Zapósłane (24.01.18)

srjeda, 24. januara 2018 spisane wot:

Budyšan Julian Nyča namjetej Milenki Rječcyneje we wudaću Serbskich Nowin z 19. januara na 1. stronje slědowace přispomnja:

Jurij Gustaw Kubaš měješe bjezdwěla swoje zasłužby jako farar a redaktor mjez druhim Serbskeho Hospodarja. Wón skutkowaše pak jenož krótki čas w Ral­bicach a najwjetši dźěl swojeho žiwjenja w Njebjelčicach.

Přiwšěm njebych poručił šulu pomjenować po mužu, kiž je 1881 mjez druhim tole do Katolskeho Posoła pisał: „W tutym pschescźěhanju židow, kaž to z Ruskeje, z Pomorskeje, z Pólskeje, z Barlina atd. cžitamy, widźimy Božu sprawnoscź.“ Haj, wón měnješe woprawdźe antisemitiske pogromy na mjenowanych městnach a měješe je za prawe. Greifswaldska uniwersita mjeno antisemita Ernsta Moritza Arndta po dołhich zjawnych diskusijach nětko skónčnje woteda. My njedyrbjeli samsny zmylk činić, wšako mamy hišće dosć druhich wosobinow, kotrež bychu sej tajku česć zasłužili.

Zapósłane (12.01.18)

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Stani Statnik z Ralbic ma kritiske přispomnjenje k rozprawnistwu Serbskich Nowin z 9. januara 2018 wo „wažnych“ temach:

Wutorne wudaće Serbskich Nowin měješe na titulnej stronje dosć wobšěrny přinošk (nimale třećina strony) wo hwězdnym pochodźe přećiwo „wuhlowej politice“ z markantnym (a tu měnju kwalitu wobraza) a wulkim titulnym wobrazom. Dokelž sym słužbnje hižo dlěši čas w potrjechenych kónčinach po puću, zwěrju sebi prajić – bjez toho zo chcył wosobinske dóńty potrjechenych złahodnić –, zo znaju mjeztym wobě stronje měnjenjow k problematice. Tohodla bych sebi přał wot redaktora přinoška wotmołwy na prašenja: Kelko z wulkeje syły trochowanych 300 wobdźělnikow je woprawdźe z potrjechenych wsow było? Abo bě traš wjetšina „aktiwistow“ ze zdalenišich (njepotrjechenych) kónčin, kaž njedawno wokoło wjelčeje problematiki we Łazku?

Njeje tu samsny zjaw, zo spyta absolutna mjeńšina (hlej wuslědki lońšich wólbow) swoje zajimy z pomocu politiskich lobbyistow přesadźić?

Zapósłane (10.01.18)

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Toni Ryćer ze Šunowa radźi, hladajo na problemy našeje towaršnosće, tež raz k čěskim susodam pohladać:

Spočatk kóždeho noweho lěta bědźimy so přeco zaso z předewzaćemi, kotrež smy sej z dobrym wotmysłom a hustodosć jara optimistisce nabrěmjenili. We wokomikach suroweje přemocy ćěła nad rozumom wudani so pohlad k susodej, a hižo su indiwidualne njedostatki jako powšitkowne problemy towaršnosće spóznajomne, štož naše poćežene swědomje zaso do pozitiwneho směra diriguje.

Zapósłane (14.12.17)

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Jadwiga Pjacec z Radebeula wupraja so k rubrice Rozmyslowane we wudaću SN z 1. decembra:

Zapósłane (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Gmejnski radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany Jan Hrjehor z Róžanta wěnuje so w swojim připisu pod nadpismom „Tež srjedź tunla swětło było“ rozprawnistwu wo gmejnskej radźe w Serbskich Nowinach z 23. nowembra a měni:

Zapósłane (30.11.17)

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Robert Maćij z Hrubjelčic ma postupowanje při zběranju podpismow za wobydlersku iniciatiwu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack (MSPI) za prašomne, kritizuje zdobom „chětro njeneutralne rozprawnistwo“ serbskich medijow a piše:

W minjenym času na zarjadowanjach a we wšěch serbskich medijach a socialnych syćach w přiběracej měrje wabja Minority SafePack podpisać. Špatna wěc to zawěsće njeje. Što pak su wobsahi? Kajke su konkretne polěpšenja za nas Serbow abo kotre polěpšenja změja z toho na přikład Sintojo w Madźarskej? Kajke su dalše politiske kroki? Kak wulka je šansa, to wšo na europskej runinje scyła přesadźić? Ze zezběranymi podpismami tola hišće ničo dobyte njeje. Wo tym bohužel lědma čitaš a słyšiš. Město toho jenož: Podpisaj! Přinoški w Serbskich Nowinach kónča so z namołwu, MSPI podpisać a zo SN to wšo podpěruja. Rozhłós tež dale a bóle wabi, město toho zo by neutralnje rozprawjał.

Zapósłane (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Pod nadpismom „Koho zajimuje wčerawši sněh?“ kritizuje Radworčan Jan Nuk aktualnosć rozprawnistwa wo sportowych podawkach ze serbskimi cyłkami w SN:

Kaž zawěsće mnozy čitam tež ja rady w Serbskich Nowinach wo sportowych podawkach našeje wokoliny. Předewšěm zajimuja mje wuslědki koparskich hrow serbskich mustwow z kónca tydźenja. Jako­ Radworčanej pak je mi napadnyło, zo wozjewja redakcija rozprawu wo hrě Radworskeho prěnjeho mustwa bjezwuwzaćnje jako poslednju po rozprawach wo hrach wšěch tamnych mustwow. To drje bych jako přiwisnik kopańcy hišće na někajke wašnje znjesł. Hdyž pak wozjewjeja jenički serbski dźenik rozprawu hakle we wudaću po dalšim kóncu tydźenja, to rěka dźesać dnjow po hrě, da swět hižo njerozumju.

Zapósłane (27.10.17)

pjatk, 27. oktobera 2017 spisane wot:

Křesćan Buk z Drježdźan wupraja so k wuslědkam wólbow w Čěskej:

Wólby w susodnej Čěskej republice skónčichu so z přemóžacym dobyćom strony Hibanja njespokojnych wobydlerjow (ANO) z wjac hač 29,7 procentami. Druha strona, ODS, je so zaso zhrabała. Je nětko samo móžno, zo so po wólbnym prawje w Čěskej stanje z koaliciskim partnerom ANO. SPD, strona japanskeho předewzaćela Tomija Okamury, nima žane wuhlady. Jeje radikalnosć a politika přećiwo požadarjam azyla samo stronu ANO, kiž je sama dosć eurokritiska, wottrašatej. SPD chce islam zakazać, wšěch migrantow, samo Vietnamjanow, wupokazać. Statny prezident Miloš Zeman je hižo krótko po wólbach Andreja Babiša namołwił, po zakonju wutworić nowe knježerstwo. ANO je eurokritiska strona, ODS pak konserwatiwna a narodnopolitiska – spodźiwna to měšeńca.

Zapósłane (25.10.17)

srjeda, 25. oktobera 2017 spisane wot:

„Tilich demisionuje, Kretschmer slěduje“ piše Křesćan Buk z Drježdźan nad swojimi myslemi po připowědźenym wotstupje sakskeho ministerskeho prezidenta:

Zapósłane (19.10.17)

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Jan Nuk z Radworja měni:

Kajki to paradoksum!­

Wólby do Zwjazkoweho sejma Němskeje w septembrje su wosebje nastupajo wuspěchow strony AfD skutkowali kaž zemjerženje, předewšěm hladajo na wólbne wuslědki w Sakskej. Byrnjež wobydlerjo serbskich gmejnow w přirunanju z druhimi kónčinami Sakskeje mjenje stronu AfD wolili, tak tola absolutne ličby tež pola nas w Serbach zadźiwanje zbudźichu.

Zawěsće so mnozy wolerjo AfD njejsu zaměrnje zaběrali z programom tejele strony abo z plakatami, z kotrymiž je strona we wólbnym boju wabiła. Na jednym z tychle plakatow bě widźeć samodruha žona a pod wobrazom steješe: „Neue Deutsche? Machen wir selber.“ Margot Käßmann, pósłanča Ewangelskeje cyrkwje w Němskej zwurazni, zo zrozumi tónle plakat tak, zo ma so němski lud definować na zakładźe krejneho potomnistwa, a zo so wšitcy wuzamknu, kotřiž tomu njesłušeja.

Kak strašne tajke rozmyslowanja su, wěmy z časa nacionalsocializma w Němskej a wěmy tež, kajke wuskutki je to za nas Serbow měło. Nichtó z nas drje sebi tónle čas wróćo přeje.

nawěšk

nowostki LND