Pokiwy (24.09.19)

wutora, 24. septembera 2019 spisane wot:

Wo literaturje diskutować

Budyšin. Na dalšu literarnu rozmołwu w rjedźe „tracTare“ přeproša Zwjazk serbskich wuměłcow jutře, srjedu, do towarstwoweje rumnosće w přizemju Budyskeho Serbskeho domu. Rozjimać chcedźa tam knihu „znaki pominaki kopolaki“ Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. Započatk je we 18 hodź.

Čitanska turneja

Pančicy-Kukow. Na premjeru knihi „Z Lipicy do hole“ přeproša Ludowe nakładnistwo Domowiny (LND) we wobłuku swojeje čitanskeje turneje jutře, 25. septembra, do awle Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Michał Anders a Pětr Lipič staj publikaciju, kotraž podawa historiski dohlad do žiwjenja na serbskich wjeskach, zestajałoj a ju tam předstajitaj.

Ralbicy. Dalša stacija čitanskeje turneje LND su w Ralbicy. Křesćan Krawc čita tam zajutřišim, štwórtk, ze swojeje knihi „Sej statok stajili“. Knižna prezentacija na Radlubinje započnje so w 9.15 hodź.

Pokiwy (23.09.19)

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Prócowanja wo serbski stat

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho Serbskeho muzeja w rjedźe „Kofej w třoch“ wěnuje so stawiznam. Srjedu, 25. septembra, přednošuje tam młody serbski wědomostnik Alexander Pólk na temu „Arnošt Bart – Prócowanja wo serbski stat“. Započatk přednoška je wězo popołdnju w třoch.

Hladanje w srjedźišću

Kulow. Na informaciske zarjadowanje na temu „hladanje“ su wšitcy zajimcy na žurlu Kulowskeje radnicy přeprošeni. Započatk je w 17 hodź.

Protyka (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.9.   600 lětne wobstaće Hermanec (Hermsdorf/Spree) a 85lětne wobstaće wohnjoweje wobory we wobłu­ku oktoberskeho swjedźenja

   Zetkawanske a probowe lěhwo serbskich studowacych w Praze

Pjatk 20.9. 17:30 Dołha nóc ludowych uniwersitow we Wojerecach

  19:00 Wernisaža wustajeńcy Edyty Kula w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 21. a 22.9.   2. jěchanski a skakanski turněr Pančičansko-Kukow­skeho konjaceho sportoweho towarstwa a sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju w Hórkach

Sobotu 21.9.   Nazymske chórowe spěwanje w Budyšinje

  13:30 Koncert „Dwaj spěwarjej – štyri rěče“ z Janom Repku a Berndom Pittkuningsom na Ćišćanskim (Zeißig) statoku

  16:00 Beneficne přesadźowanje wuměłskich twórbow w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Jejka z cyrkwinskimi hrónčkami jako nałožk a lubosćinski dar“ w Zabrodskim (Sabrodt) muzeju jutrownych jejkow

Njedźelu 22.9.   Spočatk nazymy

   Kermuša we Wojerecach a Hamoru

  10:00 Dźeń wotewrjeneje Vije sacra w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  11:00 1. kulturny dworowy swjedźeń w Libonju

Pokiwy (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Swjedźeń na sydom dworach

Ćisk. Kónc tydźenja swjeća Ćiskowčenjo na sydom dworach swój dworowy swjedźeń. Po tym, zo su zarjadowanje dźensa na Lohrec/Ludwigec dworje z „Hudźbu w změnje časow“ zahajili, je jutře w 9 hodź. na Schrapelec statoku dworowa Boža mša ze superintendentom na wuměnku Friedhartom Vogelom. Wot 10 do 18 hodź. su wšitke dwory wotewrjene, na kotrychž tójšto zajimaweho poskićeja. Zaklinči serbska a dalša hudźba, předstaja burske rjemjesła a tež kulinarisce změja za wopytowarjow tójšto chłóšćenkow.

Čitanska turneja LND

Njeswačidło. Swoju tradicionelnu nazymsku čitansku turneju zahaji Ludowe nakładnistwo Domowina lětsa sobotu, 21. septembra, z 25. literarnej kermušu w Njeswačidle. Wot póndźele pokročuja čitanja w Hornjej a Delnjej Łužicy, mjez druhim w Pančicach-Kukowje, Ralbicach, Brjazynje, Wětošowje a Žylowje. Pjeć knižnych premjerow je planowanych. Róža Domašcyna předstaji swoju nowu zběrku „W času zeza časa“ a Michał Anders a Pětr Lipič nowostku „Z Lipicy do hole“. Na dźesać zarjadowanjach čitaja awtorki a awtorojo z nowych knihow.

Křižowka (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 ćopły počas, 5 satelit, 6 do nich běchu snopy zestajane, 7 čěska stolica, 10 jednotka kajkosće bencina, 13 typ němskich awtow, 14 pječwo, 15 sudobjo

Padorunje: 1 ryba, 2 dźěl bydlenja, 3 špatny čłowjek, 4 nic zymna, 8 wolijowa rostlina, 9 nic hólc, 11 hołk a ..., 12 přitok Dunaja

Rozhłós (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim wo serbskich studentach w Praze

11:10 Live z Hórčanskeho jěchanskeho a skakanskeho turněra

11:30 70 lět 1. serbska kulturna brigada

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo superkokoće w Mosće

13:00 Moderna technika na našich wsach: koleso

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije

Wo Juraju Kubańku

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN). W septemberskim delnjoserbskim telewizijnym magacinje Łužyca­ – jutře, 21. septembra, w 13.30 hodź., w telewizijnym sćelaku RBB – wěnuja so we wobłuku monotematiskeho wusyłanja žiwjenju a skutkowanju Juraja Kubańki. K tomu pokazaja film Hellmutha Henneberga a Reinera Nagela „Juraj­ Kubańka – Miłosć kamjenja“ (choreo­grafija žiwjenja).

Loni 31. oktobra woswjeći w Bratislavje bydlacy choreograf swoje 90. narodniny. Kubańka je lětdźesatki za Serbski ludowy ansambl choreografije stworił, kotrež njejsu hač do dźensnišeho na swojim błyšću zhubili. Eksemplarisce za njeho je twórba „Skałarska balada“.

Do kina (19.09.19)

štwórtk, 19. septembera 2019 spisane wot:

19.9.–25.9.2019 Budyski filmowy palast:

ES: Kapitel 2: wšědnje 16:30 (nimo nj) a 19:15 (nimo srj) | pj a so 22:30 | srj 19:30 Gut gegen Nordwind: wšědnje 19:30 (nimo pó, wu a srj) | pó, wu a srj 19:45 Playmobil: nj 12:15 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 14:15 (nimo srj a štw) Once Upon A Time in ... Hollywood: nj 19:30 | štw, pj a so 19:45 | pj 21:15 | so 22:00 Angry Birds 2: nj 12:15 | wšědnje 14:30 (nimo srj a štw) a 16:45 (nimo nj) Fast and Furious:­ Hobbs and Shaw: pj a so 22:45 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 14:30 a 17:00 Benjamin Blümchen: nj 12:15 Pets 2: pj, so a wu 14:30 Anime Night: One Piece: STAMPEDE: wu 20:00 Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier: nj 17:00 | srj 20:00 Der König der Löwen: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó)

Kino-ekstra: Geheimnis eines Lebens: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwy (17.09.19)

wutora, 17. septembera 2019 spisane wot:

W muzeju serbsce

Kamjenc. Jutře, srjedu, čitaja awtorki Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna a Měrka Mětowa w Kamjenskim Lessingowym muzeju ze swojeje knihi „Znaki, pominaki a kopolaki“ w serbskej rěči. Započatk­ zarjadowanja je w 19 hodź.

Hriby wuslědźić

Wojerecy. Lubowarjo a hromadźerjo hribow su srjedu, 18. septembra, w 19 hodź. do zežiwjenskeho a zeloweho centruma Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy přeprošeni. Pod hesłom „Małe hłójčki, wulki słód – mnohostronskosć hribow“ zhonja wobdźělnicy zarjadowanja wjele zajimaweho wo hribach.

Zwučowanje na torhošću

Kamjenc. We wobłuku akciskeho tydźenja wožiwjenja wotměje so štwórtk, 19. septembra, wot 9.30 do 11.30 hodź. na Kamjenskim torhošću wosebite zwučowanje. Lěkarjo a dalši z Kamjenskeje chorownje zajimcam pokazaja, kak měli w padźe infarkta wutroby potrjechenemu pomhać a prěnju pomoc wukonjeć. Z prawej wutrobu-ćišćenskej-masažu móže jemu žiwjenje wuchować.

Hala wostanje zawrjena

Pokiwy (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Na premjeru komedije

Haslow. Lubowarjo serbskorěčneje komedije su jutře, 14. septembra, w 19.30 hodź. k Bizoldecom w Haslowje na premjeru inscenacije NSLDź „Łapanje šefa“ přeprošeni. „Wšitko je prima, wšitko běži po planje, hač na to, zo su toho wopačneho popadnyli – koncernoweho šefa Ludwiga Stromppa wosobinsce, muža z najwyšeje hospodarskeje etaže.“ Tak rěka w krótkim wopisowanju komedije Thomasa Steinki, kotruž je Lubina Hajduk-Veljkovićowa přełožiła. Na jewišću wuhladamy Istvána Kobjelu, Annu-Mariju Brankačkec, Jana Mi­kana a Měrka Brankačka. Režiju na starosći ma Odette Bereska. Přichodne předstajenje budźe njedźelu, 22. septembra, w 17 hodź. w Sulšečanskim kulturnym domje.

Summer-ending-openair

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND