Zapósłane (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Budyšan Julian Nyča wupraja so k njedawnemu festiwalej „Wočiń woči!“:

Prěnja dowolena móc była

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Manfred Laduš piše k wozjewjenjam wo wopominanju 70. róčnicy znowa­załoženja Domowiny 11. meje w SN:

Hišće Satkulak morju běži

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Wustajeńcy „Satkula abo (s)twor(jen)a krajina – Karl Vouk“ w Budyskim Serbskim muzeju přiwabja mnohich zajimcow. Milenka Rječcyna je so někotrych za jich zaćišćemi prašała.

Martin Schmidt z Wojerec: Sym nastróžany. Čłowjek přińdźe połneje zahoritosće sem a začuwa hrózbny napřećiwk. Njedowidźu, zo maja so wsy wotbagrować. Ze zhubjenjom wsow bjerje so serbstwu zakładny kruch hajenja kultury. Tele wumjetowanje Karl Vouk wuměłsce zwuraznja. Jeli Satkula hižo do morja njepoběži, zhubi tež wulke morjo na swojoraznosći.

Isa Bryccyna z Kubšic: Karl Vouk jasnje zwobraznja, štož z wotstawkom začuwa. Zakonske a literarne teksty tworja razny přećiwk k wobrazam. Tole wabi k rozmyslowanju. Wšitcy zajimcy, wosebje šulerjo, móža so z pomocu wustajeńcy z temu derje rozestajeć. Jako njepo­trjecheny maš wěstu distancu k tomu. Wustajeńca pak móže nas wubudźić.

Zapósłane (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Hinc Šołta z Lauterbacha so k rozprawam w SN wo podawkach 1945 we Łužicy pjera jima:

Tónkróć wšak běše stawk na tym wina, zo dóstach wudaće Serbskich Nowin z 15. meje hakle póndźelu do rukow. A w Předźenaku mje wosebje třeća strona zajimowaše, dokelž wobeju awtorow­ kusk znaju abo so na njeju rady dopominam.

Zapósłane (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015 spisane wot:

Dospołnosće dla poda Zala Cyžowa z Chrósćic dodawk k přinoškej w SN z dnja 11. meje „Nowy započatk wopominali“:

Pjatk, 8. meje, spominaše Domowina na jeje znowazałoženje po Druhej swětowej wójnje. Wopomnjenska tafla na pódlanskim domje Wjeselic statoka wosrjedź wsy w Chrósćicach dopomina na wonu 10. meju 1945. W tymle domje započi­nachu so stawizny Domowiny znowa pisać, po tym zo běchu ju fašisća 1937 za­kazali.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik mjenowaše znowazałožićelow našeje narodneje organizacije. Dalši Chróšćan, kotryž tohorunja ke kruhej znowazałožićelow słušeše, běše znaty serbski husler a horliwy Serb Jurij Mencel, wo kotrymž tež mólba jako husler, zhotowjena wot Conrada Felixmüllera, eksistuje.

Zapósłane (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Sieghard Kozel ze Stróže wobdźěli so minjeny kónc tydźenja na swjatočnosćach k 70. róčnicy wuswobodźenja wot fašizma w Berlinje.

Zapósłane (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Priwatny docent dr. Timo Meškank z Lipska přispomnja k přinoškej Trudle Kuringoweje „K 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny“ w SN 7. meje:

Po statistice Arnošta Černika z lěta 1956 bě w Hornjej Łužicy 57 976 Serbow žiwych, w Delnjej Łužicy pak 22 120 Serbow. Hłowny kriterij kategorizacije Serb bě Černikej wobknježenje serbskeje rěče. Wuprajenje Trudle Kuringoweje w sćěhowacymaj sadomaj je tuž wopak: „Spočatk 50tych lět započachu w Delnjej Łužicy kulturnje dźěłać, wobchadna rěč pak bě němska. Byrnjež hišće 1 730 ludźi serbšćinu wobknježiło, ju woni hižo njenałožowachu.“ Proces wotwobroćenja wot serbstwa je so w 50tych a 60tych lětach pospěšił, dokelž bě so Domowina do słužby SED přahać dała. Tole wšak so w katolskej Hornje­j Łužicy tak zahubnje na narodnu substancu njewuskutkowa, dokelž běchu tu katolscy duchowni a wučerjo nadal zepěra narodneho žiwjenja. Mjez druhim namaka to swój wotbłyšć w kruhu akademikarjow, kotryž schadźowaše so wot srjedź 60tych lět. Tam přednošowachu wučerjo kaž Jan Meškank (nic Měškank, kaž awtorka piše), zo bychu Serbam narodne a nabožne wědomje skrućeli.

Zapósłane (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Lejna Šramina z Pančic-Kukowa wu­praja so k přinoškej w SN „Wutřěle artile­rije Róžeńčansku cyrkej zničili“:

Hnydom při čitanju artikla so do­pomnich, kak běch to jako dźewjećlětna sama dožiwiła. Mój njeboh nan bě jara na­božny čłowjek a wudźeržowaše k patrej Konradej Mawderej wuske zwiski. Wón by­dleše w tutym strašnym času wojo­wanjow wokoło Róžanta a dalšich delanskich wsow w klóštrje Marijinej hwězdźe. W našim staršiskim domje na Kimba­rku přebywachu w bojowniskich dnjach někotři němscy oficěrojo, kotřiž wottam frontu do směra na wuchod wobkedźbowachu.

Zapósłane (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Jan Nuk z Radworja přispomnja k přinoškej w SN z 5. meje na 4. stronje:

Njemało so zadźiwach, jako čitach pod rubriku „Serbski powěstnik“ slědowace nadpismo: „Ličba serbskich potomnikow přiběra.“

Su snadź žurnalisća SN wotkryli swoje profetiske kmanosće, zo wědźa, kelko serbskich potomnikow nětkle žiwi Serbja jónu zawostaja?

Abo su snadź přewjedli naprašowanje wo tym, kelko potomnikow nětkle žiwi Serbja maja a kelko chcedźa w běhu jich přebytka na tutej zemi jónu zawostajić?

Móže tež być, zo měnja SN potomnikow někajkeje wuznamneje wosoby zašłosće.

Při čitanju nastawka pod mjenowanym nadpismom wšak so wukopa, zo jedna so wo ćišćerski zmylk. Do słowa potomnik je so někajki „ot“ zabłudźił, jedna wšak so wo ličbu serbskich pomnikow. Hdźež so dźěła, stawaja so zmylki. Druhdy wšak wuwabjeja wone tež lóštny posměwk čitarja, a tak je tónle zmylk tež něšto pozitiwneho zdokonjał.

Debatu dyrbja Serbja sami wjesć

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW), strona danskeje mjeńšiny a Frizow w Schleswigsko-Holsteinskej, přisłuša wot lěta 2009 Europskej swobodnej aliancy (EFA). Stachmy so z jeje čłonom, dokelž wona jako europska strona zajimy mjeńšinowych a regionalnych stron zastu­pu­je. Wšitcy wěmy, kelko je politiskich rozsudow w Europskej uniji, nastupowace tež wobydlerki a wobydlerjow na městnje. Tohodla je z našeho wida wažne měć politisku ruku w Europskim parlamenće, kotraž móže jeho wobzamknjenja wob­wliwować. Zapósłancy EFA w Europskim parlamenće ze Šotiskeje, Walizi­skeje, Kataloniskeje, Walencije a Letiskeje při tym z europskimi Zelenymi w jednej frakciji wusko zhromadźe dźěłaja. Samo tónle fakt hižo dopokazuje, zo pohibuje so politiske wusměrjenje w politiskim spektrumje nalěwo a naprawo srjedźi­zny. Ekstremistiske strony EFA pak nje­přiwo­zmje pak won ćisnje, kaž bě to před lětami z italskej Legu Nord. Kaž je znate, twori SSW sam wot lěta 2012 z SPD a Zelenymi schleswigsko-holsteinske krajne knježerstwo.

nawěšk

nowostki LND