Bydlenja zaručeja wuměnkarjam samostatnosć

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Bórk (SN/JoS). We wjesnym dźělu gmejny Sprjewiny Doł Bórku je předewzaćel Karsten Rudolph wjele pjenjez inwestował a sydlišćo seniorow z mjenom „Nazymske słónco“ rozšěrił. Za 550 000 eurow natwari wón dwaj nowej domaj, kotrejž­ budźetej po doskónčnym dozhotowjenju wonkowny napohlad wsy wobohaćeć. Prěnjorjadnje chce předewzaćel na pomoc pokazanym ludźom domiznu skićić, hdźež so derje čuja a su wobstarani. „Naprašowanje za hladan­skimi městnami je jara wulke“, Karsten Rudolph­ wobkruća. Do wobeju domow móže­ přichodnje dźesać ludźi zaćahnyć. Stwy su jednowosobowe ze swójskej sanitarnej rumnosću a kuchnju. K tomu přińdźe hišće­ zhromadna přebywarnja, w kotrejž móža so wobydlerjo zetkać. Kóždy dom ma 150 kwadratnych metrow zakładneje płoniny.

W lěta 2003 natwarjenym sydlišću je tuchwilu 17 hladarjow, kotřiž su wo 21 wuměnkarjow staraja. Ličba sobudźěłaćerjow ma so na 20 rozšěrić.

Jedyn z noweju domow je mjeztym wuknihowany. Za tamny su hižo zajimcy, z kotrymiž zamołwići tuchwilu rozmołwy wjedu. Bydlenja su tak planowali, zo je wěsta samostatnosć wobydlerjow zaručena.

Přemysłownišća wulce požadane

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Naprašowanje za swobodnymi městnami w Budyšinje je wulke kaž lědma hdy, rěka z radnicy. Wotpowědnje wuski je kontakt k nowym inwestoram. Tajki pak sej měšćanscy radźićeljo tež k domoródnym­ firmam přeja.

Budyšin (CK/SN). Budu-li jednanja tež přichodnje tak wunošne, budźe industrijna přestrjeń pola Słoneje Boršće bórze wuknihowana. Z tejle powěsću je hospodarski spěchowar Alexander Scharfenberg Budyskich měšćanskich radźi­ćelow na jednym z jich zańdźenych posedźenjow překwapił. Wo teren při awtodróze A 4 su so dołho starosćili. Wjacore imobilije stejachu dlěši čas prózdne. Mjeztym su wšitke zaso wob­sadźene a płonina po 73 procentach wućežena. Njecyłych 100 000 kwadratnych metrow je hišće w poskitku. Za nje so inwestorojo chutnje zajimuja.

Z přirodu přezjedni do přichoda regiona

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty pěstuje tradicionalnu wědu wjesnych zhromadnosćow

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty je jedyn z cyłkownje 15 tajkich rezerwatow Němskeje. To wšak njejsu jeno škitne pasma, ale runje tak dołhodobnje zapołožene modelowe regiony za wuwiće wěstych krajinow. Tu pěstuja tradicionalnu wědu wjesnych zhromadnosćow a tworja zakład za naroki a žadanja přichoda.

Najlubše městna wšitkim ludźom spřistupnić

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Sakske socialne ministerstwo je inwesticiski projekt bjezbarjerneho twarjenja pod hesłom „Najlubše městna za wšitkich“ znowa wupisało a namołwja zajimcow, so wo spěchowanske srědki požadać. Zaměr projekta je zbrašenym ludźom wolóžić přistup k zjawnym twarjenjam abo zarjadnišćam a wobstejace barjery wotstronić.

Za cyły swobodny stat planuje Sakska klětu 2,5 milionow eurow financnych srědkow. Za Budyski wokrjes je předwidźane 198 000 eurow inwestować. Dotal pak je so jenož mało ludźi přizjewiło. „Wjetšina z nich ma hišće swoje projekty planować a kalkulować“, zdźěli Budyski socialny zarjad. Spěchowanske próstwy měli tam zajimcy na zakładźe formulara zapodać. Předležeć měli wone nanajpozdźišo 13. januara, potajkim za dwaj tydźenjej.

Přiwšěm hodźi so hižo nětko rjec, zo zajim za spěchowanske srědki porno minjenym lětam přiběra. Přičina toho je wjac wabjenja a lěpše podawanje informacijow. Projekt, kotryž sakske socialne ministerstwo mjeztym štwórty raz přewjeduje, je wšak mjez ludźimi tež znaty.

Protestuja znowa

srjeda, 28. decembera 2016 spisane wot:

Grabk/Kerkojce/Wótšowaš (SN). Woby­dlerjo tychle třoch wsow w zarjadniskej gmejnje Derbno pola Gubina (Schenkendöbern) spřećiwjeja so dale móžnej nowej brunicowej jamje Janšojce-sewjer. Tohodla­ přeprošeja za 8. januar 2017 na 10. hwězdny pochod. Wo tym informuje zwjazkarstwo „Žanu wjes dale njewotbagrować“ dźensa w nowinskej zdźělence. Po słowach Wótšowašana Christiana Huschgi žadaja sej „hnydomny kónc planowanja tajkeho předewzaća. Zo dyrbimy protest dźesaty raz přewjesć, je wuswědčenje chudoby braniborskemu krajnemu knježerstwu, kotrež hižo lěta ze słabymi wurěčemi zastajenje planowanskeho jednanja zapowědźa.“

Hwězdny pochod startuje w Grabku w 13 hodź. při hosćencu, we Wótšowašu w 13.15 hodź. při wohnjowej­ woborje a w Kerkojcach, hdźež je tež zastanišćo železnicy, w 13.30 hodź. wosrjedź wsy. Pochodnicy zetkaja so k manifestaciji w 14 hodź. mjez wsami při starej wowčerni. Hwězdny pochod zarjaduje dźěłowy kruh zjawnostne dźěło agendy 21 gmejny Derbno pola Gubina. Tež pól­skich­ wobdźělnikow znowa wočakuja.

Akcija po hodźoch wabi

srjeda, 28. decembera 2016 spisane wot:
Nakromne kónčiny kaž Hornja Łužica maja so ćešo hač metropole. Dyrbja so bóle napinać, zo bychu problem pobrachowacych dźěłowych mocow a zestarjaceje ludnosće zmištrowali. Za to wabja mjez ludźimi, kotřiž su domiznu do směra na zapad wopušćili abo tam přeco hišće tydźensce dojězdźuja. Woni drje to chcyli njejsu, wukubłanske abo dźěłowe městno pak su jenož w starych zwjazkowych krajach dóstali. Połoženje je mjeztym hinaše, domizna skići zaso atraktiwne dźěło. Njeje tomu jenož tak, zo pytaja předewzaća fachowcow. Často su to inowatiwni dźěłodawarjo, kotřiž su znamjenja časa rozumili a tež tam šćěpku připołožili, hdźež w Sakskej husto najbóle klaca, při mzdźě. Hdyž su krajnoradny zarjad, agentura za dźěło­ a wokrjesne rjemjeslnistwo wčera třeći raz bursu „Zaso tu“ w Budyskim wokrjesu přewjedli, bě to akcija po hodźoch w zajimje tych zaso raz w domiznje přebywacych. Axel Arlt

Nawoda zwjazka rozžohnowany

wutora, 27. decembera 2016 spisane wot:
Zhorjelc (AK/SN). Městno nawody zarjadnistwa Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska ma so znowa wupisać. Tole su zastupnicy zwjazka na swojim njedawnym posedźenju w Zhorjelcu wobzamknyli. Dotalny nawoda dr. Peter Heinrich, kiž instituciju wot nowembra 1991 nawjeduje, so kónc lěta 66lětny na wuměnk rozžohnuje. Na přichodnym w měrcu chcedźa so z personalnej naležnosću zaběrać. Heinrich, studowany geologa, je zarjadnistwo natwarił. 1993 a 1994 bě wón schwalenje brunicoweho plana za Wochožansku brunicowu jamu přewodźał. Pozdźišo je dźělny regionalny plan sobu zdźěłał. „Při tym wukonješe solidne, fachowje kompetentne a do přichoda sahace dźěło“, rjekny krajny rada Bernd Lange (CDU) jako předsyda planowanskeho zwjazka. Wón dari Heinrichej nachribjetnik, symboliski pohon, zo njeby ze zapadneje Němskeje pochadźacy čas we Łužicy zabył a zo by po njej pućował, štož tón přitomnym přilubi. Toho městno nachwilnje komisarisce wobsadźa.

PEWO wočakuje wulki wothłós

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Hory/Budyšin (SN). Bursu nawrótnikow „Zaso tu“ 27. decembra w Budyskim krajnoradnym zarjedźe znowa zarjaduja. Mnohe łužiske předewzaća tule akitiwitu witaja, mjez druhim towaršnosć PEWO energijowa technika zwr na Horach. Po słowach jeje personalneho šefa Olivera Büchnera liča wospjet „z wulkim wothłosom mjez Łužičanami, z domiznu zwjazanymi, kotřiž chcedźa wuspěšny přichod zawoda sobu tworić“. Za firmu su přemysłowo-techniscy požadarjo runje tak zajimawi kaž inženjerojo abo wuwiwarjo software.

W zawodźe PEWO su sej po słowach Büchnera wuwědomili, zo je „nawrótnikam zwisk swójby z atraktiwnym jobom wažny“. Jich wabja wobšěrne móžnosće so wuwić a wupruwować, atraktiwna a wukonej přiměrjena mzda, ale tež niska hierarchija we wuspěšnym, wot mějićela nawjedowanym srjedźostawskim předewzaću. Wobstajnje rosćacy poskitk firmoweje akademije za lěpšu kwalifikaciju sobudźěłaćerjow zdobom pomha nawrótnikow zarjadować.

Wěstota w srjedźišću stała

štwórtk, 22. decembera 2016 spisane wot:

Geotechnisku wěstotu na nawisach a nasypnišćach docpěć bě sobu hłowny nadawk Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjad­nistwa (LMBV) w lěće 2016.

Zły Komorow (SN/at). Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa je lětuše saněrowanske zaměry w dalokej měrje docpěła. To zdźěli jeje nowinski rěčnik dr. Uwe Steinhuber na naprašowanje Serbskich Nowin. Su to wukony we wobłuku brunicoweho saněrowanja za cyłkownje nimale 252 milionow eurow. 183 mio. eurow nałožichu za saněrowanske dźěła, něhdźe 58 mio. eurow za naprawy přećiwo stupacej dnownej wodźe. Za jědnaće milionow eurow spjelnichu nadawki, z kotrymiž ma so standard dalšeho wužiwanja w saněrowanskej kónčinje zwyšić.

Holding załožena

štwórtk, 22. decembera 2016 spisane wot:
Choćebuz (SN). Wobě wotnožce łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG – brunicowa sparta kaž tež milinarnje – stej nětko pod třěchu noweje Łužiskeje energijoweje zarjadniskeje towaršnosće (LE-V) zjednoćenej. Holding ma swoje hłowne sydło w Choćebuzu, kaž ze zdźělenki LE-V wuchadźa. Nawodnistwo zestaja so ze zamołwitych wobeju wotnožkow. Čěskeho wobsedźerja brunicoweje wotnožki EPH zastupuja Jan Špringl, Marek Spurný a Pavel Horský. Holding ma transparentne a koncentrowane zastupnistwo čěskich wobsedźerjow we Łužicy zmóžnić. LEAG wostanje přiwšěm samostatne předewzaće, kaž rěka.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND