Chcedźa dale skoržić

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Rowno (AK/SN). Rownjan Ingo Schuster, iniciatiwny zwjazk „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“, Zwjazk za přirodu a wobswět Němskeje kaž tež Greenpeace Němskeje skorža tuchwilu zhromadnje přećiwo brunicowemu planej Wochozy II. „Spočatk zašłeho lěta je Budyske Wyše zarjadniske sudnistwo skóržbu wotpokazało. Zaměr bě, wobkrućić brunicowy plan jako njepłaćiwy a njeprawy“, rjekny Adrian Rinnert z iniciatiwneho zwjazka, „Wyše sudnistwo pak rozsudźi, zo je skóržba jenož přećiwo wobłukowemu wobhospodarjenskemu planej móžna. Kuriozne pak je, zo někotre wot nas narěčane dypki we wobłukowym planje scyła wjace njeeksistuja.“

Mjenowani wězo zhromadnje dale skorža. Loni w awgusće su Zwjazkowemu sudnistwu w Lipsku rewiziju zapodali. Nětko nadźijeja so přizwolenja skóržby. „Budyske sudnistwo by so z tym znowa rozestajeć měło“, rozłoži Adrian Rinnert aktualny staw. Potom dźě měli so poprawnym wobsahowym prašenjam wěnować.

Zasudźeni, z mlokom žiwi być

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Dźeń a bóle přiwótřa so połoženje producentow mloka. Hižo dlěši čas dóstawaju za mloko płaćiznu, kotraž nihdy nanihdy njezamóže produkciske kóšty narunać , wo dobytku za zawod ani njerěčo.

Budyšin (JK/SN). Radebergska mlokarnja Heinrichsthaler, do kotrejež ratarjo wo- krjesa, mjez nimi Sorabia Róžant, Hodźijska agrarna farma abo Budissa Kubšicy swoje mloko dodawaja, je runja druhim mlokarnjam wot wikowanja wotwisna. Konkurencny bój jenož někotrych wikowanskich koncernow je prěnjotna přičina dale niskich mlokowych płaćiznow. Radebergska mlokarnja je drustwowa, a tuž wujednawaja producenća prawidłownje z njej płaćizny mloka. Tuchwilu su 25 centow na liter dojednali, wjace njehodźi so zwoprawdźić.

Region skrućeć

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Rań (SN). W Choćebuskej a Drježdźanskej rjemjeslniskej komorje su sej přezjedni, zo steji łužiski hospodarski region před wulkimi wužadanjemi. Kónc zmilinjenja brunicy w Braniborskej a Sakskej, ale tež masiwne redukowanje dźěłowych městnow w předźěłacej industriji, kotrejž po­trjechitej dohromady něhdźe 9 000 ludźi, matej komorje za cezuru we Łužicy a zdo­bom za katalyzator za zasadnu strukturnu změnu w regionje.

K tomu stej předsydstwje wčera w Ranju (Großräschen) wiziju přichoda Łužicy ze sylnym rjemjesłom w na perspektiwy bohatym regionje schwaliłoj. Su to wočakowanja na krajnych a zwjazkowych politikarjow. Komorje wuprajatej so mjez druhim za to, zo so w rjećazach regionalneho wutworjenja hódnotow wuwaženy branšowy miks z industrije, posłužbow a rjemjesła skrući a wukonitosć srjedźneho stawa spěchuje. Brunicowa sparta měła so po předani jako mostowa technologija a wuznamny stejnišćowy faktor zachować. Kónc dobywanja brunicy měł dołhodobny, ekonomiski, socialnje ­a ekologisce znjesliwy być. W rjemjesle měłoj krajej wušo hromadźe dźěłać.

Wožiwjenje pod ćežkimi wuměnjenjemi

póndźela, 11. apryla 2016 spisane wot:

Wiki Łužiskeje jězoriny z ćežišćemi hospodarstwo, dowol, wólny čas, outdoor a wellness měli so zaso we Wojerecach zakótwić. Po třoch lětach su zašły kónc tydźenja tele wiki znowa přewjedli.

Wojerecy (AK/SN). „Smy wiki w ćežkej situaciji přewzali. Wožiwjenje ma być znamjo za region“, podšmórny organizator wikow ze zarjadowanskeho předewzaća Multi-Service-Sodeik z Wórlicy (Hörlitz) René Sodeik. Cyłkownje 88 wustajerjow ze Sakskeje, Braniborskeje, Saksko-Anhaltskeje a zapadneje Němskeje je so na wikach we Łužiskej hali wobdźěliło.

Nochcedźa tukanja wobkrućić

póndźela, 11. apryla 2016 spisane wot:

„Žadyn komentar“, to je wotmołwa rěčnika Vattenfalla na spekulacije, zo šwedski statny koncern Vattenfall łužisku brunicowu spartu čěskemu přede­wzaću EPH předa.

Budyšin (SN/BŠe). Předań brunicoweje sparty Vattenfalla čěskemu předewzaću EPH wozjewi powěsćernja Reuters minjeny pjatk nawječor, złožujo so na tři na tuchwilnych jednanjach so wobdźělace wosoby. Zrěčenje chcedźa tónle tydźeń hišće podpisać. Tež EPH ze sydłom w Praze nochce ničo k tukanjam rjec. Dohladowanska rada šwedskeho koncerna budźe w přichodnych dźesać dnjach zrěčenju přihłosować, wuchadźa ze žórłow.

EPH je so přećiwo němsko-awstralskemu konsorcijej Steag a Macquarie přesadźił. Z třećim kandidatom, Vrsanská Uhelna, kiž chcyše tohorunja spartu přewzać, njeje so hižo jednało.

Jara wunošna předań za Vattenfall po wšěm zdaću njebudźe. Wšitcy třo zajimcy žadachu sej financielne wolóženje. Šef zarjadnistwa EPH hišće w měrcu zwura­zni, zo su sej wědomi, zo njezměja přichodne lěta wjele dobytka.

Energiju składować nabywa formy

štwórtk, 07. apryla 2016 spisane wot:

Z pomocu słónca nadźěłanu milinu sam składować a po potrjebje zaso zasadźić je són mnohich ludźi. Po předstawach fachowcow móhli tajke składy termisce abo elektrisce dźěłać.

Budyšin (JK/SN). Njebudźe wjac dołho trać a budźemy z pomocu słónca produkowanu milinu na přijomne wašnje składować a po potrjebje zaso w domjacnosći abo k zastaranju industrije a rjemjesła wužiwać móc. Technologije a móžnosće składowanja so z wulkej spěšnosću wuwiwaja a maja dźeń a lěpše kajkosće.

Dźensniši 3. Budyski energijowy forum zaběraše so ze stawom slědźenja a wuwiwanja kaž tež z tuchwilnymi móžnosćemi, termiske a elektriske składy energije zasadźeć a wužiwać. Wědomostnicy, technikarjo a politikarjo zeńdźechu so w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje, zo bychu zwěsćili, kak daloko su, energiju eficientnje produkować a składować.

Stróža (SN/BŠe). Ewaluacija, kotraž so kóžde dźesać lět přewjeduje, je zamołwitych biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty minjene měsacy chětro zaběrała. Na cyłkownje 170 prašenjow wopřijace přepytowanje UNESCO mějachu w Stróži wotmołwić. Rozprawu su w měrcu zwjazkowemu ministerstwu za wobswět přepodali. W meji abo juniju chcedźa zamołwići UNESCO a sobudźěłaćerjo rezerwata kónčnu diskusiju wo njej zarjadować. Hižo loni nazymu poby komisija hižo we Łužicy a bě sej tam rezerwat bliže wobhladała. Klětu pak hakle wo tym rozsudźi, hač budźe tón dale k swětowemu kulturnemu herbstwu słušeć. Kaž komisariski nawoda rezerwata Torsten Roch na wčerawšej nowinarskej rozmołwje zdźěli, su wuhlady za to jara dobre. Zdobom předpołoži wón lońšu bilancu dźěławosće biosferoweho rezerwata. „W zasadnych dypkach družinoškita a dlěšeje skutkownosće wobhospodarjenja płoninow móžachmy niwow zašłych lět dźeržeć abo samo stopnjować“, Roch wujasni. Nimo škitanych družin pak ma wón wuwiće ekologisce skutkownych hospodarskich formow za hłowne dźěło rezerwata.

Kooperować za fachowcow

póndźela, 04. apryla 2016 spisane wot:

Dźěłowej agenturje Budyšin a Choćebuz kaž tež Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) spěchuja mjeńše předewzaća ze zhromadnymi projektami. Kooperaciske dojednanje su dźensa w Budyšinje podpisali.

Budyšin (CK/SN). Mjeztym zo maja wulke předewzaća personalne wotrjady, rozsudźeja w mjeńšich zawodach wo personalnej potrjebje abo strategiskim wuwiću „připódla.“ Třo partnerojo – dźěłowej agenturje Budyšin a Choćebuz kaž tež WiL – chcedźa firmy za temy kaž zesta­rjacu dźěłowu wobsadku abo trěbnosć fachowcow a dorosta sensibilizować. „Hdyž přistajeni na wuměnk du, budźe přichodnje lědma móžno jich přiměrjenje narunać“, rozłoži nawoda předsydstwa WiL Michael Bronk. W projektach měli so njedosahajcy kwalifikowani ludźo, starši sobudźěłaćerjo, požadarjo azyla a nawrótnicy za nowe nadawki wukmanić. Ze žanej z tychle skupin pak njeda so njedostatk fachowych mocow přewinyć.

Zaso wjace wukubłanskich městnow

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Ličba wukubłanskich městow w zawodach je we wuchodnej Sakskej znowa postupiła, zdźěli Budyska dźěłowa agentura. Mnohe regionalne předewzaća přizjewjeja swoje swobodne wukubłanske městna hižo sčasom serwisej za dźěłodawarjow zarjadnistwa. Tak móža požadarjo z mnóstwa wšelake wukubłanske poskitki wolić. Wot oktobra 2015 do měrca 2016 je so 2 919 młodostnych za wukubłanske městno pola Budyskeje dźełoweje agentury a jobowych centrach Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa přizjewiło. To je 52 hólcow a holcow mjenje hač w samsnym času minjeneje poradźowanskeje doby 2014/2015 nastupajo powołanje. Sobudźěłaćerjo tudyšeje dźěłoweje agentury zwěsćichu pola regionalnych předewzaćow hač do kónca měrca dohromady 2 345 zawodnych wukubłanskich městnow, to je 256 (12,1 procent) wjace hač do toho.

Piktogramowa přiručka DGB

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:
Drježdźany (SN). Němski dźěłarniski zwjazk (DGB) Sakska je wudał přiručku z piktogramami, kotraž ma ćěkancow a jich pomocnikow podpěrować. Knihaměri so na ludźi, kotřiž njerěča němsce a njemóža so prawje zwuraznić. „Chcemy pomhać rěčne zadźěwki přewinyć. Přiručka ze 600 piktogramami ma prěnju komunikaciju zmóžnić a takle přistup do cuzeho swěta wolóžeć.“, wuzběhny předsydka DGB Sakska Iris Kloppich. Z knihu móža ćěkancy we wšelakich situacijach – přebywajo pola lěkarja, w zarjadnistwje a w zawodźe – na wotpowědny wobrazk pokazać a z tym zdźělić, što chcedźa. „Za DGB bě wosebje wažne, dźěłowy swět do piktogramoweje knihi wzać. Zapřijeća kaž su to dźěłowe zrěčenje, wysokosć mzdy a zastupnistwo zajima su wobraznje pokazowane“, rjekny Iris Kloppich. Dalše temowe wobłuki su pochad, medicina a samodruhosć, město a wobchad, hygiena, žiwidła a drasta, prěnje rozmołwy, alfabet a wšědny dźeń. Přiručka spřistupnja tež němsku rěč, wšako je kóždemu piktogramej němske słowo přidate.

HSSL23

nowostki LND