Policija (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Kamjenc. K wulkozasadźenju wuchowanskich mocow a policije drogow dla je sobotu nawječor w Kamjencu dóšło. Tam běchu třo mužojo dotal njeznatu, ale na kóždy­ pad njestrowu maćiznu brali. Třoch muži w starobje 28, 31 a 32 lět namaka mać jednoho z nich bjez wědomja. Wšitkich třoch dowjezechu do chorownje. Policija nětko bliše wobstejnosće tohole drogoweho padu přepytuje a spyta wuslědźić, wo kotru wopojacu maćiznu je so jednało.

Goldbach. Wosrjedź powołanskeho wobchada je dźensa rano sorna zwjazkowu dróhu B 6 pola Goldbacha přeprěčiła. Wodźer transportera drje hišće zaborzdźi, njemóžeše pak zražce ze zwěrjećom zadźěwać. Na to tež hišće wosobowej awće wotzady do transportera prasnyštej. Sorna zražku njepřežiwi, jednoho ze šoferow dowjezechu do chorownje.

Policija (08.01.16)

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Hornja Hórka. Zo njemóže škodźeć, wobchadne předpisy wobkedźbować, hdyž je na přikład dróha zawrjena, dyrbješe zawčerawšim młody muž ze swojim awtom pola Hornjeje Hórki nazhonić. Byrnjež tam wokrjesna dróha wot Wjelećina přez Mnišonc do Hornjeje Hórki zymskich poměrow dla zawrjena była, chcyše wón tónle puć na kóždy pad wužiwać, zo by snano tróšku časa zalutował. Dokelž pak bě jězdnja zalodźena, zhubi 28lětny w lěwej křiwicy kontrolu nad swojim Opelom a zrazy do štoma. Šofer so na zbožo njezrani, na awće pak nasta něhdźe tysac eurow škody. Čas zalutował wón potajkim njeje a nimo toho je hišće pjenjezy přisadźił.

Policija (07.01.16)

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Wulka Dubrawa. Wjacore njeskutki stachu so w silwesterskej nocy we Wulkej Dubrawje. Nětko pyta policija swědkow, kotřiž su něšto wobkedźbowali. Tak běchu njeznaći z praskotakami listowy kašćik pěstowarnje skóncowali. Na Dwór­nišćowej wobškodźichu woni listowe kašćiki cyłeho bydlenskeho domu, a na Šulskej paleše so kontejner za staru papjeru. Swědcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (06.01.16)

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:

Radwor. Wšo druhe hač rjany start do noweho lěta mějachu wobydlerjo jednoswójbneho domu w Radworju. Jako woni w nocy na póndźelu na hornim poschodźe spachu, zadoby so paduch z pinčnym woknom do domu. W pincy kaž tež na prěnim poschodźe wón wšitke ka­mory a polcy za pjenjezami přepyta. Pokradnył je chěžne kluče, mobilne telefony, móšnje, lutowanske swinko kaž tež płašć, šawl a laptop. Hakle rano wobydlerjo wobradu wuhladachu. Škodu trochuje mějićel domu na něhdźe 2 200 eurow.

Policija (05.01.16)

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Großröhrsdorf. 46lětna žona, kotraž bě zawčerawšim připołdnju pola Großröhrsdorfa znjezbožiła, je wčera w chorowni zemrěła. Kaž policija zdźěli, bě žona­ njedźelu ze swojim Mercedesom nimale frontalnje do štoma zrazyła a so ćežko zraniła. Pozadki tragiskeho nje­zboža policija nětko přepytuje.

Kamjenc. Policiju a wuchowanske mocy wołachu zawčerawšim wječor do Kamjenskeho domu požadarjow azyla. Tam bě so 20lětny wobydler po wšěm zdaću sam z nožom na rukomaj a na hrudźi zranił. Přičina toho běchu najskerje strowotniske problemy młodeho muža, kotrehož dowjezechu do chorownje.

Policija (04.01.16)

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Budyšin. Wulke mjerzanja je sej hnydom spočatk lěta muž w Budyšinje načinił. 28lětny bě we wčerawšich rańšich ho­dźinach z awtom w Strowotnej studni po puću, jako chcychu jeho policisća kontrolować. Město toho pak zo by zastał, stupi wón na płun a smaleše­ wotsal. Wjacore razy jědźeše bjez swěcy po chódniku,­ tež rjadowanje předjězby na někotrych křižowanišćach bě jemu smorže. Po tym zo jeho tři policajske awta­ přiwšěm k zastaću nuzowachu, móžachu­ njemdreho šofera skónčnje kontrolować. Při tym so wukopa, zo wón scyła žanu jězbnu dowolnosć nima, zo steješe pod wliwom drogow a zo nimo toho jeho awto ani zawěsćene njebě. Za wšo to změje so nětko zamołwić.

Policija (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Pančicy-Kukow. K wobchadnemu nje­zbožu, na kotrymž běštej dwě jězdźidle wobdźělenej, dóńdźe zawčerawšim na statnej dróze S 100. Wodźer Daimlera-Benz bě z Pančic-Kukowa do směra na Kamjenc po puću. Blisko Hlinowca skoči jemu naraz sorna do awta a zleća hišće do napřećo jěduceho Passata. Tež jeho wodźer njemóžeše so zražce ze zwěrjećom wuwinyć. Wěcna škoda na awtomaj wučinja ně­hdźe 1 200 eurow. Sorna bě nablaku mortwa.

Policija (29.12.15)

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Po wobšěrnych přepytowanjach je kriminalna policija štyri wobšudnistwa z pokradnjenymi EC-kartkami wujasniła. K njeskutkam dóšło bě loni w decembru kaž tež lětsa w januaru a měrcu w Budyšinje. Policija je w medijach z pasowymi wobrazami skućićelow zjawnje za njeznatymi slědźiła. Tež w telewizijnym wusyłanju MDR „Kripo Live“ w lěću wo tym rozprawjachu. Swědcy njeskutka podhladnych spóznachu. Na zakładźe pokiwa swědka z Drježdźan wuslědźichu kriminalisća 41lětneho čěskeho staćana a 14lětnu sobuskućićelku. Tež Budyšanaj w starobje 13 a 17 lět stejitaj w fokusu přepytowanjow. Njeskutka podhladnym wumjetuja, zo su z pokradnjenymi pjenježnymi kartkami w bliskich awtomatach něhdźe 3 800 eurow wot­zběhnyli. Za njeskutka podhladnymaj z Čěskeje kriminalna policija dale pyta.

Kamjenc. W nocy na njedźelu je so na Kamjenskej­ Johannesa Frankowej hasy­ awto paliło. Wohnjowa wobora měješe woheń spěšnje pod kontrolu. Krótko po tym lepichu policisća tež 25lětneho podhladneho zapalerja.

Policija (28.12.15)

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Rodecy. Jako je sej najwjetši dźěl ludźi druhi dźeń hód popołdnju kofej a wosušk słodźeć dało, wołachu wohnjowych wobornikow do lěska mjez Rodecami w Bukečanskej gmejnje a Łuskom, přisłušacym Wósporkej, k hašenju. Tam paleše­ so štom, kiž bě chětro dudławy. Za 15 kameradow třoch wohnjowych woborow pak njebě problem, płomjenja spěšnje podusyć. Štom na to podrězachu, tak zo z njeho hižo žadyn dalši strach njewuchadźeše. Nětko policija pruwuje, hač drje běchu jón worakawcy zapalili, přetož při nimale nalětnim wjedrje sobotu wuchodnje Budyšina žane njewjedra z błyskami registrowali njejsu.

Policija (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

Biskopicy. Tak mjenowany Móst lěsneje myški (Haselmausbrücke) nad zwjazkowej dróhu B 98 w Biskopicach je so dźensa w nocy palił. Krótko po połnocy třo mužojo, kotřiž běchu na dompuću z adwentnički, woheń wuhladachu a wohnjowu woboru alarmowachu. Jako dobrowólni wobornicy z Biskopic a Geißmannsdorfa z dohromady 24 kameradami přijědźechu, běchu so płomjenja hižo na dźěl mosta rozpřestrěli. Na zbožo móžachu je wobornicy spěšnje zhašeć. Kaž so pozdźišo wukopa, bě něchtó móst na dwěmaj městnomaj ze starymi no­winami zapalił. Dźěl z nich wobornicy zawěsćichu. Snano móža wone pokiw na móžneho skućićela być. Na jednym mě- stnje ma špundowanje mosta nětko dźěru. Jeno dźakowano spěšnemu alarmowanju móžachu wjetšej škodźe zadźěwać. W Biskopicach pak so nětko prašeja, hač drje je tuchwilu zaso njeznaty zapaler w měsće po puću.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND