Policija (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Gumijowy čołm pokradnyli

Wulke Ždźary. Na kotrym z łužiskich jězorow drje paduši swoju rubiznu wužiwaja? Z tymle prašenjom zaběra so policija we Wulkich Ždźarach, hdźež běchu sej njeznaći njewšědnu rubiznu wupy­tali. W nocy na minjenu srjedu přewi­nychu woni płót wokoło saněrowanskeje kónčiny Hórnikečanskeho jězora a dóstachu so tak na twarnišćo. Tam po­kradnychu industrijowy gumijowy čołm, štyri padle a wonkowny motor. Škodu na skóncowanym płoće a hódnotu pokradnjeneho dźěłoweho gratu saněrarjow trochuja na dohromady 5 500 eurow­. Kriminalna policija pad přepy­tuje a nětko najskerje při jězorach wo­sebje kedźbuje.

Policija (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kuchinski grat drohi był

Kamjenc. Před móžnymi wobšudnikami warnuje policija w Kamjencu a wokolinje. 89lětneho wobydlerja Lessingoweho města je zawčerawšim njeznaty muž narěčał a wudawał, zo chce jemu antikske meble za njemało pjenjez wotkupić. Popołdnju chcyše pjenjezy přinjesć. W běhu rozmołwy poskići njeznaty kófer z kuchinskim gratom, kotryž bě pječa jara­ drohotny a 700 eurow hódny. Rentnar jemu to wěrješe a nahladnu sumu na městnje zapłaći. Něšto hodźin pozdźišo, jako podarmo na muža čakaše, poča­ starc dwělować, hač bě wšitko prawje­ činił, a informowaše policiju.

Policija (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Jězbny započatkar wopity był

Budyšin. Po wšěm zdaću z wulkej spěšnosću bě dźens w nocy jězbny započatkar w Budyšinje po puću. W dołhej lěwej křiwicy na Zeppelinowej zhubi wón ně­hdźe w 3 hodź. kontrolu nad swojim Opelom a zajědźe na prawy bok dróhi. Tam přełama najprjedy płót a so na to na dworje priwatneje firmy wjacekróć přećisny. Mjez někotrymi štomikami před železniskim mostom wosta dospołnje skóncowane jězdźidło na boku ležo. Ćežko zranjeneho 19lětneho šofera dyrbješe wohnjowa wobora z awta wuća­hnyć. Hladajo na to, kak demolěrowane wone bě, měješe młody muž zbožo, zo bě sam w nim. Dowjezechu jeho k lěkarskemu zastaranju do chorownje. Při kontroli běchu policisća zwěsćili, zo měješe muž 1,4 promile alkohola w kreji.

Policija (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Muža z pokradnjenym awtom lepili

Budyšin. Na awtodróze A 4 njedaloko Budyšina do směra na Zhorjelc je policija wčera dopołdnja muža z pokradnjenym VW Touranom lepiła. Za awtom su hižo mjezynarodnje pytali, dokelž bu wone jenož něšto hodźin do toho w Erfurće pokradnjene. Za wodźidłom sedźeše 53lětny muž, kotrehož zastojnicy nachwilnje zajachu. Nětko pad bliže přepytuja.

Policija (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

Policija (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Přespěšne před gymnazijom

Budyšin. Při kontroli před Serbskim gymnazijom je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Ze 403 měrjenych jězdźidłow bě nimale 20 přespěšne. Při dowolenych 30 km/h bě rekord 61 km/h.

Policija (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenski připowěšak fuk

Budyšin. Najskerje hižo na dowol myslili su njeznaći, kotřiž zadobychu so na teren awtoweho domu na Budyskej Lubijskej. Tam pokradnychu swětły dowolowy bydlenski připowěšak typa Prestige. Nimo toho spakosćichu dwě kolesy wo­soboweho awta Suzuki. Škoda wučinja nimale 4 000 eurow.

Policija (28.04.15)

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Pčolace ludy kradnyli

Hórnikecy. Njewšědnu rubiznu su sej njeznaći w Hórnikecach wupytali. Tam dyrbješe 73lětny pčołar zwěsćić, zo je jemu něchtó dźesać pčolacych ludow pokradnył. Wužitne insekty běchu w 50 króć 50 króć 50 centimetrow wulkich kołćach. Nastatu škodu trochuje rentnar na 2 000 eurow. Dale načinichu paduši­ 120 eurow wěcneje škody.

Policija (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Po dźesatkach hromady zapaleli

Kamjenc. Njeznaći zapalerjo su wohnjowym wobornikam w Hornjej Łužicy kónc tydźenja njetrjebawše zasadźenja a přidatne dźěło nabrěmjenili, jako na mnohich městnach hromady za cho­dojtypalenje dočasnje zapalichu. Tak palachu so w nocy na sobotu hromady w Sernjanach, w Hlinje (Gleina) pola Malešec, w Chrósćicach, we Worklecach a w Sulšecach pola Kulowa. W nocy na njedźelu běchu skućićeljo znowa po puću a zapalichu hromady mjez druhim we Łomsku pola Njeswačidła, w Bukojnje pola Malešec, w Rakecach, Porchowje a Budestecach.

Policija (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Wotpadkowe sudobja so palili

Radwor. Wulke zbožo mějachu wčera wječor wobydlerjo bydlenskeho domu na Radworskej nawsy. Tam bě z dotal njeznateje přičiny woheń we wotpadkowych sudobjach, stejacych bjezposrědnje při domje, wudyrił. Spočatnje to ani nichtó pytnył njeje. Hakle jako běchu wone wjetše, něchtó płomjenja wuhlada a wobornikow alarmowaše. Na to přichwata wjace hač 40 kameradow, dokelž njebě wěste, hač je woheń na dom přeskočił. Na zbožo pak tomu tak njebě, tak zo móžachu jón spěšnje zhašeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND