Zapósłane (25.01.23)

srjeda, 25. januara 2023 spisane wot:

Jan Wjenk z Wotrowa wupraji so k wólbam zastupjerjow załožboweje rady:

Haj, jako swěrny čitar SN dopomnich so na swojeju wučerjow Jana Měškanka a Cyrila Nawku. Mnohim znaty Měškank by zawěsće swoje zwučene słowo „za­trašne“ wužiwał hladajo na to, štož so tu stawa. Nawka pak by při nawuknjenju basnje Handrija Zejlerja „Swětłabojazni čashaćerjo“ šulerjam pomhał a jich jednotliwe dźěle słowow a zapřijećow na taflu pisać dał, zo móhli baseń a jeje zmysł zrozumić.

Hdyž mjenowanu baseń z dźensnišim časom přirunuješ, zmysł spóznaješ. Tak wojuja ludźo wo jednu funkciju, kotraž wšěch Serbow nastupa, nic jenož čłonow zwjazkoweho předsydstwa. Hdźe je tolerantnosć, słuchać na druheho, kotryž ­nima po jich měnjenju ničo prajić, ale ­jenož woni.

Jenož Dawid Kliman je swoju njewotwisnosć zwuraznił, zo w žanej instituciji a w žanym towarstwje njedźěła. Přirunujo pak zwěsćiš, zo su jednotliwi kandi­daća, kotřiž so jako čłonojo załožboweje rady požadachu, wšitcy předsydźa towarstwow abo wottam pósłani.

Žana čłonka njeje

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:
Kandidatka za wólby serbskich załožbowych radźićelow ze Sakskeje Marlis Pjacec z Dobrošic redakciji zdźěli, zo njeje čłonka Serbskeho sejma. Wona njesteji z nim w žanym zwisku. Spočatk teksta pod „Zapósłanym“ we wudaću SN ze 17. januara pak bě to sugerěrował. Redakcija

Zapósłane (18.01.23)

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:

K přinoškej „Chaos a njedokónčene wólby“ a ke krótkokomentarej „Mój wid“ we wudaću SN 16. januara piše dr. Hartmut Leipner z Choćebuza, městopředsyda Domowiny:

Serbske Nowiny su rozprawjeli, zo je so wuzwolenje sakskich serbskich čłonow rady Załožby za serbski lud w chaosu skónčiło. Tomu tak było njeje. W čestnohamtskim dźěle móže so stać, zo so hišće raz prašeja, hač je cyłe postupowanje prawje było. Tajke prašenja a slědowace zjawne diskusije njejsu chaos, ale wobstatk demokratije. Naposledk je zwjazkowe předsydstwo za wuslědk měło, zo pjeć wot 25 wotedatych hłosow wjetšina njeje, štož hižo ze šulskeje matematiki wěmy.

Zapósłane (17.01.23)

wutora, 17. januara 2023 spisane wot:

„Domowina postaji prosće přidatne zadźěwki za nowych čłonow załožboweje rady“, pišu kandidatka a kandidataj Serbskeho sejma Marlis Pjacec, dr. Hagen Domaška a dr. Měrćin Krawc po wólbje čłonow załožboweje rady minjeny pjatk, 13. januara. Tak njebu jedne městno zastupowaceho čłona najebać dosć kandidowacych wobsadźene:

Smy so na wólbach wobdźělili, dokelž chcemy so na centralnym městnje rozdźělenja srědkow na dobro serbskeho ludu angažować. Runočasnje smy so z tym, najebać naše kritiske nastajenje napřećo aktualnej politiskej strukturje w Serbach, tež jako akt podaća ruki a podpěry Domowinje k dispoziciji stajili, wšako je so w prěnjej dobje požadanja přemało kandidatow přizjewiło. To smy w swěrnej ­wěrje nastupajo płaćiwy wólbny porjad činili. Tele wólby maja wysoki demokratiski narok, dźe we wolenym gremiju tola wo wužiwanje wysokich sumow zjawnych srědkow, potajkim wo wyšnostny nadawk.

Zapósłane (11.01.23)

srjeda, 11. januara 2023 spisane wot:

Hinc Cuška z Budyšina wo aktualnym wusyłanju magacina „Wuhladko“ piše:

Ze zajimom sćěhowach přinošk wo rozsudźe předsydy Domowiny Dawida Statnika, w Budyskim wo­krjesnym sejmiku za namjet AfD hłosować. Chětro so dźiwach, zo rjad profilowanych serbskich wosobow wotpokaza, so zjawnje k tomu zwuraznić. Měnju, zo smě tež předsyda Domowiny po swojim přeswědčenju stronje přisłušeć, zo njesměł so pak we wšěm stronskej disciplinje kłonić.

Zapósłane (06.01.23)

pjatk, 06. januara 2023 spisane wot:

Elwira Hančo ze Slepoho wupraja so k přinoškej wo „Slepjanskim dźěćetku“ na Wjacławskich wikach w Budyšinje (SN 23. decembra 2022). Wona je čłonka towarstwa „Kólesko“ a awtorka knihi „Gładźarnica“, w kotrejž wopisuje drastu dźěćetkow.

Njepřemyslena akcija, kotruž drje su organizatorojo za dobru ideju měli, je w Slepjanskej wosadźe wulki hněw zbudźiła: jako su na hodownych wikach w Budyšinje dźěćetko našeje wosady napodobnili, a to hišće do 1. adwenta! Tuta groteskna scenerija „Slepjanskeho dźěćetka“ ze swojimi přewodźerkami běše mi hrózbny napohlad, přetož ze Slepjanskej drastu so woprawdźe wuznaju. Njewěm ani, što je mje bóle mjerzało: hač wopak a njerodnje zdrasćene holcy abo zo bě tónle wustup w Budyšinje wot poprawneho nałožka dospołnje wotrěznjeny.

Zapósłane (03.01.23)

wutora, 03. januara 2023 spisane wot:

Stanij Statnik z Ralbic: Moje wosobinske měnjenje k rozprawnistwu w Serbskich Nowinach z 28. nowembra a 15. decembra 2022:

We wudaću Serbskich Nowin 28. nowembra 2022 móžachmy na lokalce dosć wobšěrny přinošk Jana Krala wo posedźenju Ralbičanskeje gmejnskeje rady ­čitać. A tu wosebje wo prócowanju ­Mišnjanskeje firmy na płoninje mjez ­Šunowom a Smjerdźacej nastajić na 70 hektarach!!! fotowoltaikowu připrawu (do samsneho směra dźěchu w zašłosći prócowanja klóštra wo nastajenje wětrnikow na tutej płoninje).

Najprjedy jónu je to zwjeselace, zo njeje so přespěšny rozsud tworił, hladajo tež na powabkowy pjenježny „ćopły“ dešć.

Prawje mam wothłós wjetšiny radźićelow, do rozsuda zapřijeć wobydlerjow w formje wobydlerskeje zhromadźizny. Nje­zrozumliwje je mi w tutym zwisku ­namjet Tomaša Bjeńša, zo ma gmejnska rada tworić jednohłósne měnjenje a so hakle potom na wobydlerstwo wobroćić (z poslednich temowych diskusijow w gmejnskej radźe abo we wuběrkach ­wěmy, zo woznamjenja jednohłósne měnjenje wot Tomaša Bjeńša). Hač je Tomaš Bjeńš hižo zabył, štó su byli jeho wolerjo a z kajkim narokom?

Zapósłane (02.01.23)

póndźela, 02. januara 2023 spisane wot:

Alojs Nawka reaguje z mejlku na přinošk Serbskich Nowin 23. decembra:

Fatalita

Čitajo Serbske Nowiny z 23. decembra 2022 na prěnjej stronje (přinošk z Chrósćic z nadpismom „Hórnikowa“ abo „Hórnikowa dróha“?) spodźiwach so jara. Na přisłušacym wobrazu wuhladaš dwaj pućnikaj w Chrósćicach: „Hórnikowa dróha“ a katastrofu „Ćišinskowa dróha“. Tajkele skomolenje Ćišinskeho je kaž fawca do serbskeje duše; to ći črije zuje. Prawje ma rěkać „Ćišinskeho dróha“ abo „Dróha Ćišinskeho“.

Jim podpěru wzać je nječłowjesce

pjatk, 30. decembera 2022 spisane wot:

Měnjenje Borbory Wahnfriedoweje z Berlina wuhladawši powěsć: CDU w Budyšinje hłosuje za próstwu AfD

Kaž kóždy wječor pohladach tež 13. decembra 2022 po swjatoku do nowiny „Die Welt“. Wuhladawši artikl pod titulom: „CDU w Budyšinje hłosuje za namjet AfD – podpěru za wupućowanja winowatych wukrajnikow sćazać“ pak so njemało stróžich.

Křesćansko-demokratiska CDU potajkim z wjetšinu za to hłosuje, azylowym požadarjam, kotrymž bu winowatosć wupućowanja připowědźena, prawo na integracisku podpěru sćazać. Wažny wobstatk tuteje podpěry su kursy němčiny abo zetkawanske socialne poskitki. Budyska CDU podpěruje rozsud AfD! Što směmy jako přichodne wočakować?

Najebać swobodu lědma praskotaki

štwórtk, 29. decembera 2022 spisane wot:

Po dwěmaj skerje skromnymaj silwestromaj w pandemiji bjez wulkeho praskotanja chcyše redakcija Serbskich Nowin­ wědźeć, kak budu so ludźo lětsa ze starym lětom rozžohnować a nowe witać.

Jadwiga Čornakec z Drježdźan: Budźemoj z přećelom a ze susodami woměrje w naju bydlenju w Drježdźanach swjećić. Chcemy zhromadnje picu pjec a hry hrać. Za start do noweho lěta njepóndźemy won, dokelž mamy z bydlenja rjany napohlad na město. Praskotaki sej tak a tak sami njekupimy.

Jan Ješka z Pančic-Kukowa: Swjećimy lětsa silwester měrnje w swójbje. Wokoło 18 hodź. chcemy so z někotrymi wjesnjanami zetkać a z dźěćimi kusk praskotać. Po tym pojědźemy wječerjeć a na to jako swójba zhromadnje do noweho lěta swjećimy.

Sabrina Wagnerowa z Čorneho Chołmca: Je rjenje, zo směmy lětsa zaso swjećić. Zetkamy so z přećelemi, kotrychž hižo z młodosće sem znajemy. Syda fondue, w połnocy sej ze sektom abo winom připijemy. A někotre rakety chcemy pušćić. Wulke praskotanje pak njebudźe, to młodźinje we wsy přewostajimy.

Serbska debata

nowostki LND