Policija (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy. Mało wjesela nad swojej rubiznu mějachu minjeny pjatk třo rubježnicy we Wojerecach. W nakupowanišću na industrijowej přestrjeni wutorhnychu woni 48lětnej žonje ručnu tobołku a so z njej zminychu. Při tym wjacorych ludźi namócnje nabok storčichu. Wonka pak woni tobołku preč ćisnychu. Snano bu jim nadobo wědome, što běchu runje skućili. Hłupe jeno, zo su z tobołku tež klučiki swojeho awta wotbyli. Z nim rubježna trójka tuž hižo ćeknyć njemóžeše. Wobydlerjej, kiž bě wšitko wobkedźbował, so poradźi jich dosahnyć a tak dołho zadźeržeć, doniž policija njepřijědźe. Mužow w starobje 20 a 30 lět kaž tež 35lětnu žonu zastojnicy zajachu.

Policija (15.01.16)

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Mučow. Wobchadne njezbožo stało je so wčera krótko po 19 hodź. mjez Mučowom a Kulowom. 31lětna bě tam kon­trolu nad wodźidłom Renaulta zhubiła a z dróhi zjěła. Při tym so awto zwróći a wosta na kromje puća ležo. Žona so na zbožo jeno snadnje zrani.

Policija (14.01.16)

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Słona Boršć. Byrnjež šoferojo bencin a diesel tuchwilu za dosć přijomnu płaćiznu dóstali, to za někotrych wodźerjow awtow po wšěm zdaću hišće žana přičina njeje, swoju zličbowanku za tankowanje zapłaćić. Jeničce z dweju awtodróhoweju tankownjow při A 4 pola Słoneje Boršće su wot spočatka tohole lěta šěsć padow wobšudnistwa přizjewili. Škoda wučinja dohromady něhdźe 350 eurow. Zwjetša běchu skućićeljo za swoje awto pokradnjene čisła wužiwali.

Nowa Wjeska. W nocy na wutoru běchu so njeznaći do firmy w Nowej Wjesce při puću do Róžanta zadobyli. Pokradnyli su twarnišćowe radijo a akušrubowak. Cyłkownu škodu trochuja na 2 000 eurow.

Policija (13.01.16)

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy. Runje před klinikumom sta so wčera rano we Wojerecach wobchadne njezbožo. Rentnarjej staj tam pěši dróhu přeprěčiłoj. 41lětna wodźerka awta to po wšěm zdaću přepozdźe spózna, zajědźe do njeju a 80lětneho muža a 75lětnu žonu ćežko zrani. Jeju dowjezechu do bliskeje chorownje. Nětko pyta policija za swědkami, předewšěm za prěnjej pomocnicu, kotraž bě dźěćacu drastu jako podłohu pod hłowu přewostajiła.

Policija (12.01.16)

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Běła Woda. Z padom nuzowanja w na­dróžnym wobchadźe zaběra so wot za­wčerawšeho policija w Běłej Wodźe. Na tamnišej­ statnej dróze S 126 do směra na Běłu Wodu bě so njedźelu wječor 18lětny wodźer Opela přewšo blisko před nim jěducemu VWjej bližił. Nimo toho zaswěći wón čerwjeno-žołte błyskate swěcy (Frontblitzer), na čož zawołachu sobujěducy VWja policiju a zdźělichu jej čisło Opela. Zastojnicy Běłowodźanskeho policajskeho rewěra młodostneho na to doma wopytachu. Wón policistam wumjetowane nuzowanje přizna a jim błyskate swěcy přewostaji. Hač změje to za 18lět­neho šofera prawniske konsekwency, nětko pruwuja.

Policija (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Kamjenc. K wulkozasadźenju wuchowanskich mocow a policije drogow dla je sobotu nawječor w Kamjencu dóšło. Tam běchu třo mužojo dotal njeznatu, ale na kóždy­ pad njestrowu maćiznu brali. Třoch muži w starobje 28, 31 a 32 lět namaka mać jednoho z nich bjez wědomja. Wšitkich třoch dowjezechu do chorownje. Policija nětko bliše wobstejnosće tohole drogoweho padu přepytuje a spyta wuslědźić, wo kotru wopojacu maćiznu je so jednało.

Goldbach. Wosrjedź powołanskeho wobchada je dźensa rano sorna zwjazkowu dróhu B 6 pola Goldbacha přeprěčiła. Wodźer transportera drje hišće zaborzdźi, njemóžeše pak zražce ze zwěrjećom zadźěwać. Na to tež hišće wosobowej awće wotzady do transportera prasnyštej. Sorna zražku njepřežiwi, jednoho ze šoferow dowjezechu do chorownje.

Policija (08.01.16)

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Hornja Hórka. Zo njemóže škodźeć, wobchadne předpisy wobkedźbować, hdyž je na přikład dróha zawrjena, dyrbješe zawčerawšim młody muž ze swojim awtom pola Hornjeje Hórki nazhonić. Byrnjež tam wokrjesna dróha wot Wjelećina přez Mnišonc do Hornjeje Hórki zymskich poměrow dla zawrjena była, chcyše wón tónle puć na kóždy pad wužiwać, zo by snano tróšku časa zalutował. Dokelž pak bě jězdnja zalodźena, zhubi 28lětny w lěwej křiwicy kontrolu nad swojim Opelom a zrazy do štoma. Šofer so na zbožo njezrani, na awće pak nasta něhdźe tysac eurow škody. Čas zalutował wón potajkim njeje a nimo toho je hišće pjenjezy přisadźił.

Policija (07.01.16)

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Wulka Dubrawa. Wjacore njeskutki stachu so w silwesterskej nocy we Wulkej Dubrawje. Nětko pyta policija swědkow, kotřiž su něšto wobkedźbowali. Tak běchu njeznaći z praskotakami listowy kašćik pěstowarnje skóncowali. Na Dwór­nišćowej wobškodźichu woni listowe kašćiki cyłeho bydlenskeho domu, a na Šulskej paleše so kontejner za staru papjeru. Swědcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (06.01.16)

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:

Radwor. Wšo druhe hač rjany start do noweho lěta mějachu wobydlerjo jednoswójbneho domu w Radworju. Jako woni w nocy na póndźelu na hornim poschodźe spachu, zadoby so paduch z pinčnym woknom do domu. W pincy kaž tež na prěnim poschodźe wón wšitke ka­mory a polcy za pjenjezami přepyta. Pokradnył je chěžne kluče, mobilne telefony, móšnje, lutowanske swinko kaž tež płašć, šawl a laptop. Hakle rano wobydlerjo wobradu wuhladachu. Škodu trochuje mějićel domu na něhdźe 2 200 eurow.

Policija (05.01.16)

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Großröhrsdorf. 46lětna žona, kotraž bě zawčerawšim připołdnju pola Großröhrsdorfa znjezbožiła, je wčera w chorowni zemrěła. Kaž policija zdźěli, bě žona­ njedźelu ze swojim Mercedesom nimale frontalnje do štoma zrazyła a so ćežko zraniła. Pozadki tragiskeho nje­zboža policija nětko přepytuje.

Kamjenc. Policiju a wuchowanske mocy wołachu zawčerawšim wječor do Kamjenskeho domu požadarjow azyla. Tam bě so 20lětny wobydler po wšěm zdaću sam z nožom na rukomaj a na hrudźi zranił. Přičina toho běchu najskerje strowotniske problemy młodeho muža, kotrehož dowjezechu do chorownje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND