Ministerka w Afghanistanje

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:

Berlin/Kabul (dpa/SN). Zwjazkowa zakitowanska ministerka Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) je dźensa bjez zjawneho připowědźenja do lěhwa němskich wojakow w Afghanistanje dolećała. Po tym zo bě zwjazkowe knježerstwo mandat zasadźenja wojakow w kraju pod Hindukušom hač do 31. januara 2022 podlěšiło, chcyše so ministerka wo połoženju w pólnym lěhwje Masar-i-Sharif wobhonić. Kaž Kramp-Karrenbauer po­twjerdźi, chce Němska měrowy proces w Afghanistanje aktiwnje dale podpěrać.

Nalěty USA w Syriskej

Damaskus (dpa/SN). Při nalětach wojerskich lětadłow USA na wuchodźe Syriskeje je po informacijacj aktiwistow znajmjeńša 22 wojowarjow Iranej přichilenych milicow žiwjenje přisadźiło. Prezident USA Joe Biden bě nalěty přikazał, po tym zo běchu milicy w susodnym Iraku­ ameriske jednotki nadběhowali. Bě to prěni wójnski wukaz Bidena po zapokazanju do zastojnstwa. Ruska ameriske nalěty jako „swojowólne a zakonje ranjace postupowanje“ raznje kritizuje.

Lěwica woli nowe nawodnistwo

Wodnjo a w nocy sedźa demonstranća na dróhach armenskeje stolicy Jerjewana a žadaja sej wotstup ministerskeho prezidenta Nikola Pašinjana. Połoženje je so wčera přiwótřiło, po tym zo bě sej tež nawodnistwo wójska jeho wotstup žadało. Tón rěčeše wo wojerskim puču. Pašinjanej wumjetuja zaprajenje we wojerskim konflikće w Hórskim Karabachu. Foto: dpa/Ilja Pitaljew

Bórze europski šćěpjenski pas

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Europska unija dźěła dale na jednotnym šćěpjenskim wupokazu, zo by pućowanje jednoriše było. Zhromadny system móhł k zahajenju dowoloweje sezony w lěću hotowy być. Komisija EU chcyła přichodne tři měsacy wuměnjenja wutworić, jednotliwe digitalne šćěpjenske wupokazy mjez sobu zwjazać. To rjekny zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) wčera po wurjadnym wjeršku EU koronapandemije dla. Šef Rady­ EU Charles Michel zdźěli, zo je 27 čłonskich statow swoje předstawy w tym prašenju dale přibližiło. Kajke prawa bychu ze zhromadnym dokumentom zwjazane byli, dyrbjał kóždy kraj sam za sebje rozsudźić. Awstriska, Bołharska a Grjekska wukonjeja ćišć wupokaza dla, dokelž su na wukrajnych turistow pokazane.

Prosće špatny stil

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:
Bój serbskich wěriwych Hodźijskeje wo­sady wo swoje prawa ma nowy kapitl. Znapřećiwjenje z Hodźijskeje Bjesady, dokelž bě „njedowolene“, kaž tež te Serbskeho wosadneho zwjazka přećiwo wutworjenju zwjazka sotrowskich cyrkwjow je krajnocyrkwinski zarjad w Drježdźanach wotpokazał. Nic čłon wosady, ale cyrkwinske předstejićerstwo by pohóršk zapodać směło, rěka z Drježdźan, tak to cyrkwinske zakonje předpisuja. Ani jedna ze šěsć sotrowskemu zwjazkej přisłušacych wosadow, to rěka jich předstejićerstwa, njebě znapřećiwjenje zapodała. Kaž hižo tele hódnoćenje wobmyslenja wuwabja, je mi wašnje wobchadźenja runje tak dźiwnuške. Minjenu wutoru je krajnocyrkwinski zarjad w naležnosći rozsudźił a wobdźělenych informował. Dźensa bě termin rozmołwy krajneho biskopa Tobiasa Bilza ze zastupjerjom Hodźijskeje Bjesady. Čehodla njeje cyrkwinska administracija swój rozsud hakle­ po tym wozjewiła? Tajke postupowanje je prosće špatny stil. Axel Arlt

Dalši pomocny paket schwaleny

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa nowy pomocny paket za swójby, mało zasłužacych a předewzaća w koronakrizy wobzamknył. Mjez druhim maja swójby z dźěćimi kaž hižo loni bonus jako­ přiražku k dźěćacemu pjenjezej dóstać. Jónkrótne 150 eurow chcedźa w meji wupłaćić. Mało zasłužacym, dołhodobnje bjezdźěłnym a přijimarjam socialneje pomocy tohorunja 150 eurow přidatnje wupłaća. Wodźacy zastupnicy CDU/CSU a SPD běchu so spočatk februara na wotpowědnu pjenježnu podpěru dojednali. Planowane su nimo toho dawkowe wolóženja předewzaćam. W hosćencach ma hač do kónca 2022 za jědźe niša sadźba nadhódnotoweho dawka płaćić.

Swinjaca mrětwa so dale rozšěrja

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Afriska swinjaca mrětwa so w Sakskej dale rozšěrja. Wo tym su socialnu ministerku Petru Köpping (SPD) na jeje wčerawšim wopyće w Drježdźanskim krajnym centrumje za bój­ přećiwo mrětwam informowali. Dotal zwěsćichu 55 padow. Nětko pla­nuja, mobilnu barjeru přećiwo dźiwim swinjam južnje awtodróhi A 4 z dalšimi 72 kilometrami kruteho groćaneho płotu zesylnić. Při tym dźe tež wo to, wjetšim škodam ratarjow zadźěwać, Köpping rjekny. Dotal njejsu hišće žane domjace swinje wot mrětwy potrjechene. Ministerka w tym zwisku přizna, zo nimaja koronapandemije dla swinjacu mrětwu hižo tak intensiwnje na wobrazowce kaž do toho. Mrětwa pak so dale rozšěrja, byrnjež so dotal poradźiło, ju na Zho­rjelski wokrjes wobmjezować. Dyrbjała-li wona w plahowarni swini wudyrić, dyr­bja­ tam wšón skót morić. Najebać to maja­ ratarjo hižo nětko njelěpšiny, dokelž je swinjace mjaso dźeń a tuńše a lukratiwny eksport mjasa do wukraja mrětwy dla přetorhnjeny.

To a tamne (26.02.21)

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:

Domjacy porod telefonisce přewodźała je wohnjowa wobora w Münsteru, dokelž nochcyše mała Luisa dlěje čakać. Staršej wołaštaj w 2 hodź. nuzowu słužbu, dokelž so porod bližeše. Nuzowy lěkar bě po puću a do chorownje bychu dwanaće mjeńšin trjebali. Luisa pak bě spěšniša. Wohnjowy wobornik staršimaj tuž telefonisce radźeše, što měłoj činić. Mać a dźowčička stej wšitko derje přetrałoj. Wobornicy na to twitterowachu: „Wšo dobre, Luisa“.

Wołanje wo pomoc je w Regensburgu policiju alarmowało. Pěšcy běchu wołanje słyšeli a wobsadku nimo jěduceho policajskeho awta na to skedźbnili. Zastojnikaj wołaštaj dalšich policistow na pomoc a móžachu skónčnje zubnolěkarsku praksu jako žórło žałosćenja zwěsćić. Chutnje wohroženy pak nichtó njebě: Wo pomoc wołało bě šulske dźěćo, kotrež so zubneho lěkarja boješe.

Spahn: Dosć šćěpiwa

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) je přeswědčeny, zo njezměje dočasne šćěpjenje wučerjow a kubłarjow časowe njelěpšiny za skupiny ludźi, kotřiž předschorjenjow dla na šćěpjenje čakaja. „Mnóstwo šćěpiwa, kotrež nětko mamy, tónle krok zmóžnja“, rjekny Spahn dźensa w rozhłosu. „Němska ma nětko wjele wjace šćěpiwa k dispoziciji hač hišće před tydźenjemi.“ Kraje běchu zas a zaso twjerdźili, zo maja dosć personala, zo pak serum pobrachuje.

Zaso na piwowe zahrody

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy financny minister Olaf Scholz je w koronakrizy nadźiju budźił, zo smědźa so ludźo w lěću zaso na piwowych zahrodach zetkawać. „Wuchadźam toho, zo w lěću zaso na piwowej zahrodźe sedźimy a kopańcu w stadionje sćěhujemy“, rjekny politikar SPD nowinarjam. „Wokomikne połoženje njeje za nikoho jednore. Mamy pak wšu přičinu k nadźiji.“ Wotewrjenja hodźeli so ze spěšnotestami zwjazać, „dokelž nas wirus hišće chwilu přewodźa“.

Kurz za „zeleny wupokaz“

Zastojnicy cła steja tule za blidom w Hamburgskim cłownym zarjedźe, na kotrymž leži kokain. W pjeć kontejnerach z Paraguayja běchu cłownicy w přistawje 12. februara wjace hac 16 tonow kokaina našli. Wopojny jěd bě w tyzach špachtloweje maćizny schowany. Jedna so wo najwjetše hdy w Europje sćazane mnóstwo kokaina. Foto: dpa/Bodo Marks

EU pyta za pućom přećiwo koronje

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Statni a knježerstwowi šefojo čłonskich statow Europskeje unije su dźensa na widejowym wjeršku wo zhromadnych naprawach w boju přećiwo koronawirusej wuradźowali. Při tym dźěše wo to, kak móhli šćěpjenja pospěšić a rozšěrjenju strašnych mutacijow wirusa zadźěwać. Jedna z łoskoćiwych temow běchu namjezne kontrole, kotrež bě Němska pandemije dla k někotrym susodnym krajam wukazała. K tomu dyrbi Berlin w běhu dźesać dnjow ste­jišćo zabrać. Hłownje pak rěčachu wo móžnosćach, wjace seruma wobstarać, zo móhli w EU runje tak intensiwnje šćěpić kaž we Wulkej Britaniskej, w USA abo Israelu. Producenća šćěpiwa, kaž Astrazeneca, maja přeco hišće ćeže, přilubjene mnóstwa seruma woprawdźe dodawać.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND