Nowiny analyzuja nowe politiske połoženje w kraju

Waršawa. Po wólbnej poražce Bronisława Komorowskeho při prezidentskich wólbach je so w Pólskej zjawna debata wo tym zahajiła, hač ma knježaca Wobydlerska platforma (PO) ministerskeje prezidentki Ewy Kopacz při wólbach parlamenta lětsa nazymu scyła hišće šansu. Skeptiske hłosy w nowinach wšak přesahuja. „Plat­forma w chaosu“ tituluje ty­dźenik Do Rzeczy. Awtorojo su sej wěsći, zo njeje PO hač do dźensnišeho kmana, wólbnu poražku swojeho kandidata Komorowskeho analyzować a wotpowědne konkluzije sćahnyć. Žurnalisća, kotřiž su zarjadowanja PO wopytali, rěča wo „atmosferje kaž na pohrjebje“. Samo knježerstwje dotal přichilena Gazeta Wyborcza njemóže so powšitkownej politiskej na­ledźe wuwinyć. Přichod strony, kotraž mjeztym wosme lěto w Pólskej knježi, dźenik w struchłych barbach rysuje. Tež tón je sej mjeztym wěsty, zo je čas PO wotběžał. Strona trjeba nuznje „čerstwu krej“, rjekny tež zapósłanc PO Ireneusz Raś w nowinje Rzeczpospolita.

Andrej Kiska w Čěskej pobył

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). Jednodnjowska wizita Čěskeje słowakskeho prezidenta Andreja Kiski běše dźěłoweho razu. Na Praskim hrodźe zetka so wón z čěskim prezidentom Milošom Zemanom. Z předmjetom słowaksko-čěskich wuradźowanjow na prezidentskej runinje běchu zhromadna europska měna euro, situacija na Ukrainje, poměry w Ruskej kaž tež powólbne połoženje w Pólskej a Turkowskej. Nowinarjam Kiska rjekny, zo bě wulki dźěl rozmołwy aktualnej diskusiji w Čěskej wo přiwzaću eura wěnowany, při čimž wón na to pokaza, kak wulce spomóžna tale kročel za Słowaksku bě. Naslědnje poda so Kiska do Lidic, jako prěni słowakski prezident scyła, zo by tam wopomnił wopory­ nacistiskeho masakra za čas Druheje swětoweje wójny. Na zhromadny row a při pomniku dźěćacych woporow połoži wón kwěćelej. Němscy fašisća běchu wjes Lidice 10. junija 1942 zapalili za atentat na naměstneho rajchskeho protektora Reinharda Heydricha. 340 wobydlerjow tehdy zahiny, mjez nimi 143 žonow a 17 dźěći. Muži běchu wšěch zatřělili.

Plumpku za wutrobu dóstali

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

PACIENĆA, na wutrobu wšelakoro chorowaći, smědźa w Čěskej nowu nadźiju čerpać. W Praskim kardiologiskim centrumje IKEM je jeho sobu nawjedowacy sobudźěłaćer Jan Pirk tele dny nowinarjam wutrobowu plumpku předstajił, kotruž běchu specialisća woneje kliniki nawodnje sobu wuwili. Dźakowano tomule nastrojej hodźa so strowotny staw na wutrobu chorowatych kaž tež jich žiwjenska kwalita polěpšić a šansa na dlěše žiwjenje zdobom zwyšić. Po informa­ciji nowiny Mladá fronta dnes je donětka dźesać ludźi nowu wutrobowu plumpku z mjenom HeartMate III dóstało. Aparaćik płaći­ wjace hač dwaj milionaj krónow (něhdźe 76 000 eurow), z wodźacej jednotku 2,5 milionow krónow (91 000 eurow), cyła operacija z dlěšim přebytkom w klinice wjace hač tři miliony krónow (109 000 eurow). Přerězna staroba pacientow – wšo wobdźělnicy na studiji IKEM z nowej wutrobowej plumpku – wučinja 69 lět, při čimž su wjetšina z nich mužojo. Hudźbnik Zdeněk Hustek (73) je dołho kardiosimulator měł, njedźiwajcy toho bě so jeho strowotny staw minjeny čas spochi pohubjeńšał.

Hospodarstwo šwarnje rostło

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěske hospodarstwo mjez čłonskimi statami EU tuchwilu najbóle „kćěje“. W lětušim prěnim kwartalu přiby wone wo nic mjenje hač 4,2 procentaj a je šćedriwišo rostło, hač běchu ekonomojo wočakowali. Tole zdźěla telewizija ČT24, powołaca so na najnowše daty Čěskeho statistiskeho zarjada. Přihódne hospodarske wuwiće pokazuje so w nimale wšitkich wobłukach. Předźěłanske přemysło je wo 6,8 procentow připołožiło, hałžka posłužbow wo pjeć, twarstwo porno tomu jenož wo 2,6 procentow. K pozitiwnej tendency přinošuja po wudawanju statistikarjow tukrajne kaž tež wukrajne faktory. Tak je jónu loni zahajeny trend wyšeje domjaceje přetrjeby na rozměrje hišće přibył, na druhej stronje su mnohe wukrajne předewzaća wjace inwestowali. Pospěšeny hospodarski róst je so zdobom přihódnje na dźěłowe wiki wuskutkował. Lětsa w prěnich třoch měsacach bě 5 158 000 ludźi w dźěłowym poměru, štož je 1,1 procent wjac hač před lětom a 0,7 procentow wjac hač loni w poslednim kwartalu.

Nowemu prezidentej dowěrić

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Wuslědk wólbow dale wažna tema w pólskich medijach

Waršawa. Tež nimale dwaj tydźenjej po pre­zidentskich wólbach w Pólskej medije jich wuslědk analyzuja. Při tym je wočiwidne, zo přepytuja liberalnemu knježerstwu přichilene nowiny „poražku“ Bronisława Komorowskeho, mjeztym zo swjeća tajke, opoziciji přichilene, „dobyće“ Andrzeja Dudy. Tón bě so 24. meje w druhim wólbnym přeběhu njewoča­kowano přećiwo dotalnemu prezidentej Komorowskemu přesadźił.

Wšitkim je jasne, zo je dobyće Dudy opoziciji pod nawodom šefa strony Prawo a sprawnosć Jarosława Kaczyńskeho dobry zakład wólbneho dobyća lětsa nazymu, hdyž wola w Pólskej nowy parlament. „Operacija sejm“ tituluje konserwatiwny tydźenik Do Rzeczy. Zdobom su sej jeho komentatorojo wěsći, zo je tuchwilu knježaca Wobydlerska platforma (PO) z ministerskej prezidentku Ewu Kopacz na čole chětro wosłabjena. Strona je po słowach nowiny kaž „łódź bjez kapitana“. PO měła so zaso swojim idealam přiwobroćić a bóle na ludźi słuchać. Jeje dotalne wuspěchi su, kaž tydźenik pisa, skerje snadne a mało popularne.

Za madźarsku rěč

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Bratislava (SŽ/K). Na słowakskich zakładnych šulach je trjeba, polěpšić madźarsku wučbu. Aktiwisća žadaja sej to z peticiju, kotruž je w běhu jeničkeho měsaca 26 452 ludźi podpisało. Pominaja rozšěrić ličbu hodźin podawanja madźaršćiny. Na zakładnych šulach z wučbu madźaršćiny měłoj so město jedneje hodźiny stawiznopisa podawać dwě, zo móhli sej dźěći madźarskeje narodnosće tež stawizny Madźarskeje zbližić, zwurazni Katalin Vojtek z peticiskeho wuběrka. Cyłosłowaksku internetnu akciju zběranja podpismow su postupnje tež institucije podpěrali, kaž na přikład Zwjazk madźarskich pedagogow w Słowakskej, kulturny zwjazk Csemadok, kulojte blido Madźarow w Słowakskej a Zwjazk madźarskich swójbow w Słowakskej. Podpisałoj staj peticiju tohorunja šef Strony madźarskeje komunity József Berényi kaž tež politikar madźarskeje narodnosće a zapósłanc parlamenta Béla Bugár. Podpěrali su ju wšitke madźarske medije w Słowakskej.

Prěni wuslědk peticiskeje akcije bě, zo přija minister za šulstwo Juraj Draxler wčera zastupnikow zdźěłowanja w madźarskej rěči.

Lěkarjow w kraju dźeržeć

štwórtk, 04. junija 2015 spisane wot:

STROWOTNISTWO Čěskeje republiki bědźi so z problemom, zo wotchadźa spochi wjace lěkarjow a chorobnych sotrow do wukraja, mnozy do Němskeje. Hač do­srjedź meje je 160 medicinarjow wo trěbne podłožki požadało, kaž přisłušne městna wozjewichu. Telewizija ČT 24 zdźěli, na lěkarsku komoru so powołujo, zo kóždy pjaty absolwent mediciny do wukraja dźe. W někotrych regionach knježi w strowotnistwje napjata situacija. Tak dyrbjachu w Karlovarskej chorowni njedostatka lěkarjow a sotrow dla někotre stacije hromadu połožić. Chorownja spyta tuž z přidatnej zasłužbu personal wabić, přilubjejo lěkarjam a sotram nahladne přiražki k normalnej mzdźě.

Pjenjezy su nimo lěpšich dźěłowych wuměnjenjow a přihódnišeho systema zdźěłowanja sobu hłowna přičina, zo wotchadźa telko strowotniskeho personala za hranicy. Minister za strowotnistwo Svatopluk Němeček tohodla při­powědźi, zo nimo tuchwilneho zwyšenja mzdow wo pjeć procentow dalše 4,5 miliardow krónow (něhdźe 164 milionow eurow) za tónle zaměr přewostaji. Sotry dóstanu nimo toho wjace kompetencow.

Kalkulowana naprawa

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Najwažniša powěsć w róžowniku je bjez kóždeho dwěla ta, z kotrejž słowakski minis­terski prezident Robert Fico druhi socialny paket wozjewi, schwaleny wot dźěłoweho gremija knježaceje strony Smer-socialna demokratija

80 000 zajimcow do twornje přišło

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:
Mladá Boleslav (ČŽ/K). Zajim tak wulki kaž dotal nihdy zbudźi kónc tydźenja lětuš­i dźeń wotewrjenych duri w awtomobilowni Škoda. Na wšěch 80 000 ludźi – a tak 10 000 wjac hač w rekordnym lěće 2011 – chcyše sej wobhladać, kak w tworni woblubowane Octavije kaž tohorunja Fabije, Rapidy a Rapidy Spaceback nastawaja. Najwjetši zajim wobsteješe za wotrjady, w kotrychž stotki roboterow wozy­dła „montuja“. „Je to woprawdźe fascinowace, kak sej přimadła blachi podawaja a je awtomatisce zeskowuja“, rjekny wopytowar Martin Dvořák. Zajimcy móžachu tež moderne składźišćo a dalše wotdźěle předewzaća „inspicěrować“. Šef zawoda Winfried Vahland składnostnje dnja wotewrjenych duri rjekny, zo „je Škoda loni prěni raz wjace hač milion awtow zhotowiła, połojcu z nich w Mladej Boleslavje. Produkcija běži na połnych turach. Tak zhotowjeja modelej Fabia a Rapid Spaceback hižo někotre tydźenje w třoch změnach. Wjace hač 800 ludźi je tak nowe dźěło dóstało.“ Tuchwilu ma zawod přibližnje 22 000 sobudźěłaćerjow.

Pólska analyzuje wuslědki prezidentskich wólbow

Waršawa. Nimale tydźeń po prezidentskich wólbach pólska zjawnosć přeco hišće tak prawje njerozumi, što je so minjenu njedźelu stało. Připóznaty a bjezdwěla zasłužbny prezident Bronisław Komorowski bě wólby přěhrał. Dobyćerja, kandidata opozicije a zapósłanca Europskeho parlamenta Andrzeja Dudu, spočatk lěta w Pólskej lědma štó znaješe.

Medije kraja wólbny wuslědk tele dny jara wobšěrnje analyzuja. Při tym zaso raz zwěsćeja, štož bě so hižo při wólbach minjenych lět pokazało: Kraj je pačeny. Na wuchodźe, hdźež je žiwjenski standard ludźi wo tójšto niši hač na zapadźe, su přewažnje Dudu wolili, na zapadźe skerje Komorowske­ho. „Rewoluciju hněwnych a hłódnych“ komentuje dźenik Rzeczpospolita. Wjele přiwisnikow ma Duda tež w USA, na přikład w chětro konserwatiwnym zjednoćenstwje Polonia, kaž nowiny pisaja. Nic naposledk žněje 43lětny nowy prezident tójšto sympatije mjez młodostnymi, předewšěm mjez mužemi, mjeztym zo móžeše so 63lětny Komorowski na hłosy pólskeje inteligency, srjedźneje woršty a žonow spušćeć.

nawěšk

nowostki LND