Policija (31.05.16)

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Njezbožo dale přepytuja

Ohorn. Muž, kiž bu w nocy na póndźelu na awtodróze A 4 pola Ohorna přejědźeny, bě 59lětny pólski staćan. Kaž je policija mjeztym wuslědźiła, bě wón hromadźe z dalšimi třomi krajanami na awtodróhowym parkowanišću přestawku zapołožił. Mjeztym zo tamni w awće spachu, 59lětny wulěze a stupi na awtodróhu. Tam přelěze srjedźne wobhrodźenje a dźěše něšto stow metrow do směra na Porchowsku horu, hdźež jeho štyri awta za sobu přejědźechu. Městno nje­zboža rozpřestrě so na wjacore sta metrow. Ćěło muža bu runjewon roztorhane, tak zo dyrbjachu sobudźěłaćerjo po­hrjebneho instituta jednotliwe dźěle ze­zběrać. Policija njezbožo dale přepytuje.

Policija (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Nic sornu, ale čłowjeka přejěli

Ohorn. Ćežke wobchadne njezbožo stało je so dźensa w nocy na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc blisko Ohornskeje wotbóčki. Něhdźe poł hodźiny po połnocy wjacori šoferojo policiji telefonisce zdźělichu, zo běchu po wšěm zdaću sornu přejěli. Jako wobsadka policajskeho awta k městnu njezboža přijědźe, so wukopa, zo njeběchu awta sornu přejěli, ale čłowjeka. Čehodla bě wosoba na awtodróze, je dotal runje tak mało znate kaž jeje identita. Po prěnich dopóznaćach ­běchu štyri wosobowe jězdźidła na nje­zbožu wobdźělene. Kaž wjacori ludźo rozprawjachu, běchu dalše wosobowe awta kaž tež pućowanski bus na městnje njezboža skrótka pozastali, po tym pak dale jěli, dokelž šoferojo měnjachu, zo bě něchtó sornu přejěł.

Policija (27.05.16)

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

Z kradnjenym motorskim znjezbožił

Komorow. Na zwjazkowej dróze B 156 je zawčerawšim wječor 27lětny muž kontrolu nad motorskim zhubił, z dróhi zajěł a zwróćił. Při tym so tak ćežko zrani, zo dyrbjachu jeho do chorownje dowjezć. Prěnje přepytowanja policije wunjesechu, zo bu motorske 3. meje w Drježdźanach pokradnjene. Přičinjene čisło pak pochadźeše wot hinašeho motorskeho. Nimo toho 27lětny žanu jězbnu dowolnosć njewobsedźi a je do njezboža drogi brał. Poslednja adresa, pod kotrejž bě wón přizjewjeny, bě jastwo.

Policija (26.05.16)

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

Při porjedźenju awta znjezbožił

Hornja Kina. Smjertnje znjezbožił je zawčerawšim wječor muž w Hornjej Kinje, jako je swoje awto porjedźał. Swójbni namakachu 47lětneho něhdźe w 22 hodź. pod jězdźidłom typa VW T 1. Tak mjenowany Bulli steješe z jednym kolesom na hrudźi muža. Jemu njemóžachu hižo pomhać. Kriminalna policija tragiski pad bliže přepytuje. Při tym z toho wuchadźa, zo jedna so wo njezbožo a nic wo njeskutk.

Znowa w bydlenju kradnyli

Ottendorf-Okrilla. W Hornjej Łužicy su po wšěm zdaću dale paduši po puću, ­kotřiž so do bydlenjow zadobywaja, hdyž wobydlerjo w domje njejsu. Najnowši ­tajki pad sta so zawčerawšim w Ottendorfje-Okrilli. Mějićel bydlenja so tam na swojej zahrodźe zaběraše a wostaji ­nabočne durje do bydlenja wočinjene. Njekedźbliwosć njeznaći hnydom wužichu, zastupichu do bydlenja a wšitke stwy za pjenjezami a dalšimi hódnotnymi wěcami přepytachu. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, pokradnychu skućićeljo z jednoho kamora třicyfrowu sumu pjenjez a so na to zminychu.

Policija (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Při kupanju kedźbować

Wojerecy. Zo dyrbiš tež při kupanju na swoje wobsydstwo dźiwać, dyrbješe minjenu njedźelu młodostny při Šibojskim jězoru bolostnje nazhonić. Jako so 14lětny z wody na pobrjóh nawróći, bě jeho handy Samsung Galaxy fuk. Aparat bě něhdźe 600 eurow hódny.

Policija (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Kuču pokradnyli

Klóšterska Nowa Wjes. W Hornjej Łu­žicy kopja so po wšěm zdaću padustwa z konjencow jěchanskich towarstwow a dalšich zjednoćenstwow. Najnowši tajki pad sta so w nocy na njedźelu w Klóšterskej Nowej Wsy pola Kulowa. Tam zhubichu so cyła kuča – tak mjenowany marathonowy wóz – a dalše za jěchanje trěbne wěcy. Wěcnu škodu trochuja na ně­hdźe 6 500 eurow.

Nastroje fuk

Hnašecy. Z najwšelakorišim gratom za dom,­ dwór a zahrodu su so njeznaći w nocy na njedźelu w Hnašecach zastarali, bohužel nic legalnje. Tam zadobychu so na zahrodowej ležownosći do garaže. Z njeje zhubichu so mały traktor za syčenje trawnika, motorska piła kaž tež freza. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na 3 000 eurow. Nimo toho načinichu paduši něhdźe 800 eurow wěcneje škody. Kriminalna policija je pad přewzała a pyta nětko za skućićelemi.

Policija (23.05.16)

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Stajnje zaso alkohol

Jitro. Z wjacorymi padami jězdźenja pod wliwom alkohola dyrbješe so policija kónc tydźenja zaběrać. W Jitru bě w nocy na njedźelu 43lětny muž ze swojim Opelom po puću. Wuhladawši policistow wón wotsamo zasta a chcyše so pěši wotsalić. Přičinu za to zwěsćichu zastojnicy při kontroli. Muž měješe 0,80 promilow alkohola w kreji. Wjele wjace intus měješe sobotu dopołdnja wodźer nakładneho awta w Bretnigu. Pola njeho zwěsćichu 3,04 promile alkohola. Jězbna dowolnosć 33lětneho drje je nětko na dlěši čas fuk. Tež wobchadne njezbožo wčera připoł­dnju na awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće sta so pod wliwom alkohola. 62lětny muž bě tam z Mazdu na prawy bok jězdnje zajěł, dźiwinowy płót přełamał a do štoma zrazył.

Policija (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Z drogami wopojeny

Budyšin. Po wšěm zdaću drogi brał je w nocy na štwórtk 35lětny muž, kotrehož namakachu we wjaceswójbnym domje na Budyskej Skalowej. Wobydlerjo drje wołachu policiju, mjeztym pak muž do swojeho bydlenja dźěše a so zamkny. Dokelž wón kóždužkuli kooperaciju wotpokaza, wobornicy bydlenje wočinichu. Lěkar zapokaza jeho do chorownje.

Policija (19.05.16)

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Dźěćom wjeselo skazyli

Wojerecy. Po wšěm zdaću su samo rostliny do zahrodki někotrym sobučłowjekam předrohe, zo je radšo něhdźe kradnu. Na Roberta Schumannowej we Wo­jerecach su sej za to šulsku zahrodku wupytali.­ Tam dyrbjachu zawčerawšim zwěsćić, zo bě něchtó kerčki holanskich a janskich jahodkow kaž tež kosmačkow pokradnył, nimo toho wjace hač 20 stabow za tomatowe rostliny. Paduši njejsu tak jeno 160 eurow wěcneje škody načinili, ale holcam a hólcam zawěsće tež wjeselo na šulskej zahrodźe skazyli.

Policija (18.05.16)

srjeda, 18. meje 2016 spisane wot:

Za wopitym hižo pytali

Pěskecy. 24lětneho wodźerja Audija su zawčerawšim w Pěskecach kontrolowali a pola njeho 1,8 promilow alkohola w kreji zwěsćili. Při přepruwowanju personalijow zwěsćichu, zo za młodym mužom hižo pytaja. Wón bu přeńdźenja přećiwo zakonjej wo winowatostnym zawěsćenju dla k 1 500 euram pokuty zasu­dźe­ny, kotrež hišće zapłaćił njebě. To wón na městnje nachwata a wuńdźe tak zajeću.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND