Wšitcy tuchwilu začuwamy, zo je nam něchtó přestawku nanuzował. Bydlenja, kotrež su poprawom naš schow, stawaja so z dźěłowym městnom. Město koncertow, hosćencow a dowola mamy so z partnerom abo swójbnymi na swój dom abo bydlenje wobmjezować.

Zo čas doma derje přetrajemy, móžemy so tež po aziskej wučbje fēngshuĭ měć. Před wjac hač 2 500 lětami hižo bu w Chinje harmonija mjez čłowjekom a wokolinu spěchowana. Kaž z naprašowanjow wuchadźa, zaběra so w tuchwilnej koronakrizy dźeń a wjac ludźi ze starodawnej wučbu wo harmoniji. To wšak njezadźiwa, přetož fēngshuĭ spožča žiwjensku energiju, kotraž naše wosobinske derjeměće spěchuje. A woboje drje nětko wosebje trjebamy. Někotre pokiwy móhli sej tuž k wutrobje wzać.

1Wěko nuznika ma po wužiwanju začinjene być. Tak mjenowany „chi“ so hewak do wody a dale do kanalizacije dóstanje a ći žiwjensku energiju rubi. Ze zelenymi rostlinami w kupjeli móžemy sej energijowy stopjeń powyšić.

Křižowka (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 postrow namórnikow (tež Čechow), 5 rozbudźer chorosće, 6 womöglich serbsce, 7 arabski emirat, 10 nječestny čłowjek, 13 minjene lěto, 14 nic strowi, 15 wowka bajki ...

Padorunje: 1 přiwuzny, 2 stare železo, 3 europski satelit, 4 japanske město, 8 słód, 9 kniha „... im Wunderland“, 11 delnjoserbska mystiska postawa, 12 pomocny srědk za pačenje

Pokiwy (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Dźeń lěsa njewotměja

Budyšin. Za jutře, sobotu, 18. apryla, planowany dźeń Budyskeho měšćanskeho lěsa je wotprajeny. Přičina su wobmjezowanja koronapandemije dla. Hač dźeń lětsa scyła přewjedu, njeje koronawirusa dla tuchwilu hišće jasne.

Wjesne rady chcedźa rěčeć

Budyšin. Zhromadne wuradźowanje wjesnych radow Sćijec, Słoneje Boršće a Małeho Wjelkowa planuja zamołwići za přichodnu wutoru, 21. apryla, w Budyšinje. Wot 16 hodź. chcedźa wjesni radźićeljo w Budyskej radnej žurli rěčeć.

Zahrodnistwa přeprošeja

Koćina. Zo by w lěću na zahrodźe wšitko rjenje kćěło, su dobre přihoty trěbne. Po radu a pomoc móžeće sej za to na dnju wotewrjeneho zahrodnistwa zahrodnikej wašeje dowěry dóńć: A to kaž dotal planowane wot 24. do 26. apryla. Mjez druhim chce wam tež Čórlichec zahrodnistwo w Koćinje najnowše poskitki pokazać. Stajnje wot 10 hodź. chcedźa was poradźować. Nimo słódnych zelow a krasnych kwětkow móžeće tam Čórlichec swójsku na róženjach praženu zelowu kołbasku woptać.

Rozhłós (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Benom Jakubašom

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskim młodostnym Mijanje Meškanku

11:20 Stawizny mlokarnje w Lejnje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin z powěsćemi tydźenja a aktualnymi přinoškami

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na wsy“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Worklečanska pěstowarnja strowi swojich chowancow a jich swójbnych. Foto: Kristin Herfurthowa

Pjate lěto tež ze serbskim hronom

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:
„Ja wěrju, pomhaj mojej njewěrje.“ (Mk 9,24) Hižo pjate lěto je Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi (STSRC) plakat ze serbskim a němskim hronom lěta wuhotować dało. Grafikarka je wot spočatka Anja Piniekec. Štwórte lěto ćišća plakat tež w hornjoserbskej rěči. Na wobrazu widźimy Martu a Helenu Malinkec z Rakec, kotrejž tež doma serbsce rěčitej. „Cyrkwinski informaciski kašćik steji cyle centralnje při torhošću njeposrědnje při tamnišim busowym zastanišću, a tak tež serbske hrono wšědnje (w normalnych časach) tójšto ludźi widźi“, kaž smy z Rakec zhonili. Dalše plakaty wisaja na přikład we wosadach w Baršću, w Bórkowach, w Němskej cyrkwi w Choćebuzu, w Dešnje a w Budyšinje. Dajće towarstwu STSRC informaciju wo tym, hdźe plakaty ze serbskim hronom lěta hišće wisaja, ale tež, chceće-li plakat w swojej wosadźe wupowěsnyć. Kontaktne daty namakaće w interneće pod www.serby-ekbo.de. Foto: Lubina Malinkowa

Płastowka (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow 1–9 je wupokazany. 1 jutrowny jěchar, 2 hornjołužiske město, 3 nic Horjany, 4 nazwučowar, 5 srjedźišćo wsy, 6 serbski basnik (1804–1872), 7 bohowka rańšich zerjow, 8 kašćik za debjenki, 9 z pomjatka zhubjene

Pokiwy (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Wirtuelne Bože mšě

Rozhłós (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Nałožki w Slepom a poprawny křižerski jubilej

11:20 Wurězki z oratorija „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

12:40 Postrow za dźěći

13:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca

13:30 Pokazka na jutrowny delnjoserbski radijowy program

13:40 Hudźba tydźenja

po tym gratulacije

Ćicha sobota, hornjoserbsce

20:00 Boža mša z fararjom Měrćinom Deleńkom

Jutrownička, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Danielom Dziekiewiczom

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim ze zwukami spěwacych křižerjow

11:20 Stawizny křižerstwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

12:40 Postrow za dźěći

13:00 Jutrowne spěwanje w Rownom před 45 lětami

13:40 Hudźba tydźenja

po tym gratulacije

Jutry póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Michałom Andersom

11:00 Jutrowne impresije ze serbskich wsow

11:20 Portret: Něhdy Němc – dźensa horliwy Serb (3)

Hans-Eberhard Kaulfürst

Šijemy sej škit za hubu a nós

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
Trěbny material je płat z bałmy, přez kotryž móžeće dychać a kotryž hodźi so wuwa­rić.

Kajki je to zaso trend? Tole so hišće před něšto časom prašachmy, jako wuhladachmy w socialnych medijach fota, na kotrychž běchu ludźo z pisanym škitom na hubje a nosu widźeć. Tež we Łužicy je dźeń­ a wjace ludźi ze škitom na hubje po puću. Šwalča Petra Kupcyna tajki za lu­dźi šije. Designeraj Štefi a Šćěpan Hanušec pokazujetaj nětko na swojej inter­netnej stronje SerbskiKonsum wariantu w módroćišću.

W Budyšinje widźach před wjace hač třomi tydźenjemi młodu žonu aziskeho pochada na Schillerowych zelenišćach z tajkim škitom a zańdźeny tydźeń dalšu žonu słowjanskeho pochada w kupnicy. Sama sym mjeztym tež z jednorej wariantu po puću, a kaž naspomnjenej žonje tohorunja rukajcy nošu. Spočatnje sej myslach, zo ludźo ze spodźiwanjom na mnje hladaja, ale ničo. W drogeriji rjekny předawarka mužej, kiž tam na te wašnje škitany nakupowaše, zo měł sej hišće rukajcy tyknyć. A na parkowanišću sedźeše staruška w awće, kotraž je sej škit runje na hubu a nós sćahnyła, prjedy hač je do wobchoda šła.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND