Blidarjam nětko wjace płaća

pjatk, 05. januara 2018 spisane wot:

Hamburg/Schwerin (dpa/SN). We wuchodoněmskim blidarskim rjemjesle su so spočatk lěta 2018 mzdy za fachowych dźěłaćerjow wo 11,1 procent zwyšili, klětu maja wone wo dalše 4,4 procenty rozrosć. Tole předwidźi tarifowe zrěčenje, kotrež stej dźěłarnistwo IG metal a tarifowe zjednoćenstwo wuchodoněmskeho blidarskeho rjemjesła wujednałoj, zdźěli rěčnik dźěłarnistwa w Hamburgu.

Tak mjenowane róžkowe dochody zwyša so wot 1 958 na 2 175 a wot klětušeho potom na 2 262 eurow. Tarifowe zwyšenje płaći za 32 000 přistajenych w Braniborskej, Mecklenburgsko-Předpomorskej, Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej, dźěłaja-li woni w zawodach rjemjeslniskeho zjednoćenstwa. Mzdy wučomnikow so w samsnej měrje zwyša.

Zastupnik dźěłarnistwa IG metal při tarifowych jednanjach Bodo Grzonka je sej wěsty, zo je powołanje blidarja z nowym tarifom zaso atraktiwne a přichodakmane. We wočomaj předsydy tarifoweho zjednoćenstwa Hansa Höflera je wuslědk jedanjow wulka kročel hladajo na to, zo so mzdy na wuchodźe a zapadźe přibližeja.

Miłe wjedro tyło

srjeda, 03. januara 2018 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej bě kónc decembra 2017 dohromady 20 056 bjezdźěłnych, 636 wjace hač měsac do toho (+3,3 procenty) a 2 690 mjenje hač lěto do toho (-11,8 procentow). Miłeho­ wjedra dla zwosta ličba přizje­wjenjow bjezdźěłnosće z ratarstwa, twarstwa, transportnistwa kaž tež zahrodnistwa přehladna, kaž zwěsći předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt dźensa na nowinarskej rozmołwje.

Naprašowanje za dźěłowymi mocami je porno nowembrej (-75 městnow, -35 procentow) a lětu 2016 (-165 městnow, -54 procentow) wosebje na sektorje časoweho dźěła woteběrało. Tuchwilu móže dźěłowa agentura 4 486 swobodnych městnow posrědkować.

Insolwencu přizjewili

srjeda, 03. januara 2018 spisane wot:

Niska (SN/BŠe). Na wurjadnej zhromadźiznje přistajenych wagonotwarca Niska je tamniše jednaćelstwo wčera zdźěliło, zo běchu 27. decembra na Drježdźanskim zarjadniskim sudnistwje próstwu wo insolwencu zapodali. Tuchwilny towaršnik Quantum sej hižo njepřicpěwa straty minjeneho lěta wurunać. Ze zašłych hospodarsce jara dobrych lět njeje towaršnik docpěte dochody z předewzaća ženje do wagonownje inwestował, pisa­ dźěłarnistwo IG metal. Jasne tohorunja njeje, kak bě najebać dosć nadawkow k situaciji dóšło.

Dźěłarnistwo je ze stron wěrićelow wo insolwency zhoniło. Woni maja zajim, zo so předewzaće zachowa a nichtó z přistajenych so njepušći. Zaměr IG metal a zawodneje rady wagonownje je jasny. Předewzaće ma so zdźeržeć, sobudźěłaćerjo dyrbja wšitcy wostać a zawod ma so dale wjesć.

Kaž sakske hospodarske ministerstwo wčera informowaše, ma wone z přede­wzaćom zwisk a chce pomhać zawod zachować. „Próstwu wo insolwencu měli jako nowy start wužiwać“, rjekny hospodarski minister Martin Dulig (SPD).

Zły Komorow (SN/BŠe). Stupaca dnowna woda we łužiskim brunicowym rewěrje je so zašłe dźesać lět na hižo wužiwanych nasypach wuskutkowała. Wosebje na sewjeru běchu sćěhi toho wulke, wšako su nowe geotechniske wužadanja spontane zesuwanja zemje zawinili. Krótkodobnje dyrbjachu zamołwići kołowokoło Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wjacore płoniny zawrěć. Potrjechenych bě něhdźe 20 000 hektarow zdźěla hižo přistupnych přestrjenjow, kotrež njejsu we wjetšinje hišće dźensa wužiwajomne.

Wot lěta 2011 dźěłaja geologojo a inženjerske běrowy tuž zaměrnje na tym, tereny dołhodobnje zawěsćić. Jako wuspěšne wopokaza so zhusćenje ležownosćow z pomocu rozbuchliny we hłubokosći 20 do 25 metrow. W dwěmaj pilotowymaj projektomaj w lěće 2014 a 2016 su tule naprawu w saněrowanskej kónčinje Bzež (Seese) wuspěšnje praktikowali. Přiwšěm wujewichu so ćeže wosebje hladajo na točensku techniku, kotraž měła lochka, pohibliwa a wukon­liwa być.

Wjace zrěčenjow podpisali

srjeda, 03. januara 2018 spisane wot:

2 132 młodych ludźi za wukubłanje w rjemjesle so rozsudźiło

Drježdźany (SN). Tež kónc minjeneho lěta je pozitiwne wuwiće hladajo na ličbu wučomnikow dale šło. Cyłkownje 2 132 młodych ludźi, mjez nimi 581 žonow, je so hač do kónca decembra za wukubłanske městno we wobłuku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory rozsudźiło a wukubłanje w jednym z wuchodosakskich rjemjeslniskich předewzaćow zahajiło. To je 8,6 procentow wjace hač lěta 2016. Ličba wučomnikow tak hižo pjate lěto za sobu­ přiběra, kaž rjemjeslniska komora zdźěla.

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) chce łužisku jězorinu dale zaměrnje saněrować.­ To su na njedawnej regio­nalnej konferency w Hórnikach připowědźili.

Hórnikecy (AK/SN). Najwažniši dźěłowy srědk LMBV při polěpšenju kwality wody jězorow je saněrowanska łódź „Klara“, kaž nawoda projektoweho managementa Michael Matthes na konferency zdźěli. Łódź běchu hižo loni­ na Parcowskim jězoru zasadźili. Zo by wodu neutralizowała, je „Klara“ 10 300 tonow běłeho drobneho wapna a 16 000 tonow mlěteho wapnowca do wody sypała. Akcija traješe hač do nowembra. „Chcemy łódź nalěto 2018 znowa zasadźić“, Matthes rjekny.

Wočakowanja ratarjow na nowy agrarny zakoń EU su wulke. Lětsa w lěću ma naćisk předležeć. Předewšěm wuchodoněmscy burja pak so prašeja, hač přewažuja lěpšiny abo njelěpšiny.

Podstupim (dpa/SN). Wuchodoněmscy ratarjo boja so móžneho kaženja wikow. „Wobsteji strach, zo zhromadna europska agrarna politika wjace na prěnim městnje njesteji a kraje po swójskich za­jimach postupuja“, rjekny prezident Braniborskeho krajneho burskeho zwjazka Henrik Wendorff powěsćerni dpa.

W lěću ma naćisk zakonja předležeć. Po ćežkim połoženju ratarstwa w minjenych lětach chce komisija EU agrarne spěchowanje reformować. Kraje maja potom wjace móžnosćow swójskeho jednanja dóstać. Wendorff pak ma to za „krok dozady. Wjele za přichod wotmysleneho wupada kaž zapłatany pře­strjenc.“ Problematiske je, hdyž na přikład jedyn kraj wěste formy plahowanja skotu z premijemi spěchuje, tamny pak nic. „Kraje móža potom tež rozsudźić, hač direktne dochodowe pomocy płaća abo hinaše programy preferuja“, Wendorff warnuje.

Špihelowy karp abo słódkowódna ryba měsaca december smě hižo raz do špihela pohladać. Předewšěm silwester steji łužiski karp jako kulinariska chłóšćenka na jědźnych planach ludźi wosebje w mnohich wuchodoeuropskich krajach. Sakscy a braniborscy rybarjo zhladuja na dobre lěto. Wšako móžachu wunošk stopnjować. Tež w hatarstwje Dietmara Bergmanna (na wobrazu) w Klětnom je naprašowa­nje za rybu­ na proze k nowemu lětu dosć wulke. Jutře a zajutřišim dopołdnja wón hišće łužiske karpy předawa, mjez druhim w Běłej Wodźe. Foto: Joachim Rjela

Podpěru EU ratarjam dočasnje přepokazali

pjatk, 29. decembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakscy burja dóstawaja mjez hodami a Nowym lětom swoje tak mjenowane direktne płaćenja Europskeje unije. Na to skedźbni wčera ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Dohromady 247 milionow eurow z hornca EU ma nimale 7 300 ratarjam w swobodnym staće likwiditu jich zawodow zawěsćić a jim planowansku wěstotu zaručić, kaž ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) wuzběhny.

Dobra składnosć

štwórtk, 28. decembera 2017 spisane wot:
Njeje nowosć, zo předewzaća w Hornjej Łužicy nuznje fachowcow trjebaja. Dawno su tež w Budyskim wokrjesu spóznali, zo chcedźa so mnozy, kotřiž su domiznu před lětami dźěła dla wopušćili, zaso nawróćić. Dobru składnosć, so wo tudyšich aktualnych šansach wobhonić, skići bursa nawrótnikow „Zaso tu“ w Budyskim krajnoradnym zarjedźe. Wčera bě zaso tak daloko. Zwjeselace je, zo předstaji so tónraz 74 předewzaćow a zarjadnišćow, 14 wjace hač loni. Dźeń a wjace firmow chce z lěpšin bursy wužitk měć. Spomóžne runje tak je, zo rozhladuja so na akciji tež ći, kotřiž chcyli po wuspěšnym zakónčenju studija rady tu dźěłać. Samo so wě, młodźi Serbja su mjez nimi. Jim njewoznamjenja dźěłowe městno jeničce nawrót do domi­zny, ale předewšěm wěstotu, maćeršćinu we wjetšim kruhu a wobstajnje nałožować móc. Axel Arlt

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND