Witaj-hibanje wažne za serbstwo

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „W Braniborskej su Serbja runje wolili, wo čimž móžachu lětstotki jeno sonić. Prěni króć w stawi­znach su swoje zastupnistwo w Braniborskim krajnym sejmje, Radu za serbske naležnosće, w direktnych wólbach postajili. Nowy Serbski zakoń, schwaleny loni wot krajneho parlamenta w Podstupimje, je za to zakład. Nowosć su němscy zapósłancy, kotrymž je tež serbska rada kaž w Sakskej poboku, hnydom sobu wobzamknyli. W Podstupimskej statnej kencliji stara so z Mětom Nowakom Serb wo naležnosće słowjanskeje mjeńšiny, kotraž so wot dalšich w Němskej žiwych ludowych skupin w tym rozeznawa, zo nimaja Serbja maćerny kraj. Woni su financielnje na Němcow pokazani.“

Měšeńca wulce poradźena

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:
DJjej Dr. Kary – Wilda Panda piskaštaj hač do ranja. Foto: Clemens Šmit

Zapósłane (16.07.15)

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Krawcec mandźelskaj z Hrubjelčic rozprawjataj wo wotchadničce Serbskeje wyšeje šule w Budyšinje:

Bě to za nas njezapomnite dožiwjenje. Wuprajamoj wšěm přihotowarjam a akteram wotchadnički připóznaće a dźak! Kubłanišćo je nas z bohatym programom překwapiło. Šulski chór, rejwarjo, filmowe projekcije scenow dźiwadłoweje skupiny wuhotowachu program z čerwjenej nitku jednanja. Rekapitulowachu žiwjenje pjeć lět na šuli. Swjedźenska narěč šulskeje wjednicy knjenje Borbory Krječmarjoweje je nam wutroby zhrěła. Wučerki a wučerjo wužohnowachu swojich chowancow derje přihotowanych do dalšeho žiwjenja. Něhdźe štwórćina wotchadnikow měri so na tři lěta šulskeho wukubłanja z maturitnym zakónčenjom. Wšitcy maja wukubłanske městno. Budyska Serbska wyša šula ma dobre mjeno w měsće a we wokolnych wsach. Přiwołamy wučerkam a wučerjam: Dale tak, strowotu a tež wjeselo w dźěle, byrnjež přeco zaso z ćežemi zwjazane było!

Hišće cyle pod zaćišćemi Chróšćanskeho folklorneho festiwala steji Iris Pa­nitzowa z Wjelećina:

Po tymle puću dźakuju so wšitkim za­mołwitym­ festiwala. Bě to wulkotne dožiwjenje. Smy so sobotu cyle spontanje rozsudźili, sej do Chrósćic dojěć. Bohužel běchmy tróšku přepozdźe, tak zo móžachmy jeno šěsć ansamblow na statokach dožiwić. Wot wšeho spo­čatka napadnyłoj stej nam mnohotnosć a pisanosć na hasach, hdyž so tam sku­piny w swojich šatach pohibowachu. Nalada na dworach bě lóštna, wotewrjena a přewšo přijomna. Smy samo znatych zetkali a zhromadnje z nimi po wsy dundali. Domjaca kołbasa na Wjeselic dworje nam wulkotnje słodźeše. Mjez folklor­nymi skupinami su so mi Goergičenjo najlěpje lubili. Jich zapal je nas runjewon sobu­ storhnył. Za dwě lěće rady zaso přijědźemy­, potom pak tróšku zašo.

Weronika Žurowa z Lejna wupraja so k rozprawam wo 11. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica 2015“ w SN z 13. a 14. julija:

XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łuži­ca 2015“ je nimo. Redaktorojo Serbskich Nowin a pomocnicy su so wob­honili, z kotry­mi zaćišćemi su hosćo a wobdźělnicy swjedźenišćo wopušćili.

Dr. Cornelia Ernst, zapósłanča Europskeho parlamenta (Lěwica): Sym hižo tójšto w regionje po puću była, na festiwalu pak prěni raz. Pochadźaca z Drjež­dźan, hdźež je tuchwilu telko hidy na wukrajnych a cuzych, je wotewrjenosć napřećo druhim kulturam w regionje, hdźež bě mnohotnosć přeco hižo doma, jara wočerstwjaca a přijomna. Njeńdźe jenož wo folkloru, ale při tym so tež mjez sobu zeznajomniš.

Sílvana Birkigt z Drježdźan: Je wulkotne, zo tajke něšto dawa. Sym prěni raz na festiwalu, sym w MDR-telewiziji wo tym słyšała a sym woprawdźe zahorjena. Zo su Serbja swět do Łužicy přinjesli, a zo so tule woprawdźe wuměłcy z Ameriki, Indiskeje abo Georgiskeje kaž tež na tradicije bohate słowjanske mjeńšiny předstaja, zawostaji wulki zaćišć we mni.

Zapósłane (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Dr. Ludwig Ela z Rachlowa piše:

W nowinarskim wozjewjenju Domowiny wo poslednim wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa informowaše so mjez druhim wo stejišću k přinoškej Hajka Kozela­ w SN z 25. junija. Zwěsći so: „Pokazujo na artikl ,Čorny blak na běłym lacu‘, wotćišćany w Serbskich Nowinach dnja 25. junija 2015, zdźěli zwjazkowe předsydstwo, zo njedźěli měnjenje aw­­tora. Zwjazkowe předsydstwo zwěsći, zo su čłonojo změrcowskeho wuběrka po płaćiwym jednanskim porjedźe a tuž korektnje jednali.“ Zajimawe, zo su Serbske Nowiny w rozprawnistwje wo posedźenju gremija runje tutu pasažu pod blido padnyć dali. Rjany to dopokaz „njewotwisnosće“ a „objektiwnosće“ jeničkeho serbskeho wječornika.

Dopomnjenki na kónc wójny

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Něhdźe 45 zajimocow sćěhowaše přeprošenje Ćišćanskeho kulturneho towarstwa na čitanje spisowaćela Bena Budarja z jeho němskorěčneje knihi ,A stajnje tutón strach‘, kotraž je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. 70 lět po skónčenju Druheje swětoweje wójny a knjejstwa nacijow wo­pisuje awtor dožiwjenja z poslednich wójnskich dnjow. Dźiwadźelnica Majka Kowarjec a lektor LND Pětr Thiemann kaž tež Beno Budar su dožiwjenja Serbowkow w rěčnje wuběrnej formje přednjesli.“ Takle rozprawja Choćebuska nowina Lausitzer Rundschau wo poradźenym čitanskim wječorku.

Zapósłane (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

K dopisej Měrka Šołty ze 17. junija piše předsyda Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow Pětr Cyž z Budyšina:

Wysoko česćeny knježe Šołta, jara sej wažu, z kajkim wulkim zajimom aktiwity ZSST sćěhujeće. Tohodla Wam kaž tež čitarjam Serbskich Nowin wujimk ze swojeje rozprawy, kotryž bě 15. junija w SN wozjewjeny, hišće raz rozkładu. W njej rěkaše: „Často pak so twjerdźi, na přikład njadawno w interviewje z Měrkom Šołtu w SN (22. meje), zo spěwamy ‚zastarsku literaturu‘.“ Njejsym ženje rjekł, zo bě wuprajenje wot Měrka Šołty samoho. Njepoćahowach so tež, kaž sej to knjez Šołta mylnje mysli, na jeho wotmołwu w interviewje, ale skerje na prašenje Alfonsa Wićaza: „Kak Wy to widźiće, njewobsteji nastupajo repertoire tuchwilu w serbskich chórach zdźěla wěsta stagnacija?“ W swojej rozprawje njejsym prašenje knjeza Wićaza citował, ale prajach to ze swojimi słowami a mjenowach zjaw tuž skrótka, „zo spěwamy zastarsku literaturu“. Tak wězo njeje za kóždeho stajnje jenak lochko, kóždy interview abo rozprawu čitać a k tomu hišće prawje rozumić, kaž bě Měrko Šołta hižo 17. junija w swojim lisće w SN měnił.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so na swojim mejskim posedźenju (w nje­zjawnym dźĕlu!) z poslednim „zmĕrcowskim padom“ zabĕrało. Dokelž jedna so při tym wo bytostne prašenje pomĕra zwjazkoweho předsydstwa, z tym oficialneje Domowiny, k demokratiskej zjawnosći a zjawnej a wotewrjenej demokratiji, a dokelž sym sam potrjecheny, chcu so k tomu wuprajić.

Zapósłane (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

K artiklej „Loni a lětsa žadyn stipendiat“, wozjewjenym w SN ze 16. junija, měni dr. Viktor Zakar z Budyšina:

Jako bywši stipendiat sym Załožbje za serbski lud a docentam Instituta za sorabistiku a Serbskeho instituta za mnohostronski studij jara dźakowny. Witam dalewjedźenje stipendija, dokelž dopokazuje, zo je za serbstwo dobra inwesticija. Stipendiaća su dorost za serbske institucije, a woni pěstuja wukrajnu sorabistiku.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND