Lětuša jubilejna 10. čitanska nóc Rěč­neho centruma WITAJ a Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła měješe wjace zajimcow hač městnow. 20 šulerjow je wot pjatka na sobotu w Budyskim Dźiwadle­ na hrodźe přenocowało.

Tež serbscy studenća pódla byli

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:
Tež na lětušim Lipšćanskim měšćanskim swjedźenju běchu Institut za sorabistiku, studentska iniciatiwa ERIU Lipsk a Towarstwo k spěchowanju mjeńšinowych rěčow z wotměnjawym a pisanym programom wobdźělene. Předstajili su jón na jewišću při Mikławšskej cyrkwi. Dźěći móžachu paslić a molować, starši w samsnym času na hudźbu słuchać. Studenća sorabistiki a dalši studenća předstajichu serbšćinu a dalše rěče mjeńšin, kotrež móžeš w Lipsku studować. Foto: Liza Stefanova

Worklecy (SN/MiR). Wosom skupin šulerjow Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy na runje telko stacijow wokoło bliskeho Handrikec hata wjesć běše wčera logistiske wužadanje. Hišće rano běchu wučerjo wahali, hač so na puć po­dadźa. Christina Handrikowa, wotrjad­nica w Budyskim krajnoradnym zarjedźe za lěsne a krajne planowanje, pak jich změrowa, zo so wuwjedri. A tomu tež tak bě. 98 šulerjow 1. do 4. lětnika z wučer­kami poda so krótko po wosmich na prěnju staciju. Wšitcy běchu na lětuši lěsny dźeń derje přihotowani. Kóžde druhe lěto tajki na šuli zarjaduja. „Chcemy, zo šulerjo swoju domiznu a přirodu lubuja“, rjekny šulska nawodnica Lucija Kuškec, „tajkile dźeń w přirodźe je dobra składnosć, jim wosebite zaćišće posrědkować. Zdobom je to cyle praktiske wašnje wuwučowanja.“

Budyšin (SN/MiR). Lětuši Mjezynarodny dźeń dźěsća bě Ludowemu nakładnistwu Domowina přičina, přeprosyć sej šulerjow Serbskeje zakładneje šule Budyšin. „Zwjetša wšak nowe knihi na našich šulach předstajamy. Tónkróć smy so za premjeru nowostki z pjera Jěwy-Marje Čornakec w našim domje rozsudźili“, rjekny zamołwita za marketing w LND Měrka Mětowa. „Do knihi zapřijaty je samo wumolowanski zešiwk.“ 19 šulerjow rjadownje 3a je sej dźensa z wučerkomaj Reginu Jakubašec a Moniku Kolcowej kniharnju a wotrjad za zhotowjenje wopytało. „Smy so na wopyt derje přihotowali. Hižo dny do toho su šulerjo za słowami, kotrež njeznajachu, w słownikach pytali. Tak su nětko wšitko jara derje zrozumili“, rjekny Regina Jakubašec. Tole zwěsći tež nawodnica kniharnje Annett Šołćic, kotraž je so z dźěćimi wo stawiznach kniharnje kaž tež bohatym a wšelakorym poskitku serbsce rozmołwjała. Wona skedźbni šulerjow na mnohe zarjadowanja za dźěći a dorosćenych, kotrež Smolerjec kniharnja wuhotuje. Při tym wšak tež zhoni, zo znaja młodźi wopytowarjo tójšto serbskich spisowaćelow.

Třo mejscy kralojo na šulomaj

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:
Na sportnišću Budyskeho Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma krónowachu wčera třoch mejskich kralow. Prěni króć běchu so šulerjo 12. a 5. lětnika Serbskeho gymnazija kaž tež 4. lětnik Budyskeje Serbskeje zakładneje šule wo wjeršk meje wubědźowali. Mjez dwanatkarjemi bě Maksimilian Zahrodnik najspěšniši a wuzwoli sej Patriciju Kralec za kralownu, w 5. lětniku staj mejski por Leon Šołta a Janika Koberec, w 4. lětniku Elias Kummer a Sara-Maria Bretschneiderec. Foto: SN/Maćij Bulank

Bubončki dźěći zakuzłali

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:
Ze wšěch kóncow přichwatachu dźensa dopołdnja dźěći z Kamjenskich pěstowarnjow na měšćanske torhošćo. Do jutřišeho Mjezynarodneho dnja dźěsća je pjerachow Kamjenski Němski dźěćacy škitny zwjazk na „koncert k sobučinjenju“ přeprosył. Kóždy dósta bubončk, a njetraješe dołho, to knježeše wosrjedź Kamjenca prawdźepodobna afriska žiwjenska radosć. To je tež přistajenych w radnicy, wobchodnikow, wikowarjow a nakupowacych wulce zwjeseliło. Foto: SN/Maćij Bulank

Z awtom přežiwić nawuknyli

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:
Zhorjelc (JŠo/SN). Šulerjo 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija wobdźělichu so hač do dźensnišeho na wěstotnym treningu za wodźenje awta w Zhorjelcu. Trening steji pod hesłom „Mission zero“(misija nula). Jeho wosebitosć je, zo je za šulerjow darmotny, dokelž spěchuja jón Swobodny stat Sakska kaž tež wjacori sponsorojo. Cil treninga bě, strachi a njewěstosće w kritiskich situacijach přewinyć a tak ličbu zranjenych abo samo mortwych we wobchadźe pomjeńšić. K tomu zwučowachu wjacori fachowcy z wobdźělnikami jězdźenje z njestabilnymi awtami, pola kotrychž stej zadnjej kolesy podobnej tymaj nakupowanskeho wozyčka. Nimo praktiskich nazhonjenjow sposrědkowachu šulerjam tež teoretisku wědu jako zakład, zmištrować strašne situacije a je tak přežiwić.

Rostow nad Donom bě zańdźeny tydźeń přebywanišćo dweju šulerjow Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija. Wčera su jich sobušulerjo w awli kubłanišća zaso domoj witali.

Wojerecy (UH/SN). Wuknjacy Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija su wčera swojeju sobušulerjow, 15lětneho Benedikta Leonhardta z rjadownje 10c a 17lětneho Felixa Roßdeutschera z 11. lětnika, zaso w domiznje witali. Benedikta a Felixa bě šula na němsko-ruske šulerske wubědźowanje do Rostowa nad Donom delegowała, kotrež wotměwa so wot lěta 2011 pod hesłom „Wědomosć w swětle jewišća“. Lětuše wubědźowanje traješe wot 15. do 22. meje. Šěsć wobdźělnikow, třo němscy a třo ruscy šulerjo, tam nastupi. Sulšečan Benedikt Leonhardt, kiž je serbskeho pochada, je wo serbskich tradicijach a wašnjach powědał a wurisanje ze swojim wobrazliwym a zabawnym wašnjom dobył. Druhi bu Felix, kiž je wo atomowej energiji referował a poměrnje suchu temu jako lubosćinsku podawiznu rysował. Rozsudźił bě publikum wo najlěpšim přednošowarju z přikleskom.

Budyšin (CS/SN). Budyska rozmołwa wčera wječor w Schillerowym gymnaziju zaběraše so z temu „Migranća jako sobušulerjo“. Nawoda regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury w Budyšinje (SBAB) Mathias Peter měješe jenož mało praktiskeho přinošować. To běchu słowa přitomnych pedagogow wjace wuprajace. „Najlěpša integracija je wulka přestawka“, rjekny jedna wučerka, „hłownje sobušulerjo so wo to staraja, zo so dźěći z migraciskim pozadkom w zhromadźenstwje přiwzaći čuja.“ Wona pak njezataji tež problemy, hdyž muscy šulerjo z arabskich krajow wučerki njeakceptuja.

Z dobrej tradiciju pokročowali

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Worklecy (BW/SN). Při krasnym słónčnym wjedrje su zašły pjatk šulerjo Serbskeje zakładneje a wyšeje šule „Michał Hórnik“ we Worklecach swoju meju mjetali. K tomu bě zaso tójšto wjesnjanow nawječor na šulski dwór přichwatało.

Lětsa wjerćeše so 24 porow šulerjow wokoło mejki. Z wašnjom je, zo stajnje 4. a 9. lětnik wokoło meje rejuje. K serbskim ludowym spěwam, kotrež zaklinčachu z paska, so holcy a hólcy jara dostojnje pohibowachu; a bě wjeselo, jim přihladować. Wšitke holcy běchu w serbskej narodnej drasće. Jako so hólcy-dźewjatkarjo wo mejski wjeršk wubědźowachu, so jedyn­ ze šulerjow zrani a dyrbješe so w chorowni lěkować dać. Mejski kral bu Philipp Kral, kiž wuzwoli sej Konstancu Čižankec za kralownu. Z přewodom dweju wučerjow, kotrajž na akordeonje a gitarje hraještaj, ćehnjechu šulerske pory spěwajo po wsy.

nawěšk

nowostki LND