Lěćo dźěłowe wiki wožiwja

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Lěćo wobradźa wuchodnej Sakskej jasnje woteběracu bjezdźěłnosć. W juniju bě 26 610 ludźi bjez dźěła, to je 924 mjenje hač hišće před měsacom, porno lońšemu ju­nijej je to 2 140 wosobow mjenje. Předewšěm w twarstwje, we wobłuku wobchad, lo­gistika a transport kaž tež w produkciji žiwidłow su tójšto nowych sobudźěła­ćerjow přistajili. To rozłoži dźensa Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło. Tež w druhich wobłukach so za nowym personalom wobstajnje naprašuja.

Pozitiwne wuwiće na dźěłowych wikach regiona tuž dale dźe, rjekny Ilona Winge-Paul. Cyłkownje maja posrědkowarjo agentury za dźěło we wuchodnej Sakskej tuchwilu 3 107 dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom w podłožkach.

Kwota bjezdźěłnosće w cyłkownym agenturnym wobwodźe wučinja 9,1 procent. Wona chabła mjez 5,1 procentom w Kamjenskim a Radebergskim a 13,5 procentami w Zhorjelskim wobłuku.

Mlokowokisło?

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN/JK). Po tym zo su płaći­zny za mloko hač na 25 centow na liter spadnyli, žadaja sej sakscy ratarjo podpěru a pomoc politiki. Problemy na mlo­ko­wych wikach rozrisać je bjez alternatiwy. Tole podšmórny prezident sakskeho burskeho zwjazka Wolfgang Vogel njedawno w Drježdźanach. Hladajo na rozrostowace produkciske kóšty sej ratarjo žadaja, zwyšić garantowanu minimalnu płaći­znu za butru a mlokowy próšk wot dotal 21 na 30 centow na kilogram. Nimo toho je so z embargom přećiwo Ruskej wažne wikowanišćo za mlokowych producentow zhubiło. „Płaćimy worćiznu za zwadu“, hódnoći burski zwjazk njespokojacu politiku. Za čujomne naprawy politiki k polěpšenju situacije na mlokowych wikach zasadźi so Wolfgang Vogel na Němskim burskim zjězdźe, kotryž je so minjene tři dny w Erfurće wotměł.

Tež ratarjo našeho regiona su wot tuchwilneje napjateje situacije na mlokowych wikach potrjecheni. Nukničanski ratar Józef Brězan je na wuwiće mlokowych wikow sčasom reagował a swoje dejki hižo před 16 měsacami „suche stajił“. Jako alternatiwu kormi wón byki.

Popłatk z blida

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Berlin/Drježdźany (SN/JK). Po infor­macijach telewizijneho sćelaka ARD je zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) planowany popłatk za stare brunicowe milinarnje pozdatnje cofnył. Tale naprawa k pomjeńšenju wustorka wuhlikoweho dioksoda (CO2) je tuž z blida. Město popłatka maja so brunicowe milinarnje z wukonom něhdźe 2,7 gigawatow jako rezerwa kapacity zarjadować. Hospodarske škody za mějićelow tychle milinarnjow maja so zarunać. Nimo toho maja so připrawy za koplowanje energije a ćopłoty štyri lěta ze stajnje poł miliardu eurow spěchować.

Doskónčnje pak budźe knježerstwowa koalicija wo tym na posedźenju 1. julija w Berlinje wotwažować. Pytać chcedźa koaliciscy partnerojo tež za alternatiw­nymi móžnosćemi, tak hodźa so planowane klimowe zaměry docpěć.

Loni w decembru je knježerstwo wobzamknyło, přidatnje 22 milionow tonow CO2 (40 procentow) mjenje wustorko­wać hač 1990. Masiwne protesty ze stron dźěłar­nistwow a energijoweho hospodarstwa su k tomu wjedli, zo bu klimowy popłatk złahodnjeny a cofnjeny.

Atomowe wotpadki njepřińdu

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

Drježdźany/Wětrow (SN/JK). Wobhospodarjerjo sakskich deponijow nochcedźa hižo zbytki něhdyšich jadrowych milinarnjow składować. Kaž rěčnik sakskeho wobswětoweho ministerstwa zdźěla, su deponije w Cröbernje, Grumbachu a Wětrowje připowědźili jenož hišće wobstejace dojednanja spjelnić.

Za ćah pod milinu do Pólskeje

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

Sakski statny minister za wobchad Martin Dulig (SPD) je wčera planowanske dojednanje wo elektrifikowanju želez­niskeje čary Drježdźany–Zhorjelc–pólska mjeza podpisał. Dlěje hač dwana­će lět čaka susodny kraj na to, zo na něm­skej stronje z tym započnu.

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Sakske mini­sterstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad rěči w nowinskej zdźělence wo „dalšim kroku po puću znowawutworjenja železniskeho zwiska mjez Drježdźanami a Wrócławjom“. Do toho bě minister Martin Dulig (SPD) planowanske dojednanje wo elektrifikowanju a wot­powědnym wutwarje dohromady 103 kilometry dołheje čary ze sakskeje stolicy přez Budyšin a Zhorjelc hač k pólskej mjezy podpisał. „Z tymile planowanjemi wuznawamy so jasnje k dalnowobcha­dej do Wrócławja“, rjekny Dulig wčera po podpisanju w sakskej stolicy. Na to přepoda planowanske zrěčenje šefej Němskeje železnicy dr. Rüdigerej Grubje.

Docpěja zaměr

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:
Drježdźany (SN/JK). Zmilinjenje brunicy w Sakskej njespřećiwja so zaměram zwjazkoweho knježerstwa, wustork škódnych płunow hač do połojcy lětstotka wo 80 do 95 procentow porno lětu 1990 redukować. Tele dopóznaće złožuje so na ekspertizu energijoweho fachowca Berlinskeje techniskeje uniwersity, prof. dr. Georga Erdmanna. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) widźi swoju poziciju w tym nastupanju wobkrućenu. „Prof. Erdmann přeswědčiwje dopokazuje , zo naše milinarnje bjez klimoweho popłatka k mjeńšemu wustorkej wuhlikoweho dioksida (CO2) přino­šuja. A docpějemy zaměr hižo k połojcy lětstotka a nic hakle kónc lětstotka. Tak spjelnimy klimowe wobzamknjenja wjerška G 7 samo wo wjele prjedy hač žada­ne“, wupraji so Tilich po wozjewjenju ekspertizy. W swojej analyzy prof. Erdmann zdobom wobkrući, zo su wuchodoněmske milinarnje hižo mjez lětomaj 1990 a 2014 wustork CO2 wo 45 milionow tonow pomjeńšili. Zmóžnili su to redukowanje produkcije ze starymi systemami a inwesticije do moderneje wobswětoweje techniki.

Sulšečanski pjekar w ćežach

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:
Sulšecy/Drježdźany (SN/JaW). Brězanec pjekarnja w delnich Sulšecach tči w nuzy. Drježdźanske insolwencne sudnistwo je dźensa přizwoliło přewjesć tak mje­nowane jednanje pod škitnym krywom (Schutzschirm-Verfahren) k saněrowanju zawoda. Wotnětka zesylnja jednaćelstwo pjekarnje na poł lěta Drježdźanski in­solwencny prawiznik Andrew Seidel jako saněrar. „Swójba Brězanec wostanje na čole firmy a dale rozsudźa. Ja jich jeno­ při zwoprawdźenju saněrowanskich naprawow poradźuju a podpěruju. Jednanje pod škitnym krywom firmje wo­lóža saněrowanje zwoprawdźić“, rjekny Seidel na naprašowanje SN. Kaž wón dale wobkrući, chce předewzaće cyłkow­nje šěsć ze swojich 26 pjekarskich filialow za­wrěć. Jasnje pak Andrew Seidel potwjerdźi: „Hłowne sydło Brězanec pjekar­nje w delnich Sulšecach ze saněrowanskich naprawow potrjechene njeje.“ Zdobom widźi wón jara dobre šansy, zawod­ zaso na prawy puć wjesć. Za poł lěta dyrbjeli ćeže ze swěta być a Brězanec pjekarnja zaso z dobytkom dźěłać.

Elektroawta zhromadnje wužiwać

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Elektroawta zhromadnje wužiwać – to móhł­ přichod w němskich městach być, zo bychu so wobchadne problemy zmištrowali. Wo tym su wědomostnicy Fraunhoferskeho instituta přeswědčeni.

Karlsruhe (dpa/SN). Za wotpowědny slědźen­ski projekt za regionalnu a ekologisku mobilitu w lěće 2030 su so slědźerjo štyrjoch Fraunhoferskich institutow zjednoćili, kaž Martin Wietschel z Fraunhoferskeho instituta za systemowe a inowaciske slědźenje w Karlsruhe wčera připowědźi. Mjeztym maja wědomostnicy prěnje wuslědki.

Łužiski camp 5.0

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Budyšin/Choćebuz (SN). Hižo pjaty raz wotměje so lětsa łužiski klimowy a energijowy camp. Wot 5 do 9. awgusta zetkaja so w Gósćerazu (Groß Gastrose) pola Gubina škitarjo klimy z Łužicy, Berlina, Pólskeje a cyłeje Němskeje. Wjeršk campa budźe sobotu, 8. awgusta. Nimo toho je camp tež lětuši zaměr wobswětopoli­tiskeje kolesowarskeje „Tour de Natur“.

Aktiwisća campa spjećuja so planam krajneju knježerstwow Sakskeje a Br­ani­borskeje, kotrejuž politiska wola ma wjesć k rozšěrjenju wuhloweju jamow Wjelcej-juh a Wochozy II. Za škit klimy by trjeba było wudobywanje brunicy hnydom zakónčić. Klimowy camp zasadźa so najebać to za socialnje znjesliwy kónc brunicoweho hórnistwa. Prěnje kro­čele za to bychu byli, cofnyć rozšě­rjenje wuhlowych jamow. Tele žadanje chcedźa wobdźělnicy campa zwuraznić. Klimowy camp žada sej energijowu změnu na demokratiske wašnje.

Do přihotow campa přewjedu sobotu, 20. junija, protestnu akciju w Prožymje. Tam chcedźa z wobdźělnikami zestajeć wulke žołte X, znamjo spřećiwjenja přećiwo brunicy.

Bjerwałdski jězor dale wutwarja

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Hamor (SN/JaW). Gmejna Hamor chce Bjerwałdski jězor dale na maritimnu turistisku přestrjeń wutwarić. Za to je komuna njedawno dóstała přizwolenje spěchowanskich srědkow nimale 1,4 milionow eurow. To zdźěli zamołwity za turizm w Hamorskej gmejnje Roman Krautz. Pjenjezy pocha­dźeja z programa k polěpšenju regionalneje hospodarskeje struktury Swobodneho stata Sakskeje. Wo tym bu Hamorska gmejnska rada na zašłym­ pose­dźenju informowana.

Nastać maja z pomocu spěchowanja předewšěm dróhi, chódniki, schody kaž tež připrawy k zastaranju z wodu. Zdobom chcedźa pućowansku šćežku wokoło jězora wutwarić. Prěni twarski wotrězk naprawy hižo zwoprawdźeja. „Za Hamorsku gmejnu je přizwolenje srědkow wažna kročel, zo so regionalne hospdarstwo a komuna na energijowu a turistisku gmejnu wuwije“, Krautz hódnoći.

nawěšk

nowostki LND