Pokiwy (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Jubilejny swjedźeń w „Jednoće“

Chrósćicy. Chróšćanscy muzikanća swjeća 40lětne wobstaće. Na swjedźeń su sej znatu morawsku dujersku kapa­łu Boršičanku přeprosyli. Zhromadnje z čěskimi muzikantami, pod nawodom Antonína Koníčeka chcedźa hosćom jutře, sobotu, wot 19 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ njezapomnity wječor wo­bra­dźić. Někotre lisćiki za „krótkorozsudźenych“ při wječornej kasy hišće maja. Ćělne derjeměće je zaručene.

Na „beerpongowy turněr“

Radwor. Radworski młodźinski klub přeproša lubowarjow piwa jutře wot 18 hodź. hač do połnocy na mjez druhim 2. „beerpongowy turněr“, a to na ležownosći młodźinskeho kluba. „Mamy ka­pacitu za 32 mustwow, startowy fenk za re­financowanje mytow wučinja pjeć eurow na wosobu. Hrate budźe po tur­něrowym modusu, přizjewić móžeće so wot 18 hodź.“, w přeprošenju rěka.

Klinčace nócne fantazije

Při wěšćenym ćopłym wjedrje za kónc tydźenja budu mnozy zawěsće tež zaso při Bjerwałdskim jězoru a we wodźe wochłód­njenje pytać. Hač do 15. septembra kupanska sezona při Klětnjanskim, Delnjowujězdźanskim a Hamorskim přibrjohu traje. Wot Hamorskeje gmejny zasadźene mustwo so tam wo porjad a čistotu stara. Foto: Roman Krautz

Płastowka (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 kćějaca rostlina

2 dźeń tydźenja

3 nadoba

4 přewšo rjana

5 ćežke dźěło

6 bjez wědomja, koma

7 afriska pusćina

8 nic chuda

9 rěka Saale serbsce

Protyka (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 23. a 24.8.   Party na přibrjohu Brětnjanskeho (Bröthen) jězora

Pjatk 23. do 25.8.   Domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach (Burg)

   Wjesny swjedźeń w Komorowje pola Rakec

   Wjesny swjedźeń w Chelnje składnostnje 500. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy

Pjatk 23.8. 18:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Pěskecach

  19:00 Zjawne informaciske zarjadowanje Hajka Kozela a serbskich juristow na temu „ Nadpady na Serbow policiji efektiwnje přizjewić“ w Nuknicy

Sobotu 24. a 25.8.   31. wubědźowanje KnappenMan při Třižonjanskim jězoru

   Budyski klankodźiwadłowy swjedźeń pod hrodom při Sprjewi

Sobotu 24.8. 14:00 6. kołojězba kremserow k dnjej Hornjeje Łužicy w Bischdorfje

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z fotami Choćebužana Ralfa Butkera na Njeswačanskim baroknym hrodźe

  20:00 Žortny program „Sexy forever“ z Olafom Schubertom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 25.8. 10:00 24. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny na Ram­nowskim baroknym hrodźe

  11:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźen­kow

  11:00 Ekumeniska nutrnosć w Chelnje składnostnje 500. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy

Rozhłós (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15  Što měnja direktni kandidaća za wólby do Sakskeho kraj­neho sejma w Hornjej Łužicy k serbskim temam?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

12:20 Dyrdomdej dźiwizna (7)

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dwurěčnych wuswědčenjach za šule

13:00 Projekt rewitalizacije rěčow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (H. C. Schütt)

po tym gratulacije

Do kina (22.08.19)

štwórtk, 22. awgusta 2019 spisane wot:

22.8.–28.8.2019 Budyski filmowy palast:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 14:45 (nimo pj), 17:00 (nimo nj) a 20:00 (nimo nj a pó) | nj12:30, 17:15 a 19:30 | pó 20:30 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 (nimo štw) | štw 20:00 | pj a so 22:15 Leberkäsjunkie: štw 20:00 | nj 17:00 Annabelle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: nj 11:45 | štw, so, pó a wu 14:00 Playmobil: nj 14:30 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pj a srj) Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo štw) | pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 18:00 | nj 13:45 | štw, so a wu 14:30 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00

Kino-ekstra: Kursk: nj 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:15, 17:30 a 20:15 | so a nj 13:00 Anna­belle 3: pj a so 22:40 Benjamin Blümchen: wšědnje 15:00 (nimo nj) | nj 12:00 Child’s Play: pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:40 (nimo nj) | so a nj 12:20 | nj 20:05 Die Drei !!!: so 12:45 Die Frau des Nobelpreisträgers: srj 10:00 Ein Becken voller Männer: srj 17:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:30 (nimo nj) a 20:00 | nj 17:20 | pj a so 22:25 Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo: nj 14:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:30 (nimo nj) | nj 19:40 | pj a so 22:10 Pets 2: wšědnje 14:30 (nimo nj) | so 12:30 | nj 12:55 Playmobil: nj 15:00

Na Kamjenskej Boršći so wot wčerawšeho do štwórtka tež karusele wjerća. Zamołwita za wiki je ze stron města Christina Fleischer (3. wotlěwa). Wjeselić móža so hosćo w Schulzec piwowym stanje njedźelu, póndźelu a wutoru přeco wot 19 hodź. na live hudźbu z Porchowskimi muzikantami, bluesrockerom Lutzom Kowalewskim a Kamjenskej kapału electrona 73. Foto: Feliks Haza

Dobyćerjo dowoloweje křižowki SN

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Snano zaležeše na horcych zašłych dnjach, zo smy trochu mjenje prawych­ wuhódanjow našeje dowoloweje kři­žow­ki dóstali hač hewak. Z prawych dopisow wućahnychmy slědowacych dobyćerjow:

Na lisćikaj za premjeru inscenacije NSLDź „Łapa­nje šefa“ 14. sep­tembra w Haslowje smě so Bor­bora Möllerowa w Serbskich Pazlicach wjeselić. W Ludowym nakła­dnistwje Domowina wušłu knihu Bene­dikta Dyrlicha „Doma we wućekach“ připósćelemy Dianje Wow­­čerjo­wej w Nuknicy. A film po swójskim přeću w Budyskim kinje wobhladać móža sej Mato Eckert z Worklec, Bosćij Ješka z Chelna, Ale­xan­der Henčl z Chrósćic, Terez Handrikowa z Worklec a Micha­ela Hrje­horjowa z Budy­šina.

Protyka (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 16. do 22.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 16.8. 21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 17. a 18.8.   Młodźinski festiwal „Meta solis“ w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  10:00 Wjesny swjedźeń „725 lět Raduš“ w Radušu

Sobotu 17.8.   Šulski zastup w Sakskej

  14:00 Łapanje kokota w Mosće (Heinersbrück), Janšojcach (Jänschwalde), Strobicach (Ströbitz), w Barbuce (Bärenbrück) a Hochozy (Drachhausen)

Njedźelu 18.8. 11:00 Koncert serbskeje načasneje hudźby mjez druhim­ z Carolinu Eyckec na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  14:00 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Zabiwanje kokota w Rubynje (Ruben)

  14:30 Zelowa njedźela w zežiwjenskim a zelowym centru­mje Pančičansko-Kukowskeho klóštra Mariji­neje hwězdy

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 19.8. do 1.9.   Mjezynarodna rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

Póndźelu 19.8. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Budyšinje

Wutoru 20.8. 18:00 Podijowa diskusija SAEK pod hesłom „Rozsudźa syć wólby?“ w Budyskej radnicy

Pokiwy (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Do sotrownjow załožić

Mały Wjelkow. Jutře, sobotu, w 20 hodź. su zajimcy do Małowjelkowskich sotrownjow na přednošk Ulriki Rie­cke wo Ochranowskim lěkarju 19. lětstotka dr. Beckeru přeprošeni. Wot 18. awgusta do 8. septembra su kóždu njedźelu wot 14 do 19 hodź. „reje do zboža“ na zahrodźe, a to z tangorytmami.

Zelowa njedźela w klóštrje

Pančicy-Kukow. Z ekumeniskim nyš­po­rom zahaji so zajutřišim, 18. awgusta, w 14.30 hodź. na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje „zelowa njedźela“. Kóždy wopytowar móže sej sobupřinjeseny zelowy kwěćel žohnować dać. Přihotował je hosćićel znowa wotměnjawy a pisany kulturny program.

Na festiwal „Meta solis“

Miłoćicy. Na ležownosći Miłočanskeje Krabatoweje skale wotměje so kónc tydźenja młodźinski festiwal „Meta solis“. Zarjadowanje započnje so jutře, sobotu, w 11 hodź. z dźěłarničkami rysowanja, twarjenja, hudźenja a basnjenja. Přez cyłu nóc hač do ranja móžeće tam k elektroniskej hudźbje rejwać.

Hudźbny wulět z busom

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND