Pokiwaj (14.11.18)

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Přednošuje na hrodźe

Worklecy. Na přednošk kapłana dr. Jensa Buliša přeprošuje jutře, štwórtk, Worklečanske towarstwo kapałki Maćerje Božeje. Po kemšach we 18.30 hodź. porěči dr. Buliš na žurli hrodu wo temje „Serbja, jich kral a kónc monarchije“. K tomu zaspěwa Marek Rjelka, kiž chce serbske ody za sakskeho krala a jeho swójbu znowa předstajić. Wšitcy zajimcy wutrobnje do Worklec přeprošeni.

Swójby pućuja

Malešecy. Serbske koło „Budyski kraj“ a Rěčny centrum WITAJ přeprošujetej serbske swójby a dalšich zajimowanych na pućowanje podłu hatow wokoło Malešec. Něhdźe pjeć kilometrow dołhe pućowanje je wuraznje wotewrjene za swójby z Witaj-dźěćimi, zo móhli so wone serbsce rozmołwjeć. Zajimcy zetkaja so sobotu, 17. nowembra, w 14.30 hodź. na nawsy w Malešecach. Po puću chcedźa z dźěćimi hry hrać a sposrědkuja wobdźělnikam zajimawosće wo Malešanskich Serbach. Po nawróće poskića kofej a poprjančki.

Pokiwy (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Dopominaja na hrózbny podawk

Smochćicy. Při pomniku Cyrila a Metoda pola Smochćic chcedźa jutře, so­botu, w 14 hodź. wopomnjenski kamjeń ze šty­rjomi taflemi poswjećić. Serbsce, němsce, jendźelsce a hebrejsce je na nich wopisane, kak běchu nacionalsocialisća kolonu židowskich žonow ze Słoneje Boršće do Miłkec honili. Jedna ze žonow je při tym žiwjenje přisadźiła. Po­swje­ćenskemu nyšporej přizamknje so swa­čina w Smochčanskim Domje biskopa Bena.

Brigada dwójce koncertuje

Slepo/Bukecy. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotmějetej so dalšej jutře, sobotu, w 17 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje a zajutřišim, njedźelu, w 16 hodź. w Bukecach. Wobaj wuhotuje 1. serbska kulturna brigada. Chór, muzikanća a rejwarjo předstaja pod nawodom Friedemanna Böhmy pisany program, wopřijacy spěwy wot Korle Awgusta Kocora hač k Beatlesam. W Bukecach poskića wot 15 hodź. kofej.

Pokaza cyklus wobrazow

Na finisaži wosebiteje wustajeńcy „Wo prěčenju rěkow – molerstwo a twórby na papjerje – Iris Brankačkowa“ w Muzeju Budyšin wužichu wopytowarjo njedźelu poslednju składnosć, sej přehladku w přitomnosći wuměłče wobhladać. Zdobom předstajištej Iris Brankačkowa a muzejownica Ophelia Hrjehorjowa katalog ekspozicije, kiž je wotnětka na předań. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 wón porjedźa wobuće, 5 špatny čłowjek, 6 norwegska stolica, 7 lud, 10 čorny ptak, 13 ćopły napoj w zymje, 14 chorosć dycha dla, 15 pomocny pačenski srědk

Padorunje: 1 zapal, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rěka w Ruskej, 8 jutrownik, 9 nutř­kowny dźěl ćěła, 11 mać ćipkow, 12 zběhadło

Protyka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Rozhłós (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo mjezynarodnym rańšim piwku w Kulowje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Mjezynarodne rańše piwko w Kulowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Hudźba a humor k 11.11.

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća

Do kina (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

8.11.–14.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: srj 14:30 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: srj 16:30 a 19:30 Coldplay: srj 20:00 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo pó a srj) Der Vorname: wšědnje 14.15 (nimo so a pó) a 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo pó) Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:30 | pj a so 23.15 Halloween: wšě­dnje 21:00 | pj a so 22:30 Johnny English­: wšědnje 18:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: so 14:15 Klassentreffen 1.0: štw, pj, nj a wu 16:30 Ballon: so a pó 16:30 Smallfoot: nj 12:00 Hotel Transsilvanien: nj 11:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 22:30 Venom: pj 22:30

Kino-ekstra: Don’t worry, Weglaufen geht nicht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Na swójbne popołdnjo

Stróža. Župa „Jan Arnošt Smoler“ organizuje jutře, 3. nowembra, wot 14 do 17 hodź. nazymske swójbne zarjadowanje w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošene su swójby na dwurěčne čitanje, paslenje a interaktiwnu zabawu za dźěći. Wažnej stej při tym kontakt k staršim a wuměna wo dwurěčnym kubłanju dźě­ći. Towarstwo Radiška, Budyska župa a přirodoškitna stacija Wuchodna Hornja Łužica jako zarjadowarjo wjesela so na zajimawe popołdnjo.

Před domjacym publikumom

Budyšin. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotměje so dalši jutře, sobotu, w 16.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Program wuhotuje chór Budyšin, kiž takrjec před domjacym publikumom koncertuje. Wšitcy lubowarjo serbskeje chóroweje hudźby su na pisany koncert přeprošeni.

Wustajeja znamki a kołki

Křižowka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 brazilske wulkoměsto (skrót­š.), 3 domjace zwěrjo, 5 telewizijny system, 7 nic młodosć, 10 rozbucha­dło, 14 chorwatska kupa, 15 swjedźenska baseń, 16 awto jendźelsce

Padorunje: 1 Słowjan, 2 dźěd němsce, 3 palestinska organiza­cija, 4 Serbski kulturny archiw skrótš., 6 wubědźowanišćo, 8 rěka w Španiskej, 9 elektroniska jed­notka, 10 geografija, 11 družina papagajow, 12 abejcej, 13 powětr jendźelsce

Protyka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 2. do 4.11.   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Połčničanskej wuchodosakskej wuměłstwowej hali

   16. poprjancowe wiki w Połčnicy

Pjatk 2.11. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Knižna prezentacija „Gundermann“ z hudźbnym přewodom we Wojerowskim wobydlerskim centru­mje na Piwarskej hasy 1

Sobotu 3. a 4.11.   Dźeń wotewrjenych duri Barchmannec hornčernje w Bóšicach

   14. Wojerowske wuměłstwowe wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 3.11.   6. němsko-pólski Běh bjez hranicow w Gubinje

  10:00 Tradicionalna Hubertusowa hońtwa Kulowskeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:30 Swjatočne wotkryće pomnika Kita Šwjele  při ambu­latoriju w Skjarbošću (Schorbus)

  14:00 Nazymske swójbne popołdnjo župy „Jan Arnošt Smoler“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

  16:00 Romantica w Budyšinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Budyšin na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

  18:00 Pisany program ze serbskim podźělom na Měrowym swjedźenju we Wostrowcu (Ostritz)

  19:30 Koncert z duwom Amadeus Guitar na žurli Budyske­ho Serbskeho muzeja

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND