Policija (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Pos rentnarku namakał

Kulow. Wosebje wukubłany policajski pos, tak mjenowany mantrailer, je dźensa w nocy zhubjenu rentnarku pola Kulowa namakał. 86lětna žona bě wčera wječor swoje bydlenje wopušćiła. Dokelž starušku při prěnim pytanju njenańdźechu, měješe pos při tym pomhać. Dlěje hač hodźinu štyrinohač po njewidźomnych slědach žony čušleše, doniž ju něhdźe w 3.20 hodź. w lěsu njenamaka. Žonu dowjeze­chu do chorownje.

Milina wupadnyła

Šćeńca. Njemało dźiwachu so wobydlerjo Šćeńcy we Łazowskej gmejnje, jako tam sobotu dopołdnja nadobo žanu milinu njemějachu. Tam bě něchtó štom tak njezbožownje pušćił, zo padny zdónk na milinowód a so palić započa. Zo móhli płomjenja podusyć a štom rozrězać, dyrbjachu milinu wotpinyć.

Policija (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Motorske dwójce pokradnjene

Běła. Njeznaći su wčera w nocy w Běłej pola Kamjenca módre motorske Kawasaki pokradnyli. Wobsedźer trochuje jeho hódnotu na něhdźe 2 100 eurow. Samsne jězdźidło běchu jemu hižo w měrcu pokradnyli. Tehdy nańdźechu je policisća w jednej Kamjenskej hłubokogaraži.

Policija (09.04.15)

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Wopitej dźěsći nadešli

Zhorjelc. Pasanća wołachu wčera nawječor w Zhorjelcu wuchowansku słužbu a policiju, dokelž běchu na Wilhelmowym naměsće spodźiwnje zadźeržacej so dźěsći wobkedźbowali. Jako zastojnicy holcy w starobje 12 a 13 lět kontrolowachu, so wukopa, zo měještej 1,5 a 0,72 promilow alkohola w kreji. Dowjezechu wobě na lěkarske přepytowanje do chorownje.

Policija (08.04.15)

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Z grila škrě lětali

Ohorn. Kameradojo wohnjowych wo­borow z Ohorna, Bretniga-Hauswaldy, Połčnicy a Großröhrsdorfa dyrbjachu wčera nawječor do Ohorna jěć, dokelž bě Wojerowska integrowana wuchowanska centrala wulkowoheń w jednym twarjenju gmejny wuwołała. Jako wo­bornicy k zasadźenskemu městnu přijědźechu, so wukopa, zo bě tam w předchěži domskeho mjeńši woheń wudyrił. Něchtó bě gril zapalił, z kotrehož škrě lětachu­ a pódla ležace materialije zapa­lichu.

Policija (07.04.15)

wutora, 07. apryla 2015 spisane wot:

Šofer Lkw-ja při njezbožu zranjeny

Pančicy-Kukow. Mjez wotbóčkomaj Pančicy-Kukow a Njebjelčicy chcyše dźensa rano napoł wosmich wodźer nakładneho awta typa Mercedes na statnej dróze S 94 před nim jěducy čěski Lkw přesćahnyć. Tón pak chcyše tohorunja před nim jěduce awto přesćahnyć, na čož so jězdźidle šmórnyštej a do so zrazyštej. Při njezbožu zranjeneho wodźerja Mercedesa dowje­zechu do chorownje.

Kontejnery zapalili

Wojerecy. Njeznaći su jutrowničku wječor we Wojerecach wjacore kontejnery za papjeru zapalili, a to před twarjenjom staroměšćanskeje wohnjowoborneje stra­že na Radnicowej při Swinjacych wikach­. Pasant alarmowaše na to w domje přebywacych wobornikow.

Policija (02.04.15)

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:

Njekedźbliwosć wužił

Ćichońca. Krótki wokomik njekedźbliwosće 91lětneje žony w Ćichońcy je nje­znaty muž zawčerawšim šamale znje­wužiwał. Při Wojerowskej dróze bydlaca staruška bě dopołdnja do swojeje zahrodki šła, chěžne durje pak njezamknyła. Njeznaty muž składnosć wuži, zastupi do bydlenja, hdźež rozhladowaše so za hódnotnymi wěcami. Jako so žona do domu nawróći, něhdźe 50lětny cuzy ćekny. Sobu wzał je dwě móšni, w kotrymajž běchu nimo pjenjez tež wupokazy a dalše wosobinske dokumenty 91lětneje.

Policija (01.04.15)

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Mała přičina – wulki sćěh

Zubornička. Dokelž bě ze swojeho připowěšaka železnu žerdź zhubił, dyrbješe 48lětny wodźer VWja zawčerawšim w Zuborničce zastać. Při tym pak zaby wón spinadło přićahnyć, tak zo awto z připowěšakom wróćo jědźeše, do płota priwatneje ležownosće prasny a 2 000 eurow škody načini. Přiwołana policija zwěsći, zo muž ani płaćiwu jězbnu dowolnosć njewobsedźi. Nimo toho steješe pod wliwom alkohola. Při dobrowólnje přewjedźenym tesće naměrichu pola njeho 0,62 promilow w kreji.

nawěšk

nowostki LND