Policija (26.10.15)

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:

Šešow. Z policiju honił je so w nocy na sobotu 14lětny mopedist. Zastojnikam bě jězdźidło w Njeswačidle napadnyło, dokelž njeměješe trěbne zawěsćenske znački, a chcychu młodostneho tuž kontrolować. Tón pak jim ćekny. Hakle w Šešowje móžachu jeho k zastaću pohnuć. Kontrola zdobom wujewi, zo njeměješe 14lětny nimo winowatostneho zawěsćenja scyła žanu jězbnu dowolnosć. Policija pad nětko dale přepytuje.

Tornow. Z dotal njeznateje přičiny je sobotu popołdnju na dróze mjez Čornym Chołmcom a Tornowom šofer Renaulta do kolesowarki zrazył a ju ćežko zranił. 75lětna kolesowarka bě do samsneho směra po puću. Dokelž při zražce padny a nachwilnje wědomje zhubi, dowjezechu ju najspěšnišo do chorownje. 80lětny šofer awta wosta njezranjeny. Njezbožowa słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije njezbožo přepytuje.

Policija (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Wjazońca. Z dotal njeznateje přičiny su so wčera popołdnju we Wjazońčanskej cwibakowej fabrice smaženske kachle zapalili. Kaž policija zdźěla, móžachu wšitcy sobudźěłaćerjo twornju dźěłarnje nje­zranjeni wopušćić. Wohnjowa wobora płomjenja spěšnje zhaša. Tež te, kotrež běchu so hižo do hale předrěli. Kriminalna policija je swoje slědźenja za přičinu wohenja na městnje zahajiła. Za čas hašenja wosta zwjazkowa dróha přez wjes zawrjena. Po prěnich trochowanjach wučinja škoda wjacore stotysac eurow.

Policija (22.10.15)

štwórtk, 22. oktobera 2015 spisane wot:

Porchow. Hnydom dweju paduchow awtow je policija wčera na awtodróze A 4 pola Porchowa lepiła a zajała. Při kontroli BMWja, kotryž bě do směra na Zhorjelc po puću, zwěsćichu zastojnicy mnoho dopokazow na jězdźidle w hódnoće wjac hač 50 000 eurow, zo bě wone pokradneje. 35lětneho šofera zajachu.

Krótko na to kontrolawachu zastojnicy w Zhorjelcu při hranicy k Pólskej čorny Audi A 5. Při tym so wukopa, zo je 33lětny šofer prawdźepodobnje pomocnik paducha BMWja był. Policja tež jeho zaja.

Policija (21.10.15)

srjeda, 21. oktobera 2015 spisane wot:

Klětno. Na statnej dróze S 121 mjez Klětnom a Chrjebju-Nowej Wsu je wčera nawječor 46lětna wodźerka Nissana ćežko znjezbožiła. Kaž policija zdźěla, je wona z dotal nje­znateje přičiny kontrolu nad wodźidłom zhubiła a zajědźe do přirowa, hdźež so z awtom přećisny. Ćežko zranjena šoferka běše w Nissanu tak jara za­tłusnjena, zo dyrbješe ju Klětnjanska wohnjowa wobora z njeho wurězać, zo móhł jej nuzowy lěkar pomhać. Dróha mjez Klětnom a Chrjebju-Nowej Wsu bě dwě hodźinje zawrjena. Wěcna škoda na awće wučinja něhdźe 10 000 eurow.

Policija (20.10.15)

wutora, 20. oktobera 2015 spisane wot:

Njebjelčicy. Na statnej dróze S 94 mjez wotbóčkomaj Njebjelčicy a Pančicy-Kukow je dźensa rano krótko po sedmich k ćežkemu wobchadnemu njezbožu dóšło. Wodźer Nissana měješe po wšěm zdaću jara nuzne. Po tym zo bě małotransporter přesćahnył, jemu to njedosahaše, tak zo najebać napřećiwny wobchad tež hi­šće Seat přesćahny. Při tym pak so napřećopřijěduceho Hyundaija šmórny, zhubi kontrolu nad wodźidłom, zrazy do nabóčneho wobhrodźenja a zjě­dźe wróćo na jězdnju. Młoda šoferka Seata njemóžeše hižo doborzdźić a hišće lochce do Nissana storči. Při njezbožu so šofer Nissana ćežko zrani, wodźerka Hy­un­daija lochko. Wobeju dowjezechu do chorownje. Šoferka Seata poćerpje šok. Dobro­wólnej wohnjowej woborje z Njebjelčic a Brěznje městno njezboža ru­mowa­štej. S 94 bě něhdźe tři hodźiny mjez Pančicami-Kukowom a Njebjelči­cami dospoł­nje zawrjena. Policija pře­pytuje mjez­tym přećiwo zawinowarjej njezboža hrubeho zasahnjenja do na­dróžneho wobchada dla. Wón bě sam přiznał, zo bě spěšnišo po puću był hač dowolene 100 km/h.

Policija (19.10.15)

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:

Kulow. Z kolesom drje budźe nětko 41lětny muž z Kulowskeje wokoliny hiš­će­ tróšku dlěje jězdźić dyrbjeć. Jako jeho sobotu w nocy zastojnicy Wojerowskeje policajskeje direkcije na Budyskej hasy w Kulowje kontrolowachu, napadny jim nimo njewšědneho jězbneho stila tež „chorhojčka“. Test wujewi, zo měješe kolesowar 2,98 promilow alkohola w kreji.

Policija (16.10.15)

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Lejno. Njewšědna hara bě to wčera rano na stanowanišću w Lejnom pola Wojerec při tamnišim jězoru. Z wulkim wrjeskotom je tam stanowanski připowěšak rozbuchnył. Wohnjowi wobornicy drje přichwatachu, wjele k hašenju pak hižo njemě­jachu. Připowěšak bě dospołnje zničeny. Na zbožo žane wosoby w nim njeběchu, kaž móžachu po prěnim wob­hla­da­­nju městna wolóženi zwěsćić. Dalše připowěšaki na samsnym stanowanišću so njewobškodźichu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 10 000 eurow.

Policija (15.10.15)

štwórtk, 15. oktobera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Skónčnje raz je so policiji poradźiło, trikowych wobšudnikow zajeć. Hižo zašły tydźeń běštaj mužej w starobje 43 a 52 lět z wokoliny Bremena 75­lětneho Wojerowčana wo něšto tysac eurow­ wobšudźiłoj, wudawajo, zo trjebataj pjenjezy za załoženje firmy. Policija hakle pozdźišo wo tym zhoni. Nětko přizjewištaj so wonaj znowa pola rentnarja, prošo wo dalše pjenjezy. Tónraz pak so Wojerowčan zjebać njeda a informowaše policiju. Zastojnicy wujednachu ze skućićelomaj fingěrowane přepodaće pjenjez a jeju při tym wutoru dopołnja na Łuži­skim­ naměsće zajachu.

Policija (14.10.15)

srjeda, 14. oktobera 2015 spisane wot:

Bórk. Bjezmała do jastwa přišoł by za­wčerawšim muž, kotrehož kontrolowachu zastojnicy na dojězdźowanskim parkowanišću w Bórku pola Budyšina. Jako sej zastojnicy papjery 30lětneho bliže wobhladachu, so wukopa, zo za nim hižo pytaja, dokelž wón statej třicyfrowu sumu pjenjez dołži. Muž dołh na městnje zapłaći a smědźeše tuž dale jěć.

Policija (13.10.15)

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:

Biskopicy. Z njewšědnym padom zaběra so policija w Biskopicach. Tam běchu njeznaći w nocy na njedźelu na priwatnej ležownosći štyri metry wysoki aziski jałorc (Wacholder) podrězali. Štom bě 24 lět stary, jeho zdónk měješe přeměr dźesać centimetrow. Drjewo pak skućićeljo sobu wzali njejsu.

Ottendorf-Okrilla. Wobchadne nje­zbožo sta so wčera wječor na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Ottendorf-Okrilla a Hermsdorf. Tam bě nakładne awto zadźěwka dla borzdźiło, za nim jěduce wosobowe awto pak to přepozdźe pytny a wotzady do njeho zrazy. 47lětneho šofera awta dowjezechu do chorownje. A 4 do směra na Drježdźany bě hač do 23 hodź. sčasami dospołnje zawrjena.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND