Znowa snadny předskok wo dobyćerju rozsudźił

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Sobotu popołdnju přichwata we wobłuku Róžeńčanskeho wjesneho swjedźenja dohromady pjeć mustwow na tamnišu putnisku łuku, zo bychu we volleyballu mocy měrili. Jim přidruži so domjacy cyłk z Róžanta. Dwě hrajnišći běchu młodostni­ do toho spřihotowali.

W modusu kóždy přećiwo kóždemu – a to stajnje přez dwě sadźbje hač do 15 dypkow – serbske cyłki na to wojowachu. Hač do kónca njebě jasne, štó lětsa w Róžeńće turněr jako dobyćer wopušći.

Niwow bě hač na team z Noweje Wjeski, kotryž wšitke hry přěhra, jara wu­runany. Mnohe duele skónčichu so 1:1. Na kóncu mějachu Smjerdźečenjo kaž tež Róžeńčenjo wosom dobytych sadźbow. Tak dyrbjachu małe dypki wo prěnim městnje rozsudźić. Smjerdźečenjo mějachu 37 plusdypkow, domjacy jenož 35. Tak sej woni kaž hižo před lětomaj znowa pokal wudobychu. To kuriozne: Te­hdy doby Smjerdźaca tohorunja po małych dypkach turněr před teamom Dwójna nula. Mustwu z Pančic-Kukowa pak pobrachowaše předloni jenož mó­lički dypk.

Widźał, słyšał, napisał (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso tak daloko. Nowa koparska sezona je zahajena. Dwójce su hižo w 2. a 3. zwjazkowej lize hrali. W tutymaj klasomaj sym lětsa na dwě mustwje wjac hač wćipny. Wšako chcetej wobě postupić: RB Lipsk z trenarjom Ralfom Rangnickom a Dynamo Drježdźany z Uwe Neuhausom. Nazhonitaj trenarjej moderny koparski abejcej dosć derje znajetaj a njebudźetaj sej zawěsće tak wot druhich wonkownych „ekspertow“ swój koncept kazyć dać. Mam wobě mustwje kmany za postup­, štož by Sakskej k dalšemu wuwiću tyło.

Na wokrjesnej runinje změjemy přichodny kónc tydźenja zazběh. SJ Chrósćicy nastupi w Połčnicy, Sokoł Ralbicy/Hórki doma přećiwo Kinsporkej/Łužnicy. Jeli so woběmaj serbskimaj mustwomaj start zešlachći, budźe derby njedźelu, 16. awgusta, w Chrósćicach ćim zajimawši.

Sport (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Dumpery a liliputy jězdźa

3. běh wo němske dumperowe mišterstwa budźe njedźelu w 14 hodź. w Baćonju. Wot 11 hodź. přewjedu tam hižo kwalifikaciske wubědźowanja. Njedźelu popołdnju budu w Baćonju tež liliputy jězdźić. Lady’s-cup a regionalne wurisanje stej jutře, sobotu, wot 16 hodź.

Sport na wjesnym swjedźenju

Wjesny swjedźeń w Róžeńće steji lětsa cyle w znamjenju sporta. Dźensa we 18.30 hodź. wubědźuja so wohnjowe wobory, jutře w 14 hodź. budźe volleyballowy turněr a njedźelu w 16 hodź. olympiada ze staršimi a dźěćimi.

Běhać za dobry skutk

W sakskej stolicy běhaja jutře, sobotu, za dobry skutk. Financielny dobytk dóstanje Drježdźanska uniklinika Carla Gustava Carusa za terapije přećiwo rakej. Start a cil budźetej při uniklinice na Fiedlerowej. Přizjewjenja su móžne hišće pod www.baer-service.de.

Pokalna hra přesunjena

27. knappenman wabi

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:
„Spěšny triatlon we łužiskej jězorinje“ – takle wabja zamołwići triatletow z cyłeje Europy k Třižonjanskemu jězorej. Sobotu, 29. awgusta, a njedźelu, 30. awgusta, budu we a při jězoru pola Łaza zaso tradicionalne Knappenman-wubědźowanja. Hižo wjacore lěta su tež serbscy triatleća mjez wobdźělnikami. 29. awgusta su to wurisanja na dołhich distancach a dźeń pozdźišo na sprintowych čarach kaž tež na olympiskej distancy. SN

Tři triatlony so wotměli

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Mnozy triatleća kaž tež fanojo triatlona běchu sej minjeny kónc tydźenja za­wěsće z tołstej čerwjenej barbu w kalendrje markěrowali. Hnydom tři tria­tlonowe wubědźowanja w blišej a dalšej wokolinje přeprošachu lubowarjow wutrajnostneho sporta – a to w Złym Komorowje, Lipsku kaž tež premjernje w Drježdźanach.

W Złym Komorowje wubědźowachu so triatleća na sprintowej distancy a krónowachu tam zdobom krajnych mištrow Braniborskeje. Wurisanje doby znate mjezwočo. Něhdyši starter na olym­pi­skich hrach a rodźeny Budyšan Maik Petzold­ pokaza najlěpši wukon wokoło tamnišeho jězora.

W sakskej stolicy su sportowcy na sprintowej kaž tež na olympiskej distancy mocy měrili. Před jónkrótnej kulisu startowachu woni pod mostom Módrym dźiwom a płuwachu po Łobju hač k Albertowemu mostej. Kolesowarski sprint doby lokalny matador Rajko Sickert. Na olympiskej běhanskej distancy mě­ješe čłon triatlonoweho narodneho mustwa Němskeje Christian Otto najspěš­ni­šej noze. Organizatorojo žnějachu za premjeru cyłkownje dobry wothłós.

Prawočanka w Bošecach druha

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:
Hana Brězanec z Prawoćic je sej na jěchanskim a skakanskim turněrje w Bošecach w skakanju kategorije A z dwěmaj hwězdźičkomaj z konjom Major Tomom druhe městno zawěsćiła. Čłonka Konjaceho sportoweho towarstwa při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow bě jeničce 59 stoćin sekundy pomałša hač dobyćer Tom Schindler ze Šešowa. Foto: Jörg Stephan

Sokoł ma tójšto nowopřichadow

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:
Wo njewšědnje wjele nowopřichadach za prěnje a druhe koparske mustwo muži rozprawja tele dny Sokoł Ralbicy/Hórki. Po informacijach předsydstwa je so woběmaj nimale kompletny cyłk přidružił. Z Rakec su so Bejmic bratřa Fabian, Bosćij a Tomaš do ródnych Ralbic nawróćili, wot zastupnistwa Wojerecy 1919 je Jens Nuk přišoł, wot SJ Chrósćicy rodźeny Chróšćan Heiko Zynda a rodźeny Hórčan Dominik Šmit a wot Módro-běłych Kulow Robert Materne ze Salowa, Stefan Bernard z Kulowca a Markus Brězan ze Sulšec. Nimo toho je so pola rezerwy Sokoła we wjednistwje mustwa tójšto změniło, dokelž bě trenar Matijas Šnajder hižo­ w aprylu powołanskich přičin dla přestał a mustwowy nawoda René Zynda kónc sezony. Nowy trenar-kopar budźe Uwe Młynk z Ralbic, nowy mustwowy nawoda Tomaš Matka ze Smjerdźaceje, cyłkownu zamołwitosć přewozmje jako tak mjenowany teamowy manager Ralbičan Michał Čóška. Mustwje Sokoła hrajetej we wokrjesnej wyšej lize a we wo­krjesnej lize, stafli II. Jurij Bjeńš

24. crossowe běhi wosebje napinace

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:
Hižo 24. raz přewjedźechu so w Šěra­chowje crossowe běhi. Wot wšeho spočatka organizuje je Andreas Marschner, wjelelětny předsyda tamnišeho sportoweho towarstwa Běło-čerwjeni Šěrachow. Hłownej běhaj na 6 a 12 km wjedźetej w kołokursu na a po 426 metrow wysokej Wysokej horje. Běhaj běštej pokalnej, 6 km za žony a 12 km za muži. Lětsa mějachu so starterojo wosebje w lěsnym hórskim pasmje z wulkej tužnotu bědźić. Ze serbskich běharjow njeje so při tajkej horcoće a schorjenja dla nichtó sobu wubědźował. Jurij Nuk

Mustwo Dwójna nula zaso dobyło

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:

Satkula-beachvolleyball w Hórkach

Cyłkownje jědnaće mustwow je so póndźelu na 4. etapje lětušeje beachvolleyballoweje tury Radija Satkula w Hórkach wobdźěliło. W stafli A wojowachu Nukničenjo, Dwójna nula z Pančic, mustwo Nětkonic, Hózkowčenjo a Dźiće domoj. W stafli B běchu to cyłki z Konjec/Šu­nowa, mustwo Twarnišćo, Granit Hórki, Team Satkula a Punjab Tigers.

Wjedro drje njebě runjewon optimalne, wšako so často kapotaše, přiwšěm bu turněr bjez přestawki wuhraty. Po předkole steještej sej w małym finalu mu­stwje Granit Hórki a Dźiće domoj na­přećo. Domjacy mały krimi snadnje přěhrachu. Wulke finale běše duel mjez Dwójnej nulu a Twarnišćom. 15:9 rěkaše kónčny rezultat. Po tym zo běchu Pančičenjo hižo w Konjecach dobyli, smědźachu woni nětko tež w Hórkach juskać.

Kotre mustwo drje přichodnu etapu lětušeje beachvolleybaloweje tury do­budźe, wězo hišće wěste njeje. Najlěpje tuž, zo so přichodnu póndźelu na koleso šwiknjeće a potom horce dwuboje w Róžeńčanskim pěsku sćěhujeće.

Tójšto změnow w kadrje SJC

wutora, 28. julija 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– ST 1922 Radwor 6:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Klimant – Dehn, Bětnar, Cyž, Žur, Pohling, F. Zahrodnik, Domaška, Runt, Pöpel, Młynk, Šmit, Schulze, Šiman, M. Zahrodnik, Teichmann

Zestawa hosći: Wróbl – Sćapan, Winar, Buša, Šram, Karwinski von Karwin, Henke, F. Šěrak, Bauer, Nuk, Wjeńka, Ch. Šěrak, Bischof, Wünderlich, Handrik, Zähr

Za dwaj tydźenjej započnje so na serbskich kopanišćach wokrjesneje wyšeje ligi­ hrajna doba 2015/2016. Po perso­nalnych změnach w kadrje steja mustwa wězo hižo w horcej fazy napinacych trenin­gowych jednotkow a přihotowanskich hrow. Tak móže tež Sportowa jed­not­ka Chrósćicy (SJC) někotružkuli nowosć wozjewić. Mustwo wopušćili su po trenarskej dwójce Dirk Rettig/Falk Kunze wrotarjej Marco Teschner a Beno Kral kaž tež ofensiwny hrajer Richard Hawš. Wjele­lětny kapitan SJC Rico Pohling kaž tež nadběhowar Jaroslav Jordák přestanjetaj stajnych zranjenjow dla, a nastupajo škitarja Rayka Schulza je hišće wulki prašak dźěła dla.

słowo lěta 2020

nawěšk