Pokiwy (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

W piwarni wulce swjeća

Kulow. Mjeztym hižo 26. piwarniski swjedźeń wotměje so wot dźensnišeho do njedźele w Kulowje. Zahaja jón dźensa z rejemi z kapału „Božemje cryers“. Zastup je darmotny. Sobotu móža sej zajimcy wot 14 hodź. piwarnju wobhladać, w 16 hodź. přizamknje so hižo tradicionalne piwarniske wubědźowanje. Wječor přeproša znowa na reje z Choćebuskej kapału nAund. Njedźelne rańše piwko wobrubi Choćebuska dujerska kapała. Popołdnju poskića kofej a tykanc. K tomu před­staji spěwar a hudźbnik Dav Hansson něhdźe wot 16 hodź. swój program „Udo Jürgens“. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

W prazwěrjencu kolesować

Mały Wjelkow. Krótko do ćmoweho počasa móža sej mali wopytowarjo Małowjelkowskeho prazwěrjenca tam swoje koleso wěstotnje přepruwować dać. Jutře, sobotu, wot 9 do 18 hodź. budźe Budyska wobchadna straža w parku na wopyće a informuje wo wěstoće na kolesu. Nimo toho budu wšelake parcoursy za koleso, roler a třikoleso natwarjene. Wot 14 do 15.30 hodź. witaja tam wobdźělnikow lětušeje rallyeje „Elbflorenz“, kotřiž nimo prazwěrjenca pojědu.

Žohnuja zaso zapřahi

W prózdninach komponować

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). W nazymskich prózdninach maja młodostni wot 14 lět móžnosć, w tydźenskim kursu zakłady komponowanja nawuknyć. Wšitcy, kotřiž chcychu přeco hižo raz muzikaliske ideje zwoprawdźić, njech tule składnosć wužija. Wobdźělnicy nawuknu, kak melodiju na papjeru přinjesu a kak teksty zhudźbnja. Nazhonity komponist Jan Cyž jich při tym podpěra. Wobdźělnicy měli noty znać. Tež wobknježenje instrumenta znajmjeńša na zakładnym niwowje je radźomne. Wobdźělenje na wosobu płaći 50 eurow. Kursy wotměja so wot 9. do 13. oktobra w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu stajnje wot 9 do 12 hodź. a wot 23. do 27. oktobra w Choćebuskej Academy of Music, tohorunja stajnje wot 9 do 12 hodź. Zajimcy njech přizjewja so w dorostowym studiju SLA pod telefonowym čisłom 03591/358 110 abo e-mailnje pod .

Protyka (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 22. do 24.9.  Studentske probowe lěhwo Zwjazka serbskich studowacych w Namysłowje 

   XIII. mjezynarodny festiwal dujerskeje hudźby z 25 orchestrami a skupinami w Budyšinje

  19:30 „Mišterske twórby chóroweje hudźby – wot zažneho baroka hač k modernje“ – koncert SLA w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Poetenbrettl – čitanje z Ulriku Almut Sandig w Kamjenskim Safeklubje

Sobotu 23.9.  Zahajenje 16. łužiskich rybarskich tydźenjow (do 5. nowembra) na Radworskej kupje

  8:00 Kubłanska jězba Budyskeje župy do Žitawy a Hrádeka nad Nisou

  10:00 Kolesowanje k Budyskim archeologiskim pomnikam – zetkanje při měšćanskim muzeju

  15:00 „Wotewrjene woknješko“ – zetkanje z migrantami we wobłuku Interkulturneju tydźenjow na Ćišćanskim statoku

  15:00 Serbske skawtske popołdnjo na Kukowskim hrodźišću

  18:00 Nóc šerjenjow w Małowjelkowskim błudźišću

  19:00 Balowa nóc na Ramnowskim hrodźe

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju

  21:00 Koncert ze skupinu Horny Harmonics Vol. 7 w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 24.9.  Zakónčenje wustajeńcy „Zachowane drohoćinki“ w Choćebuskim měšćanskim muzeju

Rozhłós (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo měnjenju młodźiny wo politice

11:20 Ratarske styki do Ukrainy

11:45 Nowa CD „Mi róžička je zakćěła“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo intensiwnym rěčnym kursu za Witaj-kubłarki

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Angelika Kurowscyna

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Mjezynarodny swjedźeń hudźby

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Něhdźe 800 wuměłcow z pjeć krajow wuhotuje we wobłuku 13. mjezynarodneho dujerskeho swjedźenja wot jutřišeho hač do njedźele dohromady 30 koncertow w Budyšinje a na wjacorych městnach wokrjesa. Před 26 lětami wot spěchowanskeho kruha Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra do žiwjenja zwołany je so Mjezynarodny swjedźeń hudźby w měsće a wokrjesu z rjanej tradiciju stał. Štóž rady na dujersku hudźbu w klasiskej, ale tež modernej formje słucha, njeměł tule składnosć skomdźić.

Do kina (21.09.17)

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

21.9.2017 – 27.9.2017 Budyski filmowy palast: Kingsman – The Golden Circle: wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so 22:15 Lego­ Ninjago: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Rock My Heart: nj 14:30 Expedition Happiness: pj 22:00 ES: srj 20:00 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje 17:15 Logan Lucky: wšědnje 19:45 (nimo­ pj a srj) High Society: wšědnje 16:00 (nimo pó), 18:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) Barry Seal – Only in America: pj a so 22:15 Annabelle 2: pj a so 22:30 Killer’s Bodyguard: pj 22:30 Bullyparade: wšědnje 17:15 a 20:00 Bigfoot Junior: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Planet der Affen – Survival w 3 D: so 22:30 Das Pubertier: nj 12:45 Ich – Einfach unverbesserlich 3: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: štw, pj, so a wu 14:45 Emoji: nj 12:15

Kino-ekstra: Zum Verwechseln ähnlich: pó 17:15 a 20:15

Pokiwaj (18.09.17)

póndźela, 18. septembera 2017 spisane wot:

Wotewru wustajeńcu

Kamjenc. We wobłuku Interkulturneju tydźenjow w Budyskim wokrjesu wotewru jutře, wutoru, w 19 hodź. na dworje Kamjenskeje radnicy nowu wustajeńcu. Jeje hesło rěka „Swětowe nabožiny – swětowy měr – swětowy etos“. K tomu porěči Katrin Baumann ze załožby Swětowy etos.

Žohnuja zaso zapřahi

Chrósćicy. Na wosebity nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow přeproša sekcija wěda a skutk Towarstwa Cyrila a Metoda njedźelu, 24. septembra, w 14 hodź. do Chrósćic na łuku při Hatkach. Na nyšpor přijědźe tohorunja Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers. Chró­šćan­scy wosadni dujerjo nutrnosć wobrubja.

Pokiwy (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Na dalši spěwny wječork

Jaseńca. Jutře, 16. požnjenca, přeproša towarstwo Serbska murja zajimcow znowa do Jasčanskeje „Bjesady“ při sportnišću na spěwny wječork. Hosćo móža so wjeselić na pisanu měšeńcu serbskich, němskich, jendźelskich a druhich słowjanskich pěsnjow. Samozrozumliwje chce tam Serbska murja tež nowe swójske kompozicije předstajić. Z pomocu tekstoweje knižki „Zaspěwam sej spěw“ móže kóždy rady sobu spěwać, ale tež rejwać. Započatk je w 20.30 hodź.

Durje gratownje wotewrjene

Rakecy. Dźeń wotewrjenych duri wuhotuje jutře, sobotu, Rakečanska wo­hnjowa wobora w swojej gratowni. W 14 hodź. chcedźa tam nowe jězdźidło z wjerćitym rěblom přepodać a je poswjećić. Na to wobornicy demonstruja, kak hodźi so rěbl zasadźeć. Tomu přizamknje so pokazka młodźinskeje wohnjoweje wobory. Nimo toho poskića kofej a tykanc. Za dźěći je wšelka zaběra přihotowana. Tohorunja jutře, ale hižo wot 9 hodź. budu na terenje bywšeho Rakečanskeho kubła čaporowe wiki.

Hród zdźěla zaso přistupny

Protyka (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 15. do 17.9.  13. nazymske wiki we Łazu

  19:30 Podijowa diskusija w Drježdźanskim Domje katedrale ze sakskimi kandidatami za wó­lby zwjazkoweho sejma k socialnym temam

  19:45 Premjera knihi Pawoła Roty na Radlubinje w Ralbicach

Sobotu 16. do 17.9.  Jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

  9:00 Wulke čaporowe wiki w Rakecach we wobłuku wohnjowoborneho swjedźenja

  10:00 Dworowy swjedźeń w Čornym Chołmcu

  12:00 Swjedźeń wodosportoweho towarstwa při jězoru w Sprjewinym Dole

  14:30 Program SLA „A nimjer fidle rejuju“ w Lubnjowje

  15:00 Nazymske spěwanje chórow na Budyskim torhošću z wobdźělenjom SLA

  16:00 Zakónčenje akciskeho tydźenja „přećiwo zabyću“ na Budyskich Žitnych wikach

  19:30 Předstajenje „Romeo a Julija na plaće“ w Budyskim NSLDź ze serbskimi, němskimi młodostnymi kaž tež młodymi ćěkancami

  20:30 Spěwny wječork ze skupinu Serbska murja w Jasčanskej „Bjesadźe“

  21:00 Darkmusic-party w Dźěžnikečanskej Kotołni

Njedźelu 17.9.  Budyska kermuša

  10:00 Pišćelowy koncert w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Pućowanje rangerow ze Stróžanskeho Domu tysac hatow k Hućinjanskemu niwowemu lěsej

Rozhłós (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20 Do wólbow: Strony a Serbja

11:45 Wustajeńca wo Krabaće

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo nazymskim semestrje Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu

13:00 Wo stawiznach serbskeje rejwanskeje hudźby

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND