Komplikowane wužadanja

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Mjenje milinarnjoweho wukona, mjenje wuhla. A mjenje wučomnikow?

Choćebuz (JoS/SN). Njewěstosć w Slepjanskej wosadźe kaž tež we wokolinje Wjelceje nastupajo wuwiće brunicoweju jamow Wochozy II a Wjelcej II dale traje. „Politiske a wičnohospodarske wuměnjenja kóždežkuli planowanje poćežuja“, rjekny personalny předstejićel LEAG dr. Michael von Bronk minjenu wutoru w swojej narěči składnostnje wuwjazanja 136 wučomnikow předewzaća w Choćebuzu. Połoženje, wot politiki zawinjene, twori njestabilitu. Rozsudne prašenje za LEAG je, kotre inwesticije ma zwoprawdźić. W tymle zmysle rozsudźi skónčnje politika w Němskej ze swojej poziciju k wudobywanju, zlěpšowanju a zmilinjenju brunicy wo přichodźe předewzaća. Dr. von Bronk zawěsći, zo nowy mějićel łužiskeje brunicy kruće k tomu steji, brunicu a milinarnje dale wuwiwać. „Tak widźane móžemy na wěsty přichod našeho předewzaća hladać. Pola Vattenfalla njeby to hižo zaručene było.“

Zhromadnje za rozrisanjemi pytać

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Lejno (SN/BŠe). Delegacija regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc bě so hižo 10. měrca z politiskimi zastupjerjemi, zapósłančomaj zwjazkoweho sejma Marju Michałkowej (CDU) a Katharinu Landgraf (CDU) kaž tež parlamentariskim statnym sekeretarom w ministerstwje za ratar­stwo Peterom Bleserom (CDU), w Berlinskim zwjazkowym sejmje zetkała. Hłowna tema rozmołwy bě połoženje ratarskich zawodow Budyskeho wokrjesa. „Chcychmy naše starosće hnydom na prawym městnje w Berlinje zwuraznić“, wu­zběhny předsyda regionalneho burskeho zwjazka Stefan Triebs dźensa na informaciskim zarjadowanju w Lejnje.

W stolicy dźě tworja politiske rozsudy, kotrež tež za burow płaća. Runje wottam čakaja wone na wšelake wažne rozrisanja. Na přikład njeje dotal nowa směrnica za hnojenje jasna. Tež na rozsud nastupajo zaničowanski srědk glyfozat ratarjo čakaja. „Politikarjo měli z potrjechenymi za rozrisanjemi pytać“, Stefan Triebs podšmórny. Kriza wosebje plahowarnjow skotu njeje dawno hišće přewinjena. Přeco hišće su eksistency wohrožene.

Platforma wšelakim akteram

srjeda, 22. měrca 2017 spisane wot:

7. łužiski klimowy a energijowy camp budźe tydźenske kolesowanje

Choćebuz (SN/at). Jako kolesowanje přewjedu lětuši 7. łužiski klimowy a energijowy camp. Předwidźany start je 21. meje w Choćebuzu. We wobłuku tydźenskeje tury chcedźa wobdźělnicy wšelake wsy a města Łužicy wopytać, zo bychu „na ničace­ sćěhi wudobywanja brunicy skedźbnjeli“, kaž w nowinskej zdźělence organizatorow rěka. Runje tak chcedźa turu w Choćebuzu zakónčić.

Z lońšeho łužiskeho klimoweho campa w Prožymje je mnohim Łužičanam hišće dotal tu njeznata forma protesta, wobsadźenje Čornopumpskeje milinarnje přez aktiwistow skupiny „Ende Gelände“ w njedobrym pomjatku. Porno tomu ma lětuši camp wobdźělnikam zmóžnić, so na městnje z wobydlerskimi iniciatiwami přećiwo nowym wuhlowym jamam zeznajomić a z nimi styki nawjazać. „Přejemy sej, zo ludźo z regiona sobu jědu a tak swoje stejišćo zwu­raznjeja“, rjekny Josephine Lauterbach, zamołwita organizaciskeho teama za styki z nowinarjemi.

Choćebuz (JoS/SN). Wuwjazanje wučomnikow ma w stawiznach łužiskeho wuhla a energije lětdźesatki trajacu tradiciju. Łužiska energijowa a hórnistwowa towaršnosć LEAG z njej pokročuje. Tak je wčera 136 čerstwje dowukubłanych fachowcow swoje powołanske žiwjenje zahajiło. Na swjedźenskim akće na žurli hłowneho sydła LEAG w Choćebuzu su jich wuwjazali.

Młodźi fachowcy běchu w dualnym systemje wěsty a wysokokwalitny čas wukubłanja přešli. Dźak za to sposrědkowa LEAG wobdźělenym powołanskim centrumam, wukubłanskim partneram kaž tež mjeztym wjac hač tysac čestnohamtskim wukubłarjam na dźěłowych městnach. Z wuwjazanych nowych fachowcow přewozmje LEAG 127. K přewzaću telko wučomnikow bě so přede­wzaće ze zrěčenjom zawjazało a je tak dale zaměrnje spjelnja, rěkaše na wčerawšim swjedźenskim akće.

Piwarnju dale ponowjeja

wutora, 21. měrca 2017 spisane wot:

Kulow (MFü/SN). Hnydom dwaj wulkej kranaj swědčeštej minjeny pjatk wo ­nowosćach na terenje Kulowskeje měšćanskeje piwarnje. Z nimaj manewrěrowachu nowej silej přez třěchu do produkciskeho twarjenja. Šěsć tonow ćežki nastroj je tři króć šěsć króć šěsć metrow wulki a wopřijima dwójce 25 tonow słoda (Malz). Ponowjenje přijimanja surowiznow, jich skadowanje a rjedźenje słoda k warjenju piwa je dźěl wobšěrneho ponowjenja produkciskeje připrawy tradiciskeho zawoda, kotryž je před lětomaj swój 75. firmowy jubilej swjećił a tak 661lětne piwowarske stawizny w Kulowje žiwe dźerži. Přichodny krok budźe, tak mjenowany warjenski dom ponowić. Dołhodobnje chcedźa piwowarske pro­cesy awtomatizować. Jeničce stara toł­černja (Schrotmühle) z lěta 1935 dale spušćomnje dźěła.

Přichodnje tež serbske wodźenja

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Wochožanski park błudźenkow ma so swójbam hišće přichileniši a mjezynarodniši stać kaž tež na wjace rěčow a kulturow wusměrjeny być. Chcedźa tam serbskorěčne wodźenja poskićeć.

Wochozy (AK/SN). „Chcemy sylnišo z partnerami regiona a za jeho mjezami hromadźe dźěłać.“ Tole podšmórny čestnohamtski předsyda spěchowanskeho towarstwa Łužiski park błudźenkow Wochozy Ulrich Klinkert wčera na wote­wrjenju lětušeje sezony. Zo móhli tam hornjoserbske wodźenja přewjesć, chcedźa dalekubłanja přihotować. Přistajeni parka maja wodźenja zawěsćić. Přichodnje měli tež informaciske łopjena w našej maćeršćinje k dispoziciji być. Zdobom chcedźa do programa turistiskeho centruma blisko Hamora prawidłownje serbskich wuměłcow zapřijeć. To započnje so 2. apryla ze swjedźenjom tulpow a narcisow“, Klinkert rozłoži. „Štyrjo profesionalni hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla z Budyšina budu dźeń přewodźeć a wobohaćeć.“

Wandalizm w jězorinje přiběra

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk namołwja ludźi wobkedźbowanja přizjewić

Kamjenc (AK/SN). Wandalizm we łužiskej jězorinje bohužel přiběra. To rjekny jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje Daniel Just na zańdźenym posedźenju w Kamjencu. Hižo štyri škitne domčki su njeznaći z grafi­tijemi pomórali. Na šěsć blakach zwěsćichu zamołwići wobškodźene ławki, blida a psyče nuzniki. Wěcna škoda je wulka, jed­naćel wuzběhny, wšako płaći zwu­porje­dźenje jedneje kombinacije z ławki a blida něhdźe 450 eurow. Zo bychu jedyn informaciski domčk wobnowić móhli, ma zaměrowy zwjazk něhdźe 500 eurow nałožić. Tohodla prosy wo to, zo měli hosćo­ łužiskeje jězoriny wobkedźbowanja wandalizma přizjewić. Wšitcy dźě z dobrych wuměnjenjow w turistiskej kónčinje čerpaja.

Projekt elektrotechnikarjow

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Bus w Budyskim wokrjesu ma na wukubłanske móžnosće skedźbnjeć

Budyske zjednoćenstwo elektrotechnikarjow nowe puće kroči. „Elektronikar je dale woblubowane wukubłanske powołanje, kóžde lěto 25 do 35 nowych wučomnikow swoje wukubłanske zrěčenje podpisa“, rozłožuje wyši mišter zjednoćenstwa Torsten Schölzel. Naposledk su zaso­ lochki postup zwěsćili. Wot ličbow prjedawšich lět, hdźež je kóžde lěto wjace hač sto młodostnych wukubłanje w elektrorjemjesle zahajiło, pak su nadal jara zdaleni.

Loni mjenje insolwencow

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Kamjenc (SN). W Sakskej přizjewichu loni 5 929 insolwencnych jednanjow. Kaž statistiski krajny zarjad wčera w Kamjencu zdźěli, je to mjenje hač lěta 2015 z hišće 6 272. Ličba firmowych insolwencow pak je loni prěni raz po lěće 2010 zaso rozrostła. Woteběrali su insolwency pře­trjebarjow, k tomu słušeja tež priwatne insolwency.

1 069 předewzaćow je loni wozjewiło, zo hižo płaćić njemóža – to je 56 padow wjace hač lěta do toho. 41 procentow potrjechenych firmow běchu towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom (tzwr). Zawody jednotliwcow wučinjachu 53 procentow. Wjetšina płaćenjanjekmanych předewzaćow je z twarstwa. Wulki dźěl (58 procentow) bě za čas insolwency nimo toho mjenje hač wosom lět hospodarsce skutkował.

Statistikarjo zwěsćichu, zo bu z 3 387 jednanjemi trójce telko insolwencow přetrjebarjow přizjewjenych hač pola firmow. W Lipsku bě jich najwjace.

Zo bychu ludźo přeco derje kusać móhli

srjeda, 15. měrca 2017 spisane wot:

Druhdy je proteza abo narunanje kusadła jenička móžnosć, ludźom ze zubnymi problemami dale zaručić, zo móhli so dosć derje zežiwić. Wolóženja kaž implantaty abo kumštne zuby přińdu z rukow nazhonitych zubnych technikarjow, kotrež je w dentalnych laborach swědomiće a za kóždeho jednotliwca wotpowědnje předstawam zubneho lěkarja zhotowjeja. Zubny lěkar a technikar skutkujetaj zhromadnje na dobro pacienta. Zubny lěkar pak móže pacienta jenož potom zaso do wšědneho dnja pósłać, hdyž je tež technikar derje a swědomiće dźěłał.

Dentalny labor Tomaša Mjetaša na Wojerowskej Cyrkwinskej je regionalnym zubnym lěkarjam hižo přez lěta dobra adresa. Tam zhotowja Sulšečan hromadźe z dalšej mišterku a jědnaće přistajenymi zubnymi technikarjemi wšo to, štož zubny lěkar za swojich pacientow jako dobre a spomóžne wobhladuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND