Kamjencu wuhotuja jón hižo wot lěta 1999, w Budyšinje chcedźa lětsa druhi raz swjećić. Hišće hač do kónca apryla přijimuja we woběmaj městomaj přizjewjenja zajimowanych hudźbnikow. Wotpowědnej formularaj stej pod www.kamenz.de resp. www.bautzen.de přistupnej. Z principom swjedźenja je, zo wustupuja wuměłcy bjez honorara.

„Małe jutry“ w Choćebuzu

Rozhłós (14.04.23)

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Diskusija: „Su Serbja indigeny lud?“

11:45 Rozprawa: Hłowna zhromadźizna Towarstwa přećelow Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Małe jutry“

13:00 Koncert po přećach připosłucharstwa

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Pawoł Jachmann)

po tym zbožopřeća

Jutry w Delnjej Łužicy

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

Aprylske wudaće telewizijneho magacina Łužyca je cyle na jutry wusměrjene, wotbłyšćowace předewšěm jutrowne jěchanje w Cerkwicy. Moderator Christian Matthée je jěcharki a jěcharjow, kotřiž tutu tradiciju tež w Delnjej Łužicy wuspěšnje wobchowaja, přewodźał.

Dalše ćežišćo budźe wójna w Ukrainje a jeje wuskutki: „W Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju su młodźi ćěkancy woprawdźe wužadani. Njedyrbja so jenož w cuzym kraju nowo orientować, ale tež nowej rěči, mjenujcy serbsce a němsce nawuknyć“, kaž sćelak RBB zdźěla. W tym zwisku portretuja młodu Ukrainjanku a wobswětluja, kak nawoda kubłanišća dr. Matthias Guttke, kiž bě sam jako docent w Ukrainje skutkował, swoje tamniše nazhonjenja do wučby zapleće. Nimo toho wopominaja njeboh ludoweho wuměłca a brašku Helmuta Kurja.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 19. apryla, w 3.15 hodź. Telewizija MDR pokaza magacin sobotu, 29. apryla, w 11.45 hodź. W mediatece RBB je wusyłanje wot jutřišeho přez cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Do kina (13.04.23)

štwórtk, 13. apryla 2023 spisane wot:

13.4. – 19.4.2023

Budyski filmowy ­palast:

Die Drei Musketiere – D’Artagnan: wšědnje 17:00 a 20:00 Cocaine Bear: wšědnje 17:30 a 20:20 | pj a so 22:30 TAR: pj 17:00 | pó 20:00 Das Reinste Vergnügen: srj 19:45 Metallica: 72 Seasons: štw 20:00 Suzume no Tojimari: nj 17:00 | štw 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Der Super Mario Bros Film w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo nj) a 17:15 (nimo nj) | nj 14:45 a 19:45 | pj, so, pó a wu 19:30 | štw a srj 20:20 | pj a so 21:45 Der Super Mario Bros. Film: wšědnje 14:00, 16:05 a 18:15 | nj 11:45 | štw 12:30 Beautiful Disaster: wšědnje 18:10 (nimo pó) | pó 17:30 | pj a so 19:45 Olaf Jagger: pó a srj 17:30 | pj, so, nj a wu 19:45 The Pope’s Exorcist: štw, pj, so a nj 20:00 | pj a so 23:00 Manta Manta – Zwoter Teil: wšědnje 14:45 a 20:20 | štw, pj a so 17:00 | pj a so 22:40 Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben: pó a srj 14:30 | štw, so, nj a wu 16:50 | pj a so 22:10 Überflieger 2: Das Geheimnis des großen Juwels: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó) a 16:00 (nimo štw a pó) | nj 12:00 | pó 15:15 | štw 9:30, 11:30 a 13:45 Lucy ist jetzt Gangster: wšě­dnje 15:00 | štw 10:15 | štw a nj 12:45 | štw, pj, so a nj 17:10 Die Drei ??? – ­Erbe des Drachen: štw, pj, so a nj 14:45 | štw 10:00 a 12:30 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer: štw 10:00 | štw a nj 12:15 | pj, nj a wu 14:30 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch: štw 10:15 | štw, pj, so a nj 12:15 Die Schule der magischen Tiere 2: štw 10:15, 12:30 a 14:30 | so 14:30 | nj 12:30 John Wick: Kapitel 4: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:00 Scream 6: pj a so 22:30 Sonne und Beton: pj a so 22:50

Wojerowski CineMotion:

nawěšk

nowostki LND