Praktiske měli być a z wutroby měli přińć

štwórtk, 21. decembera 2017 spisane wot:

Hody so z wulkimi kročelemi bliža, a wjetšina je zawěsće hižo wšitke dary lubym pod božodźěsćowy štom wobstarała. Su pak ludźom wulke hodowne dary wažne? Serbske Nowiny su so mjez Serbami naprašowali.

Měrko Korjeńk z Pančic-Kukowa: Jako­ dźěsću běchu mi wulke hodowne dary wažne. Čim starši pak sy, ćim njewažniša wulkosć darow je. Skerje měli praktiske być, a wobdarjeny měł je woprawdźe tež trjebać móc. Darowacy dyrbjał sej tuž tróšku hłójčku łamać, što komu dari. Nimo toho měnju, zo měli dary k hodam z wutroby přińć, potom tež wjeselo wobradźeja.

Měrćin Schünemann z Drježdźan: Wulke dary poprawom za tak wažne nimam. Mi bóle na wutrobje leži, zo so k hodam z bratrom, ze sotru a z přiwu­znymi zetkam. Mjez sobu sej wjele njedarimy, chiba zo su přiležnostne wuwzaća. Ale to nas tak jara njemyli. Město toho wažu sej rozmołwu w kruhu swójby, dokelž so tak husto njewidźimy.

Zapósłane (14.12.17)

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Jadwiga Pjacec z Radebeula wupraja so k rubrice Rozmyslowane we wudaću SN z 1. decembra:

Prawy bok pod kandaru wzać

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Wčera bu Michael Kretschmer (CDU) za noweho ministerskeho prezidenta Sakskeje wuzwoleny. Serbske Nowiny su mjez někotrymi Serbami naprašowali, što měł nowy načolnik swobodneho stata jako prěnje změnić.

Monika Süßowa z Wopakeje: Mam za jara wažne, zo njesteja inwesticije do twara dróhi wjace na prěnim městnje, ale zo pjenjezy wróćo do kubłanja běža. Dokelž su inwesticije do dorosta woprawdźite nałožby do přichoda. Personal na šulach a w pěstowarnjach ma so wotpowědnje zapłaćić a z tym ma so tež jich dźěło připóznać.

Benjamin Hrjehor ze Sulšec: Přeju sej, zo naš nowy ministerski prezident jasniše słowa přećiwo prawicarstwu namaka hač swój předchadnik a tež skónčnje prawy bok swójskeje strony pod kandaru wza. Nuznje trjeba je znajmjeńša zawjedźenje winowatosće nošenja woznamjenjenskeje cyfry za kóždeho policista, kaž tež wutworjenje kontrolneje instancy zwonka policije. Miliardy k financowanju hamtskeho statusa wučerjow njech radšo do modernizacije šulow inwestuja.

Jan Nuk z Radworja jima so w diskusiji wo koncepciju 2plus słowa a měni pod nadpismom „Tak to w Serbach je!“ k diskusijnemu přinoškej wučerskeho kolegija Šule Ćišinskeho Pančicy-Kukow 30. nowembra w SN wozjewjenym:

Njeje lochko w Serbach, wosebje w zjawnych forumach abo medijach, zastupować měnjenje, kotrež njewotpowěduje powšitkownje płaćiwemu nastajenju k wšelakim serbskim naležnosćam. To sy spěšnje jako njeměr budźacy fanatikar wotkołkowany. Tak znajmjeńša skutkuje na mnje wulke­ čerwjene nadpismo „Njetrjebamy njeměr abo fanatizm“ nad přinoškom wučerskeho kolegija Šule Ćišinskeho Pančicy-Kukow wo koncepće 2plus w SN z 30. nowembra.

Je stara wěrnosć, zo dyrbja so wěste naležnosće stajnje znowa do prašenja stajeć, (po nowym so praji nowelěrować), hdyž so njedostatki jewja. Zo ćerpja naši maćeršćinarjo w někotrych serbskich šulach w maćernorěčnym kubłanju pod nadwahu dźěći, kotrež njejsu z maćernorěčnych swójbow, běše hižo tema, jako běch ja hišće předsyda Domowiny. Zo so to nětko zaso tematizuje, tež w našich medijach, je wulki čas.

Zapósłane (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Gmejnski radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany Jan Hrjehor z Róžanta wěnuje so w swojim připisu pod nadpismom „Tež srjedź tunla swětło było“ rozprawnistwu wo gmejnskej radźe w Serbskich Nowinach z 23. nowembra a měni:

Dom „jenož“ za priwilegowanych?

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Regina Šołćina z Konjec je našemu wječornikej posrědkowała „Zjawny list žonow a jich najmjeńšich!“ ze Šunowa, z kotrymž su so na gmejnu Ralbicy-Róžant a na Budyski krajnoradny zarjad wobroćili. Wone maja za skandalozne, zo njemóže abo nochce gmejna jim za čestnohamtske dźěło z dźěćimi rumnosće w Konječanskim towarstwowym domje „Delany“ přewostajić (SN wčera wo tym rozprawjachu). List tule dokumentujemy:

W lěću wobhladachmy sej zhromadnje ze zastupowacym wjesnjanostu Michałom Šołtu (wjesnjanosta Hubertus Ryćer bě chorosće dla zadźěwany) rumnosće, kotrež su idealne za zaběru z našimi najmjeńšimi. Tež zastupjerka krajnoradneho zarjada z Budyšina bě přitomna, a jeje kónčny facit bě: „Maće drohotny potencial, kotryž njesměł so zhubić.“ Rěču wo Konječanskim towarstwowym domje „Delany“.

„Njetrjebamy njeměr abo fanatizm“

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Reakcija potrjechenych na zjawnu diskusiju wo koncepće 2plus

Hižo dlěši čas sćěhuja wučerjo Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje diskusiju wo wuwučowanju po koncepće 2plus w medijach. Dotal­ mějachu so po přisłowje „Rěčeć je slěbro – mjelčeć złoto“. Mjeztym pak je diskusija po měnjenju Pančičanskich pedagogow polo reality wopušćiła. Tak jewja so wuprajenja, kotrež často njetrjechja a su samo ranjace. Tohodla su so jako kolegij za zjawnu wotmołwu na zahubne wašnje wustupowanja rozsudźili a podawaja sćěhowace fakty do dalšeje diskusije:

Na spočatku njech je hišće raz situacija rysowana, kotraž bě ke konceptej 2plus wjedła. Tež hdyž wospjet čitamy, zo je to „wězo znate“, dopokazuja naličene fakty runje to napřećiwne.

Zapósłane (30.11.17)

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Robert Maćij z Hrubjelčic ma postupowanje při zběranju podpismow za wobydlersku iniciatiwu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack (MSPI) za prašomne, kritizuje zdobom „chětro njeneutralne rozprawnistwo“ serbskich medijow a piše:

W minjenym času na zarjadowanjach a we wšěch serbskich medijach a socialnych syćach w přiběracej měrje wabja Minority SafePack podpisać. Špatna wěc to zawěsće njeje. Što pak su wobsahi? Kajke su konkretne polěpšenja za nas Serbow abo kotre polěpšenja změja z toho na přikład Sintojo w Madźarskej? Kajke su dalše politiske kroki? Kak wulka je šansa, to wšo na europskej runinje scyła přesadźić? Ze zezběranymi podpismami tola hišće ničo dobyte njeje. Wo tym bohužel lědma čitaš a słyšiš. Město toho jenož: Podpisaj! Přinoški w Serbskich Nowinach kónča so z namołwu, MSPI podpisać a zo SN to wšo podpěruja. Rozhłós tež dale a bóle wabi, město toho zo by neutralnje rozprawjał.

Kula Bula w barje hrać dyrbjała

wutora, 28. nowembera 2017 spisane wot:

Wothłós nastupajo program na 143. schadźowance je přewažnje pozitiwny. Jurij Bjeńš je so za měnjenjemi hosći prašał.

Clemens Škoda z Pančic-Kukowa: Program bě jara połny, při čimž je so mi přinošk Sorabije jako naročny skeč lubił, tež kabaret dwanatkarjow gymnazija. Zajimawe, zo njebě žanoho „normalneho“ moderatora. Medijowe produkcije běchu zawěsće napinace. Wjeselu so jara, zo mamy ze Symanom Hejdušku entuziastiskeho nawodu studentskeho chóra, z čimž je cyłk zaso na stabilnych stołpach. Jeho­ přinošk schadźowanskeje hymny ma kultowy charakter. Hnuł je mje tež spěw brigady „Adiemus“.

Alena Brězanowa z Lipska: Ze zna­tymi so zetkawać a zdźěla naročny program sćěhować – to je dobra měšeńca, za kotruž so wudani na schadźowanku přińć. Ukulelowy orchester mam za wjeršk – amizantneje performance a wu­rjad­neho hudźbneho wobsaha dla. Hłubši zmysł při słownym skeču Lipšćanskich studentow drje spóznała njejsym, za to pak bě jara směšny. Serbscy šulerjo a studenća su znowa swój muziski talent dopokazali, hač rejujo, spěwajo abo hudźo.

Drježdźany (ML/SN). „Sym so hižo wobhonił, kotra tramwajka w kotrym času ke krajnemu sejmej jězdźi.“ Takle wotmołwi sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na prašenje wo swojich planach po 13. decembru, hdyž swoje statne a stronske zastojnstwje złoži. Nowina Dresdner Neueste Nachrichten wozjewi­ njedawno pod nadpismom „Njeńdu w hněwje“ wobšěrny interview z Tilichom wo jeho wotchadźe. Wón praji: „Wěm, zo so wjetšina ludźi na mnje njehněwa. Woteńdu tuž, bjez toho zo so sam hněwam. Kraj ma najlěpše wuměnjenja, swój puć dale hić – nětko bjeze mnje na čole. Po nimale 30 lětach w politice mam to za cyle normalne, zo nochcu na stólcu lěpić.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND