Čłonojo PO noweho šefa wuzwolili

srjeda, 27. januara 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Bywši wonkowny minister Pólskeje Grzegorz Schetyna je nowy předsyda liberalnokonserwatiwneje opoziciskeje Wobydlerskeje platformy (PO). 52lětny stawiznar naslěduje něhdyšu ministersku prezidentku Ewu Kopacz na čole strony. Po wosom knježerstwowych lětach bě PO loni w oktobru při wólbach parlamenta narodnokonserwatiwnej stronje Prawo a sprawnosć podležała. Schetyna bě jako jenički kandidat nastupił. 17 500 čłonow PO móžeše wot spočatka lěta internetnje abo z listom wo nowym předsydźe wothłosować. Schetyna dósta 91 procentow wotedatych hłosow. 52 proc. čłonow PO so na wothłosowanju wobdźěli, kaž strona zdźěli.

Čěscy Zeleni z nowym šefom

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Zeleni w Čěskej maja noweho šefa. Na sobotnym stronskim zjězdźe wuzwolichu woni do zastojnstwa předsydu Praskeje organizacije, dźiwadźelnika Matěja Stropnickeho. Prěnja jeho naměstnica je Irena Moudrá-Wünschová, lěkarka z Ústíja nad Labem. Po lětach njewuznama personelnych wadźeńcow a wopačneje politiki dla chcył Stropnický Zelenych zaso do skutkowneje mocy sformować a jich znowa do sejma dowjesć, w kotrymž su wot lěta 2006 do 2010 hižo raz byli. Nowinje Mladá fronta dnes wón rjekny, zo wotmysli zbudźić nowe wobydlerske hibanje, wot Zelenych nawjedowane. „Trjeba je, mjenować přičiny problemow a jich wuskutki.“ W tym zwisku Stropnický zwurazni, zapad je rjad statow Bliskeho wuchoda a sewjerneje Afriki ze swojim zasahowanjom zdestruktował a tak žołmu ćěkancow zawinił. Syn ministra za zakitowanje a čłona ANO Martina Stropnického znapřećiwja tak wudawanju šefa wojerskeho wuběrka NATO generala Petra Pavela, zo wuskutkujetej ćěkańcu dwě hrózbje: ruska ze swojej politiku a milica Islamski stat z terorom a ekstremizmom.

Parlament EU chcył nowe Waršawske zakonje dale pruwować

Waršawa. Wčerawši wopyt němskeho wonkowneho ministra Franka-Waltera Steinmeiera (SPD) w Pólskej je tam wulku kedźbnosć zbudźił. Wšako je poměr mjez krajomaj hłownje najnowšich pólskich zakonskich rjadowanjow w zwisku z wustawowym sudnistwom a z medijemi tuchwilu komplikowany. Steinmeier přiwšěm zwurazni, kak wažny Němskej dobry poměr k susodnej Pólskej je. Žurnalistej Bartoszej Wielińskemu rjekny wón hižo do wopyta: „Smy zhromadnje dołhi puć šli, wot njepřećelskosće k přećelstwu. Po tymle puću dyrbimy dale kročić.“ W tym zwisku skedźbni na bližace so swjatočnosće k 25. róčnicy zrěčenja wo dobrym susodstwje a přećelstwje mjez Němskej a Pólskej, kotrež planujetej wobaj krajej lětsa w juniju.

Chorobna sotra wuwinowana

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:
Rumburk (ČŽ/K). Chorobnu sotru Rumburkskeje Łužiskeje chorownje Věru Marešovu je wobwodne sudnistwo Ústí nad Labem z wobskóržby morjenja šěsć pacientow wuwinowało. K tomule wusudej je wone dóšło, dokelž njemóžeše diskrepancy, jewjace so mjez posudkomaj wobskóržby a zakitowanja, z procesom wuswětlić. Statne rěčnistwo wobstawaše na nahledźe ekspertow, zo buchu pacienća-wopory ze sykanjom kaliuma do žiłow zajědojćeni. Fachowcy zakitowanja porno tomu wuswědčeja, zo su wšitcy na wšelke chorosće zemrěli. „Prašenje, što bě přičina jich smjerće, je w tajkim padźe ryzy fachowa naležnosć a njehodźi so logiskemu abo subjektiwnemu hódnoćenju sudnistwa přewostajić“, rjekny předsyda senata Roman Felcman, „hdyž njeje móžno jednozmyslnje zwěsćić, kak je wšitko woprawdźe wotběžało, dyrbi wusud być ,in dubio pro reo‘.“ W mjenowanej chorowni bě swój čas šěsć pacientow w běhu krótkeho časa zemrěło. Marešová je do podhlada přišła, dokelž bě jich sobu zastarowała a jim lěki injicěrowała.

Čěska z nowej wariantu

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Nowu wariantu, kak móhła Europa jednać w prócowanju, přiwal ćěkancow skutkownje zaraćić, je ministerski prezident kraja Bohuslav Sobotka přednjesł. Na schadźowanju sejma wón namjetowaše, na liniji Bołharska/Makedonska wutworić „rezerwowy hraničny system“, njedyrbjał-li Schengenski system w Grjekskej hižo fungować a jeli Turkowska dojednanje z EU njedodźerži, zo migrantow zadźerži. „Njeskónči-li so wójna w Syriskej, migraciska žołma dale wostanje“, Sobotka zwurazni. „Turkowska dyrbi migraciju regulować, dyrbi wojować přećiwo pašowarjam ludźi a dyrbi zadźěwać předani łódźow w turkowskich městach.“ EU je Turkowskej tři miliardy eurow přilubiła, hdyž wona nastajenje k ćěkancam změni a jim njeda dlěje do Europy prudźić. „Trjeba je, zesylnić wonko- wnu wěstotu Schengenskeho ruma a zarjadować zhromadnu europsku pobrjóžnu a hraničnu stražu. Jeli so to njedocpěje, dyrbjał na liniji Bołharska/Makedonska nastać ,rezerwowy system‘, hdźež migraciju rjaduja“, Sobotka potwjerdźi.

Chovanec: Namóc bě wočakować

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěski nutřkowny minister Milan Chovanec je so žadanju Słowakskeje za wurjadnym posedźenjom EU k namócnosćam přećiwo žonam w Kölnje přizamknył. „Seksualna namóc w Němskej je wězo problem, kotryž bě wočakować“, rjekny socialdemokratiski politikar wčera w čěskej telewiziji. Wón bě runja druhim politikarjam stajnje zaso na rizika w zwisku z krizu ćěkancow dla skedźbnjał. 45lětny kritizowaše nimo toho informacisku politiku němskeje policije­ po njeskutkach w silwesterskej nocy, rěčo wo „sebjecensurje“. Němska zjawnosć je hakle jara pozdźe zhoniła, što bě so stało, Chovanec rjekny. „Zo móh­li ludźo statej dowěrić, dyrbjeli za­čuwać, zo jim wěrnosć rjeknje.“

Minjeny kónc tydźenja bě so čěski prezident Miloš Zeman raznje přećiwo islamskim migrantam wuprajił. Muslimojo njehodźa so integrować, twjerdźeše wón w rozmołwje z nowinarjemi. Čěska je dotal lědma ćěkancow přiwzała. Loni njedósta ani sto ludźi politiski azyl w Čěskej, kotraž je čłon EU.

Němcy mjenje woblubowani

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Spadli su sympatije Čechow napřećo wšitkim zapadoeuropskim krajam, při tym najbóle napřećo Němskej. Tole wuchadźa z najnowšeho woprašowanja zwěsćowarnje nahladow wobydlerstwa STEM. Wone wujewjeja, zo ma přichilne nastajenje k wulkemu susodej jenož hišće 49 procentow ludźi. Dźiwajo na to, zo bě lěta 2013 nic mjenje hač 64 procentow woprašanych za Němcow sympatije měło, je to nahladny spad. Je to zdobom najniši dypk woblubowanosće Němskeje wot lěta 2004. „Prawdźepo dobne je, zo wotbłyšćuje tale změna nastajenje čěskeje ludnosće k němskej politice napřećo ćěkancam kaž tež dwěle, zo Němska migracisku krizu zmištruje“, agentura měni. Najlěpši poćah maja Češa tradicionelnje k Słowakskej, štož wobkruća 86 procentow woprašanych. Dobre hódnoćenje dósta tež Awstriska, kotraž ma sympatije 72 proc. K Madźarskej je so poměr z 52 na 60 proc. polěpšił, k Pólskej ze 47 na 52 proc. Najmjenje přichilnosće připisuja Turkowskej (15 proc.) a nic wjele wjace Ukrainje (24 proc.).

„Čornakam“ dźe na kožu

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

DŹIWJE SWINJE w tak miłej zymičce, kaž so wona dotal jewi, přewšo derje čuja. A dokelž su so bjeztoho tak rozmnožili, zo spochi škódliwišo předewšěm na ratarskich zahonach „zachadźeja“, smědźa hajnicy kaž tohorunja hońtwjerjo z dowolnosću ministerstwa za ratarstwo čornu dźiwinu wotnětka cyłe lěto třěleć. „Je-li w zymskich měsacach poměrnje ćopło a za ,čornaki‘ dosć picy, zwjetša tež wšě słabuške prosatka přežiwjeja. Podobnje ma so to z młodźatami jelenjow a muflonow“, wuswětla předsyda Českobudějovicskeho wokrjesneho hońtwjerskeho zwjazka Václav Zumr. Postajenje přisłušneho Praskeho ministerstwa je po jeho słowach tohodla nuznje trěbne, zo njeby ratarstwu resp. lěsnym kulturam přez měru wjele škodow nastało.

Połoženje mjez Berlinom a Waršawu wažna tema w medijach

Waršawa. Napjate styki mjez Němskej a Pólskej su spočatk tydźenja tež diplomatisce takrjec wyšu runinu docpěli. Pólski wonkowny minister Witold Wasz- czykowski bě němskeho wulkopósłanca Rolfa Nickela k sebi skazał, „antipólskich wuprajenjow němskich politikarjow“ dla. Mjez druhim poćahowaše so na kritiku prezidenta Europskeho parlamenta Martina Schulza a komisara EU Günthera Oettingera nowych pólskich zakonjow dla. Nickel wšak Waszczykowskemu po­twjerdźi, zo su dobre poćahi mjez krajomaj „wulki pokład“, kotryž ma so hajić.

Wulki wuspěch přećiwo crystalej

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Fachowcy čěskeje a pólskeje policije, kotřiž wojuja přećiwo mjezynarodnym wikowarjam z crystalom, su wulki wuspěch žnjeli. Při racijach we woběmaj krajomaj su cyłkownje 19 ludźi zajeli, kaž rěčnica policije wčera w Praze zdźěli. Podhladnym wumjetuja, zo su strašne drogi we wulkich mnóstwach produkowali a wulkemu kruhej dealerow w Němskej, Čěskej a Awstralskej předawali. Policisća wuslědźichu při racijach tři profesionelnje wuhotowane wulkolabory. Tam sćazachu 50 kilogramow crystala a 90 kilogramow dalšich chemikalijow z turkowskeje produkcije. Čěski policajski prezident Tomáš Tuhý rěčeše w tym zwisku wo dotal najwjetšim wuspěchu. Dźěło cwólbow je po jeho słowach typiske za wuwiće drogoweje kriminality. Tak wone často swoje labory přeměstnjeja, tež mjez krajomaj. W laborach móža w běhu jenož pjeć dnjow hač do 50 kilogramow syntetiskeje drogi crystal zhotowić. Ta je jara strašna, dokelž wjedźe spěšnje k dospołnej wotwisnosći a zawinuje ćělne a psychiske škody.

nawěšk

nowostki LND