Ralbicy (mbr/SN). Na swoje 25lětne wobstaće je minjeny kónc tydźenja Pilcec wozydłownistwo w Ralbicach zhladowało. 1991 bě so Gerat Pilc zesamostatnił. Wón kupi sej nakładne awto typa Iveco a k tomu připowěšak. Wot wšeho spočatka bě jemu wažne, zo wostanje to swójbne předewzaće. Spočatnje hladachu nakładne awto zady bróžnje. Bórze pak přińdźe dalše k tomu. W lěće 1994 běchu to hižo tři a šěsć lět pozdźišo rozrosće ličba na pjeć nakładnych wozydłow. Městno za bróžnju dawno hižo njedosahaše. Mjeztym ma předewzaće dźesać nakładnych awtow, kotrež rozwožuja mjez druhim wudźěłki Radebergskeje piwarnje.

Lěta 2012 započachu Pilcecy nowu modernu halu z běrowom twarić, kotruž lěto na to wotewrěchu. W njej móža dwě nakładnej awće naraz hladać a po po­trjebje porjedźeć. To je rewěr najmłódšeho syna Fabiana Pilca a jeho sobudźě­łaćerja Christiana Wowčerka. Fabian Pilc je w Kamjenskej firmje Feuchtemeier powołanje­ zamkarja nawuknył a dźěła wot lěta 2006 w zawodźe swojeho nana. Tón ma dale wotežki w ruce, byrnjež Fabian­ dźeń a wjace nadawkow přewzał. Mjez druhim je za to zamołwity jězby disponować.

Mjeno zwjazuje

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Mladá Boleslav/Kodiak (SN/MiR). Start najnowšeho modela Kodiak Škoda je město­ Kodiak na kupje samsneho mjena w Alasce pohnuło so na jedyn dźeń přemjenować. Zańdźeny pjatk přeměni so tuž wot KODIA,K‘ na KODIA,Q‘. Na oficialnej internetnej stronje města změni so ,k‘ na ,q‘. Wobydlerjo a zarjady su so na akciji wobdźělili, pokazujo na wosebitosć z přelěpjenymi městnymi taflemi a wabjenskimi napisami. Filmowy team je wšitko dokumentował. Změna pisanja tohole mjena dopomina na rěč prawobydlerjow w Alasce, zdźěli čěske přede­wzaće. Woni běchu něhdy najwjetšeho mjedwjedźa swěta kodiaq mjenowali. Čěski­ awtotwarc je so intensiwnje ze žiwjenjom na kupje zaběrał kaž tež z rěču prawobydlerjow. Woni mjenuja mjedwjedźa taq uka 'aq – pismik ,q‘ na kóncu słowa je charakteristiski za zwěrjeće mjena. Něhdźe 3 500 mjedwjedźow maja tuchwilu hišće na kupje Kodiak, kotraž leži před južnym přibrjohom Alaski. Naj­wjetši dźěl kupy je přirodoškitny region.

Wot druheho połlěta 2016 chce předewzaće Škoda swój najnowši model Kodiak­ na wiki přinjesć.

Njeswačanska přirodoškitna stacija nazhoni wčera wosebitu česć. Přirjadnica krajneho rady Budyskeho wokrjesa Birgit Weber přepoda nawodnicy stacije Angelice Schröter myto dekady Zjednoćenych narodow, a to za projekt „Fascinowacy swět pčołkow a insektow“.

Njeswačidło (JK/SN). Projekt, kotryž Angelika Schröter hosćom, mjez nimi wjesnjanosće Njeswačanskeje gmejny Gerdej Schusterej (CDU), předstaji, wěnowaše so zaměrej, mjezy překročejo wožiwić zajim za pčołarstwo a swět insektow. Pozadk bě woteběraca ličba pčołarjow w Sakskej a Liberecskim kraju. Pod tym ćerpješe wosebje popróšenje rostlin přez pčołki. Nimo toho zwěsćichu, zo so wěda wo insektach we wobydlerstwje pozhubjatej. Tuž chcyše Njeswačanska přirodoškitna stacija wobydlerstwo wobšěrnje wo wuznamje pčołarstwa za přirodu a hospodarstwo kaž tež wo róli insektow za přirodny kołoběh sensibilizować.

Pěsk, na kotryž móžeš twarić

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:

Nowy přijězd k jamje přinjese wobydlerjam wolóženje

Pěskecy (JK/SN). Pěskečanska pěskowa jama ma so rozšěrić. Tuchwilny wobhospodarjer, Róžeńčanska twarska towaršnosć Sorabija je za to dała inženjerskemu běrowej Galinsky w Großschirma pola Freiberga nadawk, wobłukowy zawodny plan zestajeć. Pěskowa jama podleži hórniskemu prawu, tuž je za rozšěrjenje kaž pola wuhlowych jamow tajki plan trěbny. Předpołožić ma so tón wyšemu hórni­skemu zarjadej w Freibergu, zo by jón pruwował a přizwolił. Zarjad dowola abo wobmjezuje dalše wudobywanje pěska. Z wotpokazanjom plana wšak inženjerski běrow njeliči.

Rozšěrjena Pěskečanska jama změje zdobom nowy přijězd. Tón njepowjedźe nimo domskich w Pěskecach, ale nimo wsy. To budźe blisko puća do jamy bydlacym wolóženje. Hdyž budźe rozšěrjenje schwalene – inženjerski běrow liči z tym kónc junija – ma Njebjelčanska gmejna sobu rozsudźić, kak přijězd najlěpje připrawja a kak tón do jamy powjedźe.

Dworowy swjedźeń w Delanach

póndźela, 09. meje 2016 spisane wot:
Derje wopytany bě minjeny štwórtk a sobotu dworowy swjedźeń Čóškec ratarskeho zawoda w Ralbicach. Tam pohladachu wopytowarjo mjez druhim do wulkeje hródźe, hdźež wuhladachu nimo howjadow tohorunja rancu ze štyrnaće prosatami. ­Zajimawa bě mała wustajeńca wo stawiznach statoka, kotruž bě susod Pawoł Rota ze­stajał. Runje tak kaž młody ratar Rafael Čóška tež jeho nan Beno (naprawo) wopytowarjow po zawodźe wodźeše a zajimcam powědaše, kak wobćežne ratarske dźěło něhdy bě. Foto: Jan Šołta

Žane nowe wuhlowe jamy

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Prožym (SN/BŠe). Klimowi aktiwisća z Němskeje a cyłeje Europy zetkaja so wot 9. do 16. meje mjeztym hižo šesty raz na Łužiski klimowy a energijowy camp. Jedyn z wjerškow budźe lětsa 14. meje we Wjelcej předwidźana zhromadna demonstracija zwjazkow najwšelakorišich organizacijow a iniciatiwow. Hesło „Přestać brunicu wudobywać, klimu škitać, wsy wuchować!“ měri so jasnje přećiwo nowym wuhlowym jamam. Iniciatiwa Ende Gelände je za čas kli­moweho campa akciju ciwilneje njepo­słušnosće připowědźiła. Mjeztym wšak politiscy zastupjerjo regiona před akciju warnuja a namołwjeja ludźi k měrliwemu wobchadźenju z problematiku.

Lětsa zetkaja so aktiwisća w Prožymje. Tam wšak wobsteji wěsta symbolika mjez wsu, kotraž ma so rozšěrjenja brunicoweje jamy Wjelcej II dla wotbagrować, a sćěhami wudobywanja wuhla dla.

Zastaranje z milinu zawěsćene

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:
Na třěše noweje hródźe Hrańčanskeho dejneho kombinata, kotryž přisłuša agrarnej AG Sorabia, bě Porchowska firma Solardirect tele dny solarnu připrawu instalowała. Z njej chcedźa w Hrańcy zastaranje kombinata z milinu zawěsćić. Mjeztym je cyła třěšna płonina, pokazowaca do směra na Lejpold/Chrósćicy, z modulemi pokryta. Wokomiknje wukonjeja fachowcy poslednje trěbne dźěła na modernej připrawje, kotraž ma solarnu milinu do syće kombinata dodawać. Foto: Jan Kral

Skotej blisko byli

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Wo dworowym swjedźenju Helmec swójby

Jitk (JK/SN). Přijomne nalětnje wjedro je wčera z Helmec ratarskej swójbu w Jitku derje měniło. Na dworowy swjedźeń na swojim burskim statoku móžeštaj Kornelia a Sven Helm tójšto zajimcow witać. Hdźe tež hewak hač na tajkim statoku maja měšćenjo abo swójby z dźěćimi składnosć, cyle blisko dožiwić domjace zwěrjata tam, hdźež so derje čuja a su doma.­ A to pola Helmec na kóždy pad při­trjechi. W Jitku mějachu hosćo móžnosć, sej wobhladać chlěwy z wosebitymi družinami swini abo nuklow kaž tež wjetše stadło huškow.

Maja noweho partnera

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Čorny Chołmc (SN). Předewzaće Sachsenmilch z Leppersdorfa chce Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu podpěrać a přewostaja wot dźensnišeho butranku darmotnje za znatu regionalnu specialitu plincy. Krabatowy młyn ze swojim jónkrótnym kulturnym poskitkom region wobohaća, wšako tam žiwe serbske tradicije pěstuja. Přeće, so w kónčinje angažować, wobeju partnerow zjednoća. Tohorunja wobdźělatej so hižo na wšelakich projektach, kotrež region a jeho wobydlerjow dołhodobnje spěchuja. „Wot nas za was zhotowjene“ je hesło Leppersdorfskeho mlokoweho zawoda, a to nětko tež w horjeka mjenowanym zmysle zwoprawdźeja.

„Jako je so Čornochołmčanski Krabatowy młyn na nas wobroćił, běchmy hnydom zahorjeni“, wjeseli so nawodnica za zhotowjenje wudźěłkow Sachsenmilch Sofie Stechl, „mamy zhromadny zakład, kotryž so w našich produktach zjednoća.“ Předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik zdźěli, zo je hordy na dotal docpěte a zo so na zhromadne dźěło wjeseli.

Myto załožerjam předewzaća

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Běła Woda (AK/SN). Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) přichodnych młodych předewzaćelow zaměrnje dale podpěruje. Mjeztym 13. raz wupisa wona nětko Łužiske załožerske myto (LEX). „Njeńdźe nam jenož wo nošerjow myta. Kóždy wobdźělnik dóstanje za swoje požadanje fachowe pohódnoćenje a poradźowanje dweju jurorow“, podšmórny předsyda WiL Michael von Bronk minjenu wutoru na zazběhu lětušeho wubědźowanja wo myto LEX.

Předewzaćeljo, kotřiž su sej firmu před nic dlěje hač štyrjomi lětami załožili, smědźa so ze swojej koncepciju wo myto požadać. Wutworjene předewzaća runje tak kaž rozšěrjenje jednaćelskeho wobłuka abo nowe naslědnistwo k tomu słušeja. Wupisane je prěnje myto ze 4 000 eurami, druhi dóstanje 2 500 a třeći 1 500 eurow. Wosebite myto pod hesłom tworjenje hódnotow chce hospodarska iniciatiwa z 2 000 eurami počesćić.

Serbska debata

nowostki LND