Prěnje warnowanske stawki

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Augsburg (dpa/SN). We wjacorych zwjazkowych krajach su dźensa warnowanske stawki w zjawnej słužbje Zwjazka a komunow zahajili. W Sewjerorynsko-Westfalskej a Bayerskej su we wjacorych městach před měšćanskimi zawodami a radnicami demonstrowali. W druhich krajach započnu so akcije přichodne dny. Dźěłarnistwo ver.di žada sej 4,8 procentow wjace mzdy, znajmjeńša pak 150 eurow měsačnje. Dźěłodawarjo – Zwjazk a komuny – njejsu dotal hišće scyła žadyn poskitk předpołožili.

Biskopja wuradźuja

Fulda (dpa/SN) Synodalny puć a cyrkwinske žiwjenje w časach koronakrizy steja wot dźensnišeho w srjedźišću nazymskeho schadźowanja Němskeje biskopskeje konferency w Fuldźe. Koronakrizy dla dyrbja wobdźělnicy wotstawk dodźeržeć a nahubnik wužiwać. Na dnjowym porjedźe steja tež přiběraca ličba wustupow z cyrkwje, směrnicy Vatikana k organizowanju wosadow a splažne znjewužiwanja w cyrkwinskich institucijach.

Poručeja ludźom doma wostać

Sakske knježerstwo chce po woli ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU, naprawo) přichodnje „bóle elektrisce po puću być“. To rjekny politikar CDU wčera w Drježdźanach, jako přepodachu knježerstwu nowy elektrowóz ID.3 awtotwarca Volkswagen. Awto ma přichodnje za jězby statneje kenclije w Drježdźanach a wokolinje po puću być. Foto: Steffen Unger

Pytaja swinje

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Beeskow (dpa/SN). Po prěnich padach afriskeje swinjaceje mrětwy w Braniborskej pytaja wot wčerawšeho we wokrjesu Wódra-Sprjewja štyri specielnje wuku­błane psy z Porynsko-Pfalcy zahinjene dźiwje swinje. Psy su na to trenowane kadawry wučušlić.

Tohorunja wčera wočakowachu dalše staflu tajkow psow we wokrjesu Sprjewja-Nysa, kotrež chcychu wot dźensnišeho zasadźić. Runje w ker­činojtych lěsnych kónčinach tele psy efek­tiwnje pomhaja, zdźěli hamtska skótna lěkarka wo­krjesa Wódra-Sprjewja Petra Senger. Jeno z rjećazami ludźi zahinjene dźiwje swinje pytać by jara wobćežne było.

Pólske knježerstwo bjez wjetšiny

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Hladajo na hrožacu knježerstwowu krizu w Pólskej je justicny minister Zbigniew Ziobro narodnokonserwatiwne knježerstwo k jednoće namołwjał. „Samo mjez swójbnymi, kotřiž so lubuja, su druhdy rozestajenja“, rjekny Ziobro wčera we Waršawje do posedźenja předsydstwa knježaceje na­rodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS). Justicny minister nawjeduje mału stronu Solidariska Pólska, kotraž twori zhromadnje z dalšej małej stronu Dorozumjenje koaliciju z PiS.

Hladajo na připowědźenu změnu knježerstwa napjatosće w rjadach koalicije přiběraja. To je so minjeny pjatk při wothłosowanju nastupajo zakoń wo zwěrinoškiće pokazało, jako 19 zapósłancow Ziobroweje formacije přećiwo naćiskej hłosowaše. Wot toho časa knježerstwo faktisce žanu wjetšinu w parlamenće wjace nima. Nětko spekuluja, zo předsyda PiS Jarosław Kaczyński knježerstwo rozpušći a ministra Ziobra pušći. Potom bychu nowowólby runje tak móžne byli kaž mjeńšinowe knježerstwo.

Kóždemu wučerjej laptop

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Rozdźělny wothłós na „šulski wjeršk“ w kanclerskim zarjedźe w Berlinje

Berlin (dpa/SN). Po „šulskim wjeršku“ koronakrizy dla w kanclerskim zarjedźe su wobdźělnicy hladajo na wuslědki a na zhromadne dźěło mjez Zwjazkom a zwjazkowymi krajemi přewažnje spokojom. Kritika jewi so ze stron Zwjazka kubłanje a zdźěłowanje a wot FDP, kotraž rěčeše po wjeršku wo „kosmetice“.

Na zetkanju wobdźělili běchu so nimo zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel, kubłanska ministerka Anja Karliczek, šef kanclerskeho zarjada Helge Braun (wšitcy CDU), předsydka SPD Saskia Esken a kultusowi ministrojo 14 zwjazkowych krajow. Dojednali su so na dalše kročele digitalizacije šulow. Při tym złožowachu so předewšěm na hižo dorěčane přede­wzaća.

Tak su wobzamknyli, słužbne laptopy za wučerjow wobstarać. W tym zwisku běchu dźěłarnistwa ćišć wukonjeli, dokelž běchu mnozy za čas zawrjenych šulow korony dla swoje priwatne kompjutery wužiwali. Nětko chcedźa kóždemu z 800 000 wučerjow Němskeje słužbny laptop přewostajić. Za to zaplanowane 500 milionow eurow dóstanu po najspěšnišim puću wot Zwjazka.

Rozdźělne pozicije

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:
Njemóžu so dopomnić, zo běchu pozicije wobdźělenych tarifowych jednanjow za přistajenych zjawneje słužby hdy tak rozdźělne. Dźěłarnistwo ver.di žada sej 4,8 procentow, znajmjeńša pak 150 eurow wjace mzdy měsačnje, dźěłodawarjo Zwjazka a komunow porno tomu ničo njeposkićeja. Woni pokazuja na prózdne kasy komunow, kotrež su koronakrizy dla nětko hišće we wosebje kritiskim stawje, a rjeknu, zo „nimaja ničo za rozdźělenje“. Zajimawa pak je tež zjawna diskusija w medijach, hdźež žadanja dźěłarnistwa zwjetša jako nadměrne wotpokazuja. W tym zwisku rady argumentuja, zo su přistajeni zjawneje słužby dosć derje přez koronakrizu přišli, hinak hač mnozy w priwatnym hospodarstwje, kotřiž dyrbjachu ze snadnišej mzdu wuńć abo su dźěło cyle zhubili. Kritikarjam naprawow přećiwo koronawirusej móhło tajke wuwiće do kartow hrać: Hlejće, nětko je koronakrizy dla tež hišće zakazane sej wyše mzdy žadać. Marko Wjeńka

To a tamne (22.09.20)

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Kašće z kolesom na kěrchow wozyć chcedźa přichodnje w Oldenburgu. Tam bydlacy wuměłc Michael Olsen je sej wotpowědne jězdźidło z dotrjebanych słužbnych kolesow listonošow natwarił a z nim po měsće jězdźi – z drjewjanym kašćom na zadnjej płoninje 3,80 metrow dołheho konstrukta. Na te wašnje chcył temu smjerć bóle do wšědneho dnja přinjesć. Mějićelku pochowanskeho instituta je za swoju mysličku nastupajo kolesowy serwis pochowanja hižo zdobył.

Znajmjeńša 27 antiknych sarkofagow su archeologojo w Egyptowskej při wurywanjach našli. Wone běchu 2 500 lět w zemi zahrjebane. Po prěnim posudku su kašće w dobrym stawje a njebuchu po chowanju wotewrjene, kaž rěkaše. Antikske rownišćo Sakkara južnje stolicy Kaira nad Nilom słuša do swětoweho kulturneho herbstwa UNESCO.

Rom poskića rozmołwu

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Po wótrej kritice němskich biskopow na dokumenće z Roma wo wosadnych reformach poskića Vatikan wujasnjowacu rozmołwu. Klerusowa kongregacija biskopow rady přijmje, zo bychu dwěle a rozhorjenosć wotstronili. To rjekny nawoda kongregacije, kardinal Beniamino Stella. Wón nochcyše so k tomu wuprajić, čehodla bu instrukcija bjez připowědźenja biskopam posrědkowana, kotřiž runje na tam wopisanych přerjadowanjach dźěłaja.

Spěchuje cyrkwinske twary

Hannover (B/SN). Załožba k zachowanju cyrkwinskich twarskich pomnikow w Němskej (KiBa) je loni sto projektow k saněrowanju cyrkwinskich twarow z 1,5 milionami eurow podpěrała. Mjez nimi běchu cyrkwje w 19 wosadach Braniborskeje, 20 w Mecklenburgsko-Předpomorskej, 17 w Durinskej a 14 w Saksko-Anhaltskej. Wot časa załoženja 1997 je załožba nimale tysac cyrkwjow spěchowała. Nawoda jeje předsydstwa Eck­hart von Vietinghoff wujasni, zo je za čas koronapandemije wuznam cyrkwinskich twarow jasnje spóznajomny. „Tež cyrkwje su runje w krizach za nas wšitkich nuznje trěbne.“

Misereor žada sej škit klimy

Połoženje na šulach rozjimali

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Na zetkanju ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) su kubłanska ministerka Anja Karliczek Karliczek (CDU), předsydka SPD Saskia Esken a kultusowi ministrojo zwjazkowych krajow dźensa wo połoženju na šulach a wo dalšim postupowanju w časach koronapandemije wuradźowali. Nimo wuměny wo skutkownosći směrnicow hygieny rěčachu tež wo dalšej digitalizaciji a wo dalekubłanju wučerjow we wobchadźenju z digitalnymi medijemi.

Swětnišćowy centrum dźěła

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa zakitowanska ministerka Annegret Kramp-Karrenbauer je dźensa nowy swětnišćowy operaciski centrum do słužby stajiła. Swětnišćo hraje we wěstotnych prašenjach dźeń a wjetšu rólu, rjekny politikarka CDU žurnalistam a oficěram w sewjerorynsko-westfalskim Uedemje. Wobkedźbuja a katalogizuja tam swětnišćowe objekty kaž tež swětnišćowe wotpadki, kotrež móhli ludźi na zemi wohrozyć.

Minister korony dla wotstupił

Köpping apeluje na zamołwitosć

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Hladajo na raznje přiběracu ličbu koronainfekcijow w Čěskej sakska socialna ministerka Petra Köpping (SPD) wšitkich pućowacych namołwja, předpisy karanteny dla dodźeržeć. Wjacore kónčiny susodneho kraja, mjez druhim stolica Praha, su jako rizikowy region deklarowane. Štóž so wottam nawróći, je winowaty so na strowotniskim zarjedźe přizjewić, do domjaceje izolacije so podać a so testować dać, Köpping rozłoži. Wuwzaća płaća jeno za wěste skupiny ludźi, kaž za powołanskich dojězdźowarjow, kotřiž trajnje w Čěskej bydla. Połoženje je dale chutne, ministerka potwjerdźi. Wona na wobydlerjow apeluje, „swoju zamołwitosć chutnje brać a radšo dokładnje rozmyslować a zamołwiće rozsudźić“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND