Rozprawu njezboža šmórnyli

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Nowe pólske knježerstwo zbudźa spjećowanje

Waršawa. Zwada mjez nowym pólskim knježerstwom a jeho přećiwnikami so dale přiwótřa. Najnowši nastork bě wobchadźenje ze sudnikami wustawoweho sudnistwa, kotrež bě hišće bywše knježerstwo ministerskeje prezidentki Ewy Kopacz wuzwoliło. Knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) je sudnikow bjez wulkeje debaty pušćiło, zo by na jich městno swojich ludźi sadźiło. Na to dóńdźe w sejmje k tumultnym scenam, jako opozicija nowym mócnarjam ranjenje wustawy wumjetowaše. Před twarjenjom parlamenta je 150 ludźi přećiwo jich postupowanju demonstrowało. Zarjadowanje organizowało bě internetne woby­dlerske hibanje Komitej za škit demokratije. Hač donětka ma wone wjace hač 40 000 podpěraćelow.

Čěska wita zasah Zwjazkoweje wobory

srjeda, 02. decembera 2015 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěski prezident Miloš Zeman je rozsud němskeho knježerstwa wo zasahu Zwjazkoweje wobory w Syriskej witał. „Móže jenož pozitiwne być, hdyž so dźeń a wjace krajow na boju přećiwo­ tak mjenowanemu Islamskemu statej wobdźěli, zwurazni rěčnik prezidenta wčera w Praze. Zeman, znaty za swoje proruske nastajenje, bě w oktobru, do hłowneje zhromadźizny UNO w New Yorku, k šěrokej antiteroristiskej fronće pod dohladom Zjednoćenych narodow namołwjał. Čěska sama dotal njeplanuje, so aktiwnje na wojerskim zasadźenju w Syriskej wobdźělić.

Nitraski kardinal-rjek pochowany

srjeda, 02. decembera 2015 spisane wot:

Dlěje hač dwaj lětdźesatkaj měješe Słowakska dweju kardinalow. Z jednym z njeju dyrbješe so nětko rozžohnować. Tole je jedna z temow měsačneje kolumny Petera Čačka z Bratislavy za SN:

W žohnowanej starobje 91 lět bě zemrěł Ján Chryzostom Korec, kiž pak zwostanje zawěsće hišće dołho z najstaršim słužbnym biskopom swěta.

Starosća so wo demokratiju

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Wjetšina Polakow starosći so wo demokratiju w swojim kraju. Po wčera wot nowiny Rzeczpospolita wozjewjenym wuslědku woprašowanja slědźenskeho instituta Ibris 55 procentow ludźi měni, zo je demokratija w Pólskej wohrožena. 35 procentow wobydlerjow porno tomu tele starosće nima, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Najmjenje wobmyslenjow, 44 procentow, maja młodostni w starobje 18 do 24 lět. W staršich starobnych skupinach ma wjace hač połojca woprašanych demokratiju za wohroženu. Institut bě so minjeny kónc tydźenja 1 100 ludźi prašał.

Pólska ma nimale dwaj tydźenjej nowe knježerstwo. Z absolutnej wjetšinu knježaca strona Prawo a sprawnosć je hižo prěnje dny w zastojnstwje wšelake změny přewjedła. Tak přesadźi mjez druhim dwělomnu změnu zakonja, po kotrymž so čłonojo wustawoweho sudnistwa postajeja. Škitarjo čłowjeskich prawow, opozicija kaž tež wodźacy jurisća pak maja tole za nadpad na justicu a demokratiju w kraju.

Europska chorhoj wotstronjena

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

Nowe pólske knježerstwo připowědźa razne změny

Waršawa. Nowe knježerstwo Pólskeje je minjene dny dźěłać započało a při tym jara spěšnje pokazało, što měli ludźo přichodnje wot njeho wočakować – w kraju samym runje tak kaž po wšej Europje.

Prěni mjezynarodny akcent je tele dny nutřkowny minister Mariusz Błaszczyk sadźił. Na konferency nutřkownych ministrow Europskeje unije w Brüsselu wón hišće raz potwjerdźi, zo Pólska, kaž wot stareho knježerstwa hišće přilubjene, 7 500 ćěkancow njepřiwozmje. Wotpowědny rozsud dotalneho knježerstwa mjenowaše minister Błaszczyk „wulki zmylk“. W tym zwisku wón připowědźi, zo chcyła Pólska nětko swoje mjezy zaso kruće škitać, kaž bě to hižo do přistupa kraja k Schengenskemu rumej w lěće 2007 praktikowała.

Za Čěsku nowa wěc

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

LĚKOWAĆ po chinskim wašnju móža ludźi bórze w Čěskej. W Hrádecu Kralovym nastanje prěnja klinika tradicionalneje chinskeje mediciny. Zrěčenje wo tym je ministerski prezident Bohuslav Sobotka składnostnje swojeho wopyta kraja wulkeje murje w Pekingu podpisał. „Tradicionalna chinska medicina je za Čěsku bjezdwěla nowa wěc“, rjekny direktor Hrádeckralovskeje chorownje prof. Roman Prymula. Financować budźe projekt Shanghaiska towaršnosć CEFC, kotraž ma hižo podźěle mjez druhim na koparskim klubje Slavia. „Zasadnje mjez tradicionalnej chinskej medicinu a zapadnej njeje wulkich rozdźělow – wobě skutkujetej za strowotu a dobro čłowjeka“, měni chinski eksperta Tchou Chua. Wěsty rozdźěl wobsteji w tym, zo wužiwa zapadna medicina wjace syntetiskich lěkow a produktow, tradicionalna chinska medicina złožuje so porno tomu skerje na přirodne produkty a procedury. Po słowach prof. Prymule pomha wona wosebje při chroniskich chorosćach a migreny, lěkuje pak tež zahorjenja. K tomu maja Chinjenjo dobre nazhonjenja z lěkowanjom njepłódnosće.

Donaldej Tuskej hrozy statny tribunal

štwórtk, 26. nowembera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Zapósłancy noweho pólskeho knježerstwa chcedźa něhdyšeho ministerskeho prezidenta a tuchwilneho prezidenta Europskeje rady Donalda Tuska před statny tribunal stajić. Woni­ wumjetuja jemu ćežke misnjenja při přepytowanju njezboža lětadła nad ruskim Smolenskom w aprylu 2010, při kotrymž bě tehdyši statny prezident Lech Kaczyński z 95 dalšimi wosobinami zahinył. Tusk bě tehdy ministerski prezident. „Wón ma tójšto na swědomju“, cituja medije politikarja Adama Lipińskeho z narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć, kotrejž přisłuša tež nowa ministerska prezidentka Beata Szydło. Rěčnica knježerstwa Elżbieta Witek ma proces přećiwo Tuskej za „dobru wěc“. Zakitowanski minister Antoni Macierewicz chce nowu přepytowansku komisiju załožić. Wón tuka w zwisku z nje­zbožom na ruski atentat. Fachowcy z toho wuchadźeja, zo je zmylk pilota při špatnym wjedrje katastrofu zawinił.

Biskop: Kritika njewoprawnjena

štwórtk, 26. nowembera 2015 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Praske arcybiskopstwo wuwróća naležnje kritiku politikarjow někotrych stron za to, zo je kardinal Dominik­ Duka minjeny pjatk w Lánach po jich měnjenju swjećił Božu mšu za prezidenta­ Miloša Zemana. „Kardinal ma kritiku za njewoprawnjenu“, rjekny jeho sekretar Milan Badal. „Swjećenje Božeje mšě bě wobstatk zrěčenja, wujednaneho hižo před dlěšim časom. Kemše njemóžeš tuž jako podpěru politiki prezidenta zrozumić“, Badal podšmórny. Zetkanje kardinala Duki ze Zemanom wotmě so předewšěm wšelkich problemow dla, zwisowacych ze zarunanjom swójstwa mjez statom a cyrkwju, štož je zakonsce postajene.

Na kemšach pjatk w Lánskej cyrkwi njeposrědnje­ pódla hrodu bě so kardinal Duka w přitomnosći něhdźe sto ludźi modlił za narod, sprawnosć a měr kaž tohorunja­ za wopory terorizma a čěskich zastajencow w Mali. Boža mša wuklinča z čěskej hymnu. Witałoj běštaj kardinala Duku prezident Zeman hromadźe ze starostu Lán Karelom Skleničku.

Před centralu ČEZ protestowali

srjeda, 25. nowembera 2015 spisane wot:
Drježdźany/Praha (dpa/SN). Přećiwnicy brunicy, wobswětowi aktiwisća a politikarjo Zelenych su dźensa před centralu połstatneho energijoweho koncerna ČEZ w Praze přećiwo tomu protestowali, zo koncern brunicowu wotnožku energijoweho koncerna Vattenfall kupi. Na wot wjacorych łužiskich iniciatiwow organizowanym zarjadowanju wobdźělištaj so tež zapósłancaj Zelenych krajneho sejma Braniborskeje Heide Schinowski a Sakskeje dr. Gerd Lippold. Pod hesłom „Njedamy so předać“ demonstranća koncern namołwjachu, žane pjenjezy do nowych brunicowych jamow njeinwestować. Tysacam ludźi hrozytej wuswojenje a wotbagrowanje, dyrbjeli-li nowe jamy dźěłać započeć. Tale praksa je w Čěskej zakazana, woni argumentowachu. Nimo ČEZ stej tež koncernaj Czech Coal – Vršanska uhelná a EHP zajim na wuhlu signalizowałoj. Přećiwnicy brunicy su sej wěsći, zo zmilinjenje brunicy hižo bórze žadyn dobytk wjace njewunjese. Nimo toho wobsteji „strach, zo nowy wobsedźer brunicu do Čěskeje dowjeze“.

Sobotka w Chinje

póndźela, 23. nowembera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka přebywa wot wčerawšeho na tydźenskim oficialnym wopyće Chiny, přeprošeny wot jeje premiera Li Keqianga. Sobotku přewodźeja ministrojo za wonkowne naležnosće, hospodarstwo a wulka delegacija nawodnych managerow industrije, předewšěm mašinotwara, rozprawjeja tamniše medije. Hłowna naležnosć wizity je, wobdźělić so na zetkanju Chiny ze zastupjerjemi 16 statow srjedźneje, wuchodneje a juhowuchodneje Europy. Póńdźe pak tež wo čěsko-chinske zhromadne dźěło. „W zašłych lěta bu wone zanjechane“, Sobotka do wotlěta rjekny. „Tuž ma so tójšto nachwatać“, wo čož so jeho knježerstwo zaměrnje prócuje. Lětuši, rozšěrjeny eksport wo 15 procentow do Chiny wo tym swědči. W Pekingu budźe čěski premier z najwyšimi chinskimi statnikami jednać, tak tež ze statnym prezidentom Xi Jinpingom. China ma so za to zdobyć, w Čěskej inwestować. Dale rozrosć ma turizm – lětsa wopyta 300 000 Chinjanow Čěsku. Dźensa je so Sobotka na seminarje předewzaćelow w Shanghaiju wobdźělił a tam twornju Škoda Auto wopytał.

nawěšk

nowostki LND