Křižowka (29.05.20)

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 dobyćer mejemjetanja, 5 prěni direktor našeho ansambla (Jurij), 6 postrow namórnikow, 7 słódki napoj, 10 hoberske morjo, 13 znata wosobina, 14 rosće na łuce, 15 žónske předmjeno

Padorunje: 1 přiwuzny, 2 tak a ..., 3 serbski hudźbnik (Bjarnat), 4 słód, 8 spisar, 9 wulka žiła, 11 zapal, 12 přitok Dunaja

Pokiwy (29.05.20)

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

Hród zaso wotewrjeny

Njeswačidło. Wot swjatkowneje njedźele budźe Njeswačanski hród za wopytowarjow zaso wotewrjeny. Nimo stajneje wustajeńcy je na hornim poschodźe hrodu w małej galeriji prezentacija „Wuměłstwo a knefle“ widźeć. Wuměłc Michael Vogt pochadźa z Nowosólca-Hródka. Wotewrjenske časy hrodu su pjatk a sobotu kaž tež njedźelu a swjate dny wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź., srjedu a štwórtk jenož wot 13 do 17 hodź. Tamniše towarstwo přećelow domizny a kultury wjeseli so na mnohich zajimowanych hosći.

Swjatki do klóšterskeje zahrody

Pančicy-Kukow. Klóšterska zahroda w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje je swjatkowny kónc ty­dźenja zajimcam zaso wotewrjena. Tam móža so woni na wjace hač 500 družin rostlin wjeselić. Zdobom dóstawaja nastorki za swójsku zahrodu a za to, kak ­wužiwać kuchinske abo hojenske zela. ­Zahroda je přistupna wot soboty do póndźele stajnje wot 13 do 17 hodź. Wot přichodneje wutory płaća zaso regularne wotewrjenske časy.

Na hudźbny nyšpor

Rozhłós (29.05.20)

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Rozžohnowanje ze superintendentom Janom Malinkom a witanje Christopha Rummela

11:40 oratorij „Podlěćo“ – 1. dźěl

12:00 Kemše ze superintendentom Christophom Rummelom

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy, 500. posmjertniny Jana Raka

13:00 Tematiske wusyłanje: Moderna technika na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća 

póndźelu, hornjoserbsce 

9:00 Boža mša z Róžanta z fararjom Michałom Andersom

11:10 rozprawa live z Róžanta

11:20 Něhdy Němc – nětko horliwy Serb: Julian Nyča

11:45 Pohladamy do archiwa: Mjezynarodny dźeń dźěsća

12:00 oratorij „Podlěćo“ – 2. dźěl

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje (Madlena Norbergowa)

13:00  Baršćanska róžowa zahroda

13:30 wosebite postrowy k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Do kina (28.05.20)

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:
28.5.–3.6.2020 Budyski filmowy palast: Lassie – Eine abenteuerliche Reise: wšědnje 17:30 hodź. (nimo štw a srj) | so, nj a pó 15:15 hodź. Mina und die Traumzauberer: so, nj a pó 15:15 hodź. Sonic the Hedgehog: wšě­dnje 17:45 hodź. (nimo štw a srj) | so, nj a pó 15:45 | wu 16 hodź. Onward: Keine halben Sachen: pj, so, nj a pó 17:30 hodź. Die Känguru-Chroniken: wšědnje 17:15 hodź. (nimo štw a srj) a 20:15 hodź. Enkel für Anfänger: pj, nj a wu 19:45 hodź. Das Perfekte ­Geheimnis: pj, nj a wu 19:00 hodź. Ruf der Wildnis­: pj, so a nj 16:00 | štw, pj a nj 20:00 hodź. Nightlife: pó a wu 16:00 hodź. | štw, so, pó a srj 19:00 hodź. Der Spion von nebenan: štw, so, pó a srj 19:45 hodź. Knives Out – Mord ist Familiensache: pj, nj a wu 20:00 hodź. Lady Business: so, nj a pó 15:30 hodź. Bloodshot: so, pó, wu a srj 20:00 hodź. Parasite: štw, so, pó a srj 20:00 hodź.

Pytaće-li wulětny cil za kónc tydźenja, njetrjebaće so poprawom předaloko roz­hladować. Wšako je w blišej wokolinje tójšto rjanych blečkow, na kotrychž móža sej zajimcy něšto wobhladać abo prosće trochu so wočerstwić. Mjez druhim móža to w biotopowym zwjazku w Kamjenej pola Rakec činić. Na arealu bywšeje kaolino­weje jamy nasta před 20 lětami park z hatnym biotopom, hrodowej ruinu a hraj­kanišćom. Předewšěm tohodla sej rady swójby z dźěćimi tam dojědu. Foto: Carmen Schumann

Zapodajće waše fota

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Měšćanski muzej we Wojerecach planuje za lěćo fotowu wustajeńcu w kotrejež srjedźišću steji wosebita skulptura tamnišeho zwěrjenca. Zo móhli wustajeńcu zestajeć, trjebaja pomoc wopytowarjow zwěrjenca.

Kaž muzej w nowinskej zdźělence piše jedna so při skulpturje wo „Skupinu kozow“ z mosaza w coowje. Zhotowiła je ju wuměłča Dorothea von Philipsborn. Wot 1960tych lět steji twórba we Wojerowskim zwěrjencu. „Štó je hižo na chribjeće našich bronzowych kozow sedźał?“, praša so nawodnica Wojerowskeho měšćanskeho muzeja Kerstin Noack. Wšako słuša skulptura k najwoblubowanišim fotowym motiwam w zwěrjencu. „Tuž chcemy ju z wosebitej wustajeńcu hódnoćić. Pósćelće nam tuž swoje fota, kak jako dźěćo abo nětko snano samo waše dźěći abo wowka, dźěd, prěni lětnik abo tež waši přećeljo na tychle kozach sedźa“, Noack namołwja. Zapodać móžeće fota hač do 10. junija pak z e-mejlku na , abo zaskenujće je wosobinsce w muzeju, a to wot póndźele do pjatka w času wot 9 do 10 hodź.

Mała křižowka (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

1 nic dialog,

2 nic Delany,

3 zegery,

4 płaćeny pjenjez za přinoški

w medijach,

5 karta při hrach kaž škot,

6 muske sorny

Pokiwy (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

Na wosebity mejski nyšpor

Róžant. Towarstwo Cyrila a Metoda přeprošuje zajutřišim, njedźelu, 24. meje, na mejski nyšpor do Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje. Wosebity mejski nyšpor wobrubi hudźbnje saksofonistka Kira Hrjehorjec. Dokelž njeje w swjatnicy koronakrizy dla telko městna, změja wěriwi składnosć nyšpor wonka sćěhować. Tam budu přidatne městna k sedźenju přihotowane. Započatk je w 17 hodź.

Žane škotowanje

Lubij. Kartyplacanja serbskich seniorow so tuchwilu najprjedy raz njewotměja. To zdźěli hłowny organizator serbskich seniorowych škotowych turněrow Měrćin Nowak. Jako přičinu mjenuje wón tuchwilne połoženje koronapandemije dla. Hdy a hdźe přichodny turněr přewjedu, njeje hišće jasne. Nowy termin Lubijčan Nowak sčasom zdźěli.

Mali a wulcy slědźerjo witani

Rozhłós (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja, mjez druhim „digitalne mejemjetanje w Radworju“

11:20 Tematiske wusyłanje: Digitalizacija serbšćiny

12:00 Nabožne wusyłanje  

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert po přećach słucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech )

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Pokiwy (15.05.20)

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:

Wustajeńcu dlěje pokazuja

Budyšin. Serbski muzej w Budyšinje swoju lětušu wosebitu wustajeńcu „Jutry w Serbach“ dlěje pokazuje. Kaž z muzeja rěka, wostanje přehladka hač do 23. awgusta přistupna. Wosebitosće přehladki su mólby ­Maria Ošiki „Křižowy puć“ kaž tež dalše twórby z jutrownymi motiwami. ­Widźeć su nimo toho dobyćerske kolekcije lě­tušeho wubědźowanja wo naj­rjeńše jutrowne jejko. Zastup do muzeja je jeno ze škitom za ­hubu a nós móžny. Serbski muzej je wot wutory do nje­dźele stajnje wot 10 do 18 hodź. wo­tewrjeny. Zajutřišim na dnju wotewrjeneho muzeja je zastup darmotny.

Wjac hač 2 500 jejkow

Drjowk. Tež Serbska tkalčernja w Drjowku přeproša na wopyt. Wot 12. meje je tam we wustajeńcy wjac hač 2 500 jejkow z cyłeho swěta widźeć. Přehladka budźe hač do kónca septembra přistupna. Koronawirusa dla smědźa stajnje jeno štyrjo zajimcy naraz ze zakryćom huby a nosa do tkajerskeje stwy, kotryž je wot wutory do njedźele w času wot 13 do 17 hodź. wočinjeny.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND