Serbšćinaw sakskejstolicy

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:
Drježdźany (SN/MiR). Wot přichodneho šulskeho lěta 2016/2017 měła so na jednej Drježdźanskej zakładnej šuli w měšćanskej štwórći Strěžin serbšćina poda­wać. Drježdźanske towarstwo Stup dale přeproša tuž wšitkich zajimowanych staršich za srjedu, 2. septembra, na staršiski wječork. Zetkanje wotměje so wot 19.30 hodź. w rumnosćach towarstwa na hasy Böhmische Straße 27. „Za naše planowanja a diskusije z měšćanskim zarjadnistwom­ a z kubłanskej agenturu je wažne wědźeć, z kelko dźěćimi móžemy spočatnje ličić“, rozłožuje na naprašowanje SN předsyda towarstwa Stup dale dr. Andreas Kluge, „podpěra a sobuskutkowanje wšitkich zajimcow stej wažnej, zo bychmy swój zaměr docpěli. Chcemy tež tych staršich narěčeć, kotřiž so dotal hišće w našim cyłku přizjewili njejsu.“ Přichodne tydźenje wšak dóstanu starši listy ze šulskeho zarjada z próstwu, swoje dźěćo na jednej šuli přizjewić. Je planowane, zo tež dźěći z druhich měšćanskich dźělow Strěžinsku šulu wopytaja.­ Serbsku wučerku hižo maja. Spočatnje měła so serbšćina za maćer­norěčne dźěći podawać, perspektiwisce tež jako cuza rěč.

Stawizny přewodźeja mnohe generacije do přichoda

Serbska wučerka a spisowaćelka Marja Kubašec je Radworčanam krute zapřijeće a tak zdobom kubłarjam a chowancam pěstowarnje, kotraž je po njej pomjenowana. Kubłanišćo na kromje wsy Pod dubami 2 je wot lěta 1994 w nošerstwje Budyskeho Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO). Runje tele nakromne połoženje skići dźěćom dobre zakłady wuwića. Cyle w zmysle Marje Kubašec swoje kajkosće a zamóžnosće dale wuwiwać, dźěłaja kubłarki a kubłarjo z dźěćimi. Wosebje rady wužiwaja krótke puće do přirody. Hrajkanišćo při pisanje wobarbjenym domskim jim njedosaha. Dyrbja won, sej swět wotkryć. To činja mjeztym hižo po wjacorych generacijach dźěći a kubłarjo.

Stipendij Kulowskemu šulerjej

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:
Sakska statna ministerka Brunhild Kurth (CDU, naprawo) je wčera 25 šulerjam přepodała stipendij za štyritydźensku wuměnu we wukraju. 21 wyšich šulerjow a štyrjo gymnaziasća podadźa so 26. septembra na kubłansku jězbu do Kanady, Francoskeje, Wulkeje Britaniskeje abo do USA. Mjez nimi je tež Florian Rječka (nalěwo) z Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“. Wón bě so runja dalšim něhdźe 200 młodostnym wo stipendij požadał a pońdźe do Jendźelskeje. Foto: Ralf-Thomas Schiebel

Wurunanje k wšědnej wučbje

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Lětuši jubilej Łazowskeje šule ze serbskeho wida z jěrym přisłodom

Łaz (AK/SN). Krosnowanska sćěna wobohaća wotnětka zelenu rjadownisku stwu na dworje Łazowskeje wyšeje šule. „Tajka sćěna je dobra ideja za přestawki“, měnitaj Charly Möller a Max Kossack z 8. lětnika, kotrajž so wčera jako prěnjej při krosnowanju pospytaštaj. Hewak wužiwaja zelenu rjadownisku stwu zwjetša za wuměłsku wučbu. Ideju za sćěnu měještej­ wučerka a koordinatorka cyło­dnjowskich poskitkow Anett Holzmann a šulska sekretarka Madeleine Mark. Swobodny stat Sakska je předewzaće ze srědkow za cyłodnjowske poskitki financował.

Sćěna ma k pohibowanju pohnuwać a wurunanje k wšědnemu dźěłu z hłowu być, a to w sportowej wučbje kaž tež w přestawkach. „Za krosnowanje trjebaš móc a koordinaciju“, podšmórnje Anett Holzmann. Předewšěm wjetšich šulerjow chcedźa pohnuwać, zo so wjace pohibuja. Krosnowanska sćěna dotalne poskitki wudospołnja, wšako móža šulerjo w přestawkach tež na štabrach běhać, pjerkobul, basketball a blidotenis hrać.

Staršim dale rjap skrućeć

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Serbske šulske towarstwo w Hórkach 10. króć ze swójbami swjećiło

Hórki (SN/MiR). Tradicije su kruty wobstatk skutkowanja Serbskeho šulskeho towarstwa. K tomu słuša mjez druhim kóždolětny swójbny swjedźeń z nyšporom k jeho zahajenju. Lětušu nutrnosć, wospjet při Młynkec hosćencu w Hórkach so wotměwacu, swjećeše z přitomnymi Chróšćanski farar Daniel Dzikiewicz. We witanju pokaza wón na hódnotu swójby při kubłanju dźěći. Předsydka SŠT Ludmila Budarjowa wuzběhny: „Chcemy z tymle swjedźenjom tež přichodnje maćernorěčnym staršim rjap skrućeć dale na tym wobstawać, zo maja jich dźěći składnosć w maćernorěčnej kwaliće serbšćinu wuknyć a na polu serbskeje kultury spěchowane być.“ Po nyšporje­ zhromadźichu so čłonojo předsydstwa SŠT, dźěći, starši a hosćo w swjedźenskim stanje k zhromadnej swačinje. Kaž hižo zašłe lěta předstajichu chowancy pěstowarnjow w Ralbicach, Chrósćicach a Wotrowje krótki program. Runje tak kaž dźěći a jich kubłarjo je tež klawn Ferdinand přihladowarjow zawjeselił. Za zabawu, kotraž so přizamkny, běchu­ kubłarki tójšto přihotowali.

SŠT swójbny swjedźeń wotměło

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Serbske šulske towarstwo je wčera, njedźelu, na swój 10. swójbny swjedźeń do Hórkow přeprosyło. Zarjadowanje před Młynkec hosćencom wužiwachu kubłarjo a starši wosebje za mjezsobnu rozmołwu. Dźěći pak so při rjanym wjedrje zabawjachu. Po swačinje z kofejom a słódnym samopječenym tykancom dachu sej přitomni krótke programy dźěći z pěstowarnjow SŠT w Ralbicach, Chrósćicach a Wotrowje lubić. A klawn Ferdinand je wšitkich zawjeselił. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: Feliks Haza

Šulerski transport dale zaručeny

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Šulerski transport za maćernorěčne dźěći z wjacorych wsow wokoło Kulowa do Ralbičanskeho kubłanišća je zaručeny. Kóšty přewozmje dale wokrjes.

Budyšin (SN/JaW). Wokrjes Budyšin přewozmje kóšty za šulerski transport maćernorěčnych dźěći z Dubrjeńka, Trupina, Salowa a dalšich wokolnych wsow Kulowa do Ralbičanskeje šule. Na to su so wčera zastupjerjo Sakskeho kultusoweho ministerstwa, Budyskeho krajnoradneho zarjada, Budyskeje wotnožki Sakskeje kubłanskeje agentury, Domowiny a Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) dojednali. To wuch­adźa ze zhromadneje nowinskeje zdźělenki wokrjesa a Domowiny.

Geologa praktikuje permakulturu

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Trajne ratarstwo, permakultura, je tema, kotraž Njebjelčana Thomasa Noacka zaběra. Miłočanska skała so za permakulturu derje hodźi. Tuž so 52lětny geologa tam angažuje. Na hórce terena ma klětu wuměłsce wuhotowany insektowy hotel nastać. Rosć maja tam dale hojace zela a jahody. „Mnohotnosć rostlin kaž tež přechodne a klimacony tworja trajny, sebje zachowacy system. Chcu z minimalnym zapřimnjenjom optimalny wunošk docpěć“, rozłožuje Thomas Noack swój zaměr. Klětu chce wón tam zahrodu zmysłow jako dźiwju a lěsnu zahrodu započeć tworić. W něhdyšej připrawje za wodu­ ma nastać přirodny hat za škitane družiny rostlin a zwěrjatow.

Rozsudźa wola staršich

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Budyski wokrjes je zańdźene tydźenje mnohich staršich, kotrychž dźěći chcedźa na Ralbičanskej šuli wuknyć, rozhorił. Kaž SN dźensa zhonichu, bě wokrjes staršim 2. julija list pósłał, z kotrehož wuchadźa, zo měli starši swoje dźěćo do bydlenju najblišeje šule słać. Tole potrjechi dźěći, kotrež chcedźa wot přichodneje póndźele w 1. resp. 5. lětniku Ralbičanskeje šule wuknyć, hižo na šuli wuknjace dźěći nic. Wokrjes poruči mjez druhim staršim z Dubrjenka, Wojerec a Trupina swoje dźěći nic do Ralbic, ale do Kulowa słać. W lisće mjez druhim rěka: „... přichodna šula, kotraž po koncepće 2plus wuwučuje, je Kulowska wyša šula.“ Tam pak njewuwučuja w rěčnej skupinje 1, kotraž zapřijma maćernorěčnych šulerjow, a z tym nic dospołnje po koncepće 2plus. „Tajkich šulerjow tam prosće nimaja, wjetšina z nich dźe na gymnazij“, praji zamołwity za naležnosće serbskich šulow w Budyskej kubłanskej agenturje (SBAB) Bosćij Handrik. Wokrjes piše dale: „Njewobsteji narok na přidatny wukon při wopyće šule, kotraž njeje bydlenju najbliša.

Na 10. swójbny swjedźeń SŠT

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Serbske Šulske towarstwo (SŠT) wuhotuje njedźelu, 23. awgusta, swój 10. swójbny swjedźeń na Hórčanskim sportnišću. Zahajić ma so popołdnjo, po přeću staršich z nyšporom.

Budyšin (SN/MiR). Za nošerja sydom serbskich a Witaj-pěstowarnjow SŠT ma swójbny swjedźeń wulki wuznam. „Starši a přiwuzni dźěći maja tak jónu wob lěto składnosć, so na serbskim swjedźenju zabawjeć, nazhonjenja wuměnjeć a nowe zwiski nawjazać“, rozłožuje předsydka SŠT Ludmila Budarjowa.

Nowostka na lětušim swjedźenju je, zo je SŠT na jubilejne zarjadowanje přeprosyło čłonow towarstwa Stup dale z Drježdźan. Tak móža starši a jich dźěći do serbskeje swjedźenskeje atmosfery zapřijeć. „Nam je kóžde serbske a serbsce wuknjace dźěćo wažne. Tuchwilu su z 2 476 šulerjow, kotřiž po cyłej Sakskej wot 1. do 12. lětnika serbsce wuknu, jenož hišće 654 maćernorěčneho pochada. W pěstowarni kładu so zakłady za to, w kotrej rěči dźěći potom mjez sobu w šuli rěča. Smy sej tuteje zamołwitosće połnje wědomi“, zwuraznja Ludmila Budarjowa.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND