Policija (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Dobruša-Huska. Tragiske wobchadne njezbožo je so wčera dopołdnja na statnej dróze S 119 pola Hnašec w gmejnje Dobruša-Huska stało. Tam jědźeše 77lětny wodźer wosoboweho awta typa VW Passat do směra na Budyšin, jako so mjez wotbóčkomaj do Hnašec a Ćemjerc nadobo rozsudźi so zawróćić. Po wšěm zdaću­ rentnar wobkedźbował njebě, zo wotzady motorske přijědźe. Jeho 46lětny wodźer njemóžeše hižo borzdźić a zrazy wotboka do Passata. Wuchowanscy sa­nitetarjo drje hišće spytachu motorskeho reaniměrować, zražka pak bě tak ćežka, zo wón hišće na městnje njezb­oža zemrě.­ Wodźer Passata a třo sobujě­­du­cy w jeho awće so njezranichu. Wěc­nu­ škodu trochuje policija na něhdźe 10 000 eurow.

Policija (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Hodźij. Njewšědne njezbožo je so wčera připołdnju w Hodźiju stało. Tam par­kuja transportery Fährmannec pjekarnje zwjetša na zadnim boku zawoda, zwotkelž wužiwaja Praskowski puć, zo bychu twory do předawarnjow wozyli. Wčera pak njewotboči šofer transportera na puć, ale jón z dotal njeznateje přičiny přeprěči, přełama płót a suny so po skłoninje na dwaj metraj hłubšo ležace sportnišćo. Awto jědźeše na to runjewon přez hrajnišćo a přełama na jeho tamnej kromje wobhrodźenje. Při tym sej šofer wolijowu wanju jězdźidła roztorha. Tołsta smuha wolija ćehnješe so na to dale přez susodne hrajkanišćo hač k štomam před Hodźijskim spjatym jězorom. Wodźer awta jědźeše nimo sportoweho domu wróćo do wsy, při pěstowarni pak wone zapraji. Wobornicy z Hodźija, Spytec a Brězy dyrbjachu wolij zrumować. Wo přičinach­ njemóžeše šofer ničo rjec.

Policija (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Slepo. Zo njeznaći awtowe čisła kradnu a je za njeskutki wužiwaja, so často stawa. Zo pak wobkradnjeny swójske čisła zaso namaka, porno tomu lědma. Stało je so to zawčerawšim w Slepom. Na parkowanišću kupnicy wuhlada žona wo­sobowe awto z čisłomaj, kotrejž bě jej něchtó před něšto dnjemi pokradnył. Přiwołana wobsadka policajskeho awta sej BMW 318i bliže wobhlada a zwěsći, zo bě jón něchtó 23. awgusta w Běłej Wodźe na Liebknechtowej pokradnył. Móžni skućićeljo pak po wšěm zdaću w bliskosći njeběchu. Kriminalna policija nětko za nimi slědźi.

Policija (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Dokelž bě jeho zawčerawšim na awtodróze A 4 pola Budyšina do směra na Zhorjelc wosobowe awto typa Audi A 6 z rozbitym nabóčnym woknom přesćahnyło, je kedźbliwy šofer policiju za­zwonił, měnjo, zo staj mužej w Audiju jězdźidło pokradnyłoj. Jako policija wo­pisane awto na přichodnym parkowanišću kontrolowaše, so wukopa, zo wone tole pokradnjene njebě. Pólskaj mužej w starobje 41 a 18 lět běštaj na dompuću ze Španiskeje, hdźež staj so samaj z woporom paduchow stałoj, kotřiž běchu so do Audija zadobyli.

Policija (08.09.15)

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Takrjec „při dźěle“ lepi policija we wčerawšich rańšich hodźinach muža, kiž chcyše na terenje firmy na Nar­ćanskim puću we Wojerecach milinowód kradnyć. Wjacore metry w hódnoće 700 eurow bě sej hižo spřihotował, jako tam wobsadka policajskeho awta přijědźe. 34lětny drje spyta hišće ćeknyć, njeměješe pak žanu šansu. Zastojnicy jeho popadnychu. Wěcnu škodu wobliča priwatny zawod na 200 eurow.

Policija (07.09.15)

póndźela, 07. septembera 2015 spisane wot:

Njeswačidło. Na zwjazkowej dróze B 96 pola Njeswačidła je so sobotu wječor ćežke­ wobchadne njezbožo stało. Z Bu­dy­skeho směra přijěducy 36lětny wodźer Opela zajědźe w prawej křiwicy blisko wotbóčki do Holešowa na lěwy bok ­jězdnje. Napřećo přijěducy šofer Mercedesa móžeše so runje hišće tak wuwinyć a zajědźe na zelenu kromu puća. ­Opel pak zrazy na lěwym boku do betonoweho sćežora a wosta po tym hakle w přirowje na prawym boku dróhi stejo. Jeho wodźer so při tym ćežko zrani. Jako přičina njezboža so pozdźišo wukopa, zo bě 36lětny dospołnje pjany. Pola njeho naměrichu mjenujcy tři promile alkohola w kreji.

Policija (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Njeswačidło. Ćežke wobchadne njezbožo sta so dźensa rano na zwjazkowej dróze B 96 krótko před Njeswačidłom. Na městnje, hdźež je jězdnja tróšku knyknjena, stej wosobowej awće frontalnje do so zrazyłoj. Jednu z třoch ćežko zranjenych wosobow dyrbjachu wobornicy z awta wurězać. Na samsnym městnje bě so před lětom smjertne njezbožo stało.

Policija (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Połčnica. Na awtodróze A 4 pola Połčnicy je policija zawčerawšim wopiteho ­wodźerja nakładneho awta lepiła. 56lětny bě z małym transporterom do Wul­keje Britaniskeje po puću. Jako jeho zastojnicy něhdźe w 11.30 hodź. zadźeržachu, pytnychu hižo jeho „chorhojčku“. Test z alkomatom wunjese pola muža 2,2 promilej alkohola w kreji, na čož jemu dalšu jězbu zakazachu. Na to bu muž namócny­ a nadawaše zastojnikam najwšelakoriše wudma. Pomhało pak to njeje,­ přetož policisća­ jemu awtowe papjery a kluč wotewzachu. Před sudnistwom njezměje so šofer nětko jenož wopiłstwa w nadróžnym wobchadźe dla ­zamołwić, ale tež spřećiwjenja přećiwo policajskim zastojnikam dla. So wě, zo njebě pólska spedicija wo pjanosći swo­jeho přistajeneho runjewon zwjeselena. Firma pak ­spěšnje reagowaše a pósła dweju šoferow, kotrajž transporter na městnje přewzaštaj. Tak móžachu nakładowane twory­ tola hišće sčasom do Wulkeje Brita­niskeje dowjezć.

Policija (02.09.15)

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Wohnjowych wobornikow Budyšina wołachu wčera připołdnju k wuchowanju wosebiteho razu. Wobydlerjo zdźělichu, zo běchu w zahrodnišću „Stare Třělany“ krokodila abo podobny reptil na pućiku widźeli. Wobornicy sej skoćo bliže wobhladachu a móžachu spěšnje wotkiwnyć. Jednaše so jeničce wo naduty gumijowy krokodil. Tón pak bě po wšěm zdaću tak derje napodobnjeny, zo so ludźo wustróžichu.

Policija (01.09.15)

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Kulow. Dohromady štyri kolesa zhubichu so minjeny kónc tydźenja w Kulowje a w Niskej. Při tym njetrjebachu paduši ani žane wulke zadźěwki přewinyć. Groćane haple w cyłkownej hódnoće 7 000 eurow stejachu na třěšnym resp. na zadnim nošaku na awtomaj. Kaž policija zdźěla, to wězo žane wěste městno za koleso njeje. Wšako jednore zamki za paduchow žadyn wulki problem njewoznamjenjeja. Je tuž lěpje při dlěšich přestawkach abo přez nóc koleso z awta wzać a je porjadnje zamknyć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND