Pokiwy (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Sejmarjo so zetkaja

Drježdźany. Přichodne wuradźowanje Serbskeho sejma wotměje so jutře, sobotu, w Drježdźanach. Prěni raz zetkaja so sejmarjo zwonka Łužicy. Posedźenje zahaji so w 13 hodź. w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej 25. Posedźenje je zjawne. Wšitcy zajimcy su tuž wutrobnje witani

Znowa „šefa łapaja“

Budyšin/Chrósćicy. Dwójce předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kónc tydźenja komediju Thomasa Steinki „Łapa­nje šefa“. Zajimcy dožiwja ju jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe a njedźelu w 17 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Zeserbšćiła je hru Lubina Hajduk-Veljkovićo­wa. Hraja Anna-Maria Brankačkec, István Kobjela, Jan Mikan a Měrko Brankačk.

Paslić, wobkedźbować a wjace

Protyka (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 11.10. 19:00 12. Kulowska nakupowanska nóc

Sobotu 12.10. 9:30 Rybarski swjedźeń při Wysočanskim (Weißig) Starym­ haće pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki w Koćinskim Krabatowym mloko­wym swěće

  13:00 Posedźenje Serbskeho sejma w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej dróze 25 w Drježdźanach

  19:30 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje­ šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 13.10.   Kermuša w Kulowje, Hbjelsku (Gebelzig) a Hornim­ Wujězdźe (Uhyst am Taucher)

  10:00 Nazymske wiki z přehladku družin jabłukow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń z kirbsowym wubědźowanjom na rybarskim dworje w Małym Holešowje

  14:00 Hudźbny nyšpor TCM k spominanju na 225. po­smjertniny Michała Wałdy w Baćońskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Rozhłós (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo nowej akciji „Cyły tydźeń w holi“

11:20 Pućowanje po přirodźe wot Budestec na Lubin

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jězbje konfirmandow ze serbskej dušepastyrku do Lipska

13:00 Čěska ludowa hudźba

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

Přeprošeja cyły kónc tydźenja na kermušu

štwórtk, 10. oktobera 2019 spisane wot:

Kulow (SN/MWj). Hnydom cyły kónc tydźenja přichodne dny w Kulowje kermušu swjeća. Zazběh budźe jutře dwanata kuzłapołna nakupowanska nóc. Wot 19 hodź. přeproša wikowarjo, přemysłownicy a towarstwa, dundać po romantisce wobswětlenym měsće. Na wopytowarjow čakaja jewišćowy program, mjez druhim ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu, paslenje za dźěći w lutowarni a w katolskej pěstowarni, wustajeńca wo 30. róčnicy měrliweje rewolucije w Forellowym centrumje, grafitijowa dźěłarnička w torhošćowej pasaži kaž tež překwapjenki w jednotliwych wobchodach.

Sobotu přeprosy zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje na žnjowodźakne a kermušne wiki. Regionalni poskićowarjo postaraja so wo wulku paletu wudźěłkow. Ratarski zawod sam poskići samodźěłany twarožk a běrny ze swójskeje produkcije. Dale zastupjene budu Ring­pfeilec rybarstwo z Rakec, Domanic ratarski zawod z Hózka, Helmec ratarstwo z Jitka, Ermerec pjekarnja z Njedźichowa, Čórlichec zahrodnistwo z Koćiny a dalši. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přihotuje znowa wulku přehladku hribow.

Do kina (10.10.19)

štwórtk, 10. oktobera 2019 spisane wot:

10.10.–16.10.2019 Budyski filmowy palast:

Metallica and San Francisco Symphony: nj 17:00 Paw Patrol: nj 10:30 a 14:45 Gemini Man w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Der König der Löwen: wšědnje 14:15 (nimo štw a so) | nj, wu a srj 10:00 Shaun das Schaf: wšědnje 14:45 (nimo štw) a 16:45 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15 | pó 17:15 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: nj, wu a srj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 15:00 (nimo štw) | nj, wu a srj 10:15 a 12:30 | pj, so, wu a srj 17:15 Joker: wšědnje 17:00 (nimo štw) | štw 16:45 Joker:­ wšědnje 14:30 (nimo štw), 19:45 (nimo nj) | pj a so 22:30 | nj 20:00 Fast and Furious: Hobbs an Shaw: pj 22:30 Gut gegen Nordwind: wšědnje 19:30 (nimo štw a nj) Pets 2: nj, wu a srj 10:30 Playmobil: nj, wu a srj 12:15 Once Upon A Time ... in Hollywood: nj 19:30 | so 22:30 ES: Kapitel 2: wšědnje 19:15 (nimo štw a pó) | štw, pj a so 19:30

Kino-ekstra: Und wer nimmt den Hund?: pó 17:15 a 20:15

Protyka (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 4.10.   Zahajenje Serbskeho kulturneho lěta w Liberecu

  18:30 Předstajenje oratorija „Hrodźišćo“ Měrćina Weclicha z 1. serbskej kulturnej brigadu kaž tež z chórom a orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla w awli Liberecskeje TU

Sobotu 5. a 6.10.   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 5.10. 10:00 Dźěłarnička „Sorbian Street Style“ za młodostnych w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Rybarski swjedźeń w Radworju

  18:00 Duchowny koncert Mainzskeho tachantstwa w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  19:00 Nazymske reje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ składnostnje 10lětneho wobstaća kapały Con-takt w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 6.10.   Kermuša w Budestecach (Großpostwitz) a Wjazońcy (Neukirch)

  10:00 Nazymski swjedźeń z wikami na Budyskej Bohatej hasy

  10:00 Finisaža projekta Land Art w Miłočanskej skale „Krabatowy kamjeń“

  14:00 Wubědźowanje wo kirbsowy pokal wohnjoweje wobory w delnich Sulšecach

  14:30 Kofejpiće a nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Pokiwy (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

Na rybarski swjedźeń

Radwor. Cyle w znamjenju rybarskeho swjedźenja steji jutře, 5. oktobra, wot 10 hodź. Radworski kupowy hat. Tam chcedźa ryby wułójić, je zarězać, filetě­rować a kurić. Rybu w najwšelakorišej formje budu sej wopytowarjo na městnje słodźeć dać móc. Doma warić potajkim nichtó nje­trjeba. Dźěćom poručeja sej krutu drastu a škórnje sobu přinjesć. Wšako móža wone tam po łužach a błóće skakać.

Duchowna hudźba w klóštrje

Pančicy-Kukow. Mainzski tachantski chór swj. Měrćina wuhotuje jutře, so­botu, we 18 hodź. koncert duchowneje hudźby w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Pod hesłom „Wołanja – pěsnje wěčnosće“ zanjese 75 spěwarkow a spěwarjow chórowe twórby ze wšelakich lětstotkow. Zajim­cy su wutrobnje witani.

Dźiwadło w bróžni

Křižowka (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 kruty kraj w morju, 5 myslička, 6 městno knježićela, 7 něhdy přistaw Roma, 10 nic tuni, 13 chětro, 14 nic hólc, 15 alkoholiski napoj

Padorunje: 1 alkoholiski napoj, 2 dalši alkoholiski napoj, 3 kraj koparskich mišterstwow swěta 2022, 4 Staub serbsce (o = ó), 8 nic młodźi, 9 stat USA, 11 norwegska stolica, 12 arabski kraj

Rozhłós (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo měrliwej rewoluciji před 30 lětami a z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Duwo Mlokawka live w studiju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo měrliwej rewoluciji před 30 lětami

13:00 Serbska rěč w swójbje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym gratulacije 

Změna generacijow?

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:
Budyšin. Swobodne dźěłowe městna w serbskich institucijach budu jedna tema přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Přichodne měsacy ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach znowa wobsadźić. Za někotre kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne? Dale rozprawjeja wo nowym oratoriju „Hrodźišćo“ z pjera Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje a kak su so akterojo na njón přihotowali. Nimo toho póńdźe wo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju „Sorbian Street Style“ a wo Křesćana Zahrodnika, kiž je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30lětny Chróšćan je w Hannoverje-Langenhagenje titul dobył.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND