Přichodny měsac zahaja přesydlenski proces w Miłorazu (na foće). Rozšěrjenja Wochožanskeje wuhloweje dla je mjeztym jasne, zo holansku wjes wotbagruja. Wjetšina wobydlerjow bě so hižo dawno za přesydlenje do Slepoho wuprajiła. Póndźelu wječor na wobydlerskej zhromadźiznje woni zhonja, kak budźe w přesydlenskim procesu postupowane. Foto: Jens Kaczmarek

Płastowka (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow 1–12 je wupokazany. 1 delnjoserbski zymski nałožk, 2 nic hakle druha, ale ..., 3 wodźěće na hłowu, 4 přewšo rjana­, 5 w NDR běštej HO a ..., 6 streicheln serbsce, 7 nic daloka, 8 krajina a horiny južneje Europy, 9 nic konsonanty, 10 nadpadnicy na morju, 11 krejne zajědojćenje, 12 žónske předmjeno

Protyka (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Sobotu 9. a 10.3.   Dźeń wotewrjenych hornčernjow, mjez druhim w Bóščanskej Barchmannec hornčerni

Sobotu 9.3. 13:00 Zjawne wuradźowanje Serbskeho sejma na Hodźijskim kantoraće

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskej hudźbnej šuli

  17:00 Duchowna hudźba pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ z Janom a Józefom Brězanom, Philippom Adamom, Friedemannom Böhmu, Teren­ceom Lohrom a Annu Batz w Budyskej cyrkwi­ Našeje lubeje knjenje

  19:30 Koncert „Grand Dame němskeho jazza“ z Uschi Brüning a Lukasom Natschinskim w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 10.3. 13:00 Zapust w Turnowje (Turnow)

Póndźelu 11. do 16.3.   Tydźeń wotewrjenych předewzaćow w Budyskim wokrjesu

Póndźelu 11.3. 9:30 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  19:30 Ekumeniski póstny seminar na temu „Wosady mjez strukturnej změnu a wjesołym poselstwom“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 12. do 16.3.   Swjedźeń k dnjej žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje, započatk stajnje w 15 hodź.

Wutoru 12.3. 9:00 Informaciske zarjadowanje za nawrótnikow do po­wołanja w Budyskim powołanskoinfor­maciskim centrumje

Rozhłós (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Kak serbšćinu zwonka Łužicy dale dawaja

11:45 Prapremjera NSLDź

„Wopušćeny dom“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo idejowej dźěłarničce wo přichodźe Slepoho

13:00 Portret žony:

Christina Herrmann

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća

Do kina (07.03.19)

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

7.3.–13.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Captain Marvel w 3 D: wšědnje 13:15 (nimo srj), 17:00 (nimo pj) a 20:00 | pj 16:45 | pj a so 22:45 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 14:30 Ostwind: wšědnje 14:30 (nimo nj a srj) a 15:45 (nimo pó) Hard Powder: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00 Mia und der weiße Löwe: nj 11:15 | štw a so 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:30 (nimo pó a srj) Club der roten Bänder: nj a wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 | pj a srj 18:00 The Lego Movie: nj 11:15 Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pj) | pj 23:00 100 Dinge: štw, nj a wu 18:15 Der Junge muss an die frische Luft: pj, so, pó a srj 18:15 Glass: so 23:00

Kino-ekstra: Astrid: pj 20:00 | pó 14:30, 17:15 20:15

Wojerowski CineMotion:

Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:30 | pó, wu a srj 15:00 a 20:00 | štw, pj, so a nj 15:05 | štw a pj 19:45 | so a nj 20:30 | pj 22:20 | so 22:25 Escape Room: wšědnje 20:15 | so a nj 18:15 | pj 22:35 | so 23:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 15:15 Ostwind: so a nj 11:50, 14:00 a 16:10 | štw a pj 15:00 a 17:15 | pó, wu a srj 15:30 | pó a wu 17:45 Happy Deathday: pj a so 22:30 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: štw, pj, so a nj 17:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, pj a so 15:30 | nj 12:50 Alita: Battle Angel w 3 D: štw, pj, so a nj 20:00 Womit haben wir das verdient: srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: so a nj 12:45 Chaos im Netz: so 13:00

Pokiwy (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Wopisujetaj swój puć

Chrósćicy. Anke Wagner a Karl Malcher z Badensko-Württembergskeje staj hižo po wšelakich wotrězkach Jakubo­we­ho puća nóžkowałoj – haj, staj so při tym zeznałoj a samo zalubowałoj. Pod hesłom „Dary Jakuboweho puća“ wopisujetaj mandźelskaj swój puć wot Basela přez Francosku do Santiaga de Compostela, a to jutře, 2. měrca, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. W 16 hodź. hižo su dźěći na kino přeprošene.

„Stary lud“ so rozžohnuje

Budyšin. Poslednje zarjadowanje we wobłuku wustajeńcy „Stary lud – ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow“ je w Serbskim muzeju w Budyšinje njedźelu, 3. měrca. W 15 hodź. započnje so wo­dźenje po wustajeńcy w němskej rěči, w 16 hodź. přizamknje so serbskorěčne z kuratorku Andreju Pawlikowej.

Nowačkow přizjewić

Ralbicy. Přizjewjenje šulerjow přichodneho 5. lětnika na Serbskej wyšej šuli Ralbicy budźe wot 4. do 8. měrca, a to póndźelu wot 8 do 14 hodź., wutoru wot 10 do 18 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź., štwórtk wot 8 do 14 hodź. a pjatk wot 8 do 11 hodź. Komuž so žadyn z terminow njehodźi, tón sej pod telefonowym čisłom 035796/ 96 836 hinaši čas wučini.

Kamjenska ludowa uniwersita poskića pohibowanske kursy pod hesłom hula-hoop. To rěka, zo wjerća wobdźělnicy specialne rynki wokoło talje, mjetaja je dowysoka a wukonjeja tak zdobom akrobatiske triki. Štóž ma zajim, móže so hišće na 2. kursu, kotryž­ so wot 11. februara wotměwa, pod telefonowym čisłom 03578/ 30 96 30 přizjewić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 hłuboka dźěra, 5 nic bratr, 6 cyłk słowow, 7 sudobjo, 10 ličba, 13 domjace zwěrjata, 14 dlěše powědančko, 15 rumnosć bydlenja

Padorunje: 1 pos, 2 znaty wuměłc, sportowc, 3 přewidny, ­swětły, 4 srědk hygieny, 8 skromnje žiworjacy, 9 satelit, 11 demonstracija, 12 nic stereo

Protyka (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 1.3. 18:00 Swětowy dźeń modlenja w Slepjanskej cyrkwi

  19:00 Zhromadne zarjadowanje TCM z Ralbičanskej wosa­du k wopominanju fararja a redaktora Katolske­ho Posoła Jakuba Žura składnostnje jeho 50. posmjertnin

  20:00 Žonjace póstnicy Serbskopazličanskeho karne­waloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Sobotu 2.3. 8:00 Sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny w Radworskej „Slaviji“

  10:00 Seminar wo zhotowjenju powěsćowych figurow z pomocu tekstilneje techniki w Stróžanskim Domje­ tysac hatow

  14:00 Póstnicy za dźěći Serbskopazličanskeho karne­waloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  15:00 Předstajenje musicala „Pinocchio“ we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 4.3.   Róžowa póńdźela

  13:30 Swjedźenski póstniski ćah norow róžowu póndźe­lu po Ku­lowje

  20:00 Póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:00 Přednošk historikarja Larsa-Arne Dannenberga na temu „Saksko-čěske poměry ...“ w Budyskim archiwowym zwjazku

Rozhłós (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Haligali k póstnicam

11:45 Live z Kulowa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskej rěči w swójbje a wo dwurěčnych napisach we Łužicy

13:00 Serbski lud spěwa:

ludowe balady

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym Zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND