Minjenu póndźelu poswjećichu nowy narowny kamjeń za serbskeho molerja Horsta Šlosarja składnostnje jeho 116. narodnin na kěrchowje w Drježdźanach-Strěžinje. Jurij Łušćanski měješe narěč před swójbnymi a česćowarjemi wuměłca. Serbja zanjesechu spěw „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“. Tři lipowe łopješka narowny kamjeń debja. Foto: Heiko Pfriem

Čitajće w nowym rozhledźe (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

Nazyma je zaćahnyła a tak změjemy bórze zaso tróšku wjace chwile za čitanje. Tuž smój znowa wěnc zajimawych tekstow za was přihotowałoj. Kaž hižo připowědźene, chcemy so w přichodnych wudaćach hromadźe z wědomostnikami Serbskeho instituta a dalšimi kritisce ze wšelakimi aspektami serbskeho stawiznopisa roze­stajeć. W oktobrje wobswětla Pětš Šurman „nutřkowne stawizny“ štyrizwjazkoweho rjadu wo Stawiznach Serbow a pokazuje tež na politiski ćišć, kotryž běchu na awtorow wukonjeli.

W druhim dźělu swojeho nastawka wo serbskich žonach we 18. lětstotku koncentruje so Lubina Malinkowa na Serbowki, skutkowace we wobłuku Ochranowskeje bratrowskeje wosady jako wučerki abo samo dušepastyrki. Madlena Malinkec zaběra so ze serbsko-němskim połoženjom a z rěčnymi konfliktami w Lubinje w zažnym nowowěku. Při tym wona zwěsća, zo njewotpowěduje klišej wo potłóčowanju serbšćiny stajnje tomu, štož móžemy z historiskich žórłow wučitać.

Křižowka (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 dźěl hłowy, 5 chorosć dychanja, 6 zhromadnje z někim, 7 drohotny płat, 10 produkt z rěpy, 13 nic horje, 14 lubosć italsce, 15 přitok Ryna (němsce)

Padorunje: 1 wbohi kadla, 2 wulka rostlina, 3 husto, 4 rěka přez Drježdźany, 8 grjekski pismik, 9 wulkomorjo, 11 štom, 12 hłowna wosoba

Rozhłós (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej zhromadźiznje CIOFF

11:20 Wurězki z oratorija „Nazyma“

11:45 Wo prapremjerje oratorija „Hrodźišćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z wuslěd­kami wólbow serbskeje rady a z prezentaciju „Pratyje 2020“

13:00 Małe ludy w Europje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije 

Pokiwaj (26.09.19)

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

Comicowa dźěłarnička

Horni Hajnk. W domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku je jutře wot 17 do 20 hodź. přidatna comicowa dźěłarnička ze Šćěpanom Hanušom. Přeprošeni su šulerjo wot 3. do 7. lětnika. Pod tel. čo. 03591 550 414 přijimuja přizjewjenja.

Strowotniski seminar

Njebjelčicy. „Strowe črjewo – strowy čłowjek“ rěka zarjadowanje, na kotrež su zajimcy sobotu, 28. septembra, wot 9 do 13 hodź. do Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma přeprošeni. Hojerka a docentka Monika Kirst strowotniski seminar nawjeduje a na prašenja wotmołwja.

Do kina (26.09.19)

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

26.9.–2.10.2019 Budyski filmowy palast:

ES: Kapitel 2: wšědnje 19:15 (nimo pó a srj) | pj, so a srj 22:45 | pó a srj 19:30 Gut gegen Nordwind: wšědnje 19:30 (nimo pó) Playmobil: nj 10:15 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: so 14:30 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:00 | srj 22:30 Angry Birds 2: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj) a 17:00 | nj 12:15 Fast and Furious:­ Hobbs and Shaw: pj a so 22:30 | pó 22:45 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj) a 17:00 | nj 10:30 a 12:30 Pets 2: pj a wu 14:30 | nj 12:30 Der König der Löwen: wšědnje 16:45 Gemini Man: srj 20:00 Roger Waters Us + Them: srj 20:00 Léon – Der Profi: pó 20:00

Kino-ekstra: Paw Patrol: nj 10:00 a 14:30

Pokiwaj (25.09.19)

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Wo serbskich pomnikach

Radwor. We wobłuku lětušeje čitanskeje turneje LND předstaji wědomostnica Trudla Malinkowa swoju nowu knihu „Serbske pomniki“ pjatk, 27. septembra w Radworju. Knižna prezentacija započnje so w 19.45 hodź. w tamnišim „Słodeńku“.

