Křižowka (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 dojutrowny čas, 5 podwólny słužownik, 6 bóh lubosće, 7 rubježnik na morju, 10 dołhi sylny kadla, 13 nalětni měsac, 14 twjerda twaršćizna, 15 hłuboka dźěra

Padorunje: 1 modernje: špatny wuslědk, 2 rěka w Smolinach, přitok rěki Aller, 3 dźěl nohi, 4 njewjesta ptačeho kwasa, 8 myslička, 9 kopar FC Bayern, 11 grjekski pismik, 12 roman Zole

Pokiwy (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

Zarjadowanja žane njejsu!

Coronapandemije dla njemóžemy tuchwilu žane zarjadowanja připowědźić. Wšako su statne instancy wšitkežkuli zjawne zetkanja zakazali! Tak su mjeztym nimale wšitke zarjadowanja hač do znajmjeńša 9. apryla, někotre samo hač do 19. apryla, wotprajene. Hač SLA, NSLDź, Wojerowska Łužiska hala abo Čornochołmčanski Krabatowy młyn, wšudźe pod aktualnej situaciju ćerpja. Tak namołwjamy tež my sobudźěłaćerjo a sobudźěłaćerki redak­cije Serbskich ­Nowin wšitkich čitarjow a wšitke čitarki našeho wječornika, po předpisach zarjadow so měć, doma wostać a so socialnych zwiskow wzdać, byrnjež to tomu abo tamnemu ćežko było. Čim lěpje rozpřestrěwanju wirusa za­dźěwamy, ćim prjedy móžemy so zaso zetkawać.

Rozhłós (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Kemše z fararjom Benom Jakubašom live z Radworja

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:20 Jan Michał Budar – prěnja serbska załožba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo połoženju coronawirusa dla

13:00 Nekrolog Dieter Redo

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Pokiwy (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Kulturu wuměny pěstować

Njebjelčicy. „Demoslam“ mjenuje so zarjadowanje, kotrež móža zajimcy jutře, sobotu, w 19 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ dožiwić. Tam chcedźa młodźi ludźo pokazać, kak móžeš so dźensa wo temach domizna, klimowa změna, kapitalizm a dalšich rozmołwjeć a sej rozdźělne nahlady wuměnjeć. Inowatiwna forma diskusije měješe spočatk měrca w Drježdźanskim hygienowym muzeju premjeru. Zarjadowanje budźe w němskej rěči.

Wustajeńca wo domiznje

Budyšin. Načasne fotografije a archiwne wobrazy swojeje etiopiskeje domizny pokaza fotografka Maheder Haileselassie wot jutřišeje soboty w Muzeju Budyšin. Jeje přehladku, kotruž wotewru w 15 hodź., je muzej přewzał wot Goethoweho instituta w etiopiskej stolicy Addis Abebje. Čućiwe fotografije wjedu wopytowarja do wotměnjateho a pola nas skerje njeznateho swěta, hdźež je jedna z najwuznamnišich kónčin Afriki za plaho­wanje kofeja.

Přeprošeja na paslenje

Na rozmołwu wo wuměłstwje bě Budyske wuměłstwowe towarstwo wčera do Galerije Budissin přeprosyło. W srjedźišću wot dr. Sabiny Kambach (naprawo) moderěrowaneho wječora steješe tamniša aktualna wustajeńca „Anja Billing – wyši porjad“. Přehlad­ka je hi­šće hač do 13. apryla přistupna. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 mjeno měsaca, 5 nalětnja kwětka, 6 štom, 7 stolica Marokka, 10 zemjepisny plan, 13 sibirska rěka, 14 serbski awtor (Beno), 15 grjekski pismik

Padorunje: 1 znaty wuměłc, 2 krute připrajenje, 3 kupa w Srjedźnym morju, 4 hara, 8 wubědźo­wanišćo, 9 město w Jordanskej, 11 dobry pokiw, 12 ratarsko-

Protyka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 13.3. 18:30 Seminar Budyskeje wokrjesneje ludoweje uni­wersity a gmejny Njebjelčicy „Hromadźe na wsy - myslić * wuknyć * wuwić * činić“; na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

Sobotu 14. a 15.3.   Dźeń wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Hózkowskej hornčerni „Baćonjace hnězdo“

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Porchowskej Lehmannec hornčerni

   Jutrowne wiki w Lubinskim Błótowskim muzeju

Sobotu 14.3. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow 3. do 5. lětnika we Wor­klečanskim Don Boskowym domje

  12:00 Debjenje jutrownych jejkow z Beatris Sachse w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Serbske popołdnjo w Hochozy

  19:00 Diskusijne koło Sakska w dialogu pod hesłom „demoSlam“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“– wotprajeny!

  19:30 Koncert ansambla Calmus „Folksongi – Takle­ klinči swět“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ Činohrajneho studija město inscenacije „Dołhož fenki běža“ na hłownym je­wi­šću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Rozhłós (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20  Digitalny pakt – zwoprawdźenje na šulach

11:50 Finalne koło w dwójnej hłójčce

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym dźělu „Pod­stupimskich přinoškow“ k sorabistice

13:00 K 90. narodninam basnika a žurnalista Ericha Wojtowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (12.03.20)

štwórtk, 12. měrca 2020 spisane wot:

12.3.–18.3.2020 Budyski filmowy palast: Narziss und Goldmund: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22:30 Der Spion von nebenan: wšědnje 17:30 a 20:00 A Quiet Place 2: srj 20:00 Das kleine Gespenst: nj 15:00 Parasite: pj 17:15 Die Känguru-Chroniken: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj, so, nj a wu 14:45 | pj a so 22:00 Onward: Keine halben Sachen: wšědnje 16:00 | nj 12:30 | pj, so, nj a wu 14:00 | wu 20:00 Onward: Keine halben Sachen w 3 D: wšědnje 17.15 | pj, so a wu 14:45 Bloodshot: wšědnje 20:00 (nimo pó a srj) | pj a so 22:15 The Gentlemen: pj a so 22:30 Lady Business: wšědnje 18:15 a 20:15 Der Unsichtbare: wšědnje 20:00 (nimo wu) | pj a so 22.15 Nightlife: štw, so, wu a srj 17:15 Die Eiskönigin 2: nj 12:00 Bad Boys for Life: pj a so 22:45 Ruf der Wildnis: so a wu 15:00 Sonic the Hedgehog: pj a nj 15:00 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle: nj 12:15 Die Wolf-Gäng: nj 12:30 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: nj 12:15 Chaos auf der Feuerwache: pj, so, nj a wu 14:30 Lindenberg! Mach dein Ding: nj 12:00

Kino ekstra: Wagenknecht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

Debja jutrowne jejka

Budyšin. 29. raz přewjedźe Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu jutře a njedźelu w Budyskim Serbskim domje wiki jutrownych jejkow. Na wo­běmaj dnjomaj móža wopytowarjo wot 10 do 18 hodź. nimale 40 wuměłcam při debjenju owalnych drohoćinkow w tra­dicionalnych technikach přihladować a sej pola nich tajku kupić. Štóž chce, móže so pod fachowym nawodom sam w debjenju pospytać. Předewšěm dźěći su k tomu přeprošene. Dale budu widźeć wuslědki wubědźowanja wo „Najrjeńše serbske jutrowne jejko 2020“. Wikowarjo poskića tohorunja keramiku, škleńcu a wušiwanki z Hornjeje a Delnjeje Łužicy a Smolerjec kniharnja wuběr swojich knihow. Kofej a tykanc budźetej toho­runja na předań. Zastup płaći 2,50 eurow za dorosćenych, za dźěći hač do 16 lět 50 centow.

Na dźěłarničku Bjesadow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND