ANO so wusměrja

wutora, 28. februara 2017 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Hibanje njespokojnych wobydlerjow (ANO) wotmě minjeny kónc tydźenja w Praze swój lětuši wólbny zjězd, z kotrymž wusměrja so pod hesłom „Za lěpšu Čěsku“ wobsahowje na přichodne wólby sejma. Za předsydu bu znowa tuchwilny financny minister Anrej Babiš wuzwoleny. Za njeho hłosowaše 195 z 206 delegatow, při čimž bě wón zwjeseleny, zo njeje sto procentow dóstał, štož „nihdy njeje žane dobre znamjo“. Za druheho­ muža wuzwolichu předsydu frakcije ANO Jaroslava Faltýneka.

Nimo wólbow městopředsydow su delegaća ze změnu wustawkow zesylnili prawomóc předsydy. Tak smě wón přichodnje rozsudnje sobu rěčeć při nastajenju kandidatow za wólby na wšěch runinach. Hižo sobotu bě Babiš wustupował w stilu móžneho přichodneho premiera Čěskeje, k čemuž dźě woprawnja wulke přihłosowanje wolerjow za ANO we woprašowanjach. W swojej narěči bě namołwjał, přewinyć „skaženy system“ a Čěsku republiku „sčinić zaso wulkotnu“. Do Druheje swětoweje wójny bě ČSR sobu najdale wuwity kraj Europy była, to móža znowa docpěć.

Žada sej swoje awto wróćo

póndźela, 27. februara 2017 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Pólski spediter Ariel Żurawski, wobsedźer nakładneho awta, z kotrymž bu 19. decembra 2016 terorowy nadpad na Berlinske adwentne wiki skućeny, chce swoje jězdźidło wróćo měć. Zo je awto přeco hišće w Němskej jako dopokaz sćazany, wobradźa jemu hospodarske straty, za kotrež nimaja wěrićeljo žane zrozumjenje, rjekny Żurawski kónc tydźenja pólskemu sćelakej TVN24. Mjeztym hrozy jemu tohodla samo plajta. Wón nochcył wot Němskeje pjenjezy, za to pak spěšny rozsud, zo móhł swoje nakładne awto zaso zasadźić. Terorist Anis Amri bě při nadpadźe šofera nakładneho awta, kuzenka Ariela Żurawskeho, zatřělił. Na to bě wón z wozom na dohodowne­ wiki jěł, jědnaće ludźi morił­ a něhdźe 50 zdźěla ćežko zranił.

Na swojej Facebook-stronje Żurawski ludźi mjeztym prosy, jemu žane pjenjezy wjace njedarić. Po prěnich medijowych informacijach wo hospodarskich ćežach běchu jemu ludźo pjenjezy poskićeli. „Nochcu jałmože, ale chcu kaž dotal swoje pjenjezy sam zasłužić.“

Pólska debatuje dale wo wobchadnym njezbožu premierki Beaty Szydło

Waršawa. Po njedawnym wobchadnym njezbožu pólskeje ministerskeje prezidentki Beaty Szydło w Oświęcimje je w medijach debata wo tym wudyriła, što je wosebita jednotka za škit knježerstwa BOR scyła hódna. Nastork k tomu bě nutřkowny minister Mariusz Błaszczak sam dał. Wón bě po njezbožu wobšěrne změny a zasadne přerjadowanje kompetencow BOR připowědźił, cyle po přikładźe politikarjow škitaceje jednotki w USA Secret Service. Pancerowane jězdźidło Beaty Szydło bě po koliziji z wosobowym awtom frontalnje do štoma prasnyło. Premierka so zrani a dyrbješe do chorownje.

Narodne kulturne pomniki

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Knježerstwo Čěskeje republiki je tele dny dalše wuznamne twary a žadne ležownosće za narodne kulturne pomniki (NKP) postajiło. Jako tajkej płaćitej nětkole znata Praska Inwalidownja swojeje swojorazneje barokneje architektury dla kaž tež swětoznata koncertownja Lucerna, natwarjena spočatk 20. lětstotka jako jedna z prěnich w stolicy ze železobetona a škleńcy. Na lisćinje NKP steji nětko tohorunja wony Djabołski kěrchow, na kotrymž je mnoho zahinjenych politiskich jatych pochowanych.

Namjety za postajenje jako narodny kulturny pomnik je ministerstwo kultury zdźěłało a wotpowědnje wopodstatniło. Naposledk bě knježerstwo lěta 2015 narodne kulturne pomniki postajiło. Tehdy stachu so z tajkim mjez druhim Vyšebrodski cyklus, Staroboleslavski paladium, wobraz Madona z Veveří a gotiske mólby. Tajki narodny pomnik je najwuznamniši wobstatk kulturneho bohatstwa kraja a je wjele dokładnišo ški­tany hač jednory kulturny pomnik, kotrychž je w Čěskej, so wě, wjele wjac.

Pólska wostanje njepowalna

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Ultimatum komisije EU justicneje reformy dla wotběžał

Waršawa (dpa/SN). Pólska wostanje w zwadźe z komisiju Europskeje unije wo njewotwisnosći swojeho wustawoweho sudnistwa njepowalna. Njeje žaneje přičiny­ twjerdźić, zo je prawostatnosć w kraju wohrožena, wonkowne ministerstwo we Waršawje wčera zdźěli. Z wida Pólskeje je problem z wuzwolenjom noweje předsydki sudnistwa a ze wšelakimi změnami justicneje reformy w decembru rozrisany. Demokratiski porjad zachować je Pólskej najwažniši zaměr, so narodnokonserwatiwne knježerstwo wumjetowanjam z Brüssela wobara. Komisija EU nochcyše wuprajenja z Waršawy na naprašowanje powěsćernje dpa najprjedy raz komentować.

Ficej dowěru wuprajili

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Bratislava (dpa/K/SN). Słowakski ministerski prezident Robert Fico je přetrał wotum njedowěry. Powěsćernja TASR, rozprawja, zo bě na kóncu schadźowanja parlamenta jenož hišće 130 zapósłancow přitomnych, z kotrychž je 60 za wotsadźenje premiera hłosowało. Šło je w dwanaće hodźin trajacej debaće předewšěm wo spochi stupace płaćizny miliny, štož wuskutkuje so na njedobro pjeć milionow wobydlerjow kraja. Při tym bě Fico loni přilubił, zo so elektrika potuńši. Debata je sčasami wichorojta była. Opoziciji Fico wutykowaše, zo dźe jej „jenož wo chaos a destrukciju“. Premier dyrbješe sej wumjetowanje lubić dać, zo „ludnosć wobšudźa“.

Perfektny dar k wólbam

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Čěska narodna banka chce kurs króny porno euru zwyšić

Praha (HJS/SN). Češa móža wyskać: Kurs domoródneje króny porno euru budźe w aprylu abo meji přiběrać, wot nětko 27 na potom jenož hišće 25 krónow. Nowy šef Praskeje narodneje banki Jiří Rusnok je ministerskemu prezidentej Bohuslavej Sobotce wobkrućił, zo jeho dom z wot lěta 2013 trajacym kumštnym wosłabjenjom čěskeje měny přestanje. Tole běchu jeho předchadnicy zawjedli, zo bychu hrožacej deflaciji zadźěwali, konjunkturu wožiwili a čěskim eksportowacym předewzaćam pomhali. Čěska je wot eksporta runje tak wotwisna kaž Němske hospodarstwo.

Mjeztym zo so čěske produkty wot toho časa na swětowych wikach lěpje předawachu, dyrbjachu „normalni“ Češa za dowol w europasmje wjace zapłaćić. Škodowki so kaž ćopłe całty předawachu, dowol w Italskej pak móžachu sej jeno ći dowolić, kotřiž derje zasłužachu. Tole ma přichodnje nimo być. Narodna banka přihotuje w dorěčenju z knježerstwom w Praze wobydlerjam perfektny wólbnobojowy dar. W susodnym kraju wuzwola – runje tak kaž w Němskej – lětsa nazymu nowy parlament.

Stalin popularny

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Moskwa (ČŽ/K). Józef W. Stalin je najebać swoje złóstnistwa dźensa w Ruskej popularniši hač před dźesać lětami. Hdyž bě lěta 2006 za njeho „horliwosć“, „česćownosć“ a „sympatije“ runje 37 procentow woprašanych začuwało, je to nětko 46 procentow. Historiski maksimum to za tónle časowy wotrězk. Tole zdźěla powěsćernja ČTK, powołaca so na wuslědki zwěsćowanja ruskeho njewotwisneho srjedźišća Lewada. W minjenych dźesać lětach je tež popularnosć Leonida Brježnjewa a Wladimira Putina přibyła – Brježnjewowa zrosće z 39 na 47 procentow, Putinowa ze 76 na 83. Něhdyši generalni sekretarajo Nikita Chrušćow, Boris Jelcin a Michail Gorbačow, kotřiž běchu spytali chromjacy socialistiski system tak a hinak „sporjedźeć“, su porno tomu najmjenje woblubowani. Z dalšeho woprašowanja ruskeje institucije wuchadźa, zo ma nimale třećina Rusow za to, zo je žiwjenje w Ruskej nětkole w Putinowym času najlěpše zašłych sto lět. 29 procentow posudźa „lěta“ Brježnjewoweho knjejstwa jako „idealny čas“, byrnjež w nim k stagnaciji dóšło, kotraž wjedźeše naposledk k rozpadej Sowjetskeho zwjazka.

Pozdatny winik so wobara

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Tójšto prašenjow wobchadneho njezboža pólskeje premierki Szydło dla

Waršawa. Wobchadne njezbožo pólskeje ministerskeje prezidentki Beaty Szydło je tele dny wusahowaca tema w medijach kraja. Pancerowany wóz wosebiteje jednotki za škit knježerstwa bě dźens tydźenja w Oświęcimje frontalnje do štoma zrazył, po tym zo bě jemu priwatne awto předjězbu wzało. Awtowa kolona bě po puću z Krakowa do małeje wsy pola Oświęcima, hdźež Szydło bydli. Při zražce sej wona rjebło złama a poćerpje naraženja přez wěstotny pas. Bulwarne nowiny wozjewjeja stajnje zaso fota wo Waršawskej wojerskej chorowni z ministerskej prezidentku w koleskatym stole. Nadrobnje nowiny rozprawjeja, kak so jej dźe a što tam k jědźi dóstawa.

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

REKLAMA čěskim ludźom najbóle „ze šije wisa“ – ta w telewiziji, interneće kaž tohorunja­ z lětakami, stołkanymi do listowych kašćikow. Loni je přenasyćenje z njej hišće přibyło, předewšěm w socialnych syćach, internetnje a na wobrazowce. Tole zhoniš z wotpowědneho zwěsćowanja měnjenjow, kotrež bě w decembru marketingowa towaršnosć „Češa a reklama“ přewjedła. Přezměru wjele wabjenja je po sudźenju 82 procentow woprašowanych w priwatnej telewiziji NOVA, 75 proc. ma ju w priwatnym sćelaku PRIMA za přehnatu. Reklama w interneće wadźi 60 procentam ludźi, a w socialnych syćach 44 proc. Wabjenske lětaki w listowych kašćikach nochcyło 58 procentow woprašanych měć.

Ze spomnjenym woprašowanjom so zdobom wukopa, zo 72 procentow ludnosće reklamje njewěri – 21 proc. docyła nic a 51 proc. lědma. Dźewjećom z dźesać Čechow dźe „na čuwy“, zo su wusyłanja nastajnosći přetorhnjene. Reklamu za cigarety cyle zakazać by sej 37 proc. přało, mjeztym zo je piwo hladajcy tolerowane – wo reklamu za nje njerodźi jeničce wosom procentow.

nowostki LND