Na serbsku prapremjeru

Chrósćicy. Składnostnje 70. róčnicy załoženja 1. serbskeje kulturneje brigady změjemy we Łužicy dalšu serbsku prapremjeru, a to sobotu, 28. septembra, w Chróšćanskej „Jednoće“. Tam předstaja chór 1. serbskeje kulturneje brigady, orche­ster Serbskeho ludoweho ansambla, band Malty Rogackeho a Serbski folklorny ansambl Wudwor pod hudźbnym nawodom Friedemanna Böhme scyła prěni raz oratorij „Hrodźišćo“. Hudźbu za nowu twórbu spisał je Měrćin Weclich, teksty Madlena Nasticcyna. Započatk je w 19.30 hodź. Dalšej předstajeni budźetej njedźelu, 29. septembra, w 17 hodź. toho­runja w Chróšćanskej „Jednoće“ a pjatk, 4. oktobra, we 18.30 hodź. na Techniskej uniwersiće w Liberecu.

Pokiwy (24.09.19)

wutora, 24. septembera 2019 spisane wot:

Wo literaturje diskutować

Budyšin. Na dalšu literarnu rozmołwu w rjedźe „tracTare“ přeproša Zwjazk serbskich wuměłcow jutře, srjedu, do towarstwoweje rumnosće w přizemju Budyskeho Serbskeho domu. Rozjimać chcedźa tam knihu „znaki pominaki kopolaki“ Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. Započatk je we 18 hodź.

Čitanska turneja

Pančicy-Kukow. Na premjeru knihi „Z Lipicy do hole“ přeproša Ludowe nakładnistwo Domowiny (LND) we wobłuku swojeje čitanskeje turneje jutře, 25. septembra, do awle Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Michał Anders a Pětr Lipič staj publikaciju, kotraž podawa historiski dohlad do žiwjenja na serbskich wjeskach, zestajałoj a ju tam předstajitaj.

Ralbicy. Dalša stacija čitanskeje turneje LND su w Ralbicy. Křesćan Krawc čita tam zajutřišim, štwórtk, ze swojeje knihi „Sej statok stajili“. Knižna prezentacija na Radlubinje započnje so w 9.15 hodź.

Pokiwy (23.09.19)

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Prócowanja wo serbski stat

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho Serbskeho muzeja w rjedźe „Kofej w třoch“ wěnuje so stawiznam. Srjedu, 25. septembra, přednošuje tam młody serbski wědomostnik Alexander Pólk na temu „Arnošt Bart – Prócowanja wo serbski stat“. Započatk přednoška je wězo popołdnju w třoch.

Hladanje w srjedźišću

Kulow. Na informaciske zarjadowanje na temu „hladanje“ su wšitcy zajimcy na žurlu Kulowskeje radnicy přeprošeni. Započatk je w 17 hodź.

Protyka (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.9.   600 lětne wobstaće Hermanec (Hermsdorf/Spree) a 85lětne wobstaće wohnjoweje wobory we wobłu­ku oktoberskeho swjedźenja

   Zetkawanske a probowe lěhwo serbskich studowacych w Praze

Pjatk 20.9. 17:30 Dołha nóc ludowych uniwersitow we Wojerecach

  19:00 Wernisaža wustajeńcy Edyty Kula w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 21. a 22.9.   2. jěchanski a skakanski turněr Pančičansko-Kukow­skeho konjaceho sportoweho towarstwa a sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju w Hórkach

Sobotu 21.9.   Nazymske chórowe spěwanje w Budyšinje

  13:30 Koncert „Dwaj spěwarjej – štyri rěče“ z Janom Repku a Berndom Pittkuningsom na Ćišćanskim (Zeißig) statoku

  16:00 Beneficne přesadźowanje wuměłskich twórbow w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Jejka z cyrkwinskimi hrónčkami jako nałožk a lubosćinski dar“ w Zabrodskim (Sabrodt) muzeju jutrownych jejkow

Njedźelu 22.9.   Spočatk nazymy

   Kermuša we Wojerecach a Hamoru

  10:00 Dźeń wotewrjeneje Vije sacra w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  11:00 1. kulturny dworowy swjedźeń w Libonju

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND