SPD hišće kandidata nima

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Předsyda SPD Norbert Walter-Borjans je potwjerdźił, zo njeje so wjednistwo strony hišće za kanclerskeho kandidata k wólbam zwjazkoweho sejma 2021 rozsudźiło. Magacin Cicero bě rozprawjał, zo by frakciski šef SPD w zwjazkowym sejmje Rolf Mützenich Borjansej a sobupředsydce Saskiji Esken najlubši kandidat był. Medije spekuluja, zo so tež financny minister Olaf Scholz z myslu nosy kandidować. Po tuchwilnych naprašowanjach ma SPD 15 procentow hłosow.

Wobmjezowanja dale powólnja

London/Paris (dpa/SN). Kontaktne wobmjezowanja koronawirusa dla chcedźa we Wulkej Britaniskej dale powólnić. To je premierminister Boris Johnson zdźělił. Tak smě so wot přichodneho tydźenja hač do šěsć wosobow na priwatnych zahrodach zetkawać. Dotal smědźeštej to jenož dwě wosobje. Tež šule chcedźa zaso wotewrěć. W Francoskej smědźa hosćency a kofejownje po wšěm kraju znowa hosći witać. Stanowanišća budu ludźom wot wutory přistupne.

Komunam dołh spušćić

Protesty po smjerći Afroameričana Georgea Floyda w Minneapolisu w staće USA Minnesota su wčera w namócnosćach wuwjercholili. Demonstranća běchu policajsku staciju runje tak kaž wjacore wobchody a hosćency wobsadźili a zapalili. George­ Floyd bě póndźelu zemrěł, po tym zo běchu jeho zastojnicy brutalnje zajeli. Jedyn z běłych policistow bě wjacore mjeńšiny na šiji Floyda ­klečał, doniž tón do womory njepadny a njezemrě. Policista su mjeztym pušćili, njejsu pak jeho zajeli. Foto: pa/AP/John Minchillo

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je prezidialny wukaz podpisał, z kotrymž chcył socialnym medijam razniše prawidła napołožić. Trump platformam, kaž su to Twitter, Facebook abo YouTube, wumjetuje, zo jim njelube měnjenja potłóčuja a tak swobodu měnjenja a demokratiju wohrožeja. Nastork wukaza bě rozestajenje z platformu Twitter, kotraž bě jednu z mnohich powěsćow prezidenta po přepruwowanju faktow jako „wopačnosć“ woznamjeniła.

Kajke ma noworjadowanje dokładnje wupadać, njeje znate. Justicny minister Wiliam Barr ma nadawk, zakoń k tomu zdźěłać. Hłowny postork je Trumpej artikl, po kotrymž njejsu internetne platformy za wobsahi zamołwite. Demokratam USA je akcija Trumpa manewer, dokelž je w koronakrizy zaprajił.

To a tamne (29.05.20)

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

Dobra a droha to kapka: W Londonskim awkciskim domje Sotheby’s su 258 lět stary konjak za 132 000 eurow na přesadźowanju předali. Po wšěm swěće eksistuja runje hišće tři bleše palenca z palencarnje Gautier z lěta 1762. Je to zdobom najdróša hdy přesadźowana bleša konjaka. Blešu běchu přez generacije w pincy domu chowali. Fachowcy Sotheby’s su sej wěsći, zo je palenc „swój charakter wobchował“, a zo móžeš jón tež po połtřeća lětstotku hišće pić.

Swójski špihelowy wobraz na kradnjenym dźěćacym elektriskim awće je paducha přeradźił, jako tón spakosćene wěcy w interneće poskićowaše. Mjezwočo muža na nabóčnej škleńcy wuhladała bě wobsedźerka awta, bywša susodka 32lětneho paducha. 33lětna pytaše w interneće zaměrnje za awtom, kotrež běchu jej w pincy wjaceswójbneho domu w Schweinfurće pokradnyli. Podhladny sedźi mjeztym w přepytowanskej jatbje, dokelž ma hišće dalše padustwa na swědomju.

Warnuje před wjetšej škodu

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Dźěćacy pomocny skutk Němskeje je před raznymi sćěhami za dźěći a młodostnych warnował, njedyrbjeli-li šule a pěstowarnje bórze zaso dospołnje wotewrjene być. „Njesměmy dopušćić, zo so škoda hišće powjetši“, rjekny prezident Thomas Krüger nowinarjam. Pobrachowaca zwučena wokolina za wuknjenje a hrajkanje so sylnje na socialne zadźerženje a na přichod potrjechenych wuskutkuje. Krüger rěčeše samo wo „snano zhubjenej generaciji“.

Zakoń za Hongkong schwaleny

Peking (dpa/SN). Ludowy kongres Chiny je na dźensnišim poslednim dnju swojeho kóždolětneho zeńdźenja wjele diskutowany wěstotny zakoń za Hongkong schwalił. Zakoń zakazuje aktiwity, kotrež ma Peking za subwersiwne, separatistiske a zběžkarske. Zo bychu zakoń w by­wšej britiskej krónkoloniji zwoprawdźili, chcedźa přidatne chinske wěstotne mocy zasadźić. Prodemokratiske mocy so boja, zo ma China nětko dalši srědk w ruce, swoju móc w Hongkongu přesadźić.

Trump wukaz připowědźił

Ludźo su wčera w Minneapolisu w staće USA Minnesota znowa přećiwo policajskej namocy protestowali. Při tym dóńdźe tež k zražkam z policiju, kotraž zasadźi sylzopłun. Hłowna přičina je brutalne zajeće Afroameričana přez běłeho policista. Na wideju je dokumentowane, kak policist pjeć mjeńšin na šiji zajateho kleči, kiž je krótko na to wudychał. Foto: pa/Reuters/Eric Miller

Start wupadnył

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:
Cape Canaveral (dpa/SN). Špatne wjedro je prěnjemu lětej ameriskeje swětnišćoweje kapsle po dźewjeć lětach zadźěwało. Štwórć hodźiny do wotlěta su start wotprajili. Na to dyrbještaj astronawtaj Robert Behnken a Douglas Hurley zaso wulězć. By to prěni raz po lěće 2011 było, zo móža USA ze swójskej raketu k swětnišćowej staciji ISS lećeć. Dotal su stajnje z ruskimi raketami sobu byli. Zajutřišim, sobotu, chcedźa znowa wotlećeć spytać.

Pomocnicy nuznje trěbni

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

Lubin (dpa/SN). Plahowarjo a předźěłarjo Błótowskich kórkow pytaja nuznje sobudźěłaćerjow. „Mnohe zawody su na pomocnikow z wukraja pokazane“, rjekny Melanie Kosacojc, jednaćelka Błó­towskeho towarstwa powěsćerni dpa. W aprylu wobzamknjene dojednanje, sezonowych dźěłaćerjow za žně sadu a zeleniny do kraja dać, płaći drje dźak podlěšenju přez zwjazkowe knježerstwo hač dosrjedź junija, přiwšěm wone njedo­saha. „Žně kórkow zahajimy prawdźepodobnje hakle w druhej połojcy junija“, praji Kosacojc.

Dojednanje ze Zwjazkom pak njepłaći za předźěłanske zawody. Dyrbjeli-li mjezy dale zawrjene wostać a njebychu-li dojednanje sezonowych dźěłaćerjow dla znowa podlěšili, by branša před wulkim problemom stała. „Trjebamy za plahowanje a předźěłanje kórkow něhdźe 3 200 wukrajnych dźěłowych mocow“, Kosacojc rozłoži.

Kórki předźěłace zawody słušeja k najwjetšim dźěłodawarjam w Błótach. Pomocnikow trjebaja we wšitkich wobłukach produkcije. Wjetšina z nich je poprawom ze susodneje Pólskeje.

Staršim w krizy bóle pomhać

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa rozsudźił, powołansce dźěłacych staršich a gastronomiju koronawirusa dla sylnišo podpěrać. Maćerje a nanojo, kotřiž njemóža wobmjezowaneho dźěła pěstowarnjow a šulow dla sami na dźěło hić, dóstanu dlěje pjenjezy wot stata. Narunanje mzdy njepłaća přichodnje jeno šěsć, ale hač do 20 tydźenjow.

W samsnym zakonju su wobzamknyli, nadhódnotowy dawk za jědźe w hosćencach wot 19 na sydom procentow znižić. Płaćić ma to wot julija na jedne lěto. Tak chcedźa mějićelam hosćencow a kofejownjow pomhać, přisadźene wobroty po skónčenju pandemije znajmjeńša zdźěla zaso narunać.

Na spočatku posedźenja je zwjazkowy sejm nowu społnomócnjenu parlamenta za Zwjazkowu woboru spřisahał. Eva Högl (SPD) bě připowědźiła, so dokładnišo z prawicarskim ekstremizmom we wójsku rozestajeć. Najnowši nastork su wjacore pady ekstremizma w specialnej jednotce KSK. Pola jednoho z wojakow běchu samo skład bróni a municije namakali.

„Nowe instrumenty“ za Łužicu

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

Studija namjetuje wurjadne hospodarske pasmo za čas po brunicy

Berlin/Drježdźany (dpa/SN). Łužica měła so po měnjenju strony liberalnych z wurjadnym hospodarskim pasmom stać, zo móhł so kónc zmilinjenja brunicy radźić. Rozmach we wobłuku strukturneje změny je móžny, hdyž zamołwići skutkowne naprawy nastorča, rjekny Drježdźanski zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje Torsten Herbst w Drježdźanach. Tam bě wón do toho zhromadnje z městopředsydu frakcije Michaelom Theurerom najnowšu studiju Instituta němskeho hospodarstwa w Kölnje předstajił a rozłožił.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND