Klóšterska zahroda woblubowana

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:

K zarjadowanjam zežiwjenskeho a zelowe­ho centruma z wobswětowej a wučbnej zahrodu w klóštrje Marijinej hwězdźe słušeja projektowe dny za šulerjow a seminary.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Tysacy ludźi ze wšěch kónčin Němskeje, mjez nimi tójšto turistow, wopytuja lěto wob lěto w Pančicach-Kukowje klóštersku zahrodu. Za nju a tam wotměwace so zarja­dowanja steji Miłočanski Křesćansko­socialny kubłanski skutk (CSB) na čole. Nimo swójbneho dožiwjenskeho dnja, zahajenja zahrodoweje sezony, klóšterskeho a swójbneho swjedźenja Budyskeho wokrjesa a nic naposledk zahrodo­weje nocy a zeloweje njedźele stej tež nalětni koncert z chórom Lipa a koncert dujerskeje kapały Horjany mnohim kóžde lěto krutej terminaj.

Wojerecy (SN/mwe). Z koncertom my­to­wanych běchu minjenu sobotu lětuše 27. regionalne wubědźowanje Sakska/Łužica „Młodźina hudźi“ w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wuspěšnje zakónčili. Na połnje wobsadźenej žurli přepodachu najlěpšim hudźbnym talentam wosebite myta. Hnydom dwě myće, wosebite Wojerowskeho Lions kluba­ a wosebite Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU), dósta sydomlětny Emil Weißig z Huski. Wšako bě na gitarje hrajo jurorow tak přeswědčił, zo dachu jemu z 25 najwjetšu ličbu móžnych dypkow.

Talenty wotkryć a wuwić

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN/MiR). Dźesać šulow ze Sakskeje wobdźěla so na iniciatiwje zwjaz­koweho ministerstwa za kubłanje a slědźenje kaž tež zwjazkowych krajow „Leistung macht Schule“. Su to kubłanišća primarneho a sekundarneho schodźenka. Iniciatiwa měri so wosebje na wu­konliwych a potencielnje wukonokmanych šulerjow. Po cyłej Němskej je 300 zakładnych a wyšich šulow kaž tež gymna­zijow zapřijatych. Zwjazk a kraje chcedźa projekt z 125 milionami eurow spěchować.

Próstwa Worklečanskich šulerjow

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:
Filmowy projekt šulerjow zakónčaceju lětnikow 2017 a 2018 Worklečanskeje šule so nachila. Přiwšěm pytaja tam dale za materialom a maja próstwu na čitarstwo: Ma­će-li filmowe wurězki ze scenami na rejach, firmowanju, młodźinskej swjećbje, wjesnych swjedźenjach abo při dźěle w prodrustwje, posrědkujće je prošu Worklečanskej wyšej šuli. Za film z mjenom „Młodźina w NDR“ naprašowachu so šulerjo swojich přiwuznych, Haslowskeho korčmarja Pětra Bizolda, hudźbnika Měrćina Weclicha a něhdyšeho młodźinskeho fararja Michała Nawku. Tež w Serbskim muzeju su so młodostni wo NDRskim času wobhonili. Foto: Diana Šołćina

Gymnaziasća zapust swjećili

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:
Jedna z dohromady 20 stacijow zapustoweho ćaha šulerjow Delnjoserbskeho gymnazija po nutřkownym měsće Choćebuza bě wčera radnica. Tam je zapustnikow decer­nent Thomas Bergner (nalěwo) witał. Prjedy hač jim po zwučenym wašnju koš z jejemi, tukom a pjenježnym darom přepoda, kritizowaše Bergner njespokojacy naćisk­ noweho Serbskeho šulskeho postajenja w Braniborskej. Šulerjow měli wotpowědnje jich rěčnym kmanosćam w serbšćinje spěchować. Město Choćebuz tele­ prócowanja podpěruje. Z rejku so šulerjo dźakowachu. 32. raz su zapust na Delnjoserbskim gymnaziju swjećili, tónraz ze 26 porikami. Foto: Michael Helbig

Šulerjo kaž něhdy pisać spytali

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Stróža (AN/SN). We wobłuku dalšeho pohłubšenja znajomosćow wo mjenodawarju swojeje šule podachu so šulerjo 8. a 10. lětnika Kulowskeje Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ ze swojej wučerku serbšćiny Ines Lešowej tele dny do Stróžanskeho šulskeho muzeja. Tam bě Kocor dźesać lět jako wučer skutkował.

Domizniske towarstwo Radiška so hižo wjele lět wuspěšnje prócuje, Kocorowe skutkowanje we wsy žiwe zdźeržeć. Šulerjo dóstachu na jara zajimawe wašnje zaćišć wo tym, w kotrej wokolinje a pod kotrymi wuměnjenjemi bě Kocor swój čas dźěłał. Zamołwita domizniskeho towarstwa Radiška za Stróžanski šulski muzej Marlis Konjechtec to holcam a hólcam jara nazornje a emocionalnje zbliži. Cyle praktisce šulerjo to nazhonichu, jako so do starych šulskich ławkow zesydachu a z pjerom pisać spytachu.

Kulowscy šulerjo běchu lětsa prěni wopytowarjo w Stróžanskim šulskim muzeju. W nim su loni nowe tepjenje zatwarili, nuzniki přetwarili a bjezzadźěwkowy zachod natwarili.

Worklečanska šula je žiwa šula

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

Wotewrjene wobchadźenje z dwurěčnosću je zasadny kriterij za wšědne dźěło na serbskim kubłanišću

Serbska wyša šula Worklecy „Michał Hórnik“ zhladuje na 115 lět wobstaća. Milenka Rječcyna je so z wjelelětnym šulskim nawodu Křesćanom Korjeńkom rozmołwjała. Jemu a wučerjam kubłanišća stej zhromadnosć a zrozumjenje jedyn za druheho jara wažnej.

Na spočatku chcemy zhonić někotre ličby. Kelko wučerjow skutkuje tuchwilu na wašej wyšej šuli?

K. Korjeńk: Mamy tuchwilu 20 wučerjow na našim kubłanišću. Sym zbo­žow­ny, zo njetrjebamy někajkich personalnych wuskosćow dla wučbu skrótšić abo samo wupadnyć dać. Móžemy wučbu we wšitkich předmjetach zaručić. Wšitcy wučerjo móža w serbskej rěči wuwučować, kaž žada sej to koncepcija 2plus, kotruž na našej šuli zwoprawdźamy.

Kajki je poměr mjez maćernorěčnymi a tymi šulerjemi, kotřiž přińdu z měšano- abo němskorěčnych staršiskich domow?

Peticija ma wjele podpěraćelow

srjeda, 31. januara 2018 spisane wot:
Choćebuz (SN/MiR). Internetnu peticiju delnjołužiskich staršich za spušćomne rjadowanje wučby serbšćiny w Braniborskej je mjeztym wjace hač 34 000 ludźi podpisało. Tele dny hakle je załožerka staršiskeje iniciatiwy Kathleen Komolka wospjet naležnje wo podpisanje peticije prosyła. Za to wužiwa wona mjez druhim platformu Facebook. Iniciatiwa stara so wo zachowanje delnjoserbšćiny na braniborskich kubłanišćach, předewšěm šulskich. Wot njedźele hač do wčerawšeho je ju zaso wjace hač dźesać ludźi podpěrało. Postup při podpisanju peticije móža zajimcy wobstajnje na internetnej stronje www.change.org pod hesłom „Minis­terin Ernst: WITAJ muss bleiben“ slědować. Dodate je wuprajenje: „My starši wojujemy za wučbu serbšćiny našich dźě­ći“. W swojej namołwje Komolka piše: „Trjebamy Će! Podpisaj a informuj so wo našej peticiji.“ Wona potwjerdźa swoju próstwu z tym, zo k zhromadnosći na dobro delnjoserbskich dźěći napomina: „Wone móža přichodnje delnjoserbšćinu wuknyć a rěčeć a ju tak žiwu wobchować.

Dwanatk dale

wutora, 30. januara 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Dwanaće šulow je prě­nju etapu we wubědźowanju wo 4. sakske šulske myto wuspěšnje wobstało, kaž kultusowe ministerstwo dźensa w Drježdźanach informuje. Jako jeničkej z Budyskeho wokrjesa je so to Swobodnej křesćanskej šuli Šěrachow poradźiło.

Čłonojo jury kubłanišća přichodne tydźe­nje wosobinsce wopytaja. Dohromady 67 šulow bě swoje požadanje za­podało. Bohužel njebě mjez nimi žana serbska abo tajka z wučbu serbšćiny, kaž Katrin Beyer z Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, stejnišćo Radebeul, na naprašowanje našeho wječornika zdźěli. Kul­tusowy minister Christian Piwarz (CDU), kiž lawreatow 14. meje počesći, je zahorjeny wo zapodatych wurjadnych projektach. Wone dopokazuja, zo je šula wosebite městno wuknjenja.

Malešecy (CRM/SN). Wospjet je Male­šanska pěstowarnja „K wódnemu mužej“ w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa za swójbnych swojich chowancow kaž tež za wšěch wjesnjanow lětsa ptačokwasny swjedźeń wuhotowała.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND