USA chcedźa swět nawjedować

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Woleny prezident USA Joe Biden a kandidataj rozsudnej za zastojnstwo wonkowneje a wěstotneje politiki su narok na wodźacu rólu USA w swěće potwjerdźili. „Smy mustwo, kotrež wobkruća, zo je Amerika wróćo, zo by swět nawjedowała, město toho zo so wróćo sćehnje“, rjekny Biden hladajo na dotalny kurs swojeho předchadnika Donalda Trumpa. Ze swojim nowym knježerstwom chcył so Biden „njepřećelam stajeć, město toho zo zwjazkarjow wotpokazujemy, kotrež nas podpěruja“.

Postaja termin wólbow 2021

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo chcyše dźensa termin přichodnych wólbow Zwjazkoweho sejma postajić. Nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) je po dorěčenju z krajemi a frakcijemi 26. september 2021 namjetował. Doskónčnje rozsudźi wo tym zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier. Za wólby zwjazkoweho sejma, kotrež wotměwaja so prawidłownje po štyrjoch lětach, eksistuje po wustawje kruty časowy ramik.

Žada sej pomoc rjemjeslnikam

Z azerbajdźanskimi chorhojemi a wobrazami swojeho prezidenta su ludźo w měsće Ganja witali, zo słuša tamniša kónčina wot dźensnišeho zaso Azerbajdźanej. Armenska bě teritorij we wobłuku měroweho zrěčenja wo Hórskim Karabachu Azerbajdźanej přewostajiła. Tam swjeća tole jako wulke dobyće, w Armenskej rěča wo „kapitulaciji“ a žadaja sej wotstup knježerstwa. Zrěčenje bě po posrědkowanju Ruskeje nastało. W kónčinje knježa hižo lětdźesatki etniske napjatosće. Foto: dpa/Alexej Kudenko

Wuradźuja wo naprawach

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazk a zwjazkowe kraje chcychu so dźensa na dalši kurs w boju přećiwo koronawirusej hač do kónca lěta dorozumić. Hižo wčera bě chětro jasne, zo po předstawach ministerskich prezidentow a zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) tuchwilu płaćiwe wobmjezowanja hač do 20. decembra podlěša. Ministerscy prezidenća 16 zwjazkowych krajow běchu so dojednali, kontaktne wobmjezowanja po 1. decembru hišće raz přiwótřić. Priwatne kontakty měli na pjeć wosobow z dweju domjacnosćow wobmjezowane być. Za to móhli so za čas swjatych dnjow wot 23. decembra hač do 1. januara dźesać wosobow zetkać směć. Dźěći hač do 14 lět su z toho wu­wzate. Po informacijach medijow chcyła kanclerka Angela Merkel rjadowanja w někotrych dypkach „přiwótřić“.

Prózdniny prjedy

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je připowědźił, hodowne prózdniny lětsa prjedy zahajić hač dotal planowane. „Posledni šulski dźeń je 18. december“, Kretsch­mer wčera twitterowaše. Zdobom Kretschmer ludźi namołwješe, swoje zadźerženje změnić. „Kóždy ma zamołwitosć za sebje a za swojeho blišeho.“ Ludźi měli so w priwatnym wobłuku, na dźěle ale tež w swobodnym času tak zetkawać, zo njemóža jako inficěrowani nikoho natyknyć. „To rěka na wotstawk dźiwać, nahubnik wužiwać a kontakty wobeńć.“ Połoženje je chutne, ale w Němskej wob­knježomne, wón piše. „Koronawirus so wo naše naležnosće njestara. Tuž dyrbimy sami rozsudźić, kak tónle čas zmištrujemy.“

Kritizuja zasahnjenje do swójbow

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Frakcija FDP je plany někotrych zwjazkowych krajow kritizowała, k hodam swójbne zetkanja jenož z pjeć do dźesać ludźimi dowolić. Tajke krute rjadowanja su wot woprawdźitosće zdalene a podrywaja dowěru ludźi do statnych naprawow k wobmjezowanju koronapandemije“, rjekny zastupowaca předsydka frakcije Katja Suding. Wosebje w tak mjenowanych patchwork-swójbach dyrbjeli potom bolostnje rozsudźić, štó smě pod hodownym štomom sedźeć a štó nic. „Měli swójbam dowěrić, zo sami rozsudźa, z kelko swójbnymi chcyli hody swjećić. Njesměli swójbnu harmoniju ze statnymi wukazami wohrozyć.“ Podobnje zwurazni to Lěwica. Swójbnopolitiska rěčnica Katrin Werner nima wobmjezowanje na wěstu ličbu ludźi za zmysłapołne. AfD kóžde zasahnjenje stata do swójbow wotpokazuje. „Naprawy su njepřećelske swójbam napřećo a wot reality zdalene“, frakcija zdźěla.

Hody zakazać!

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:
Směšnu debatu, hač směmy so hody z pjeć ludźimi abo samo z dźesaćomi zetkać, móžemy sej tola lutować. Bych-li ja něšto w němskej politice rjec měł, bych hody zakazał – a silwester hnydom k tomu. W tutym kraju su nam minjene měsacy telko zakazali a wotprajili, to móhli so tuteju terminow tež wohladać. Nimo toho bychmy sej tójšto mjerzanja zalutowali: Kóždolětna kritika žony a dźěći šmotaweho hodowneho štoma dla wupadnje, dokelž su štomy lětsa elefantam w coologiskej zahrodźe ćisnyli a silwesterskich pjanuchow tež znjesć njetrjebamy, dokelž su 31. decembra dypkownje w 22 hodź. po wšej Němskej milinu wotpinyli. Tež susodźa za zawěškami njetrjebaja sej hłójčku łamać, kelko ludźi je k nam přijěło. Namjetuju, zo zetkamy so wšitcy 1. januara w 10 hodź. na dróhach a balkonach, zo bychmy našim politikarjam přikleskowali a so jim dźakowali, zo su nas tak wobhladniwje přez hodowny čas do noweho lěta wjedli. Marko Wjeńka

W mjenje Choćebuza so dźakowałoj

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:
Z plakatowej akciju pod hesłom „Choćebuz so dźakuje“ staj so Daniel Scholz (nalěwo) a Andreas Rothe w mjenje wobydlerjow sobudźěłaćerjam Choćebuskeho Carla Thiemoweho klinikuma minjenu njedźelu za jich njesprócniwe dźěło za čas koronapandemije dźakowałoj. Samsnu akciju přewjedźeštaj wonaj před hłownej stražu wohnjoweje wobory na Drježdźanskej a před Christopha Kolumbusowej šulu. Organizowała bě akciju iniciatiwa „Wobydlerjo za Choćebuz“ jako přećiwnu reakciju k ćichemu pochodej přećiwnikow wobmjezowanjow koronapandemije dla, kotraž wotmě so samsny dźeń wosrjedź města. Foto: Michael Helbig

To a tamne (25.11.20)

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:

Hajnikej třělbu wotewzał je jeleń w Čěskej. Skupina hajnikow bě w lěsu po puću, jako so jeleń psa nastróži. Na to so zwěrjo na jednoho z hajnikow měrješe. Z rohami šmórny so jeleń kabata muža a roztorha jemu rukawu. Při tym wosta třělba na rohach zwěrja wisajo. Hišće dwaj kilometraj dale wobrónjeneho ­jelenja wobkedźbowachu. Ludźo su namołwjeni, třělbu policiji wotedać, dyrbjał-li jón něchtó namakać.

Telewizijny wobraz kaminoweho wohenja je w sewjerorynsko-westfalskim Schwelmje wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Žona bě wobornikow wołała, po tym zo bě w bydlenju susoda woheń widźała. Jako wjace hač 40 wobornikow k městnu wohenja dojědźe, so wěc spěšnje jako wopačny alarm wukopa. Wobydler telewizor hasny a wobornicy zaso wotjědźechu.

Wjac za kubłanski dorost činić

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Statne zrěčenje wo financowanju Załožby za serbski lud, zakoń wo sylnjenju struktury we Łužicy a kubłanske naležnosć we Łužicy běchu ćežišća wčera­wšeho wuradźowanje parlamentariskeje přirady załožby.

Budyšin (JaW/SN). Nowe statne zrěčenje wo financowanje Załožby za serbski lud měli Zwjazk a krajej Sakska a Braniborska tak spěšnje kaž móžno podpisać. To žadaja sej čłonojo parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud, kotřiž su wčera wo naležnosći online wuradźowali. Kaž zdźěli předsyda přirady Marko Šiman (CDU) na naprašowanje, je zrěčenje „zakład za dźěło załožby a tak tež za zachowanje a dalewuwiwanje rěče a kultury serbskeho ludu, nimo dalšich nadawkow, kotrež mamy sami spjelnić“. Swoje žadanje „zrěčenje hišće lětsa podpisać“ su čłonojo gremija na „tak spěšnje kaž móžno podpisać“ změnili. „Wšako buchu mnohe naležnosće koronakrizy dla přestorčene abo su so změnili. Dyrbimy dale ćišć wukonjeć, ale njepřehnawać“, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma rozłoži.

Trump chce kooperować

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Amtěrowacy prezident USA Donald Trump je zwjazkowym zarjadam přikazał, z mustwom wokoło Joewa Bidena hromadźe dźěłać a tak přepodaće mocy přihotować. Přičina je drje zwěsćenje zamołwiteho zarjadnistwa za powšitkowne słužby GSA, kotraž wobhladuje Bidena jako „prawdźepodobneho dobyćerja wólbow“. Přiwšem so Trump dale spjećuje swoju poražku přiznać, kaž na platformje Twitter zdźěli.

Maas za mjezynarodnu pomoc

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) namołwja z financnej podpěru Afghanistanej pokročować. „Miliony wobydlerjow su dale wot humanitarneje pomocy wotwisni. Mjezynarodne zhromadźenstwo njesmě so wotwobroćić“, rjekny Maas krótko ­do zahajenja UN-konferency darićelow w Genfje. Zaměr měł być, zo Afghanistan w běhu štyrjoch lět zaso na swójskimaj nohomaj steji.

Hospodarski rozmach

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND