XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łuži­ca 2015“ je nimo. Redaktorojo Serbskich Nowin a pomocnicy su so wob­honili, z kotry­mi zaćišćemi su hosćo a wobdźělnicy swjedźenišćo wopušćili.

Dr. Cornelia Ernst, zapósłanča Europskeho parlamenta (Lěwica): Sym hižo tójšto w regionje po puću była, na festiwalu pak prěni raz. Pochadźaca z Drjež­dźan, hdźež je tuchwilu telko hidy na wukrajnych a cuzych, je wotewrjenosć napřećo druhim kulturam w regionje, hdźež bě mnohotnosć přeco hižo doma, jara wočerstwjaca a přijomna. Njeńdźe jenož wo folkloru, ale při tym so tež mjez sobu zeznajomniš.

Sílvana Birkigt z Drježdźan: Je wulkotne, zo tajke něšto dawa. Sym prěni raz na festiwalu, sym w MDR-telewiziji wo tym słyšała a sym woprawdźe zahorjena. Zo su Serbja swět do Łužicy přinjesli, a zo so tule woprawdźe wuměłcy z Ameriki, Indiskeje abo Georgiskeje kaž tež na tradicije bohate słowjanske mjeńšiny předstaja, zawostaji wulki zaćišć we mni.

Zapósłane (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Dr. Ludwig Ela z Rachlowa piše:

W nowinarskim wozjewjenju Domowiny wo poslednim wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa informowaše so mjez druhim wo stejišću k přinoškej Hajka Kozela­ w SN z 25. junija. Zwěsći so: „Pokazujo na artikl ,Čorny blak na běłym lacu‘, wotćišćany w Serbskich Nowinach dnja 25. junija 2015, zdźěli zwjazkowe předsydstwo, zo njedźěli měnjenje aw­­tora. Zwjazkowe předsydstwo zwěsći, zo su čłonojo změrcowskeho wuběrka po płaćiwym jednanskim porjedźe a tuž korektnje jednali.“ Zajimawe, zo su Serbske Nowiny w rozprawnistwje wo posedźenju gremija runje tutu pasažu pod blido padnyć dali. Rjany to dopokaz „njewotwisnosće“ a „objektiwnosće“ jeničkeho serbskeho wječornika.

Dopomnjenki na kónc wójny

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Něhdźe 45 zajimocow sćěhowaše přeprošenje Ćišćanskeho kulturneho towarstwa na čitanje spisowaćela Bena Budarja z jeho němskorěčneje knihi ,A stajnje tutón strach‘, kotraž je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. 70 lět po skónčenju Druheje swětoweje wójny a knjejstwa nacijow wo­pisuje awtor dožiwjenja z poslednich wójnskich dnjow. Dźiwadźelnica Majka Kowarjec a lektor LND Pětr Thiemann kaž tež Beno Budar su dožiwjenja Serbowkow w rěčnje wuběrnej formje přednjesli.“ Takle rozprawja Choćebuska nowina Lausitzer Rundschau wo poradźenym čitanskim wječorku.

Zapósłane (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

K dopisej Měrka Šołty ze 17. junija piše předsyda Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow Pětr Cyž z Budyšina:

Wysoko česćeny knježe Šołta, jara sej wažu, z kajkim wulkim zajimom aktiwity ZSST sćěhujeće. Tohodla Wam kaž tež čitarjam Serbskich Nowin wujimk ze swojeje rozprawy, kotryž bě 15. junija w SN wozjewjeny, hišće raz rozkładu. W njej rěkaše: „Často pak so twjerdźi, na přikład njadawno w interviewje z Měrkom Šołtu w SN (22. meje), zo spěwamy ‚zastarsku literaturu‘.“ Njejsym ženje rjekł, zo bě wuprajenje wot Měrka Šołty samoho. Njepoćahowach so tež, kaž sej to knjez Šołta mylnje mysli, na jeho wotmołwu w interviewje, ale skerje na prašenje Alfonsa Wićaza: „Kak Wy to widźiće, njewobsteji nastupajo repertoire tuchwilu w serbskich chórach zdźěla wěsta stagnacija?“ W swojej rozprawje njejsym prašenje knjeza Wićaza citował, ale prajach to ze swojimi słowami a mjenowach zjaw tuž skrótka, „zo spěwamy zastarsku literaturu“. Tak wězo njeje za kóždeho stajnje jenak lochko, kóždy interview abo rozprawu čitać a k tomu hišće prawje rozumić, kaž bě Měrko Šołta hižo 17. junija w swojim lisće w SN měnił.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so na swojim mejskim posedźenju (w nje­zjawnym dźĕlu!) z poslednim „zmĕrcowskim padom“ zabĕrało. Dokelž jedna so při tym wo bytostne prašenje pomĕra zwjazkoweho předsydstwa, z tym oficialneje Domowiny, k demokratiskej zjawnosći a zjawnej a wotewrjenej demokratiji, a dokelž sym sam potrjecheny, chcu so k tomu wuprajić.

Zapósłane (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

K artiklej „Loni a lětsa žadyn stipendiat“, wozjewjenym w SN ze 16. junija, měni dr. Viktor Zakar z Budyšina:

Jako bywši stipendiat sym Załožbje za serbski lud a docentam Instituta za sorabistiku a Serbskeho instituta za mnohostronski studij jara dźakowny. Witam dalewjedźenje stipendija, dokelž dopokazuje, zo je za serbstwo dobra inwesticija. Stipendiaća su dorost za serbske institucije, a woni pěstuja wukrajnu sorabistiku.

Zapósłane (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Měrko Šołta z Budyšina k přinoškej w póndźelnych Serbskich Nowinach slědowace znapřećiwja:

We wudaću SN z 15. junija na 1. stronje w rozprawje wo hłownej zhromadźi­znje Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow cituje so Pětr Cyž, poćahowacy so na interview w Předźenaku z 22. meje, na sćěhowace wašnje: „Wotpokazał je Cyž ‚časćiše twjerdźenja kaž njedawno w rozmołwje SN z Měrkom Šołtu, zo spěwamy zastarsku literaturu‘.“

Zapósłane (16.06.15)

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Mikławš Krawc z Budyšina poruča nowu dokumentaciju wo dobje po 1945:

Drježdźanska krajna centrala za politiske kubłanje je wudała knihu „Fremde – Heimat – Sachsen“. Na cyłkownje 406 stronach z 71 fotami a dalšimi zwobraznjenjemi su wozjewjene dokumenty z wjacorych archiwow a wosobinske dopom­njenki k nam do Sakskeje wot lěta 1945 přišłych ludźi ze Šleskeje, Čěskeje a Madźarskeje.

Pisa so wo jich ćežkim dóńće w cuzej wokolinje, wo jich boju wo třěchu nad hłowu a wšědny chlěb. Wšojedne, hač mjenujemy přichadnikow ćěkancow, přesydlencow abo noworatarjow, z nimi je so socialna struktura a pola nas we Łužicy tež rěčna situacija změniła. Wjele je rěč wo wosobach a podawkach w Budyskim wokrjesu – často su wosebje Droždźij, Poršicy a Njechorń mjenowane, ale tež Chelno a Baćoń. Wuzběhuje so, zo běchu wsy wuchodnje Budyšina po Druhej swětowej wójnje hišće přewažnje serbske.

Zapósłane (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

W zwisku z rozprawnistwom wo 25lětnym wobstaću Choćebuskeho Serb­skeho domu praša so Ludmila Budarjowa z Hornjeho Hajnka „Na Hermanna Niermannowu załožbu zabyli?“ a měni:

Jónkrótna kulturna institucija

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Serbski dom je wjace hač jednory dom. Wón je hižo 25 lět srjedźišćo serbskeho ludu. Na štyrjoch poschodach su tam wažne serbske institucije zastupjene – delnjoserbska knihownja z 8 000 medijemi, delnjołužiska župa Domowiny, wotnožce Załožby za serbski lud a Serbskeho instituta kaž tež informacija Lodka. W Braniborskej jónkrótna to kulturna institucija.“

nawěšk