Pokiwy (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Dopominaja na hrózbny podawk

Smochćicy. Při pomniku Cyrila a Metoda pola Smochćic chcedźa jutře, so­botu, w 14 hodź. wopomnjenski kamjeń ze šty­rjomi taflemi poswjećić. Serbsce, němsce, jendźelsce a hebrejsce je na nich wopisane, kak běchu nacionalsocialisća kolonu židowskich žonow ze Słoneje Boršće do Miłkec honili. Jedna ze žonow je při tym žiwjenje přisadźiła. Po­swje­ćenskemu nyšporej přizamknje so swa­čina w Smochčanskim Domje biskopa Bena.

Brigada dwójce koncertuje

Slepo/Bukecy. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotmějetej so dalšej jutře, sobotu, w 17 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje a zajutřišim, njedźelu, w 16 hodź. w Bukecach. Wobaj wuhotuje 1. serbska kulturna brigada. Chór, muzikanća a rejwarjo předstaja pod nawodom Friedemanna Böhmy pisany program, wopřijacy spěwy wot Korle Awgusta Kocora hač k Beatlesam. W Bukecach poskića wot 15 hodź. kofej.

Pokaza cyklus wobrazow

Na finisaži wosebiteje wustajeńcy „Wo prěčenju rěkow – molerstwo a twórby na papjerje – Iris Brankačkowa“ w Muzeju Budyšin wužichu wopytowarjo njedźelu poslednju składnosć, sej přehladku w přitomnosći wuměłče wobhladać. Zdobom předstajištej Iris Brankačkowa a muzejownica Ophelia Hrjehorjowa katalog ekspozicije, kiž je wotnětka na předań. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 wón porjedźa wobuće, 5 špatny čłowjek, 6 norwegska stolica, 7 lud, 10 čorny ptak, 13 ćopły napoj w zymje, 14 chorosć dycha dla, 15 pomocny pačenski srědk

Padorunje: 1 zapal, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rěka w Ruskej, 8 jutrownik, 9 nutř­kowny dźěl ćěła, 11 mać ćipkow, 12 zběhadło

Protyka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Rozhłós (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo mjezynarodnym rańšim piwku w Kulowje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Mjezynarodne rańše piwko w Kulowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Hudźba a humor k 11.11.

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća

Do kina (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

8.11.–14.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: srj 14:30 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: srj 16:30 a 19:30 Coldplay: srj 20:00 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo pó a srj) Der Vorname: wšědnje 14.15 (nimo so a pó) a 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo pó) Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:30 | pj a so 23.15 Halloween: wšě­dnje 21:00 | pj a so 22:30 Johnny English­: wšědnje 18:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: so 14:15 Klassentreffen 1.0: štw, pj, nj a wu 16:30 Ballon: so a pó 16:30 Smallfoot: nj 12:00 Hotel Transsilvanien: nj 11:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 22:30 Venom: pj 22:30

Kino-ekstra: Don’t worry, Weglaufen geht nicht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Na swójbne popołdnjo

Stróža. Župa „Jan Arnošt Smoler“ organizuje jutře, 3. nowembra, wot 14 do 17 hodź. nazymske swójbne zarjadowanje w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošene su swójby na dwurěčne čitanje, paslenje a interaktiwnu zabawu za dźěći. Wažnej stej při tym kontakt k staršim a wuměna wo dwurěčnym kubłanju dźě­ći. Towarstwo Radiška, Budyska župa a přirodoškitna stacija Wuchodna Hornja Łužica jako zarjadowarjo wjesela so na zajimawe popołdnjo.

Před domjacym publikumom

Budyšin. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotměje so dalši jutře, sobotu, w 16.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Program wuhotuje chór Budyšin, kiž takrjec před domjacym publikumom koncertuje. Wšitcy lubowarjo serbskeje chóroweje hudźby su na pisany koncert přeprošeni.

Wustajeja znamki a kołki

Křižowka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 brazilske wulkoměsto (skrót­š.), 3 domjace zwěrjo, 5 telewizijny system, 7 nic młodosć, 10 rozbucha­dło, 14 chorwatska kupa, 15 swjedźenska baseń, 16 awto jendźelsce

Padorunje: 1 Słowjan, 2 dźěd němsce, 3 palestinska organiza­cija, 4 Serbski kulturny archiw skrótš., 6 wubědźowanišćo, 8 rěka w Španiskej, 9 elektroniska jed­notka, 10 geografija, 11 družina papagajow, 12 abejcej, 13 powětr jendźelsce

Protyka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 2. do 4.11.   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Połčničanskej wuchodosakskej wuměłstwowej hali

   16. poprjancowe wiki w Połčnicy

Pjatk 2.11. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Knižna prezentacija „Gundermann“ z hudźbnym přewodom we Wojerowskim wobydlerskim centru­mje na Piwarskej hasy 1

Sobotu 3. a 4.11.   Dźeń wotewrjenych duri Barchmannec hornčernje w Bóšicach

   14. Wojerowske wuměłstwowe wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 3.11.   6. němsko-pólski Běh bjez hranicow w Gubinje

  10:00 Tradicionalna Hubertusowa hońtwa Kulowskeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:30 Swjatočne wotkryće pomnika Kita Šwjele  při ambu­latoriju w Skjarbošću (Schorbus)

  14:00 Nazymske swójbne popołdnjo župy „Jan Arnošt Smoler“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

  16:00 Romantica w Budyšinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Budyšin na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

  18:00 Pisany program ze serbskim podźělom na Měrowym swjedźenju we Wostrowcu (Ostritz)

  19:30 Koncert z duwom Amadeus Guitar na žurli Budyske­ho Serbskeho muzeja

Rozhłós (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskich poskitkach na Romantice

11:20 Klasiska francoska hudźba

11:45 Wuslědki wólbow Serbskeho sejma

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wobydlerskim dialogu w Miłorazu a wo wuslědkach wólbow Serbskeho sejma

13:00 Pućowanje po domiznje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND